Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Schválené dotace (granty a příspěvky) - od 1.1. 2007

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Dokumenty zveřejňované na této stránce jsou vkládány ve formátu PDF, případně komprimovány do archivu ZIP. Velikost souboru nepřesahuje 4 MB s výjimkou aplikace Program Filler.

Vyhledání grantu podle roku schválení
Rok:
 
Tématické zaměření Charakteristika Termín zveřejnění Termín vyhlášení Termín schválení Kontaktní informace Soubory ke zpracování žádosti
Podpora výkonnostního sportu dospělých, II.výzva pro rok 2017 Podpora kolektivního výkonnostního sportu u nejúspěšnějších kolektivů reprezentujících Jihočeský kraj v nejvyšších pravidelných celostátních soutěžích řízených příslušným sportovním svazem v dané sportovní disciplíně v kategorii dospělých. Dotaci lze požadovat pouze na neinvestiční výdaje přímo související s činností registrovaných sportovců v kategorii dospělých. 08.09.2017 09.10.2017 02.11.2017 Jihočeský kraj, oddělení administrace AP PRK, Informace o vyhlášeném dotačním programu: Ing. Jiří Voříšek, tel. 386 720 450, e-mail: vorisek@kraj-jihocesky.cz, Odborné dotazy: Bc. Eva Lachoutová, tel. 386 720 936, e-mail: lachoutova@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.pdf)
DP Podpora žáků a studentů Jihočeského kraje Všeobecným cílem je motivace žáků posledních ročníků základních škol k zahájení studia a následnému získání středního vzdělání s výučním listem v dlouhodobě málopočetných a trhem práce poptávaných učebních oborech vzdělání a snížení nákladů na studium pro vybrané žáky středních škol a studenty vysokých škol. Specifickými cíli pak: • zvýšení počtu žáků nastupujících do prvních ročníků podporovaných oborů a udržení oborů pro trh práce; • zvýšení počtu úspěšných absolventů podporovaných oborů; • snížení počtu žáků, kteří předčasně odcházejí ze vzdělávacího procesu u vybraných oborů; • uspokojení potřeb zaměstnavatelů; • zvýšení počtu žáků ze sociálně slabých rodin studujících v maturitních oborech; • zvýšení počtu studentů vysokých škol vyjíždějících na krátkodobé jednosemestrální studium do zahraničí. 18.08.2017 02.10.2017 02.11.2017 Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, oddělení administrace AP PRK, Mgr. Jan Vodička, tel. 386 720 157, e-mail: vodicka@kraj-jihocesky.cz. Odborné dotazy: Jihočeský kraj, oddělení školství, Ing. Lucie Reitingerová, tel. 386 720 832, e-mail: reitingerova@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.pdf)
Dotační program na financování úroků z úvěru pro předfinancování projektů, 2. výzva pro rok 2017 Cílem dotačního programu je usnadnit situaci cizím subjektům při předfinancování projektů, které chtějí získat dotaci z evropských fondů či jiných evropských dotačních titulů a chtějí přitom využít úvěr u finančních institucí vlastnících bankovní licenci nebo půjčku poskytovanou státními fondy. Dotace bude poskytovaná na financování úroků z těchto úvěrů či půjček. 21.07.2017 21.08.2017 02.11.2017 Jihočeský kraj, oddělení administrace AP PRK, Informace o vyhlášeném dotačním programu: Věra Štindlová, BBS., tel. 386 720 236 stindlovav@kraj-jihocesky.cz; Ing. Jana Hajíčková tel. 386 720 409 hajickovaj@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.pdf)
Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, II. výzva pro rok 2017 Cílem programu je podpora zpracování územně plánovací dokumentace obcí v Jihočeském kraji tam, kde závazná územně plánovací dokumentace doposud chybí nebo nevyhovuje požadavkům současně platných právních předpisů. 26.05.2017 26.06.2017 02.11.2017 Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, oddělení administrace AP PRK, Věra Štindlová, BBS, tel. 386 720 236, stindlovav@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, oddělení územního plánování, Ing. Helena Stejskalová Čejková, tel.: 386 720 379, stejskalova@kraj-jihocesky.cz. Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.pdf)
Dofinancování z účelové dotace z rozpočtu JčK poskytovatelům sociálních služeb v r. 2017 Účelem dotace je spolufinancování nákladů na navýšení platů / mezd, které souvisí s poskytováním sociálních služeb v období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 v rozsahu dle vydaných Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností. 23.06.2017 24.07.2017 21.09.2017 Mgr. Renata Zumrová, e-mail: zumrova@kraj-jihocesky.cz, tel. 386720646; Ing. Jiří Pavlíček, e-mail: pavlicek@kraj-jihocesky.cz, tel. 386720781; Ing. Lucie Marischková, e-mail: marischkova@kraj-jihocesky.cz, tel. 386720783 Došlé a podpořené žádosti (.pdf)
Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
DP Podpora oprav místních komunikací, 2.výzva pro rok 2017 Prioritou tohoto programu je podpora obcí při zajištění oprav dopravní infrastruktury v jejich vlastnictví s cílem zlepšením jejich stavebního a dopravně technického stavu. Cílem programu je zlepšení kvality stavebního a dopravně technického stavu místních komunikací prostřednictvím jejich stavebních úprav, podle § 14 Vyhl. č. 104/1997 Sb. Programem nebudou podpořeny rekonstrukce místních komunikací a stavební úpravy a činnosti nevyžadující ohlášení (pozn. § 15 Vyhl. č. 104/1997 Sb.). Programem nebudou podpořeny projekty na místních komunikacích IV. třídy (samostatné chodníky, stezky pro pěší, stezky pro cyklisty, cesty v chatových oblastech, podchody, lávky, schody, pěšiny, zklidněné komunikace, obytné a pěší zóny apod.). 23.06.2017 24.07.2017 21.09.2017 Jihočeský kraj, oddělení administrace AP PRK, Informace o vyhlášeném dotačním programu: Mgr. Jan Vodička, tel. 386 720 157, e-mail: vodicka@kraj-jihocesky.cz. Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Ing. Jiří Klása, tel. 386 720 134, e-mail: klasa@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.pdf)
Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže V rámci programu mohou sportovní organizace se sídlem a působností na území Jihočeského kraje žádat neinvestiční dotaci na pravidelnou celoroční sportovní činnost s dětmi a mládeží, přípravu krajských reprezentantů v oblasti výkonnostního sportu, přípravu sportovních talentů a realizaci systémových projektů sportu dětí a mládeže. Dotaci lze požadovat na výdaje související s činností registrovaných/evidovaných dětí a mládeže. 12.05.2017 12.06.2017 21.09.2017 Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, oddělení administrace AP PRK: Věra Štindlová, BBS, tel. 386 720 236, e-mail: stindlovav@kraj-jihocesky.cz; oddělení mládeže tělovýchovy a sportu, Bc. Eva Lachoutová, tel. 386 720 936, e-mail: lachoutova@kraj-jihocesky.cz, Mgr. Miroslav Hrdina, tel. 386 720 931, e-mail: hrdina@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.pdf)
Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu, 2. výzva pro rok 2017 Cílem programu je podpora pořádání aktivit v oblasti vědy, mládeže a sportu na území Jihočeského kraje s mezinárodním, celorepublikovým nebo celokrajským významem; podpora účasti jednotlivců, týmů a organizací reprezentujících Jihočeský kraj na mezinárodních akcích v ČR a zahraničí. 05.05.2017 05.06.2017 21.09.2017 Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK, informace o vyhlášeném dotačním programu podá: Jiřina Formánková, DiS. tel. 386 720 451, formankova@kraj-jihocesky.cz, Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu, Bc. Eva Lachoutová, tel. 386 720 936, lachoutova@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.zip)
Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti kultury - 2. výzva pro rok 2017 Opatření č. 1: Pořadatelství významných kulturních aktivit na území Jihočeského kraje; Opatření č. 2: Reprezentace v oblasti kultury na mezinárodní úrovni v Čechách a v zahraničí; Cílem programu je podpora pořádání mezinárodně a republikově významných aktivit v oblasti kultury na území Jihočeského kraje, majících významný podíl na prezentaci či reprezentaci Jihočeského kraje a podpora jednotlivců, týmů a organizací reprezentujících Jihočeský kraj na mezinárodní úrovni. 05.05.2017 05.06.2017 21.09.2017 Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK: Eva Kordíková tel. 386 720 186 kordikova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Alena Janků, tel. 386 720 882, janku@kraj-jihocesky.cz; Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.zip)
Podpora přípravy projektových záměrů strategických projektů pro Jč. kraj v souladu s Krajskou přílohou k národní RIS3 Specifickým cílem programu je usnadnit rozpracování projektových záměrů partnerských projektů nebo projektů jednoho nositele do podoby projektové žádosti včetně všech relevantních příloh, a tím podpořit řešení jednoho z problematických témat identifikovaných v rámci strategické části Krajské přílohy k národní RIS3 nebo posílit doménu chytré specializace regionu. 10.03.2017 10.04.2017 21.09.2017 Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, informace o vyhlášeném dotačním programu podá: Ing. Martina Balounová; tel. 386 720 119, balounova2@kraj-jihocesky.cz; Mgr. Helena Halabicova; tel.: 386720109; halabicova@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.pdf)
Účelová dotace dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu JčK Účelová dotace z rozpočtu Jihočeského kraje se poskytuje poskytovatelům sociálních služeb k financování běžných (neinvestičních) nákladů, které souvisejí s poskytováním sociálních služeb v rozsahu dle vydaných Pověření JčK k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností na území kraje a bude poskytovatelům služeb poskytnuta jako součást vyrovnávací platby v souvislosti s plněním závazku veřejné služby. Dotace může být poskytnuta poskytovatelům sociálních služeb, které jsou v souladu s platným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb JčK a které jsou zařazeny do sítě sociálních služeb v JčK na příslušný kalendářní rok. 27.06.2016 03.10.2016 21.09.2017 Mgr. Renata Zumrová, e-mail: zumrova@kraj-jihocesky.cz, tel. 386720646; Ing. Jiří Pavlíček, e-mail: pavlicek@kraj-jihocesky.cz, tel. 386720781; Ing. Lucie Marischková, e-mail: marischkova@kraj-jihocesky.cz, tel. 386720783 Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.zip)
Podpora oprav místních komunikací Prioritou tohoto programu je podpora obcí při zajištění oprav dopravní infrastruktury v jejich vlastnictví s cílem zlepšením jejich stavebního a dopravně technického stavu. Cílem programu je zlepšení kvality stavebního a dopravně technického stavu místních komunikací prostřednictvím jejich stavebních úprav, podle § 14 Vyhl. č. 104/1997 Sb. Programem nebudou podpořeny rekonstrukce místních komunikací a stavební úpravy a činnosti nevyžadující ohlášení (pozn. § 15 Vyhl. č. 104/1997 Sb.). Programem nebudou podpořeny projekty na místních komunikacích IV. třídy (samostatné chodníky, stezky pro pěší, stezky pro cyklisty, cesty v chatových oblastech, podchody, lávky, schody, pěšiny, zklidněné komunikace, obytné a pěší zóny apod.). 24.03.2017 24.04.2017 22.07.2017 Jihočeský kraj, oddělení administrace AP PRK, Informace o vyhlášeném dotačním programu: Mgr. Jan Vodička, tel. 386 720 157, e-mail: vodicka@kraj-jihocesky.cz. Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Ing. Jiří Klása, tel. 386 720 134, e-mail: klasa@kraj-jihocesky.cz
Často kladené dotazy a odpovědi
Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.xlsx)
Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2017 Účelem programu je podpora sociálních služeb, které jsou poskytovány na území Jihočeského kraje. Program je určen na spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností při poskytování sociálních služeb. 24.03.2017 26.04.2017 22.06.2017 Jihočeský kraj – Krajský úřad, Odbor sociálních věcí: Mgr. Renata Zumrová, tel.: 386 720 646, e-mail: zumrova@kraj-jihocesky.cz; Ing. Jiří Pavlíček, tel. 386 720 781, e-mail: pavlicek@kraj-jihocesky.cz Došlé a podpořené žádosti (.pdf)
Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Podpora a zkvalitnění zdravotní péče o nevyléčitelně nemocné, včetně podpory rodin těchto nemocných Dotační program je určen na podporu péče, kterou zajišťují registrovaní poskytovatelé zdravotních služeb, kdy tato péče je poskytována těžce zdravotně postiženým, nevyléčitelně nemocným a umírajícím. Účelem této péče je zmírnění utrpení a zachování kvality života pacienta, který trpí nevyléčitelnou nemocí. Současně je poskytována podpora pečujícím osobám a rodinám těchto nemocných. Program je zaměřen rovněž na aktivity, které podporují laickou péči o geriatricky nemocné a nemocné v závěru života. Z dotace nelze hradit náklady na poskytovanou zdravotní péči, která je hrazena z veřejného zdravotního pojištění, a to ani v případě, že není uzavřen smluvní vztah mezi poskytovatelem zdravotní služby a zdravotní pojišťovnou. 10.03.2017 10.04.2017 22.06.2017 Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK, informace o vyhlášeném dotačním programu podá: Hana Müllerová, tel.: 386 720 362, e-mail: mullerova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj – Krajský úřad, Odbor zdravotnictví, Mgr. Ivana Turková, tel: 386 720 774, e-mail:turkova@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.xls)
Dotační program na financování úroků z úvěru pro předfinancování projektů Cílem dotačního programu je usnadnit situaci cizím subjektům při předfinancování projektů, které chtějí získat dotaci z evropských fondů či jiných evropských dotačních titulů a chtějí přitom využít úvěr u finančních institucí vlastnících bankovní licenci nebo půjčku poskytovanou státními fondy. Dotace bude poskytovaná na financování úroků z těchto úvěrů či půjček. 13.01.2017 13.02.2017 22.06.2017 Věra Štindlová, BBS. tel. 386 720 236 stindlovav@kraj-jihocesky.cz; Ing. Jana Hajíčková tel. 386 720 409 hajickovaj@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.pdf)
Podpora práce s mládeží v Jihočeském kraji v rámci naplňování koncepce MŠMT Záměrem je podpořit práci s mládeží a neformální vzdělávání na krajské úrovni, vytvářet a rozšiřovat stávající nabídku volnočasových a dalších vybraných aktivit jak v rámci členské základny jednotlivých nestátních neziskových organizací, tak aktivit určených pro neorganizované děti a mládež v Jihočeském kraji, rozvíjet u dětí a mládeže řemeslné a rukodělné dovednosti, zapojit mladé lidi do veřejného dění, učit je zdravým životním návykům, zapojit děti a mládež s omezenými příležitostmi do pravidelné zájmové činnosti. 17.02.2017 20.03.2017 11.05.2017 Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK, informace o vyhlášeném dotačním programu podá: Jiřina Formánková, DiS.; tel. 386 720 451 formankova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu, Bc. Eva Lachoutová, tel. 386 720 936, lachoutova@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.pdf)
Podpora rodinné politiky Program vychází z potřeby vytvořit podmínky pro systematickou práci s rodinou, pro rozvoj služeb podporujících fungování rodiny, které umožňují výkon jejích přirozených funkcí a usnadní podmínky pro její fungování, se zaměřením na prevenci ohrožení dětí a včasného řešení tohoto ohrožení. Opatření č. 1 Podpora činnosti mateřských center. Opatření č. 2 Podpora rodin v evidenci orgánu sociálně právní ochrany dětí (SPOD). Opatření č. 3 Podpora odborné poradenské pomoci potřebné k překonání problémů rodiny. Opatření č. 4 Podpora práce s ohroženými dětmi (psychologická a terapeutická práce s dětmi ohroženými nebo trpícími psychickými obtížemi a rizikovým chováním). 13.01.2017 13.02.2017 11.05.2017 Kontaktní informace: Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK, Bc. Veronika Plašilová, tel.: 386 720 200, e-mail: plasilova@kraj-jihocesky.cz, Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Mgr. Eva Novotná, tel.: 386 720 641, e-mail: novotna@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.zip)
Podpora rekonstrukcí a oprav požárních nádrží (návesních rybníčků) v obcích Cílem tohoto dotačního programu je podpora projektů a aktivit směřujících ke zlepšování stavu jihočeských obcí. Podporovány budou projekty, týkající se rekonstrukcí a oprav požárních nádrží (návesních rybníčků) v obcích do 2 tis. obyvatel (netýká se místních částí, které spadají pod obce nad 2 tis. obyvatel, tj. obce nad 2 tis. obyvatel pro své místní části žádat nemohou). Rekonstrukcí a opravou bude řešena nejen estetická funkce, ale hlavně zachování funkce vodohospodářské s dodržením zásad zabezpečení požární ochrany obcí. V individuálních případech bude podporována rekonstrukce či oprava požární nádrže, sloužící jako jediný zdroj vody v případě požáru a je umístěna v mimo zastavitelném území obce (intravilánu obce), s přihlédnutím na dostupnost a dodržení zásad zabezpečení požární ochrany v obci. 13.01.2017 13.02.2017 11.05.2017 Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK, informace o vyhlášeném dotačním programu podá: Hana Müllerová, tel.: 386 720 362, e-mail: mullerova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Odbor rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, oddělení regionálního rozvoje, Ing. Etela Hortová, oddělení regionálního rozvoje, tel.: 386 720 522, e-mail: hortova@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.zip)
Podpora školství Hlavním cílem uvedeného dotačního programu je vytváření potřebných podmínek pro zkvalitnění vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a podpora polytechnického vzdělávání a pohybových dovedností dětí v mateřských školách. Opatření č. 1: Cílem tohoto opatření je podpořit rozšíření bezbariérových vstupů do škol a školských zařízení zřizovaných obcí a krajem. Opatření č. 2: Cílem tohoto opatření je podpořit vybavení mateřských škol zřizovaných obcemi a krajem učebními pomůckami pro technické vzdělávání dětí se záměrem rozvoje jejich pracovních schopností a dovedností, dále pak vybavení školních zahrad těchto mateřských škol se zaměřením na rozvoj pohybových schopností dětí. 13.01.2017 13.02.2017 11.05.2017 Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK, informace o vyhlášeném dotačním programu podá: Hana Müllerová, tel.: 386 720 362, e-mail: mullerova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, oddělení školství Opatření č. 1: Mgr. Marie Hanusová, tel.: 386 720 830, e-mail: hanusova@kraj-jihocesky.cz; Opatření č. 2: Ludmila Tomanová, tel.:386 720 819,e-mail: tomanoval@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.zip)
Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje Cílem programu je podpora obcí zařazených mezi hospodářsky slabé regiony Jihočeského kraje z důvodu snižování rozdílů mezi nimi a vyspělými oblastmi Jihočeského kraje. Podpora bude poskytnuta formou dotace na zachování, obnovu a rozvoj základních služeb občanské vybavenosti, využití chátrajících opuštěných objektů, podporu rozvoje startovacího bydlení pro začínající mladé rodiny a podporu přípravy projektové dokumentace. 13.01.2017 13.02.2017 11.05.2017 Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK, Ing. Monika Roidlová tel. 386 720 319, e-mail: roidlova@kraj-jihocesky.cz ; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, oddělení regionálního rozvoje, Ing. Lucie Matysková, tel. 386 720 422, e-mail: matyskova@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.pdf)
Podpora rozvoje sociálních služeb Cílem dotačního programu je podpora rozvoje vybraných druhů sociálních služeb poskytovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, na území Jihočeského kraje, v souladu s prioritami Akčního plánu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2017. 13.01.2017 13.02.2017 11.05.2017 Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK, Ing. Monika Roidlová tel. 386 720 319, e-mail: roidlova@kraj-jihocesky.cz ; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor sociálních věcí, oddělení kontroly a financování, Mgr. Renata Zumrová tel. 386 720 646, e-mail: zumrova@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.pdf)
Podpora vzdělávání lékařů v nemocnicích se sídlem v Jihočeském kraji Cílem programu je poskytnutí finanční podpory pro potřebu získání a uznání specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře. Jedná se o podporu vzdělávání v nemocnicích se sídlem v Jihočeském kraji poskytujících akutní, příp. následnou lůžkovou péči, která vede ke stabilizaci jejich počtu v Jihočeském kraji. 13.01.2017 13.02.2017 11.05.2017 Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK, Ing. Monika Roidlová, tel. 386 720 319, e-mail: roidlova@kraj-jihocesky.cz ;Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor zdravotnictví, oddělení zdravotní péče, Petra Šírková tel. 386 720 700, e-mail: sirkova@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.pdf)
Podpora technického vzdělávání, 2. výzva pro rok 2016 Cílem dotačního programu je podpora aktivit k rozvoji technického zdělávání, jeho propagaci a popularizaci. Program přispěje ke zvýšení zájmu žáků o studium technických oborů a rozvoji jejich manuálních dovedností. Dalším cílem je podpora spolupráce firem a škol v technicky zaměřených oborech, především strojírenství, stavebnictví a elektrotechnice na území Jihočeského kraje v souvislosti s požadavky trhu práce. 13.01.2017 13.02.2017 11.05.2017 Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK, Ing. Monika Roidlová, tel. 386 720 319, e-mail: roidlova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - oddělení školství, Ing. Lucie Reitingerová tel. 386 720 832, e-mail: reitingerova@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.pdf)
Podpora činnosti zařízení pečující o zvířata Hlavním cílem programu je podpořit činnost zařízení na území Jihočeského kraje poskytující služby v oblasti péče o nalezená, stará, opuštěná, nemocná, odebraná, týraná či jiným způsobem handicapovaná zvířata. Nejedná se o program pro volně žijící živočichy. 13.01.2017 13.02.2017 11.05.2017 Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK, informace o vyhlášeném dotačním programu podá: Ing. Andrea Boukalová, tel.: 386 720 336, email: boukalova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, oddělení regionálního rozvoje, Ing. Etela Hortová, tel.: 386 720 522, email: hortova@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.pdf)
Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích Hlavním cílem programu je zvýšení bezpečnosti silničního provozu a chodců na pozemních komunikacích (výhradně silnicích a místních komunikacích) osazením nových bezpečnostních prvků, jako například, zřízení a úprava přechodů pro chodce včetně zabezpečení bezbariérového užívání přechodů osobami se zdravotním postižením, světelná signalizace, vodorovné a svislé dopravní značení, osazení zpomalovacích prahů, osazení svodidel nebo zábradlí v nebezpečných místech. Programem budou podpořeny stavební investice a opravy. Program klade důraz především na kvalitní projekty zvyšující aktivní bezpečnost silničního provozu. Programem nebude podpořeno pořízení informačních ukazatelů měření rychlosti (radarů) a dynamických zpomalovacích semaforů. 13.01.2017 13.02.2017 11.05.2017 Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK, informace o vyhlášeném dotačním programu podá: Ing. Andrea Boukalová, tel.: 386 720 336, email: boukalova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení pro územní samosprávu a státní správu v dopravě, Jaroslav Mrázek, tel.: 386 720 544, email: mrazek@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.pdf)
Podpora cestovního ruchu Hlavním záměrem dotačního programu „Podpora cestovního ruchu“ je rozšíření nabídky produktů cestovního ruchu, zkvalitnění poskytovaných služeb v oblasti cestovního ruchu a marketingová podpora jihočeského regionu. Program má celkem tři opatření: Opatření č. 1: Vybavení infocenter IT technologiemi Opatření č. 2: Produkty cestovního ruchu Opatření č. 3: Podpora destinačních managementů 13.01.2017 13.02.2017 11.05.2017 Jihočeský kraj, oddělení administrace AP PRK, Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jana Janků, tel. 386 720 260, e-mail: janku2@kraj-jihocesky.cz. Odborné dotazy: Jihočeský kraj, oddělení marketingu a cestovního ruchu, Bc. Markéta Chromá. tel. 386 720 374, e-mail: chroma@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.zip)
Podpora sociálně zdravotních aktivit Cílem dotačního programu je napomoci ke zlepšení kvality života osob se zdravotním postižením a seniorů. Podporovány budou aktivity na území Jihočeského kraje, které napomáhají k překonávání bariér a podporují další možnosti a příležitosti jejich sociálního začleňování a integrace. V rámci jednotlivých opatření budou podporovány aktivity zaměřené na zlepšení psychického a fyzického stavu osob se zdravotním postižením a seniorů a na větší informovanost osob se zdravotním postižením a seniorů o možnostech, příležitostech, které mohou využít a které jim napomáhají k zachování běžného způsobu života v přirozeném sociálním prostředí. 13.01.2017 13.02.2017 11.05.2017 Jihočeský kraj, oddělení administrace AP PRK, Informace o vyhlášeném dotačním programu: Mgr. Jan Vodička, tel. 386 720 157, e-mail: vodicka@kraj-jihocesky.cz. Odborné dotazy: Jihočeský kraj, oddělení kontroly a financování, Mgr. Renata Zumrová, tel. 386 720 646, e-mail: zumrova@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.pdf)
Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje Hlavním cílem dotačního programu je poskytnout účelové neinvestiční dotace na projekty, které kvalitativně napomohou ve zlepšení požární ochrany na území Jihočeského kraje. Kraj přispívá obcím na financování potřeb jednotek SDH obcí, které vedou ke zvyšování akceschopnosti a zkvalitnění činnosti jejich členů, požární techniky a věcných prostředků požární ochrany. Zároveň přispívá na nezbytné opravy vybraných požárních zbrojnic. Dotace nejsou určeny na krytí projektů, které nesouvisí se zásahovou činností jednotky SDH obce, například na požární sport, kulturní akce, včetně oslavy výročí založení sboru dobrovolných hasičů v obci. 13.01.2017 13.02.2017 11.05.2017 Bc. Gabriela Přibylová tel. 386 720 578 pribylovag@kraj-jihocesky.cz; Ing. Jiří Holub tel. 386 720 279 holubj@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.zip)
Podpora odstraňování bariér v objektech občanského vybavení, v dopravní infrastruktuře a na veřejných prostranstvích I. výzva pro rok 2017 Cílem dotačního programu je zlepšení přístupnosti objektů občanského vybavení, v dopravní infrastruktuře a na veřejných prostranstvích tak, aby se kraj stal nositelem dobré praxe ve vztahu k řešení přístupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 13.01.2017 13.02.2017 11.05.2017 Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK: Věra Štindlová, BBS tel. 386 720 236, stindlovav@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, oddělení regionálního rozvoje Mgr. Jana Kovářová, tel.: 386 720 212, kovarova@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.pdf)
Podpora muzeí a galerií Opatření I. Úpravy v expozicích: dotační program je určen na dovybavení muzeí a galerií, drobné úpravy (např. panely, vitríny, závěsná zařízení, výměna osvětlení apod.); dotace není určena ke stavebním úpravám, finanční podpora může činit maximálně 70% celkových nákladů projektu. Opatření II. Propagace muzeí a galerií: dotační program je určen na podporu vydání propagačních materiálů tištěných nebo elektronických, výrobu drobných propagačních předmětů, informační tabule, webové stránky a jejich úpravy. Finanční podpora může činit maximálně 70 % celkových nákladů projektu. 13.01.2017 13.02.2017 11.05.2017 Jihočeský kraj, oddělení administrace AP PRK, Informace o vyhlášeném dotačním programu: Lenka Věrná Bc., tel. 386 720 271, e-mail: verna2@kraj-jihocesky.cz, Odborné dotazy: Jihočeský kraj, oddělení kultury a zřizovaných organizací, PhDr. Monika Zárybnická, tel. 386 720 884, e-mail: zarybnicka@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.zip)
Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2017 Předmětem programu je příprava a realizace programů obnovy venkova a společných integrovaných projektů. 23.09.2016 24.10.2016 11.05.2017 Kontaktní informace: Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, oddělení regionálního rozvoje, Ing. Eva Povišerová, tel.: 386720425, e-mail: poviserova@kraj-jihocesky.cz,Mgr. Alena Andršová, tel.: 386 720 213, e-mail: andrsova@kraj-jihocesky.cz, Ing. Vendula Jelínková Hůlková, tel.: 386 720 188, e-mail: jelinkova@kraj-jihocesky.cz, Ing. Etela Hortová, tel.: 386 720 522, e-mail: hortova@kraj-jihocesky.cz, Pavlína Kučerová, tel.: 386 720 167, e-mail: kucerova2@kraj-jihocesky.cz. Podání elektronické žádosti přes stránky POV „ZDE“ Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.zip)
Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, I. výzva pro rok 2017 Cílem programu je podpora zpracování územně plánovací dokumentace obcí v Jihočeském kraji tam, kde závazná územně plánovací dokumentace doposud chybí nebo nevyhovuje požadavkům současně platných právních předpisů. 02.12.2016 02.01.2017 23.03.2017 Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, oddělení administrace AP PRK, Věra Štindlová, BBS, tel. 386 720 236, stindlovav@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, oddělení územního plánování, Ing. Helena Stejskalová Čejková, tel.: 386 720 379, stejskalova@kraj-jihocesky.cz. Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.pdf)
RVK - Podopatření 3 Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a cílená podpora EVVO ve školách Cílem podpory je umožnění rozvoje regionálního systému EVVO, podpora stávajících organizací zabývajících se EVVO, informační propojování jednotlivých článků systému EVVO na území Jihočeského kraje a efektivní šíření informací směrem k cílovým skupinám (zahrnuje i publikační činnost) a podpora tematických partnerských projektů. 02.12.2016 02.01.2017 23.03.2017 Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK, informace o vyhlášeném dotačním programu podá: Ing. Jitka Šulková, tel.: 386 720 559, email: sulkova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení rozvoje venkova, péče o krajinu a koncepcí, Ing. Libuše Jozková, Mgr. Helena Jaloševská, tel.: 386 720 803, email: jozkova@kraj-jihocesky.cz, jalosevska@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.zip)
Rozvoj venkova a krajiny - Část podopatření 2.B Podpora včelařů Specifickým cílem podopatření dotačního programu je podpora včelařů poskytnutím finanční podpory na nákup nových úlů včetně vnitřního vybavení s podmínkou, že začínající včelař pořídí nová včelstva a podpora stávajících včelařů, jejichž včelstva byla utracena na základě rozhodnutí KVS o zdolání nebezpečné nákazy MVP. 02.12.2016 02.01.2017 23.03.2017 Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK, informace o vyhlášeném dotačním programu podá: Ing. Jitka Šulková, tel.: 386 720 559, email: sulkova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení lesního hospodářství a zemědělství, Ing. Ludmila Kuthanová, tel.: 386 720 726, email: kuthanova@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.pdf)
Rozvoj venkova a krajiny - Část podopatření 2.A Podpora chovu ryb ve vodních tocích Specifickým cílem tohoto podopatření dotačního programu je podpora vysazování některých původních druhů ryb vedoucích ke zvýšení biodiverzity vodních toků. 02.12.2016 02.01.2017 23.03.2017 Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK, informace o vyhlášeném dotačním programu podá: Ing. Jitka Šulková, tel.: 386 720 559, email: sulkova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení lesního hospodářství a zemědělství,Ing. Ludmila Kuthanová, tel.: 386 720 726, email: kuthanova@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.pdf)
Rozvoj venkova a krajiny - Podopatření 1.Tvorba krajiny a podpora biodiverzity Dotační program je zaměřen na zpracování projektů, na kofinancování projektů s přínosem pro přírodu a krajinu zejména z Operačního programu Životního prostředí a na realizaci konkrétních projektů obnovy krajinných struktur 02.12.2016 02.01.2017 23.03.2017 Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK, informace o vyhlášeném dotačním programu podá: Ing. Jitka Šulková, tel.: 386 720 559, email: sulkova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení rozvoje venkova, péče o krajinu a koncepcí, Ing. Jana Marková Chocholová, tel.: 386 720 708, email: chocholova@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.pdf)
Jižní Čechy pohodové Tento program je určen k podpoře tématického roku pro rok 2017. Hlavním záměrem je podpora cestovního ruchu s využítím synergie témat v oblasti historie, kultury, gastronomie, ale i sportu a relaxačních aktivit a nabídnout návštěvníkům jižní Čechy jako ideální místo pro trávení pohodové dovolené s nezapomenutelnými zážitky.. 02.12.2016 02.01.2017 23.03.2017 Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK, informace o vyhlášeném dotačním programu podá: Jana Janků, tel.: 386 720 260, e-mail: janku2@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Odbor kancelář hejtmana, oddělení marketingu a cestovního ruchu: Bc. Markéta Chromá, tel.: 386 720 374, e-mail: chroma@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.pdf)
Podpora cyklistiky a cyklodopravy v Jčk Dotační program sleduje dva specifické cíle – podporu přípravy strategických podkladů pro následné kvalitní rozhodování měst a obcí v oblasti cyklodopravy - podpora zpracování generelů, kterými se identifikují hlavní směry, jedná se tedy o komplexní strategii, dlouhodobý, systémový dokument, který vychází ze základních principů řešení dopravy pro pěší a cyklisty. Dotační program se dále zaměřuje na podporu pořízení stavební dokumentace a podporu vybavení doprovodné infrastruktury cyklotras a cyklostezek. 02.12.2016 02.01.2017 23.03.2017 Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK, informace o vyhlášeném dotačním programu podá: Hana Müllerová, tel.: 386 720 362, e-mail: mullerova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor dopravy a silničního hospodářství Ing. Jiří Klása tel. 386 720 134, klasa@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.pdf)
Kulturní dědictví Opatření č. I. Movité kulturní dědictví: opatření je určeno na podporu zachování a restaurování předmětů movitého kulturního dědictví s důrazem na zachování kulturně historické podstaty předmětů, jejich vhodného umístění a využití. Opatření č. II. Obnova drobné sakrální architektury: opatření je určeno na podporu zachování a obnovy objektů drobné sakrální architektury za využití tradičních materiálů a technologií s důrazem na zachování památkové podstaty a tradičního vzhledu. Opatření č. III. Zvýšené náklady obnovy staveb v památkově chráněných územích: opatření je určeno na obnovu a zachování nemovitých kulturních památek nebo staveb, které nejsou památkou. Nacházejí se v plošně památkově chráněném území, za použití tradičního stavebního, materiálového a technologického řešení. Opatření IV. Předprojektová příprava obnovy kulturních památek: opatření je určen na podporu kvalitní přípravy obnovy kulturních památek, která nezbytně vyžaduje provedení řady průzkumů jako předprojektovou přípravu. Pro průzkumy na jedné kulturní památce může být podán pouze jeden projekt, finanční podpora může činit maximálně 60% celkových nákladů projektu. Opatření V. Nemovité kulturní památky: dotační program je určen na podporu obnovy a zachování nemovitých kulturních památek v Jihočeském kraji s důrazem na zachování památkové podstaty objektů, jejich vhodného a přiměřeného využívání a na veřejnou prezentaci nemovitého kulturního dědictví. Finanční podpora může činit maximálně 60 % celkových nákladů projektu. 02.12.2016 02.01.2017 23.03.2017 Jihočeský kraj, oddělení administrace AP PRK, Informace o vyhlášeném dotačního programu: Opatření I., II., IV., Eva Kordíková, tel. 386 720 186, e-mail: kordikova@kraj-jihocesky.cz Opatření III., V., Lenka Věrná Bc., tel. 386 720 271, e-mail: verna2@kraj-jihocesky.cz, Odborné dotazy: Jihočeský kraj, oddělení památkové péče, Mgr. Jaroslava Vítovcová, tel. 386 720 890, e-mail: vitovcova@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.zip)
Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje Hlavním cílem dotačního programu je poskytnout účelové investiční dotace na projekty, které kvalitativně napomohou ve zlepšení požární ochrany na území Jihočeského kraje se zaměřením na zlepšení vybavení vybranou požární technikou, věcnými prostředky požární ochrany u jednotek SDH obcí a na novou výstavbu, technické zhodnocení rekonstrukcí a modernizaci požárních zbrojnic, požární techniky a věcných prostředků jednotek sborů dobrovolných hasičů (dále jen SDH) obcí předurčených k záchranným pracím a pro ochranu obyvatelstva. Dotace nejsou určeny na krytí projektů, které nesouvisí se zásahovou činností jednotky SDH obce, například na požární sport, kulturní akce, včetně oslavy výročí založení sboru dobrovolných hasičů v obci. 02.12.2016 02.01.2017 23.03.2017 Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK: Bc. Gabriela Přibylová tel. 386 720 578 pribylovag@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy :Ing. Jiří Holub 386 720 279 holubj@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy_2 (.zip)
Podrobnosti a tiskopisy_1 (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.zip)
Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti kultury -1. výzva pro rok 2017 Opatření č. 1: Pořadatelství významných kulturních aktivit na území Jihočeského kraje; Opatření č. 2: Reprezentace v oblasti kultury na mezinárodní úrovni v Čechách a v zahraničí; Cílem programu je podpora pořádání mezinárodně a republikově významných aktivit v oblasti kultury na území Jihočeského kraje, majících významný podíl na prezentaci či reprezentaci Jihočeského kraje a podpora jednotlivců, týmů a organizací reprezentujících Jihočeský kraj na mezinárodní úrovni. 02.12.2016 02.01.2017 23.03.2017 Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK: Eva Kordíková tel. 386 720 186 kordikova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Alena Janků tel. 386 720 882 janku@kraj-jihocesky.cz; PhDr. Monika Zárybnická Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.zip)
Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu Cílem programu je podpora pořádání aktivit v oblasti vědy, mládeže a sportu na území Jihočeského kraje s mezinárodním, celorepublikovým nebo celokrajským významem; podpora účasti jednotlivců, týmů a organizací reprezentujících Jihočeský kraj na mezinárodních akcích v ČR a zahraničí. 02.12.2016 02.01.2017 23.03.2017 Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK, informace o vyhlášeném dotačním programu podá: Jiřina Formánková, DiS. tel. 386 720 451 formankova@kraj-jihocesky.cz Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu, Bc. Eva Lachoutová, tel. 386 720 936, lachoutova@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.zip)
Podpora kultury Opatření č.I. Podpora kultury.Podpora všech kulturních žánrů (hudba, tanec, divadlo, folklór, film, fotografie, umělecká a tradiční lidová řemesla, publikace, výtvarné umění, výstavy). Preferovány budou projekty přispívající k rozšíření a zkvalitnění kulturní nabídky, udržení tradic a propagace Jihočeského regionu i s ohledem na kulturní projekty osob se zdravotním postižením, což bude doloženo samostatnou přílohou. Opatření č.II. Podpora soutěží a přehlídek. Neinvestiční prostředky poskytované na projekty v oblasti postupových přehlídek soutěží. 02.12.2016 02.01.2017 23.03.2017 Bc. Jitka Šálená tel. 386 720 270 salena@kraj-jihocesky.cz Eva Kordíková tel. 386 720 186 kordikova@kraj-jihocesky.cz Mgr. Jan Vodička tel. 386 720 157 vodicka@kraj-jihocesky.cz PhDr. Monika Zárybnická tel.:386 720 884 zarybnicka@kraj-jihocesky.cz Alena Janků tel. 386 720 882 janku@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.zip)
Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu) Poskytnutí dotace na rekonstrukce, opravy a obnovu vybavení kluboven a základen domů dětí a mládeže i nestátních neziskových organizací z oblasti zájmové činnosti dětí a mládeže, mimo subjekty z oblasti sportu. Podpora pravidlené zájmové činnosti a zájmového vzdělávání, podpora informačních systémů mládeže, podpora talentované mládeže a soutěží i mezinárodní spolupráce. Podpora aktivit pro děti a mládež se zdravotním postižením. 02.12.2016 02.01.2017 23.03.2017 Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK, informace o vyhlášeném dotačním programu podá: Jiřina Formánková, DiS. tel. 386 720 451 formankova@kraj-jihocesky.cz Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu, Bc. Eva Lachoutová, tel. 386 720 936, lachoutova@kraj-jihocesky.cz Došlé a podpořené žádosti (.zip)
Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Podpora sociálního začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením na území Jihočeského kraje Cílem dotačního programu je spolufinancování konkrétních projektů, programů a dalších aktivit na podporu služeb pro občany ohrožené sociálním vyloučením a to především v rizikových lokalitách Jihočeského kraje, které povedou k sociálnímu začleňování jednotlivců případně rodin bez ohledu na etnickou příslušnost nebo jiné charakteristiky 02.12.2016 02.01.2017 23.03.2017 Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK, Ing. Monika Roidlová, tel. 386 720 627, e-mail: roidlova@kraj-jihocesky.cz ; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení prevence a humanitních činností, Mgr. Hana Augustinová, tel. 386 720 756, e-mail: augustinova@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.pdf)
Podpora bezpříspěvkového dárcovství krve v Jihočeském kraji Cílem dotačního programu je podpora aktivit, projektů OS ČČK v Jihočeském kraji na udržení nebo případnému rozšíření aktivit na území kraje zaměřených na BDK, které zajistí svojí činností dostatečný počet dárců krve. 02.12.2016 02.01.2017 23.03.2017 Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK, Ing. Monika Roidlová, tel. 386 720 627, e-mail: roidlova@kraj-jihocesky.cz Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení projektů a plánování sociálních služeb, Eva Šišková tel. 386 720 779, e-mail: siskova@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.pdf)
Podpora a rozvoj protidrogové politiky Jihočeského kraje v roce 2017 Účelem DP je prostřednictvím podporovaných programů a projektů udržet takovou síť protidrogových služeb v Jihočeském kraji, která zajistí jejich přiměřenou dostupnost pro občany kraje, jejich odbornou úroveň a maximálně efektivní využití vložených finančních prostředků. Všeobecným cílem programu je stabilizace protidrogových služeb na území Jihočeského kraje v součinnosti se samosprávami obcí Jihočeského kraje, a s dalšími garanty protidrogové politiky ČR na národní úrovni – MŠMT, MPSV, MZ a Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále jen RVKPP). 02.12.2016 02.01.2017 23.03.2017 Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK, informace o vyhlášeném dotačním programu podá: Jana Janků, tel.: 386 720 260, e-mail: janku2@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví oddělení sociální péče: Mgr. Marek Nerud, tel.: 386 720 649, e-mail: nerud@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.pdf)
Podpora sportu Poskytnutí příspěvku na rekonstrukci stávajících sportovišť či na zázemí stávajících sportovišť s cílem, aby jejich stav odpovídal aktuálním bezpečnostním a hygienickým normám i novým sportovním řádům pro jednotlivé druhy sportu. Příspěvky na obnovu vybavení sportovišť, pořádání veřejně přístupných sportovních aktivit, přeborů Jihočeského kraje, aktivit handicapovaných sportovců, mezinárodních aktivit v oblasti sportu a sportovní aktivity dětí do 15 let. 02.12.2016 02.01.2017 23.03.2017 Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, oddělení administrace AP PRK, Informace o vyhlášeném dotačním programu: Bc. Věra Štindlová, tel. 386 720 236, e-mail: stindlovav@kraj-jihocesky.cz, Ing. Jiří Voříšek, tel. 386 720 450, e-mail: vorisek@kraj-jihocesky.cz, Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.zip)
Podpora prevence kriminality v Jihočeském kraji Předmětem programu je poskytnutí příspěvku na podporu prevence kriminality, s cílem iniciovat realizaci vhodných preventivních programů, které eliminují výskyt kriminality a dalších sociálně rizikových jevů. Tímto přispívat ke zlepšení bezpečnostní situace na území Jihočeského kraje. Opatření č. 1 – Podpora programů prevence kriminality obcí v JčK; Opatření č. 2 – Podpora programů prevence kriminality ve školství 02.12.2016 02.01.2017 23.03.2017 Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK, Bc. Veronika Plašilová, tel.: 386 720 200, e-mail: plasilova@kraj-jihocesky.cz, Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení prevence a humanitních studií, Mgr. Veronika Švehlová Bullová, tel.: 386 720 624, e-mail: bullova@kraj-jihocesky.cz, Bc. Tomáš Bílý, DiS., tel.: 386 720 756, e-mail: bily@kraj-jihocesky.cz. Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.zip)
Rozvoj venkova a krajiny - Opatření Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury Cílem dotačního programu je podpora řešení problémů s odkanalizováním v obcích do 2 000 obyvatel a řešení problémů v zásobování obyvatelstva pitnou vodou v obcích do 2 000 obyvatel. Opatření č. 1: Podpora výstavby a obnovy splaškové kanalizace ve stávající zástavbě obcí do 2000 obyvatel. Opatření č. 2: Podpora výstavby a obnovy vodovodů, souvisejících objektů a úpraven vod ve stávajcící zástavbě obcí do 2000 obyvatel. 02.12.2016 02.01.2017 23.03.2017 Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK, informace o vyhlášeném dotačním programu podá: Ing. Andrea Boukalová, tel.: 386 720 336, email: boukalova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení vodního hospodářství a integrované prevence, Ing. Monika Wögebauerová, tel.: 386 720 739, email: wogebauerova@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.zip)
Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Podpora dobrovolnické činnosti v pobytových zařízeních sociálních služeb a v nemocnicích. Podpora organizací, které zajišťují profesionální služby v nemocnicích v oblasti psychosociální pomoci hospitalizovaným dětem, geriatrickým pacientům a dalším potřebným a které přispívají ke zlepšení psychického i celkového zdravotního stavu prostřednictvím např. zdravotních klaunů, herních specialistů apod. Podpora svépomocných aktivit zdravotně postižených, seniorů a sdružení pacientů (pacientské organizace), včetně podpory procesu integrace těchto osob. Podpora činností, které vedou k procesu integrace osob v nepříznivé sociální situaci. 02.12.2016 02.01.2017 23.03.2017 Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK, informace o vyhlášeném dotačním programu podá: Hana Müllerová, tel.: 386 720 362, e-mail: mullerova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví oddělení sociální péče: Mgr. Renata Zumrová, tel.: 386 720 646, e-mail: zumrova@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.pdf)
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku