Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Partneři (34.28 KB)


Název projektu: Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000001
Zahájení projektu: 1. 11. 2015
Ukončení projektu: 31. 10. 2021
Celkové náklady na projekt: 24 968 664 Kč

Projekt je realizován a podpořen v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

 

Cíle projektu

Dlouhodobým cílem projektu je vznik funkčního systému spolupráce mezi aktéry v oblasti vzdělávání, zlepšení řízení, rozvoje hodnocení kvality a plánování strategických kroků k naplnění Dlouhodobého záměru vzdělávání a vzdělávací soustavy Jihočeského kraje a rozvoj potenciálu každého žáka.

Specifické cíle projektu:

 • posílení role akčního plánování v oblasti vzdělávání na úrovni Jihočeského kraje i jednotlivých škol bez rozdílu zřizovatele, koordinace přístupu k akčnímu plánování, nastavení jednotného systému akčního plánování, zavedení postupů strategického řízení rozvoje do škol,
 • efektivní přenos priorit v oblasti vzdělávání z úrovně státu, resp. kraje do úrovně škol s respektem ke specifikům území Jihočeského kraje, zajištění provazby na základní a předškolní vzdělávání a priority na místní úrovni,
 • větší orientace vedení škol na kvalitu poskytovaného vzdělávání a zajištění dostupnosti vzdělávání pro všechny žáky, podpora škol se slabšími výsledky, slabších žáků a rozvoj potenciálu každého žáka, větší motivace vedení škol ke sdílení dobré praxe v rámci partnerství škol navzájem a škol a dalších zainteresovaných subjektů, rozvoj partnerství a sítí,
 • vytvoření podmínek pro úspěšné a cílené čerpání podpory v rámci programového období 2014-2020 na úrovni Jihočeského kraje.

 

Krajský akční plán vzdělávání (KAP)

KAP je Krajský akční plán vzdělávání, který je prioritně zaměřen na ty oblasti vzdělávání, které se přímo dotýkají regionálního trhu práce a inovací v oblastech středního, vyššího odborného a zájmového a neformálního vzdělávání mládeže.

 • zahrnuje priority a kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky
 • je nástrojem pro kvalitnější a efektivnější řízení středního a vyššího odborného školství na území jednotlivých krajů na základě priorit vzdělávací politiky
 • umožňuje koordinaci a zacílení výzev v OP VVV (PO 3) a IROP (PO 2) a zajištění shodného přístupu SŠ a VOŠ k oblastem intervence
 • zajišťuje strategické zacílení investic do vzdělávací infrastruktury a posílení jejich územní koncentrace

Projekt zajistí koordinaci vzdělávací politiky na úrovni celého kraje, definuje společné priority rozvoje vzdělávání a implementaci principů akčního plánování do praxe škol, a to prostřednictvím vytváření funkčních partnerství škol a dalších zainteresovaných subjektů a systematické metodické podpory při plánování v důležitých oblastech středního, vyššího odborného a zájmového a neformálního vzdělávání.

Díky realizaci projektu dojde ke konsolidaci systému akčního plánování v rámci Jihočeského kraje prostřednictvím vytvoření a implementace dlouhodobých akčních plánů na úrovni kraje i na úrovni jednotlivých škol a provázání těchto koncepčních dokumentů s místními akčními plány (MAP) a dalšími nástroji regionálního plánování (např. DZ JčK, IPRÚ ČB, RAP).

Proběhne příprava, projednání, realizace a vyhodnocování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání (KAP), který bude nástrojem implementace vybraných specifických opatření OP VVV prioritně pro oblast odborného vzdělávání a jeho relevance k trhu práce ve stanovených prioritních oblastech:

 • Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě (také pro oblast ZŠ, minoritně pro MŠ)
 • Podpora polytechnického vzdělávání (přírodovědné, technické a environmentální vzdělávání) - také pro oblast MŠ a ZŠ
 • Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů
 • Rozvoj kariérového poradenství - také pro oblast ZŠ
 • Rozvoj škol jako center celoživotního učení
 • Podpora inkluze
 • Infrastruktura (oblast podpory přírodovědného a technického vzdělávání - také pro ZŠ, podpora center odborného vzdělávání, podpora cizích jazyků, konektivity škol a digitálních kompetencí, sociální inkluze, celoživotního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání)

Témata nepovinná - část územně specifická:

 • rozvoj výuky cizích jazyků,
 • ICT kompetence,
 • čtenářská a matematická gramotnost,
 • ostatní témata důležitá pro školy/kraj - tato mohou být hrazena také z OP VVV a mohou být hrazena i z jiných OP, národních či vlastních zdrojů

V praxi proběhne příprava, realizace a vyhodnocení krajského akčního plánu, a to ve dvou cyklech (2016-2018, 2019-2021), přičemž realizační tým musí postupovat podle závazné metodiky tvorby KAP, tzv. Postupů KAP. K hlavním činnostem projektu patří vytvoření realizačního týmu, provedení analýzy potřeb v území a rovněž analýzy potřeb škol, dále stanovení prioritizace potřeb v oblasti vzdělávání na území Jihočeského kraje, ke stanovení cílů rozvoje škol v oblasti vzdělávání a vytvoření plánů aktivit pro rozvoj vzdělávání ve školách. Následuje samotné vytvoření Krajského akčního plánu, jeho schválení a realizace. Vše se uskuteční za spolupráce co nejširšího množství subjektů působících ve vzdělávání v Jihočeském kraji, včetně práce pracovních týmů, které se budou zabývat jednotlivými prioritními oblastmi.

Do přípravy, realizace, monitoringu a vyhodnocování KAP v území jsou zapojeni zejména Pracovní skupina (PS) Vzdělávání v rámci Regionální stálé konference (RSK), realizační tým KAP a odborný garant KAP. PS Vzdělávání je tvořena zástupci klíčových aktérů ovlivňujících tuto oblast na území kraje (zástupci škol a školských asociací, zaměstnavatelů, neziskového sektoru, kraje, měst a obcí, služeb zaměstnanosti, zástupce MŠMT/NÚV, zástupce ITI, zástupci MAP atd.). Odborným garantem je Národní ústav pro vzdělávání (NÚV), jehož úkolem je podpořit vytváření KAP souborem analytických, metodických a poradenských aktivit, a to na základě individuálního projektu systémového (IPs) Podpora krajského akčního plánování, tzv. P-KAP: http://www.nuv.cz/projekty/pkap. V každém kraji je pak P-KAP zastoupen jedním odborným garantem, který spolupracuje s realizačním týmem projektu, radí s tím, jak krajský akční plán tvořit, působí metodicky přímo „na místě", má své krajské pracoviště. Odborný garant rovněž spolupracuje se středními školami. V Jihočeském kraji je odbornou garantkou Ing. Agáta Kočí.

Další informace o projektu KAP naleznete zde.

 

Aktuální stav realizace projektu:

 • po splnění formálních náležitostí a podmínek přijatelnosti 27. 10. 2015 byla 1. 11. 2015 zahájena samotná realizace projektu
 • do 1. 1. 2016 byl vytvořen realizační tým, rovněž byly zahájeny první kroky k realizaci KAP
 • 10. 12. 2015 se uskutečnila (ve dvou blocích) úvodní konference projektu, které se zúčastnili zástupci 73 středních škol Jihočeského kraje bez rozdílu zřizovatele a někteří další aktéři v rámci realizace KAP; konference představila realizační tým a odborného garanta projektu, účastníci byli seznámeni se základními informacemi o projektu a samotném krajském akčním plánu (KAP) a zároveň jim byly poskytnuty informace o probíhajícím dotazníkovém šetření v rámci Analýzy potřeb ve školách
 • v prosinci 2015 až lednu 2016 realizační tým pomáhal NÚV se zajištěním dotazníkového šetření v rámci Analýzy potřeb ve školách, a to především při kontaktování těch škol, které i po několika upozorněních dotazník nevyplnily
 • 19. 2. 2016 byla výběrovou komisí OP VVV schválena projektová žádost KAP
 • 11. 3. 2016 se uskutečnilo 1. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání (PSV), kde kromě představení projektu KAP, postupů při jeho realizaci a požadovaných výstupů bylo schváleno ustanovení pracovních týmů, které měly pracovat na návrzích šablon a celokrajských projektů v rámci OP VVV; členové PSV rovněž ze svého středu zvolili předsedkyni, RNDr. Janu Krejsovou; dále byla představena Odborná garantka, Ing. Agáta Kočí, jako zástupkyně metodického orgánu, NÚV; jednání se zúčastnili i další zástupci NÚV
 • v březnu až květnu 2016 realizační tým pracoval na sestavení Rámce pro podporu infrastruktury a investic, tedy seznamu investičních akcí škol podporovaných v rámci Integrovaného operačního programu (IROP); byly osloveny všechny střední školy, aby předložily projektové záměry, které budou odpovídat podmínkám IROP; po intenzivní komunikaci jak se školami a jejich zřizovateli, tak s MMR jako řídícím orgánem a Centrem pro regionální rozvoj jako administrátorem programu IROP, byl v květnu rámec dokončen (finální materiál nazván podle podmínek IROP: Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD)
 • v březnu až květnu 2016 pracovaly pod vedením členů realizačního týmu pracovní týmy, jejichž úkolem bylo identifikovat problémy v jednotlivých tématech a jako možné řešení navrhnout témata konkrétních šablon či celokrajských projektů; členové týmů (ředitelé a další zástupci středních škol, ZŠ a MŠ, DDM, školských zařízení, zástupci ÚP, JHK, JČU) se scházeli na pracovních jednáních a komunikovali elektronickou cestou; některých jednání se zúčastnili garanti jednotlivých povinných témat za NÚV
  Přehled pracovních týmů:
  Kariérové poradenství a podnikavost
  Pracovní tým polytechnika (zahrnoval rovněž infrastrukturu)
  Odborné, další profesní vzdělávání (zahrnoval spolupráci se zaměstnavateli)
  Inkluze
  Nepovinná témata
 • 18. 5. 2016 se uskutečnil (ve dvou blocích) workshop s řediteli a dalšími zástupci SŠ a VOŠ všech zřizovatelů, kde zástupci jednotlivých pracovních týmu představili výsledky své práce, tedy návrhy celokrajských projektů a šablon, a účastníci se rovněž dozvěděli informace k Seznamu projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a k výzvám č. 32 a 33 v IROP (Investice pro SŠ)
 • 27. 5. 2016 se uskutečnilo 2. jednání PSV, na němž opět zástupci jednotlivých pracovních týmu představili výsledky své práce, tedy celkem 36 návrhů (12 celokrajských projektů, 23 šablon); členové PSV pak schválili Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD
 • 13. 6. 2016 schválila Regionální stálá konference pro území Jihočeského kraje (RSK) Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD, č. usnesení 07/2016/RSK-4

Výpis z usnesení RSK naleznete zde.

Seznam projektových záměrů pro investiční intervence naleznete zde.

 • v květnu až srpnu 2016 realizační tým dopracovával Analýzu potřeb v území, Analýzu potřeb škol a spolu s členy pracovních týmů byly po připomínkách dopracovány návrhy celokrajských projektů a šablon, pracovní týmy rovněž vypracovaly tzv. Doporučení pro PSV, v nichž podle stanovené metodiky zdůvodnily výběr návrhů projektů a šablon; realizační tým pak na základě všech uvedených podkladů vypracoval dokument Prioritizace potřeb; všechny dokumenty byly vypracovány na základě metodického dokumentu Postupy KAP a metodických listů vydaných NÚV
 • 8. 8. 2016 vydalo MŠMT Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji
 • 9. 9. 2016 se uskutečnilo 3. jednání PSV, na němž byly schváleny dokumenty Analýza potřeb škol (naleznete zde), Analýza potřeb v území (naleznete zde) a Prioritizace potřeb (naleznete zde), č. usnesení: 09/2016/PSV-3, 10/2016/PSV-3, 11/2016/PSV-3
 • 19. 9. 2016 se uskutečnilo 5. jednání RSK, jejíž členové schválil dokument Prioritizace potřeb, č. usnesení 8/2016/RSK-5
 • v září až prosinci 2016 zpracoval realizační tým podle metodických listů vydaných NÚV dokument Krajský akční plán - návrh řešení
 • 11/2016 - 01/2017 dopracovával realizační tým Dokument KAP včetně připomínkování školami a členy PSV (dokument vypracován dle Postupů KAP a metodických listů č. 05 a 07 NÚV)
 • 11/2016 - 01/2017 provedl realizační tým aktualizaci Seznamu projektových záměrů pro investiční intervence: metodikou a Postupy KAP po 6 měsících umožněna aktualizace včetně doplnění o projekty v rámci výzev č. 56 a 57 (Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání); byly osloveny všechny střední školy a VOŠ všech zřizovatelů na území Jihočeského kraje, DDM, NNO a další subjekty, které mohou rozvíjet neformální, zájmové a celoživotní vzdělávání, s prosbou o aktualizaci údajů či zaslání nových projektových záměrů v investiční oblasti vhodných pro realizaci podle podmínek programu IROP; po komunikaci s jednotlivými subjekty o úpravě záměrů byl vypracován konečný seznam
 • 6. 12. 2016 uspořádal realizační tým projektu spolu s řídícím orgánem OP VVV workshop s řediteli a dalšími zástupci SŠ a VOŠ všech zřizovatelů, na němž byla účastníkům představena konečná prioritizace potřeb v JčK, tak jak ji na základě výsledků práce týmů navrhl RT, dále informace k aktualizaci Seznamu projektových záměrů pro výzvy č. 56 a 57 v rámci IROP a rovněž chystaný projekt Implementace KAP; zástupce MŠMT Mgr. Michal Peterka pak přítomným prezentoval podmínky šablon pro SŠ a VOŠ, garantka inkluze pro JčK PhDr. Olga Vaněčková informovala o monitorování stavu inkluze v JčK a odborná garantka Ing. Agáta Kočí seznámila přítomné s PA/ŠAP
 • 20. 2. 2017 se uskutečnilo 4. jednání PSV, na němž byl schválen Dokument KAP (č. usnesení: 15/2017/PSV-4) a rovněž aktualizovaný Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD (č. usnesení: 14/2017/PSV-4)
 • 14. 3. 2017 schválila Regionální stálá konference pro území Jihočeského kraje (RSK) Dokument KAP (č. usnesení 07/2017/RSK-6) a aktualizovaný Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD (č. usnesení 08/2017/RSK-6) Výpis z usnesení naleznete zde. Dokument KAP naleznete zde. Aktualizovaný seznam projektových záměrů pro investiční intervence naleznete zde.
 • 29. 5. 2017 schválila Dokument KAP Pracovní skupina pro schvalování Krajských akčních plánů ustanovená MŠMT; byla dokončena fáze tvorby 1. Krajského akčního plánu. Zápis MŠMT o schválení Dokumentu KAP naleznete zde.
 • 22. 6. 2017 byli s Dokumentem KAP a s informací o jeho schválení seznámeni zastupitelé Jihočeského kraje na svém 7. zasedání; usnesením č. 232/2017/ZK-7 vzali Dokument KAP na vědomí
 • v druhé polovině června 2017 pokračovala činnost všech pracovních týmů, kdy jejich členové na pracovních jednáních hledali náměty pro tematická setkávání, semináře a výměnu zkušeností, které by byly přínosné pro pedagogické pracovníky i další aktéry ve vzdělávání
 • 7.-8. 9. 2017 se na turistické základně Zálesí prachatického DDM uskutečnilo první z řady tematických setkávání, a to v rámci platformy Nepovinná témata: jednalo se o Setkání pracovníků jihočeských DDM, na kterém kromě obvyklé náplně proběhly ve spolupráci s KAP 3 semináře pro pedagogy volného času (témata: Youtubering – jeho úskalí, možnosti a využití v zájmovém vzdělávání, Lego robotika v zájmovém vzdělávání, Environmentální výchova v zájmovém vzdělávání)
 • 21. 11. 2017 uspořádal RT v Českých Budějovicích ve dvou stejných blocích seminář „Školská legislativa v aktuálním znění týkající se společného vzdělávání dětí, žáků a studentů“ Mgr. Mariky Kropíkové, určený především pedagogům SŠ a VOŠ a zaměřený na právní úpravu vzdělávání dětí, žáků a studentů v intencích legislativního rámce s vymezením kompetencí školy, spolupráci s rodiči, zákonnými zástupci, školskými poradenskými zařízeními a orgány činnými v péči o dítě a činnými v trestním řízení, dále na zdůraznění práv a povinností všech účastníků výchovně vzdělávacího procesu ve školách a nedílnou součástí byly informace o PLPP, IVP, úpravě ŠVP, vedení dokumentace a dalších náležitostech týkajících se společného vzdělávání; v průběhu setkání byl vyhrazen čas pro odpovědi na konkrétní dotazy z praxe

 

Materiály z 1. jednání PSV 11. 3. 2016 (8936.98 KB) Materiály z 1. jednání PSV 11. 3. 2016

Materiály z 2. jednání PSV 27. 5. 2016 (7137.17 KB) Materiály z 2. jednání PSV 27. 5. 2016

Materiály z 3. jednání PSV 9. 9. 2016 (6689.24 KB) Materiály z 3. jednání PSV 9. 9. 2016

Materiály ze 4. jednání PSV 20. 2. 2017 (10834.84 KB) Materiály ze 4. jednání PSV 20. 2. 2017

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku