Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Registr dobrovolných svazků obcí

Agendu dobrovolných svazků obcí vede Odbor legislativy a vnitřních věcí, oddělení správní.


DOBROVOLNÉ SVAZKY OBCÍ
Dobrovolný svazek obcí upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 49 až § 53)
Obce mají právo být členy dobrovolného svazku obcí (dále jen „svazek obcí") za účelem ochrany a prosazování svých společných zájmů.
Obce mohou vytvářet svazky obcí, jakož i vstupovat do svazků obcí již vytvořených. Členy svazku obcí mohou být jen obce.
Svazek obcí je právnickou osobou, která vede účetnictví podle zákona o účetnictví.


NÁZEV DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ
Dle ustanovení § 132 odst. 1 a 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) "Jménem právnické osoby je její název. Název musí odlišit právnickou osobu od jiné osoby a obsahovat označení její právní formy. Název nesmí být klamavý"
Dále dle ustanovení § 3042 NOZ "Odporuje-li název právnické osoby ustanovením tohoto zákona, přizpůsobí právnická osoba svůj název požadavkům tohoto zákona do dvou let ode dne nabytí jeho účinnosti. Není povinna tak učinit tehdy, jsou-li pro to důležité důvody, zejména užívá-li právnická osoba svůj název dlouhodobě a je-li pro ni tak příznačný, že jeho zaměnitelnost nebo klamavost nelze rozumně předpokládat".


REJSTŘÍK SVAZKŮ OBCÍ
Svazek obcí nabývá právní osobnosti zápisem do rejstříku svazků obcí vedeného u krajského úřadu příslušného podle sídla svazku obcí. Do rejstříku svazků obcí se zapisuje den vzniku svazku obcí, den jeho zrušení s uvedením právního důvodu, den jeho zániku, název a sídlo svazku obcí, identifikační číslo osoby svazku obcí poskytnuté správcem základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci, předmět činnosti svazku obcí, orgány, kterými svazek obcí jedná, a jméno, příjmení a adresa bydliště osob vykonávajících jejich působnost spolu s uvedením způsobu, jakým tento orgán svazek obcí zastupuje, a údaje o dni vzniku nebo zániku jejich funkce; rejstřík svazků obcí je veřejný rejstřík, přičemž jeho součástí je sbírka listin, v níž jsou uloženy smlouva o vytvoření svazku obcí spolu se stanovami a změny těchto dokumentů. Krajský úřad vede rejstřík svazků obcí v přenesené působnosti.
Vzhledem k tomu, že zákon o obcích, občanský zákoník, a ani jiný obecně platný právní předpis neukládá dobrovolným svazkům obcí povinnost oznamovat jakoukoliv změnu údajů, nemusí tento rejstřík obsahovat aktuální údaje!


NÁVRH NA ZÁPIS DO REJSTŘÍKU SVAZKŮ OBCÍ
K návrhu na zápis do rejstříku svazků obcí se přikládá smlouva o vytvoření svazku obcí spolu se stanovami; součástí této smlouvy nebo stanov je také určení, kdo jsou první členové statutárního orgánu. Návrh podává osoba zmocněná obcemi, které jsou členy svazku obcí.

PŘEDMĚTEM ČINNOSTI SVAZKU OBCÍ MOHOU BÝT ZEJMÉNA:
a. úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu a péče o zvířata,
b. zabezpečování čistoty obce, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení, shromažďování a odvozu komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, využití nebo zneškodnění, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod,
c. zavádění, rozšiřování a zdokonalování sítí technického vybavení a systémů veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území,
d. úkoly v oblasti ochrany ovzduší, úkoly související se zabezpečováním přestavby vytápění nebo ohřevu vody tuhými palivy na využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie v obytných a jiných objektech ve vlastnictví obcí,
e. provoz lomů, pískoven a zařízení sloužících k těžbě a úpravě nerostných surovin,
f. správa majetku obcí, zejména místních komunikací, lesů, domovního a bytového fondu, sportovních, kulturních zařízení a dalších zařízení spravovaných obcemi.


VE STANOVÁCH MUSÍ BÝT UVEDENO:
a. název a sídlo členů svazku obcí,
b. název a sídlo svazku obcí a předmět jeho činnosti,
c. orgány svazku obcí, způsob jejich ustavování, jejich působnost a způsob jejich rozhodování včetně určení nejméně tříčlenného orgánu svazku obcí, který schvaluje účetní závěrku svazku obcí sestavenou k rozvahovému dni podle zákona o účetnictví,
d. majetek členů svazku obcí, který vkládají do svazku obcí,
e. zdroje příjmů svazku obcí,
f. práva a povinnosti členů svazku obcí,
g. způsob rozdělení zisku a podíl členů na úhradě ztráty svazku obcí,
h. podmínky přistoupení ke svazku obcí a vystoupení z něj, včetně vypořádání majetkového podílu,
i. obsah a rozsah kontroly svazku obcí obcemi, které svazek obcí vytvořily.


OBČANÉ OBCÍ SDRUŽENÝCH VE SVAZKU OBCÍ
kteří dosáhli věku 18 let, jsou oprávněni:
a. účastnit se zasedání orgánu svazku obcí a nahlížet do zápisů o jeho jednání,
b. podávat orgánu svazku obcí písemné návrhy,
c. vyjadřovat se k návrhu rozpočtu svazku obcí a k závěrečnému účtu svazku obcí za uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně, nebo ústně na zasedání orgánu svazku obcí.
Svazek obcí požádá o přezkoumání hospodaření svazku za uplynulý kalendářní rok příslušný krajský úřad, anebo zadá přezkoumání auditorovi. Náklady na přezkoumání hospodaření svazku auditorem uhradí svazek obcí ze svých rozpočtových prostředků.

Kontakty
Lucie Škodová
odborná referentka
tel.: 386 720 230
e-mail: skodova@kraj-jihocesky.cz

Registr svazků obcí, tabulkový přehled:

Název dobrovolného svazku obcíDatum zápisuDatum výmazuPočet členůČlenové obceSídloOkresSta-
novy
Svazek obcí regionu Třeboňsko6081750023.7.1992 23Cep, Domanín, Dunajovice, Frahelž, Halámky, Hatín, Hrachoviště, Chlum u Třeboně, Lomnice nad Lužnicí, Lužnice, Majdalena, Novosedly nad Nežárkou, Pístina, Plavsko, Ponědraž, Ponědrážka, Příbraz, Rapšach, Smržov, Staňkov, Stráž nad Nežárkou, Záblatí, TřeboňMěÚ Třeboň, Masarykovo nám. 20/I TřeboňJindřichův Hradecstáhni
Vodovod Landštejn6081777116.4.1993 10Dačice, Nová Bystřice, Slavonice, Budíškovice, Cizokrajov, Kostelní Vydří, Peč, Staré Město nad Landšt., Český Rudolec, Písečné nad DyjíKrajířova 27, DačiceJindřichův Hradecstáhni
Vodovod Hamr6081836126.5.1993 12Frahelž, Hamr, Chlum u Třeboně, Klec, Lásenice, Majdalena, Novosedly nad Nežárkou, Pístina, Příbraz, Staňkov, Stráž nad Nežárkou, TřeboňMěÚ Třeboň, Masarykovo nám. 20/I TřeboňJindřichův Hradecstáhni
Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu Borek6081618017.9.1993 42Dačice, Jemnice, Slavonice, Bačkovice, Báňovice, Budeč, Budíškovice, Budkov, Cizokrajov, Červený Hrádek, Český Rudolec, Dešná, Dobrohošť, Heřmaneč, Dolní Vilímeč, Horní Meziříčko, Horní Myslová, Horní Němčice, Horní Slatina, Hříšice, Chotěbudice, Jilem, Kostelní Vydří, Lhotice, Menhartice, Mrákotín, Mysletice, Nevcehle, Nová Říše, Olší, Peč, Radkov, Radotice, Rozseč, Stará Říše, Staré Hobzí, Třebětice, Vanov, Vápovice, Volfířov, Zdeňkov, ZvolenoviceKrajířova 27, DačiceJindřichův Hradecstáhni
Svazek obcí vodovod Křemže6502837630.12.1993 3Boršov nad Vltavou, Křemže, VrábčeOÚ Křemže KřemžeČeský Krumlovstáhni
Sdružení pohraničních obcí a
měst okresu Jindřichův Hradec
6081747023.6.1995 23Majdalena, Chlum u Třeboně, Dešná u Dačic, Nová ves nad
Lužnicí, České Velenice, Člunek, Staňkov, Staré Město pod
Landšt., Číměř, Nová Bystřice, Stříbřec, Lásenice, Písečné,
Peč, Kunžak Slavonice, Cizkrajov, Český Rudolec, Dolní
Pěna, Dolní Žďár, Horní Pěna, Kačlehy, Staré Hobzí
Horní nám. 525,
Slavonice
Jindřichův Hradecstáhni
Vodovod Řečice6081792528.6.1995 2Dačice, VolfířovKrajířova 27,
Dačice
Jindřichův Hradecstáhni
Svazek obcí v obvodu
paštického kostela - v likvidaci
711641462.2.19998.12.20047Bezdědovice, Blatná, Chlum, Buzice, Mačkov, Hajany,
Myštice
BezdědoviceStrakonice 
Regionální sdružení obcí se
sídlem v Jindřichově Hradci v
likvidaci
6954791215.2.199930.5.200586Báňovice, Bednáreček, Blažejov, Březina, Budeč,
Budíškovice, Cep, Cizokrajov, Červený Hrádek, České
Velenice, Český Rudolec, Číměř, Člunek, Dačice, Dešná,
Deštná, Dobrohošť, Domanín, Doňov, Drunče, Dunajovice,
Dvory nad Lužnicí, Frahelž, Halámky, Hamr, Hatín,
Heřmaneč, Horní Meziříčko, Horní Němčice, Horní Pěna,
Horní Radouň, Hospříz, Hrachoviště, Hříšice, Chlum u
Třeboně, Jarošov nad Nežárkou, Jilem, J.Hradec, Kačlehy,
Kardašova Řečice, Kunžak, Lásenice, Lodhéřov, Lomnice
nad Lužnicí, Lužnice, Majdalena, N.Bystřice, N.Včelnice,
Novosedly nad Nežárkou, Okrouhlá Radouň, Peč, Písečné
nad Dyjí, Pístina, Plavsko, Pleše, Pluhův Žďár, Polště,
Ponědraž, Popelín, Příbraz, Rapšach, Ratiboř, Rodvínov,
Roseč, Rosička, Slavonice, Smržov, Staňkov, Staré Hobzí,
St.Město pod Landšt., Strmilov, Stříbřec, Střížovice, Studená,
Suchdol nad Lužnicí, Světce, Třebětice, Třeboň Újezdec,
Vícemil, Višňová, Vlčetínec, Volfířov, Vydří, Záhoří, Zahrádky
Klášterská 135,
J.Hradec
Jindřichův Hradec 
Svazek obcí Chlum u Třeboně,
Staňkov a Hamr
7090736613.10.1999 3Chlum u Třeboně, Staňkov, HamrNáměstí 115,
Chlum u Třeboně
Jindřichův
Hradec
stáhni
Horní Vltava - Boubínsko7053579520.10.19995.3.200911Borová Lada, Horní Vltavice, Kubova Huť, Kvilda, Lenora,
Nová Pec, Stožec, Strážný, Vimperk, Volary, Zbytiny
Náměstí 24,
384 51 Volary
Prachaticestáhni
Podkletí708614988.9.2000 5Brloh, Nová Ves, Křemže, Holubov, Zlatá KorunaNáměstí 35,
382 03 Křemže
Český
Krumlov
stáhni
Mikroregion Polečnice v
likvidaci
7101284212.3.200129.9.20085Chvalšiny, Kájov, Hořice na Šumavě, Bohdalovice, SvětlíkOÚ Kájov č.p.100Český
Krumlov
 
Mikroregion "Podjavořicko"7091273418.4.200119.2.20078Horní Meziříčko, Jilem, Kunžak, Popelín, Panská Dubenka,
Strmilov, Studená, Zahrádky
Obec Zahrádky 42Jindřichův
Hradec
 
Svazek obcí Dolního Pootaví7091977114.5.2001 18Cehnice, Čejetice, Jinín, Kváskovice, Miloňovice,
Nebřehovice, Osek, Paračov, Přešťovice, Radějovice, Rovná,
Řepice, Skály, Slaník, Štěkeň, Třešovice, část. Strakonic a
Kuřimany
Cehnice 76, 387
52 Cehnice
Strakonicestáhni
Mikroregion Řečicko - svazek
obcí Řečicka
7093739719.7.2001 7Kardašova Řečice, Pluhův Žďár, Pleše, Višňová, Újezdec,
Záhoří, Doňov
nám.J.Hrubého 64
378 21 Kardašova
Řečice
Jindřichův
Hradec
stáhni
Plynovod Dolní Němčice,
Kostelní Vydří a Volfířov
7092239011.8.2001 3Dačice (část Dolní Němčice), Kostelní Vydří, VolfířovKrajířova 27,
Dačice
Jindřichův
Hradec
 
Blanský les - podhůří7081996323.8.2001 20Boršov nad Vltavou, Branišov, Břehov, Čakov, Dubné, Habří,
Homole, Hradce, Jankov, Kamenný Újezd, Kvítkovice, Lipí,
Planá, Radošovice, Strýčice, Včelná, Vrábče, Záboří, Závraty,
Žabovřesky
Husova 212,
373 82 Včelná
České
Budějovice
stáhni
Budějovicko - Sever7050878024.8.2001 7Borek, Hrdějovice, Úsilné, Hosín, Hluboká nad Vltavou, Hůry,
Chotýčany
Pražská 66,
370 10 Borek
České
Budějovice
stáhni
Blata705160901.11.2001 8Čejkovice, Dívčice, Pištín, Hlavatce, Sedlec, Mydlovary,
Zahájí, Olešník, Dříteň, Zliv
Pištín 52,
373 46 Pištín
České
Budějovice
stáhni
Svazek obcí Peklov709395601.11.2001 2Nihošovice a NěměticeNihošovice 72,
Volyně
Strakonicestáhni
Svazek obcí Niva709397211.11.2001 3Kocelovice, Hajany, ChlumChlum,
388 01 Blatná
Strakonicestáhni
Svazek obcí Blatenska685381891.11.2001 32Blatná, Bělčice, Bezdědovice, Bratronice, Březí, Buzice,
Čečelovice, Doubravice, Hajany, Hlupín, Hornosín, Chlum,
Chobot, Kadov, Kocelovice, Lažánky, Lažany, Lnáře, Lom,
Mačkov, Mečichov, Myštice, Předmíř, Radomyšl, Sedlice,
Škvořetice, Tchořovice, Třebohostice, Velká Turná, Uzenice,
Uzeničky, Záboří
J.P.Koubka 4,
388 01 Blatná
Strakonicestáhni
Sdružení měst a obcí Bukovská
voda
6505054114.11.2001 25Bečice, Bošilec, Dírná, Dobšice, Dolní Bukovsko, Doňov,
Drahotěšice, Drahov, Dynín, Horní Kněžeklady, Jindřichův
Hradec, Kardašova Řečice, Modrá Hůrka, Neplachov, Pleše,
Ševětín, Týn nad Vltavou, Újezdec, Val, Veselí nad Lužnicí,
Višňová, Vitín, Záhoří, Zlukov, Žimutice
Týnská 292,
373 65 Dolní
Bukovsko
České
Budějovice
stáhni
Svazek měst a obcí regionu
Pomalší
625364435.12.2001 23Besednice, Borovnice, Bujanov, Doubravice, Doudleby,
Heřmaň, Kaplice, Komařice, Ločenice, Mokrý Lom, Nedabyle,
Netřebice, Nová Ves u Č. Budějovic, Omlenice, Plav,
Roudné, Římov, Soběnov, Střítěž, Střížov, Svatý Jan nad
Malší, Velešín, Vidov
Nám. J. Gurreho č.
2, 373 24 Římov
České
Budějovice
stáhni
Svazek měst a obcí okresu
Strakonice
6910954117.12.2001 106Bavorov, Bělčice, Bezdědovice, Bílsko, Blatná, Bratronice,
Březí, Budyně, Buzice, Cehnice, Čečelovice, Čejetice,
Čepřovice, Čestice, Číčenice, Doubravice, Drahonice,
Drážov, Droužetice, Dřešín, hajany, Hlupín, Horní Poříčí,
Hornosín, Hoslovice, Hoštice u Volyně, Chelčice, Chlum,
Chobot, Chrašťovice, Jinín, Ladov, Kalenice, Katovice,
Kladruby, Krajníčko, Kraselov, Krašlovice, Krejnice, Krty-
Hrade, Kuřimany, Kváskovice, Lažánky, Lažany, Libějovice,
Libětice,Lichotovice, Lnáře, Lom, Mačkov, Malenice,
Mečichov, Měkynec, Milejovice, Miloňovice, Mnichov,
Mutěnice, Myštice, Němčice, Nemětice, Nihošovice, Nišovice,
Nová Ves, Novosedly, Osek, Paračov, Pivkovice, Pohorovice,
Pracejovice, Předmíř, Předslavice, Přechovice, Přešťovice,
Radějovice, Radomyšl, Radošovice, Rovná, Řepice, Sedlice,
Skály, Skočice, Slaník, Sousedovice, Stožice,
Strakonice,Strašice, Strunkovice nad Volyňkou, Střelské
Hoštice, Škvořetice, Štěchovice, Štěkeň, Tchořovice,
Třebohostice, Třešovice, Úlehle, Únice, Uzenice, Uzeničky,
Vacovice, Velká Turná, Vodňany, Volenice, Volyně, Záboří,
Zahorčice, Zvotoky
Velké náměstí 2,
386 01 Strakonice
Strakonicestáhni
Svazek obcí středního Pootaví7052009717.12.2001 10Strakonice, Horní Poříčí, Katovice, Krty, Mnichov, Novosedly,
Pracejovice, Střelské Hoštice, Volenice, Zvotoky
Husovo nám.5,
387 11 Katovice
Strakonicestáhni
Svazek obcí Strakonicka7096040217.12.2001 7Strakonice, Drachkov, Kraselov, Libětice, Mutěnice,
Radošovice, Sousedovice
Sousedovice 41Strakonicestáhni
Svazek obcí Milevska6598658019.12.2001 25Bernartice, Borovany, Božetice, Branice, Hrazany, Hrejkovice,
Chyšky, Jetětice, Jickovice, Kovářov, Křižanov, Kučeř,
Květov, Milevsko, Okrouhlá, Osek, Přeborov, Přeštěnice,
Sepekov, Stehlovice, Veselíčko, Vlksice, Zbelítov, Zběšičky,
Zhoř
Husovo náměstí
391, 399 01
Milevsko
Pisekstáhni
Dobrovolný svazek obcí
severního Písecka
6910351820.12.2001 26Boudy, Cerhonice, Čimelice, Čížová, Dobev, Drhovle,
Horosedly, Kestřany, Kožlí, Králova Lhota, Lety, Minice,
Mirotice, Mirovice, Mišovice, Myslín, Nerezce, Nevězice, Orlík
nad Vltavou, Ostrovec, Probulov, Předotice, Rakovice,
Smetanova Lhota, Varvažov, Vráž
Čimelice 60,
398 04 Čimelice
Pisekstáhni
Sdružení měst a obcí Vltava6909206127.12.2001 14Bečice, DobšiceČenkov u Bechyně, Dolní Bukovsko, Dražíč,
Hartmanice, Horní Kněžeklady, Hosty, Chrášťany, Modrá
Hůrka, Temelín, Týn nad Vltavou, Všemyslice, Žimutice
Chrášťany 79, 373
04 Chrášťany
České
Budějovice
stáhni
Dobrovolný svazek obcí
Blanicko - Otavského regionu
6953508628.12.2001 19Albrechtice, Bavorov, Bílsko, Číčenice, Dolní Novosedly,
Drahonice, Heřmaň, Krajníčko, Krašlovice, Měkynec, Paseky,
Pivkovice, Protivín, Putim, Ražice, Skály, Tálín, Vodňany,
Žďár
MěÚ Protivín,
Masarykovo
nám.128, 398
11 Protivín
Pisekstáhni
Dobrovolný svazek obcí mezi
Vltavou a Otavou
6955938428.12.2001 12Křenovice, Olešná, Oslov, Slabčice, Vlasec, Záhoří, Vrcovice,
Vojníkov, Kluky, Temešvár, Písek
Záhoří č.8,
398 18 Záhoří
Pisekstáhni
Lišovsko7088327131.12.2001 5Hvozdec, Libín, Lišov, Štěpánovice, Zvíkov5.května 139, 373
72 Lišov
České
Budějovice
stáhni
Svazek Ločenice - Svatý Jan
nad Malší v likvidaci
6253612531.12.2001 2Ločenice, Sv.Jan nad MalšíOÚ Ločenice č.
158, 373
22 Ločenice
České
Budějovice
 
Svazek obcí - TDO Lužnice466303251.1.2002 25Bečice, Borkovice, Březnice, Čenkov u Bechyně, Dráchov,
Dražičky, Hlavatce, Hodětín, Hodonice, Klenovice, Komárov,
Lom, Malšice, Mažice, Skalice, Skrýchov u malšic, Slapy,
Sudoměřice u Bechyně, Sviny, Ústrašice, Vlastiboř, Zálší,
Záhoří, Želeč, Žíšov
Želeč 26,
391 74 Želeč
Táborstáhni
Mikroregion venkov705115191.1.2002 30Běleč, Borotín, Bradáčov, Dolní Hořice, Dolní Hrachovice,
Hlasivo, Chotoviny, Jedlany, Jistebnice, Košín, Mladá Vožice,
Nadějkov, Nemyšl, Nová Ves, Oldřichov, Pohnánec, Pohnání,
Pojbuky, Ratibořské Hory, Rodná, Řemíčov, Slapsko,
Smilovy Hory, Sudoměřice u Tábora, Šěbířov, Těchobuz,
Vilice, Vodice, Zadní Střítež, Zhoř
Hlinecká 250, 391
37 Chotoviny
Táborstáhni
Pod horou708270521.1.2002 16Budislav, Dírná, Dlouhá Lhota, Chotěmice, Choustník,
Chrbonín, Katov, Košice, krátošice, Krtov, Mlýny, Myslkovice,
Psárov, Skopytce, Třebějice, Tučapy
OÚ Tučapy 19
391 26 Tučapy
Táborstáhni
Regionální svazek obcí "Vltava"7086216815.1.2002 18Bohdalovice, Brloh, Český Krumlov, Dolní Třebonín, Holubov,
Chlumec, Chvalšiny, Kájov, Křemže, Mirkovice, Mojné, Nová
Ves, Přídolí, Přísečná, Srnín, Světlík, Větřní, Zlatá Koruna
 Český
Krumlov
 
Mikroregion Lhenicko, svazek
obcí
709636492.4.2002 3Lhenice, Ktiš, MičoviceŠkolní 125,
384 02 Lhenice
Prachatice 
Dobrovolný svazek obcí
Prachaticko
709662902.5.2002 8Husinec, Chroboly, Ktiš, Nebahovy, Prachatice, Těšovice,
Záblatí, Žernovice
Velké náměstí 3
383 01 Prachatice
Prachaticestáhni
Svazek obcí šumavského
podlesí
7065919223.5.2002 14Čestice, Hoslovice, Úlehle, Drážov, Dřešín, Vacovice,
Nihošovice, Nišovice, Němčice, Němětice, Nová Ves,
Přechovice, Volyně, Zahorčice
Čestice 1,Strakonicestáhni
Mikroregion Jindřichohradecko -
svazek obcí Jindřichohradecko
7097425017.6.2002 16J.Hradec, N.Včelnice, H.Radouň, Roseč, Lodhéřov,
Střížovice, Vícemil, H.Skrýchov, Kostelní Radouň, Deštná,
Okrouhlá Radouň, Rodvínov, Člunek, Hospříz, Jarošov nad
Nežárkou, Bednáreček
Klášterská 135,
J.Hradec
Jindřichův
Hradec
stáhni
Svazek lipenských obcí1578968326.7.2002 11Lipno nad Vltavou, Vyšší Brod, Loučovice, Přední Výtoň,
Černá v Pošumaví, Horní Planá, Nová Pec, Frymburk,
Hořice na Šumavě, Ktiš, Stožec
Lipno nad Vlltavou
83, 382 78
Český
Krumlov
stáhni
Netolicko711641384.4.2003 10Babice, Chvalovice, Hracholusky, Lužice, Mahouš, Malovice,
Netolice, Němčice, Olšovice, Vitějovice
Mírové náměstí
208 384
11 Netolice
Prachaticestáhni
Mikroregion Chelčicko -
Lhenický, svazek obcí
7116612223.4.2003 6Chelčice, Mičovice, Lhenice, Truskovice, Malovice, LibějoviceChelčice 123Strakonicestáhni
Věnec7116613123.4.2003 5Čkyně, Bošice, Lčovice, Zálezly, BohumiliceČkyně 2,
384 81 Čkyně
Prachaticestáhni
Svazek obcí Vitorazsko711686302.5.2003 5Suchdol nad Lužnicí, České velenice, Rapšach, Dvory nad
Lužnicí, Nová Ves nad Lužnicí, Halámky
nám.
T.G.Masaryka 9
378 06 Suchdol
nad Lužnicí
Jindřichův
Hradec
stáhni
Veselsko711836634.9.2003 18Borkovice, Bošilec, Drahotěšice, Drahov, Dynín, Mazelov,
Mažice, Neplachov, Řípec, Sviny, Újezdec, Val, Veselí nad
Lužnicí, Vlkov ( u Ševětína), Vlkov (u Veselí), Zálší, Zlukov,
Žíšov
Nám.
T.G.Masaryka 26,
Veselí nad Lužnicí
Táborstáhni
Mikroregion Vlachovo Březí7119296424.11.2003 19Malenice, Šumavské Hoštice, Žárovná, Kratušín, Budkov,
Krajníčko, Vlachovo Březí, Hoštice, Lipovice, Bušanovice,
Chlumany, Strunkovice nad Blanicí, Dvory, Dub, Čepřovice,
Tvrzice, Předslavice, Lažiště, Litochovice
Náměstí Svobody
56 384 22
Vlachovo Březí
Prachaticestáhni
LUŽNICE7120414813.2.2004 2Halámky, Dvory nad LužnicíOÚ Dvory nad
Lužnicí 63 378
06 Dvory nad
Lužnicí
Jindřichův
Hradec
stáhni
Svazek obcí Soběslavsko7120415613.2.2004 13Soběslav, Dráchov, Hlavatce, Klenovice, Komárov, Mezná,
Myslkovice, Přehořov, Roudná, Sedlečko u Soběslavě,
Skalice, Vlastiboř, Vesce
MěÚ Soběslav
nám. Republiky
59/I 392
01 Soběslav
Táborstáhni
Svazek obcí regionu Písecko7121399620.4.2004 73Albrechtice nad Vlt., Bernartice, Borovany, Boudy, Božetice,
Branice, Cerhonice, Čimelice, Čížová, Dobev, Dolní
Novosedly, Drhovle, Heřman, Horosedly, Hrazany,
Hrejkovice, Chyšky, Jetětice, Jickovice, Kestřany, Kluky,
Kostelec nad Vlt., Kovářov, Kožlí, Králova Lhota, Křenovice,
Křižanov, Kučeř, Květov, Lety, Milevsko, Minice, Mirotice,
Mirovice, Mišovice, Myslín, Neresce, Nevězíce, Okrouhlá,
Olešná, Orlík nad Vlt., Osek, Oslov, Ostrovec, Paseky, Písek,
Podolí I, Protivín, Přeborov, Předotice, Přeštěnice, Putim,
Rakovice, Ražice, Sepekov, Slabčice, Smetanova Lhota,
Stehlovice, Tálín, Temešvár, Varvažov, Veselíčko, Vlastec,
Vlksice, Vojníkov, Vráž, Vrcovice, Záhoří, Zbelítov, Zběšičky,
Zhoř, Zvíkovské Podhradí, Žďár
MěÚ Písek Velké
náměstí 114
39719 Písek
Písekstáhni
Dobrovolný svazek obcí "Zlatý
vrch"
7121002422.3.2004 6Drahonice, Heřmaň, Kestřany, Putim, Ražice, SkályOÚ Ražice, Ražice
98 398 22
Ražice
Písekstáhni
Svazek obcí mikroregionu Táborsko7122349516.7.2004 13Tábor,Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí, Chýnov, Drhovice, Nová ves u Chýnova, Radenín, Radimovice u Želče, Svrabov, Turovec, Vlčeves, Opařany, Nasavrky, DražiceKosova 2894, 390 02 TáborTáborstáhni
Mikroregion Dačicko7122364919.7.2004 23Báňovice, Budeč, Budíškovice, Cizkrajov, Červený Hrádek, Český Rudolec, Dačice, Dobrohošť, Heřmaneč, Horní Meziříčko, Horní Němčice, Horní Slatina, Hříšice, Jilem, Kostelní Vydří, Peč, Písečné nad Dyjí, Slavonice, Staré Hobzí, Studená, Třebětice, Volfířov, ŽupanoviceMěÚ Dačice Krajířova 27 380 13 DačiceJindřichův Hradecstáhni
Vyšebrodsko7053555815.3.1999 6Vyšší Brod, Loučovice, Horní Dvořiště, Přední Výtoň, Rožmberk nad Vltavou, MalšínMěÚ ul. Míru 250, Vyšší BrodČeský Krumlovstáhni
Společenství obcí Čertovo břemeno7013354929.9.1999 12Balkova Lhota, Borotín, Červený Újezdec, Heřmaničky, Ješetice, Jistebnice, Mezno, Nadějkov, Radkov, Sedlec-Prčice, Smilkov StřezimířBorotín 57, 391 35 BorotínTáborstáhni
Svazek obcí Blažejov a Hospříz7254617427.6.2011 2Blažejov, HospřízBlažejov 38, 378 52 BlažejovJindřichův Hradecstáhni
Mikroregion Jindřichohradecko - západ725674496.6.2012 7Číměř, Dolní Pěna, Dolní Žďár, Horní Pěna, Kačlehy, Lásenice, VydříHorní Pěna 93, 378 31 Horní PěnaJindřichův Hradecstáhni
Svazek obcí Poluška109902717.9.2012 7Mirkovice, Přídolí, Rožmitál na Šumavě, Netřebice, Věžovatá Pláně, Zubčice, ZvíkovZubčice 2, 382 31Český Krumlovstáhni
Svazek obcí Naše voda0312792320.9.2014 6Dírná, Doňov, Pleše, Újezdec Višňová, ZáhoříPleše 85,37821 Kardašova ŘečiceJindřichův Hradecstáhni
Svazek obcí divoká voda Loučovice399349315. 4. 2015 2Loučovice, Lipno nad VltavouLoučovice 51, 382 76 LoučoviceČeský Krumlov 
Soběslavská pahorkatina046193077.12.2015 8Sedlečko u Soběslavě, Přehořov, Mezná, Psárov, Tučapy, Chotěmice, Budislav, KrtovSedlečko u Soběslavě 48, 392 01 SoběslavTáborstáhni
Dobrovolný svazek obcí Adamov - Hůry053827519.9.2016 2Adamov, HůryV chalupách 47, 373 71 AdamovČeské Budějovicestáhni

Podrubrika Stanovy ke stažení

Podrubrika Blanský les – podhůří IČO: 708 19 963

Podrubrika Blata - IČO: 705 16 090

Podrubrika Budějovicko – sever IČO: 705 08 780

Podrubrika Sdružení měst a obcí Bukovská voda IČO: 650 50 541

Podrubrika Dobrovolný svazek obcí Adamov – Hůry IČO: 053 82 751

Podrubrika Lišovsko IČO: 708 83 271

Podrubrika Sdružení měst a obcí Vltava IČO: 690 92 061

Podrubrika Svazek Ločenice – Svatý Jan nad Malší – v likvidaci IČO: 625 36 125

Podrubrika Svazek měst a obcí regionu Pomalší IČO: 625 36 443

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku