Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Informace pro občany týkající se podávání stížností na poskytování zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Od 1. 4. 2012 je účinný zákon č. 372/2011Sb., o zdravotních službách, dle kterého došlo k určitým změnám ve způsobu vyřizování stížností, jakož i v terminologii a významu jednotlivých pojmů.

 • Poskytovatel zdravotních služeb - fyzická nebo právnická osoba, která má oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle tohoto zákona (podle dřívější právní úpravy platné před 1. 4. 2012 - provozovatel nestátního zdravotnického zařízení).
 • Zdravotní služby - poskytování zejm. zdravotní péče podle tohoto zákona (§ 2 odst 2, 3, 4 zákona).
 • Poskytovatel zdravotních služeb = fyzická osoba - lékař, který poskytuje zdravotní služby jako fyzická osoba (např. všeobecný praktický lékař, ortoped atd.).
 • Poskytovatel zdravotních služeb = právnická osoba - lékař, který poskytuje zdravotní služby jako společnost, tj. jako právnická osoba (např. poliklinika, nemocnice, s.r.o. , v.o.p., a.s., o. z.).

 

Stížnost lze podat:

 • proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb;
 • proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami.

Kdo může podat stížnost:

 • pacient;
 • zákonný zástupce pacienta;
 • osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav;
 • osoba zmocněná pacientem.

Stížnost podá jiná osoba než shora vyjmenovaná:

 • stížnost se posuzuje příslušným krajským úřadem jako podnět k provedení kontroly.

Komu adresovat stížnost:

 • vždy prvotně k poskytovateli zdravotních služeb;
 • nesouhlasí-li stěžovatel s výsledkem vyřízení jeho stížnosti poskytovatelem, může podat stížnost krajskému úřadu, ve které zároveň uvede důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti poskytovatelem;
 • České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře podle zákona 220 /1991 Sb.

 

Jelikož ve většině případů bude potřebné k vyřízení stížnosti nahlížení do zdravotnické dokumentace popř. pořízení kopií či výpisů z této zdravotnické dokumentace, bude potřebný souhlas pacienta s nahlížením do jeho zdravotnické dokumentace popř. s pořízením kopií, výpisů. Nevysloví-li pacient nebo zákonný zástupce pacienta souhlas (popř. osoba blízká či osoba zmocněná pacientem, není-li pacient s ohledem na svůj zdravotní stav schopen projevit svou vůli), krajský úřad šetření stížnosti může ukončit.

 

Stížnost lze podat:

 • Osobně

- Krajský úřad Jihočeského kraje, U Zimního stadionu č. 1952/2 - podatelna, přízemí č. dveří 1040;
- Krajský úřad Jihočeského kraje, U Zimního stadionu č.1952/2 - pracoviště úředníka pověřeného evidencí stížností - kancelář označená PŘÍJEM STÍŽNOSTÍ: 3. patro, č. dveří 3033;
- Krajský úřad Jihočeského kraje, pracoviště B. Němcové - odbor zdravotnictví, přízemí, č. dveří 115 nebo sekretariát odboru, č. dveří 107

 • zaslat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb;
 • elektronickou poštou s ověřeným elektronickým podpisem;
 • datovou schránkou.

 

Konzultovat podání stížnosti můžete osobně na adrese:

Krajský úřad Jihočeského kraje
odbor zdravotnictví
oddělení zdravotní správy
B. Němcové 49/3 - detašované pracoviště
370 76 České Budějovice

 • odbor zdravotnictví - u referentky Edita Sovová MSc, tel. 386720613, e-mail: sovova@kraj-jihocesky.cz, přízemí kancelář č. dveří 115

V případě nepřítomnosti příslušné pracovnice na pracovišti, kontaktujte:

 

Korespondenci zasílejte na adresu:

Krajský úřad Jihočeského kraje
odbor zdravotnictví
oddělení zdravotní správy
U Zimního stadionu 1952/2
pracoviště B. Němcové 49/3
370 76 České Budějovice

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku