Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Investiční záměry v oblasti sociálních služeb

Rada Jihočeského kraje usnesením č. 204/2018/RK-34 ze dne 15. 2. 2018 schválila postup pro vydávání stanovisek k investičním záměrům v oblasti poskytování sociálních služeb – dokument zveřejněn zde.

Tento postup je určen právnickým osobám, které připravují investiční záměry v oblasti sociálních služeb a v této souvislosti budou požadovat stanovisko/vyjádření kraje jako subjektu, který vydal střednědobý plán rozvoje sociálních služeb. Týká se to především žadatelů o dotaci v rámci výzev Integrovaného regionálního operačního programu a programů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Každý investiční záměr je posuzován krajským úřadem vždy samostatně a za tímto účelem musí žadatel doložit relevantní informace k předkládanému projektu a k sociální službě, které se tento záměr týká.

Důležité je doložení potřebnosti konkrétní sociální služby na daném území kraje, zda a jakým způsobem byla zjištěna, a jak je žadatelem deklarována (stanovisko obce, zápisy z komunitních plánování sociálních služeb, průzkum potřebnosti u cílových skupin apod.). Dále je nutné v žádosti o vydání stanoviska uvést, jakým způsobem je plánováno poskytování uvedené sociální služby, včetně finančního zajištění provozu sociální služby, po ukončení investiční akce v rámci udržitelnosti výstupů projektu.

Všechny tyto podklady musí žadatel o vydání stanoviska doručit na Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor sociálních věcí, alespoň 15 kalendářních dní před termínem, kdy toto stanovisko plánuje předložit k žádosti o finanční podporu.
V případě dotazů je možné kontaktovat Mgr. Moniku Hanzelyovou, tel. 386 720 814, e-mail: hanzelyova@kraj-jihocesky.cz.

 


 

PRAVIDLA PRO TVORBU A AKTUALIZACI SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOČESKÉM KRAJI

 

Dne 14. 12. 2017 byla Zastupitelstvem Jihočeského kraje usnesením č. 434/2017/ZK-10 schválena Pravidla pro tvorbu a aktualizaci sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji, která upravují postup a podmínky Jihočeského kraje pro naplňování sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji. Síť JčK bude součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihočeském kraji a bude následně naplňována konkrétními sociálními službami v souladu s těmito Pravidly. Pravidla jsou účinná od 1. 1. 2018.

Jihočeský kraj při zařazování sociálních služeb do základní a podmíněné Sítě JčK, bude přihlížet k parametru potřebnosti, který bude zjišťován na místní úrovni a taktéž bude spolupracovat s obcemi Jihočeského kraje.

 

Všechny informace a dokumenty ke stažení naleznete také na Sociálním portálu Jihočeského kraje.

 

Pravidla pro tvorbu a aktualizaci sítě soc. služeb (600.49 KB) Pravidla pro tvorbu a aktualizaci sítě soc. služeb

Formuláře k Pravidlům (270.24 KB) Formuláře k Pravidlům

 


 

AKČNÍ PLÁN STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2018 - aktualizace přílohy

V červnu 2017 byl Zastupitelstvem Jihočeského kraje schválen Akční plán Střednědobého rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2018, jehož součástí je příloha - přehled sociálních služeb zařazených do sítě. Tento přehled sociálních služeb byl upraven v souladu s usneseními Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 297/2017/ZK-8 ze dne 21. 9. 2017 a č. 382/2017/ZK-9 ze dne 2. 11. 2017.

                  

Akční plán SPRSS JčK pro rok 2018 aktualizace přílohy (2804.85 KB) Akční plán SPRSS JčK pro rok 2018 aktualizace přílohy

 


 

Aktualizace sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji pro rok 2018 – listopad 2017

Dne 2. 11. 2017 schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje svým usnesením č. 382/2017/ZK-9 zařazení dalších sociálních služeb do krajské sítě pro rok 2018 a změny u sociálních služeb, které jsou součástí základní sítě sociálních služeb, viz podrobný přehled podaných žádostí poskytovatelů sociálních služeb.
V návaznosti na výše uvedené bude upravena příloha Akčního plánu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2018.

Přehled žádostí - aktualizace sítě sociálních služeb 2018 (65.60 KB) Přehled žádostí - aktualizace sítě sociálních služeb 2018


 

Změna přílohy č. 1 Pravidel pro aktualizaci sítě sociálních služeb - vzory Pověření pro rok 2018


Zastupitelstvo Jihočeského kraje usnesením č. 302/2017/ZK-8  ze dne 21. 9. 2017 schválilo změnu přílohy č. 1 Pravidel pro aktualizaci sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji - vzory Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu (dále jen Pověření) pro rok 2018. Nutnost úprav vyvstala jednak z potřeby prodloužení platnosti Pověření pro rok 2018, dále byl dle dosavadní praxe zpřesněn čl. 5.3. Pověření, resp. dodatku k Pověření, odkazující na financování sociální služby prostřednictvím tzv. vyrovnávací platby, a dále čl. 6.2. upravující vzdělávání pracovníků v sociálních službách.    

Vzory Pověření 2018 (479.21 KB) Vzory Pověření 2018


 

Aktualizace sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji pro rok 2018


Zastupitelstvo Jihočeského kraje usnesením č. 297/2017/ZK-8 ze dne 21. 9. 2017 schválilo aktualizaci sítě sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2018. V návaznosti na uvedené bude v souladu s akceptovanými změnami u sociálních služeb, které jsou součástí sítě, a v souladu se schválenými žádostmi o zařazení sociálních služeb do základní či podmíněné krajské sítě upravena příloha Akčního plánu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2018.

Aktualizace sítě sociálních služeb pro rok 2018  (111.62 KB) Aktualizace sítě sociálních služeb pro rok 2018


 

Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2018

Dne 22. 6. 2017 schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje svým usnesením č. 235/2017/ZK-7 Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2018 (dále jen akční plán). Na zpracování dokumentu se podíleli členové Krajské koordinační skupiny a pracovních skupin, ve kterých jsou zastoupeni poskytovatelé sociálních služeb, zaměstnanci obecních úřadů, zástupci osob, kterým jsou služby poskytovány, i zaměstnanci Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje. Při tvorbě akčního plánu byla využita dostupná data z Registru poskytovatelů sociálních služeb, údaje od poskytovatelů sociálních služeb, dále byla využita data z interních zdrojů krajského úřadu, především ze žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního řízení Jihočeského kraje pro rok 2016 a 2017, včetně přehledů o finančních prostředcích poskytnutých z dalších zdrojů.

Akční plán SPRSS JčK pro rok 2018 (2803.52 KB) Akční plán SPRSS JčK pro rok 2018

Součástí akčního plánu je příloha - Přehled sociálních služeb zařazených do sítě sociálních služeb v roce 2018. Tato příloha byla aktualizována na základě žádostí o zařazení dalších sociálních služeb do krajské sítě nebo o akceptaci změn u sociálních služeb, které jsou součástí sítě, či na základě jiných objektivních skutečností (např. ukončení poskytování sociální služby) schválených usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 234/2017/ZK-7. Podrobný přehled hodnocených žádostí je zveřejněn samostatně.

Aktualizace sítě sociálních služeb JčK pro rok 2018 (63.15 KB) Aktualizace sítě sociálních služeb JčK pro rok 2018

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, byl v termínu 17. - 28. 5. 2017 akční plán zveřejněn na Sociálním portálu Jihočeského kraje a rovněž na internetovém portálu Jihočeského kraje k veřejnému připomínkování. K dispozici je přehled došlých připomínek, včetně jejich vypořádání.

Vypořádání veřejného připomínkování AP SPRSS JčK 2018 (536.49 KB) Vypořádání veřejného připomínkování AP SPRSS JčK 2018
Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2017 – změna č. 1

Zastupitelstvo Jihočeského kraje svým usnesením č. 233/2017/ZK-7 ze dne 22. 6. 2017 schválilo změnu č. 1 Akčního plánu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2017, která byla zpracována z důvodu nezbytnosti aktualizace jednotlivých částí dokumentu, vztahujících se k financování předpokládaných nákladů sociálních služeb z účelové dotace JčK.

Akční plán SPRSS JčK pro rok 2017 – změna č. 1 (2771.10 KB) Akční plán SPRSS JčK pro rok 2017 – změna č. 1
Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihočeském kraji pro rok 2018 - veřejné připomínkování


V současné době se připravuje dokument Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2018 (AP SPRSS JčK) a odborná i laická veřejnost má možnost tento dokument připomínkovat v době od 17. 5. do 28. 5. 2017.


Při tvorbě akčního plánu byly využity údaje dostupné v elektronické verzi Registru poskytovatelů sociálních služeb, dále data z interních zdrojů krajského úřadu, především ze žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního řízení Jihočeského kraje pro rok 2016 a 2017, včetně přehledů o finančních prostředcích poskytnutých pro oblast sociálních služeb z dalších zdrojů.

Akční plán SPRSS JčK pro rok 2018 verze  k veřejnému připomínkování (2765.25 KB) Akční plán SPRSS JčK pro rok 2018 verze k veřejnému připomínkování

Formulář k připomínkování AP SPRSS JčK 2018 (130.50 KB) Formulář k připomínkování AP SPRSS JčK 2018

 


 

Investiční záměry v oblasti sociálních služeb

Jihočeský kraj vyzývá právnické osoby, které připravují investiční záměry v oblasti sociálních služeb a v této souvislosti budou požadovat stanovisko/vyjádření kraje jako subjektu, který vydal střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, aby postupovaly podle schválených Pravidel pro aktualizaci sítě sociálních služeb Jihočeského kraje - viz dokument níže. Týká se to především žadatelů o dotaci v rámci výzev Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP) a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (dále jen MPSV).
Každý investiční záměr je posuzován vždy samostatně a za tímto účelem musí žadatel doložit relevantní podklady vztahující se k sociální službě, potřebnost konkrétní sociální služby na daném území kraje, zda a jakým způsobem byla zjištěna, a jak je žadatelem deklarována (stanovisko obce, zápisy z komunitních plánování sociálních služeb, průzkum potřebnosti u cílových skupin apod.). Dále jakým způsobem je plánováno poskytování uvedené sociální služby, včetně finančního zajištění provozu sociální služby po ukončení investiční akce v rámci udržitelnosti výstupů projektu. Všechny tyto podklady společně s vyjádřením obce/ORP k potřebnosti sociální služby (Příloha č. 3 Pravidel pro aktualizaci sítě sociálních služeb Jihočeského kraje) mají být doručeny na Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor sociálních věcí, nejpozději 30 kalendářních dnů před termínem jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje.

Plánované termíny jednání zastupitelstva kraje jsou zveřejněny na internetovém portálu kraje v záložce Samospráva

V případě dotazů je možné kontaktovat Mgr. Moniku Hanzelyovou, tel. 386 720 814, e-mail: hanzelyova@kraj-jihocesky.cz

Pravidla pro aktualizaci sítě sociálních služeb v JčK_změna č. 2 (1744.32 KB) Pravidla pro aktualizaci sítě sociálních služeb v JčK_změna č. 2

Příloha č. 3_Formulář vyjádření obce (44.00 KB) Příloha č. 3_Formulář vyjádření obce

 


 

Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2017 – aktualizace sítě sociálních služeb

Zastupitelstvo Jihočeského kraje svým usnesením č. 31/2016/ZK-2 ze dne 15. 12. 2016 schválilo aktualizaci sítě sociálních služeb, která je přílohou Akčního plánu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2017. Změny se týkají sociálních služeb, které již jsou součásti krajské sítě, a jedná se zejména o změny právní formy některých poskytovatelů sociálních služeb, kapacity služby, ukončení poskytování sociální služby, resp. některé z forem poskytování služby k 1. 1. 2017 apod. V souladu s výše uvedeným usnesením zastupitelstva kraje byla upravena příloha Akčního plánu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2017 – viz dokument níže.

Akční plán SPRSS JčK pro rok 2017 - aktualizace_prosinec 2016 (2771.83 KB) Akční plán SPRSS JčK pro rok 2017 - aktualizace_prosinec 2016

 

Výsledky VŘ na poskytování a úhradu hrazených služeb v letech 2008 až 2016 jsou zveřejněné v archivu odboru zdravotnictví.

 


 


Aktualizace přílohy Akčního plánu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2017 a změna přílohy č. 1 Pravidel pro aktualizaci sítě sociálních služeb - vzory Pověření pro rok 2017

Zastupitelstvo Jihočeského kraje usnesením č. 394/2016/ZK-25 ze dne 22. 9. 2016 schválilo aktualizaci sítě sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2017. V návaznosti na uvedené byla v souladu s akceptovanými změnami u sociálních služeb, které jsou součástí sítě, a v souladu se schválenými žádostmi o zařazení sociálních služeb do podmíněné krajské sítě upravena příloha Akčního plánu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2017 (viz příloha níže). Tímtéž usnesením byla rovněž schválena změna přílohy č. 1 Pravidel pro aktualizaci sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji - vzory Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu (dále jen Pověření) pro rok 2017. Součástí schváleného materiálu je dodatek k Pověření, kterým bude prolongováno Pověření vydané poskytovatelům sociálních služeb v roce 2016, dále nový vzor Pověření (viz příloha níže) pro služby nově zařazené do základní sítě sociálních služeb v roce 2017 a také vzor podmíněného Pověření, které bude vydáno poskytovatelům v souvislosti s jejich zařazením do podmíněné sítě sociálních služeb.

Akční plán SPRSS JčK pro rok 2017 aktualizováno září 2016 (2789.85 KB) Akční plán SPRSS JčK pro rok 2017 aktualizováno září 2016

Vzory Pověření 2017 (464.28 KB) Vzory Pověření 2017

 


 

Aktualizace sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji pro rok 2017 - doplnění


Zastupitelstvo Jihočeského kraje usnesením č. 394/2016/ZK-25 ze dne 22. 9. 2016 schválilo aktualizaci sítě sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2017. Podrobný přehled jednotlivých žádostí o akceptaci změn u sociálních služeb, které jsou součástí základní sítě, a žádostí o zařazení sociálních služeb do podmíněné krajské sítě je připojen. V souladu s výše uvedeným usnesením zastupitelstva kraje bude upravena příloha Akčního plánu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2017.

Aktualizace sítě sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2017 doplnění (293.97 KB) Aktualizace sítě sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2017 doplnění

 


 

Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2017

Dne 23. 6. 2016 schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje svým usnesením č. 233/2016/ZK-24 prodloužení platnosti Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje do roku 2018. Za účelem naplňování navržených priorit a opatření tohoto strategického dokumentu byl schválen Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2017 (dále jen akční plán).
Při tvorbě akčního plánu byla využita dostupná data z Registru poskytovatelů sociálních služeb, údaje od poskytovatelů sociálních služeb, dále byla využita data z interních zdrojů krajského úřadu, především ze žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního řízení Jihočeského kraje pro rok 2015 a 2016, včetně přehledů o finančních prostředcích poskytnutých z dalších zdrojů.

Akční plán SPRSS JčK pro rok 2017 (2757.45 KB) Akční plán SPRSS JčK pro rok 2017

 

Součástí akčního plánu je příloha - Přehled sociálních služeb zařazených do sítě sociálních služeb v roce 2017. Tato příloha byla aktualizována na základě žádosti o zařazení dalších sociálních služeb do krajské sítě nebo o akceptaci změn u sociálních služeb, které jsou součástí sítě, schválených usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 232/2016/ZK-24. Podrobný přehled hodnocených žádostí je zveřejněn samostatně.

Aktualizace sítě sociálních služeb pro rok 2017 (65.81 KB) Aktualizace sítě sociálních služeb pro rok 2017

 

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, byl v termínu od 27. 5. 2016 do 3. 6. 2016 akční plán publikován na internetovém portálu Jihočeského kraje k veřejnému připomínkování. K dispozici je přehled došlých připomínek, včetně jejich vypořádání.

Vypořádání veřejného připomínkování AP SPRSS JčK 2017 (561.89 KB) Vypořádání veřejného připomínkování AP SPRSS JčK 2017

 

Výsledky VŘ na poskytování a úhradu hrazených služeb v letech 2008 až 2016 jsou zveřejněné v archivu odboru zdravotnictví.

 


 

Pravidla pro aktualizaci sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji – změna č. 1


Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém zasedání dne 23. 6. 2016 schválilo změnu č. 1 Pravidel pro aktualizaci sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji (dále jen Pravidla). Revize tohoto metodického dokumentu reflektuje zejména změnu termínu k podávání žádostí o akceptaci změny v jednotkách u sociálních služeb, které jsou součástí sítě sociálních služeb Jihočeského kraje, a upravuje s tímto související formuláře, které tvoří přílohu č. 2 Pravidel. POZOR! Termín pro podání této žádosti lze nyní nově podat do 31. 7. roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém má být změna zohledněna. Revize Pravidel nově upravuje také tzv. podmíněnou síť sociálních služeb, jejíž vytvoření souvisí s možností čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU, zejména z Operačního programu Zaměstnanost.

Pravidla pro aktualizaci sítě sociálních služeb v JčK změna č. 1 (411.12 KB) Pravidla pro aktualizaci sítě sociálních služeb v JčK změna č. 1

POZOR! Prosíme o stažení aktualizovaných Příloh č. 2, č. 2a a č. 3 Pravidel.

Příloha č. 2 Pravidel (75.50 KB) Příloha č. 2 Pravidel

Příloha č. 2a Pravidel (29.50 KB) Příloha č. 2a Pravidel

Příloha č. 3 Pravidel (45.00 KB) Příloha č. 3 PravidelAkční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihočeském kraji pro rok 2017 - veřejné připomínkování


V současné době se připravuje dokument Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2017 (AP SPRSS JčK) a odborná i laická veřejnost má možnost tento dokument připomínkovat v době od 27. 5. do 3. 6. 2016.


Při tvorbě akčního plánu byly využity údaje dostupné v elektronické verzi Registru poskytovatelů sociálních služeb, dále byla využita data z interních zdrojů krajského úřadu, především ze žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního řízení MPSV pro rok 2015 a dotačního řízení Jihočeského kraje pro rok 2016, včetně přehledů o finančních prostředcích poskytnutých pro oblast sociálních služeb z dalších zdrojů.

Akční plán SPRSS Jčk (2735.40 KB) Akční plán SPRSS Jčk

Formulář k připomínkování (129.50 KB) Formulář k připomínkování

 


 

Přehled Pověření vydaných Jihočeským krajem a výše vyrovnávacích plateb pro rok 2016

Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém zasedání dne 5. 11. 2015 schválilo Pravidla pro aktualizaci sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji. Součástí tohoto metodického dokumentu je také vzor Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnostiposkytování sociální služby v rozsahu základních činností na území kraje (dále jen „Pověření"). Pověření je Jihočeským krajem vydáváno v souladu s § 101 odst. 2 a 3 zákona č. 108/2006 Sb., zákona o sociálních službách a v souladu s článkem 4 Rozhodnutí Komise (č. 2012/21/EU) ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu. Přehled Pověření vydaných Jihočeským krajem pro rok 2016 včetně výší vyrovnávacích plateb pro jednotlivé sociální služby je zveřejněn v přiloženém souboru.

Přehled pověření vydaných JčK (1153.64 KB) Přehled pověření vydaných JčK

 


 

Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2016 - změna č. 2

Zastupitelstvo Jihočeského kraje svým usnesením č. 12/2016/ZK-21 ze dne 25. 2. 2016 schválilo změnu č. 2 Akčního plánu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2016, která byla zpracována z důvodu upřesnění dat týkajících se financování sociálních služeb na str. 30 - 32, a také doplnění údajů v příloze „Přehled sociálních služeb zařazených do sítě v roce 2016".

Akční plán SPRSS JčK pro rok 2016_změna č. 2 (2618.47 KB) Akční plán SPRSS JčK pro rok 2016_změna č. 2

 

Výsledky VŘ na poskytování a úhradu hrazených služeb v letech 2008 až 2016 jsou zveřejněné v archivu odboru zdravotnictví.

 


 

Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2016 - změna č. 1

Zastupitelstvo Jihočeského kraje svým usnesením č. 381/2015/ZK-20 ze dne 17. 12. 2015 schválilo změnu č. 1 Akčního plánu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2016, která se týká především přílohy „Přehled sociálních služeb zařazených do sítě v roce 2016". V příloze akčního plánu byly doplněny údaje týkající se časové dostupnosti a maximální přepočtené kapacity úvazků pracovníků v přímé péči u sociálních služeb poskytovaných ambulantní a terénní formou. Dále byla provedena revize údajů u některých poskytovatelů sociálních služeb, a to z důvodu ukončení poskytování sociální služby nebo jiných změn dle Registru poskytovatelů sociálních služeb.

Akční plán SPRSS JčK pro rok 2016 (2517.34 KB) Akční plán SPRSS JčK pro rok 2016

 


Pravidla pro aktualizaci sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji

Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém zasedání dne 5. 11. 2015 schválilo Pravidla pro aktualizaci sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji.

Změny u poskytovatelů sociálních služeb probíhají průběžně v čase a jsou dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, hlášeny registrujícímu úřadu. Pro účely plánování a financování sociálních služeb je důležité sledovat významné změny týkající se kapacity, dostupnosti a výkonnosti jednotlivých sociálních služeb, aby bylo možné objektivně hodnotit jejich efektivitu a potřebnost. Za tímto účelem Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje zpracoval ucelený materiál pro aktualizaci sítě sociálních služeb, který zahrnuje postup pro zařazování změn v síti sociálních služeb na základě získaných dat.

Ve schváleném dokumentu jsou uvedeny termíny pro podávání žádosti o zařazení nové sociální služby do sítě nebo žádosti o akceptaci změny v jednotkách u sociálních služeb, které jsou již do sítě zařazeny, a také proces posouzení přijatých žádostí, včetně časového harmonogramu.

 

Pravidla pro aktualizaci sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji  (1705.53 KB) Pravidla pro aktualizaci sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji

Příloha č.2_ Žádost o zařazení sociální služby do sítě (50.50 KB) Příloha č.2_ Žádost o zařazení sociální služby do sítě

Příloha č. 2a _Čestné prohlášení k žádosti (32.50 KB) Příloha č. 2a _Čestné prohlášení k žádosti

Příloha č. 3_Formulář vyjádření obce (43.00 KB) Příloha č. 3_Formulář vyjádření obce

 

Informace k aktualizaci sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji poskytne:

Mgr. Monika Hanzelyová, referentka pro střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
tel: 386 720 814, 724 164 073, e-mail: hanzelyova@kraj-jihocesky.cz

 


 

Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2016

Dne 25. 6. 2015 schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje svým usnesením č. 177/2015/ZK-17 Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2016.

Povinnost zpracovávat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Jihočeský kraj má schválen střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období 2014 - 2016 a k naplňování navržených priorit a opatření tohoto strategického dokumentu v oblasti sociálních služeb jsou využívány jednoleté akční plány, které umožňují zapracování změn v průběhu tříletého období. Novelou výše uvedeného zákona byly od ledna 2015 povinnosti krajů v této oblasti rozšířeny o určování sítě sociálních služeb na jejich území. Přílohou akčního plánu je přehled sociálních služeb zařazených do sítě sociálních služeb na území kraje v roce 2016. V tomto dokumentu je zpracován též finanční výhled týkající se plánovaných finančních prostředků k zajištění základní dostupnosti sociálních služeb v dalších letech.

Při tvorbě akčního plánu byly využity údaje dostupné v elektronické verzi Registru poskytovatelů sociálních služeb, dále byla využita data z interních zdrojů krajského úřadu, především ze žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního řízení MPSV pro rok 2014 a dotačního řízení Jihočeského kraje pro rok 2015, včetně přehledů o finančních prostředcích poskytnutých pro oblast sociálních služeb z dalších zdrojů.

Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jčk pro rok 2016 (2302.23 KB) Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jčk pro rok 2016

 

 

 


 

Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2015 - změna č. 1

Zastupitelstvo Jihočeského kraje svým usnesením č. 386/2014/ZK-14 ze dne 18. 12. 2014 schválilo změnu č. 1 Akčního plánu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2015. Změna se týká především výhledu financování sociálních služeb v letech 2014 - 2017, kde u účelové dotace ze státního rozpočtu pro rok 2015 uvádíme mimo původně plánovanou částku 528 645 tis. Kč také předpokládané navýšení finančních prostředků o 50 025 tis. Kč. Tato částka pro navýšení je určena podle procentního podílu Jihočeského kraje na celkovém ročním objemu finančních prostředků vyčleněných ve státním rozpočtu na podporu sociálních služeb pro příslušný rozpočtový rok schváleného novelou zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Výše tohoto podílu činí pro Jihočeský kraj 6,67 %. Celkový požadavek Jihočeského kraje na dotace ze státního rozpočtu pro rok 2015 za účelem podpory poskytování sociálních služeb je 578 670 tis. Kč. Pro stanovení předpokládané výše finančních prostředků na roky 2016 a 2017 je počítáno s 5% meziročním nárůstem. V této souvislosti byly upraveny tabulky na straně 29 - 31.

Akční plán SPRSS JčK pro rok 2015 (změna č. 1).pdf (2208.06 KB) Akční plán SPRSS JčK pro rok 2015 (změna č. 1).pdf

 

 


 

Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2015

Dne 18. 9. 2014 schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje svým usnesením č. 282/2014/ZK-12 Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2015.

Povinnost zpracovávat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Jihočeský kraj má schválen střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období 2014 - 2016 a k naplňování navržených priorit a opatření tohoto strategického dokumentu v oblasti sociálních služeb jsou využívány jednoleté akční plány, které umožňují zapracování změn v průběhu tříletého období. Přílohou akčního plánu pro rok 2015 je přehled sociálních služeb zařazených do sítě sociálních služeb na území kraje v roce 2015. V tomto dokumentu je zpracován též finanční výhled týkající se plánovaných finančních prostředků k zajištění základní dostupnosti sociálních služeb v roce 2015.

Při tvorbě akčního plánu byla využita data z Registru poskytovatelů sociálních služeb, údaje od poskytovatelů sociálních služeb, především ze žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního řízení MPSV pro rok 2014 a přehledy o finančních prostředcích poskytnutých MPSV pro oblast sociálních služeb v letech 2011 - 2013.

Akční plán SPRSS JčK pro rok 2015 (2202.94 KB) Akční plán SPRSS JčK pro rok 2015

 

 


 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2014 - 2016

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2014 - 2016 byl vytvořen metodou komunitního plánování na základě ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v rámci individuálního projektu „Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji", který je financován prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Tento dokument byl schválen usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 195/2013/ZK-5 ze dne 27. 6. 2013.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2014 - 2016 (6740.40 KB) Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2014 - 2016

V souvislosti se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2014 - 2016 byl zaměstnanci krajského úřadu, odboru sociálních věcí a zdravotnictví aktualizován Průvodce sociálními službami v Jihočeském kraji, kde jsou údaje o poskytovatelích sociálních služeb platné k 1. 7. 2013. Aktuální informace o sociálních službách jsou dostupné na http://iregistr.mpsv.cz.

Průvodce sociálními službami v Jihočeském kraji 2013 (3675.83 KB) Průvodce sociálními službami v Jihočeském kraji 2013


 


 

Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2013

Dne 7. 3. 2013 schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje svým usnesením č. 30/2013/ZK-3 Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2013.

Povinnost zpracovávat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Jihočeský kraj má schválen střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období 2011 - 2013. Cílem akčního plánu pro rok 2013 je zejména naplňování jednotlivých priorit a opatření tohoto střednědobého plánu, aktualizování a zapracování změn v průběhu tříletého období.

Při tvorbě akčního plánu byla využita data z Registru poskytovatelů sociálních služeb, informace od poskytovatelů sociálních služeb a přehled o finančních prostředcích určených MPSV pro oblast sociálních služeb.

Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2013 (964.24 KB) Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2013


 


 

Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2012

Dne 7. 2. 2012 schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje svým usnesením č. 27/2012/ZK-29 Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2012.

V rámci akčního plánu pro rok 2012 byla v oblasti sociálních služeb zvolená tzv. stabilizační varianta, která je charakterizována zaměřením na zachování systému poskytovaných sociálních služeb v nezbytné míře. K této variantě vede především problematické získávání finanční prostředku na zajištění poskytování sociálních služeb - snižování objemu finančních prostředků ze státního rozpočtu (dotační řízení MPSV) a ukončení individuálního projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji" v červenci 2012.

Při tvorbě akčního plánu byla využita data z Registru poskytovatelů sociálních služeb, informace od poskytovatelů sociálních služeb a přehled o finančních prostředcích určených MPSV pro oblast sociálních služeb.

Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2012 (966.99 KB) Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2012


 


 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2011 - 2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2011 - 2013 byl vytvořen metodou komunitního plánování na základě ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v rámci individuálního projektu Jihočeského kraje „Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji", který je financován prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Tento dokument byl schválen usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 383/2010/ZK-18 ze dne 2. 11. 2010.

V souvislosti se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2011 - 2013 byl zaměstnanci krajského úřadu, odboru sociálních věcí a zdravotnictví zpracován Průvodce sociálními službami v Jihočeském kraji, kde jsou údaje o poskytovatelích sociálních služeb platné k 15. 10. 2010. Aktuální informace o sociálních službách jsou dostupné na http://iregistr.mpsv.cz.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb JčK 2011-2013 (2829.47 KB) Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb JčK 2011-2013

Průvodce sociálními službami JčK (2220.75 KB) Průvodce sociálními službami JčK 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2008 - 2010

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2008 - 2010 byl zpracován na základě ustanovení zákona č. 108/2006 o sociálních službách, kde je tato povinnosti krajům nově uložena. Tento plán byl projednán na Zastupitelstvu Jihočeského kraje dne 18.9.2007 a byl schválen usnesením č. 268/2007/RK.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na roky 2008 - 2010 (2895.74 KB) Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na roky 2008 - 2010

Aktualizace ekonomicko analytické části SPRSS Jihočeského kraje na rok 2009 (117.25 KB) Aktualizace ekonomicko analytické části SPRSS Jihočeského kraje na rok 2009

Aktualizace ekonomicko analytické části SPRSS Jihočeského kraje na rok 2010 (187.32 KB) Aktualizace ekonomicko analytické části SPRSS Jihočeského kraje na rok 2010

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku