Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Pravomoci Rady Jihočeského kraje

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Rada je výkonným orgánem kraje v oblasti samostatné působnosti. Při výkonu své působnosti odpovídá rada zastupitelstvu. Rada může rozhodovat ve věcech přenesené působnosti, jen stanoví-li tak zákon.

Radu tvoří hejtman, jeho náměstci a další členové rady, kteří jsou voleni z členů zastupitelstva.

Radě je vyhrazeno:
 1. zabezpečovat hospodaření podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová opatření v rozsahu svěřeném zastupitelstvem,
 2. stanovit počet zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu, do zvláštních orgánů kraje a do organizačních složek a objem prostředků na platy těchto zaměstnanců,
 3. na návrh ředitele krajského úřadu jmenovat a odvolávat vedoucí odborů krajského úřadu v souladu se zvláštním zákonem,
 4. zřizovat a zrušovat podle potřeby komise rady, jmenovat a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy,
 5. ukládat krajskému úřadu úkoly v oblasti samostatné působnosti a kontrolovat jejich plnění,
 6. přezkoumávat opatření přijatá krajským úřadem v samostatné působnosti,
 7. vyřizovat návrhy, připomínky a podněty obcí a právnických osob z územního obvodu kraje,
 8. stanovit pravidla pro přijímání petic a stížností,
 9. vykonávat zakladatelské a zřizovatelské funkce ve vztahu k právnickým osobám, organizačním složkám, které byly zřízeny nebo založeny krajem nebo které byly na kraj převedeny zvláštním zákonem, včetně jmenování a odvolávání jejich ředitelů a stanovení jejich platu a odměn; k tomu pravidelně jedenkrát ročně projednávat zprávu o jejich činnosti, o plnění jejich úkolů, pro které byly zařízeny a nebo zřízeny, a přijímat příslušná opatření k nápravě,
 10. rozhodovat o věcech kraje jako jediného společníka obchodní společnosti,
 11. vydávat nařízení kraje,
 12. rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce; tuto působnost může rada svěřit příslušnému odboru krajského úřadu zcela nebo zčásti,
 13. projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva nebo komisemi rady.
Rada rozhoduje o těchto majetkoprávních úkonech kraje:
 1. o poskytování dotací občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným právnickým a fyzickým osobám působícím v oblasti mládeže, sportu, a tělovýchovy, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury a vzdělávání, vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany zvířat a životního prostředí; tyto dotace nesmí převýšit 200 000 Kč jednomu občanskému sdružení, jedné humanitární organizaci nebo jedné právnické nebo fyzické osobě v kalendářním roce,
 2. o vzdání se práva a prominutí pohledávky nepřevyšující 200 000 Kč,
 3. o zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě nepřevyšující 200 000 Kč,
 4. o uzavírání dohod o splátkách s lhůtou splatnosti nepřevyšující 18 měsíců,
 5. o nabytí a převodu movitých věcí na kraj včetně peněz,
 6. o poskytování věcných a finančních darů do 100 000 Kč v jednotlivých případech.

  Schůze rady jsou neveřejné, o jejich průběhu se pořizuje zápis, který je uložen u krajského úřadu k nahlédnutí členům zastupitelstva. Pravomoc rady vymezuje zákon 129/2000 Sb., o krajích.

  Rada Jihočeského kraje má 11 členů.

   
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku