Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Náplň činnosti odboru v samostatné působnosti kraje

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

 • sestavuje rozpočet OREG na kalendářní rok jako celek, včetně komentářů a spolupracuje s ekonomickým odborem
 • zajišťuje koordinaci v řízení finančních toků na jednotlivých oddělení OREG
 • průběžně sleduje finanční plnění příslušných výdajů podle schváleného rozpočtu JK a jeho změn souvisejících s OREG, vypracovává reporty o cash flow rozpočtu
 • předkládá návrhy rozpočtových změn za OREG ekonomickému odboru a sleduje jejich projednání v RK, případně v ZK
 • vypracovává a aktualizuje střednědobý rozpočtový výhled za OREG
 • zajišťuje administraci a správu Statutu Fondu stavebního řádu zřízeného jako návratnou finanční výpomoc obcím se sídlem obecného stavebního úřadu
 • provádí pravidelné vyhodnocení plnění celkového rozpočtu OREG, vypořádání se se státním rozpočtem včetně návrhu závěrečného účtu a komentáře
 • zajišťuje vyřizování veškerých objednávek a evidenci všech smluv v IS Ginis, které jsou spojeny s rozpočtem OREG a následné proplácení veškerých faktur za odebrané zboží nebo služby
 • spolupracuje s OEKO a OMAJ v souvislosti s inventurou dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku (zařazení majetku, vyřazení majetku, inventurní seznamy a účast v inventurních komisích)
 • spolupracuje s ostatními organizačními útvary KÚ při řešení koncepčních, strategických nebo právních otázek
 • organizuje jednání související s činností celého odboru
 • vytváří podmínky pro uplatnění příslušných dotačních titulů v rámci vyhlášených projektů EU a vyhlášených dotačních programů Jihočeským krajem
 • připravuje a zpracovává podklady pro sdělovací prostředky za odbor
 • zpracovává a udržuje databázi údajů potřebných pro činnost odboru
 • koordinuje součinnost a spolupráci mezi odděleními odboru
 • zajišťuje tématický monitoring tisku pro potřeby odboru
 • zajišťuje tématický monitoring zápisů a usnesení všech orgánů Jihočeského kraje a Krajského úřadu pro potřeby odboru
 • zajišťuje podklady a zápisy z jednání na odboru
 • zajišťuje archivaci dokumentů z činnosti odboru v souladu se Spisovým a skartačním řádem KÚ
 • vede evidenci připomínek, námětů a stížností a předává je příslušným zaměstnancům.
 • zajišťuje spisovou službu na OREG
 • koordinuje činnosti spojené s analýzou rizik odboru
 • připravuje podklady pro řešení personálních záležitostí odboru, zpracovává příslušné materiály
 • koordinuje na odboru plnění podmínek u utajovaných skutečnostech
 • koordinuje vzdělávání zaměstnanců odboru, spolupracuje při tom s OPVV
 • vede příruční knihovnu s odbornou literaturou
 • spolupracuje s oddělením krizového řízení a na odboru je koordinátorem při mimořádných situacích
 • spolupracuje na přípravě podkladů pro RK a ZK a vyhodnocuje materiály vydané těmito orgány
 • koordinuje spolupráci odboru s městy a obcemi kraje
 • sleduje a vyhodnocuje docházkový systém
 • zpracovává koncepční materiály k činnosti odboru
 • vede databázi velkých projektů Jihočeského kraje a jím zřizovaných organizací ve spolupráci s příslušnými jednotlivými odbory KÚ
 • poskytuje metodickou podporu příslušným jednotlivým odborům KÚ při zpracování návrhů a zadání projektů a v součinnosti s nimi zpracovává souhrnný přehled zadání projektů k projednání orgánům JčK s ohledem na požadavky příslušného programu
 • spolupodílí se na zavedení řídícího a hodnotícího systému potřebného pro řízení a hodnocení průběhu realizace projektů a zajišťuje výměnu dat mezi příslušnými orgány
 • zajišťuje metodickou a odbornou podporu přípravy a řízení projektů PPP
 • zajišťuje vedení projektových týmů ustavených pro jednotlivé projekty
 • zajišťuje monitorování velkých projektu, součinnost při kontrolách a publicitu realizovaných projektů
 • zajišťuje podporu a marketing velkých projektů ve spolupráci s příslušným jednotlivým odborem KÚ, oddělením regionálního rozvoje, či jiným subjektem, na úrovni místní, krajské i národní a evropské
 • ve spolupráci s příslušným jednotlivým odborem KÚ zpracovává podklady pro rozhodování orgánů Jihočeského kraje
 • zajišťuje veškeré činnosti spojené s přípravou, realizací, financováním, závěrečným vyhodnocením velkých projektů (zejména předprojektová, projektová příprava, společně s úsekem veřejných zakázek a investic zajišťuje výběrová řízení na dodavatele, spolupracuje s příslušnými odbory KÚ, orgány státní správy a samosprávy, investory (např. Řídící orgány příslušných programů, Úřadem regionální rady, atd.)na zajištění financování velkých projektů, spolupracuje s příslušným jednotlivým odborem KÚ na realizaci projektu, předkládá samostatně či ve spolupráci s příslušným odvětvovým odborem závěrečné zprávy pro poskytovatel prostředků, atd.)
 • aktivně se účastní realizace mezinárodních projektů a spolupracuje zejména se zahraničními partnery, agenturami, nadacemi, hospodářskými komorami, právnickými a fyzickými osobami, obcemi, městy kraje, příspěvkovými organizacemi obcí a měst, nestátními neziskovými organizacemi, atd.
 • zajišťuje právní službu pro potřeby OREG
 • prostřednictvím pověřeného právníka odboru zastupuje JK-KÚ před soudy v řízení ve věcech náležejících do funkční působnosti OREG

 

Oddělení regionálního rozvoje

 

 • zajišťuje a koordinuje vypracování programu rozvoje územního obvodu kraje
 • vyhodnocuje územní disparity hospodářského a sociálního rozvoje kraje, navrhuje základní cíle a hlavní věcné priority rozvoje jednotlivých mikroregionů a vymezuje mikroregiony, jejichž rozvoj je třeba podporovat s ohledem na vyvážený rozvoj kraje
 • podílí se spolu s ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) na vypracování celostátní strategie regionálního rozvoje a státních programů podpory regionálního rozvoje
 • zabývá se výběrem vhodných lokalit a vytvářením podmínek pro přípravu komplexní nabídky podnikatelských a investorských příležitostí, řeší otázky rozvoje specifických oblastí (např. Šumava, Lipensko, Boleticko, lázeňství atd.)
 • analyzuje stav a navrhuje způsob a formu podpory malého a středního podnikání v rámci kraje
 • zajišťuje komplexní agendu prezentace investorských příležitostí pro hospodářský rozvoj a podporu podnikání na území kraje a spolupracuje při prezentaci Jihočeského kraje v oblasti cestovního ruchu zejména s JCCR, KHEJ, atd.
 • zabezpečuje a koordinuje kontakty s podnikatelskými subjekty podnikajícími na území kraje
 • spolupracuje a zabezpečuje kontakty s neziskovými nevládními organizacemi, nadacemi, komorami (Agrární komora, JHK), agenturami podporující rozvoj kraje (RERA, JAIP, RRA Šumava, JSRLZ atd.), odbornými pracovními skupinami, Euroregionem Šumava, Euroregionem SILVA NORTICA, dále spolupracuje s VŠ a výzkumnými ústavy
 • zajišťuje a koordinuje činnosti v rámci strategie a koncepce rozvoje energetiky územního obvodu Jihočeského kraje
 • zajišťuje a koordinuje promítnutí strategických rozvojových dokumentů na úseku regionálního rozvoje do územně plánovacích podkladů a ÚP VÚC
 • zajišťuje a koordinuje činnosti spjaté s hraničními přechody
 • podílí se na přípravě podkladů potřebných v oblasti statistiky a marketingu
 • v rámci rozpočtu odboru poskytuje veřejnou finanční podporu obcím i jiným subjektům např. v rámci rozvoje kraje, energetické koncepce, podpory vědy, výzkumu a inovací
 • zabezpečuje předběžnou, průběžnou a následnou finanční kontrolu u jím poskytnutých finančních podpor
 • spolupracuje s OEKO a MF ČR při stanovení pravidel čerpání Fondu solidarity EU, komunikuje se žadateli o dotaci, administruje a kontroluje skutečnosti rozhodné pro poskytnutí prostředků z Fondu solidarity EU, spolupracuje s OEKO při zpracování souhrnné žádosti za Jihočeský kraj
 • navrhuje a vypracovává návrhy programů pro rozvoj venkova
 • zajišťuje komplexní správu a administraci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje
 • aktivně se podílí na činnosti místních akčních skupin ČR, mikroregionů Jihočeského kraje, Spolku pro obnovu venkova a spolupracuje s nimi při rozvoji jihočeského venkova
 • podílí se na přípravě a realizaci krajského kola soutěže Vesnice roku
 • v rámci rozpočtu odboru poskytuje dotace obcím a mikroregionům v rámci POV a veřejnou finanční podporu dalším organizacím podílejícím se na rozvoji venkova např. MAS, SPOV atd.
 • zabezpečuje předběžnou, průběžnou a následnou kontrolu u poskytnutých finančních podpor v oblasti venkova
 • koordinuje vypracování koncepcí a strategií hospodářského a sociálního rozvoje kraje z hlediska rozvoje venkova
 • analyzuje a hodnotí úroveň rozvoje územního obvodu a jeho částí z hlediska venkova

 

Oddělení stavebního řádu

 

 • iniciativně navrhuje způsoby řešení nových otázek a problémů v rámci Jihočeského kraje, přispívá k řešení úkolů krajské samosprávy (podílí se na zpracování materiálů pro rozhodování Rady Jihočeského kraje a Zastupitelstva Jihočeského kraje, poskytuje informace a materiály členům Rady Jihočeského kraje a Zastupitelstva Jihočeského kraje potřebné pro výkon jejich funkce), zpracovává podklady pro informace sdělovacím prostředkům, spolupracuje s ostatními odbory
 • vyřizuje připomínky, náměty a stížnosti občanů i organizací postoupené vedoucím odboru
 • v rámci legislativní činnosti JK se podílí na tvorbě návrhů právních předpisů územních samosprávných úřadů nebo obcí

 

Oddělení územního plánování

 

 • pro Zastupitelstvo kraje připravuje návrh na vydání Zásad územního rozvoje kraje (dále jen ZÚR, 36 nového stavebního zákona)
 • pro Zastupitelstvo kraje připravuje návrh na schválení zadání ZÚR a návrh na schválení pokynů pro zpracování návrhu ZÚR
 • připravuje pro Zastupitelstvo kraje návrh na vydání regulačních plánů pro území vymezená v ZÚR
 • předkládá Zastupitelstvu kraje návrh na výběr nejvhodnější varianty z návrhu ZUR po společném jednání
 • předkládá Zastupitelstvu kraje k projednání zpracované územně analytické podklady,
 • pro Jihočeský kraj samostatně zpracovává ZÚR a její aktualizace a další koncepční materiály na úseku územního plánování (projekční činnost)
 • podílí se na tvorbě programu rozvoje kraje, jeho akčních plánů a na tvorbě dalších rozvojových, koncepčních a strategických materiálů kraje z hlediska územního plánování a urbanismu
 • pro rozhodování orgánů kraje spolupracuje při vytváření podmínek pro přípravu komplexní nabídky podnikatelských a investorských příležitostí
 • soustavně sleduje a vyhodnocuje potřeby rozvoje území kraje, předkládá zastupitelstvu kraje každé 2 roky zprávu o uplatňování ZÚR, návrh zprávy konzultuje s obcemi kraje a s dotčenými orgány
 • zajišťuje a koordinuje promítnutí strategických rozvojových dokumentů na úseku regionálního rozvoje do územně plánovacích podkladů, ZÚR a do územních plánů měst a obcí
 • iniciativně navrhuje způsoby řešení nových otázek a problémů v rámci Jihočeského kraje
 • podílí se na zpracování materiálů pro rozhodování orgánů Jihočeského kraje
 • poskytuje informace a připravuje materiály členům Rady Jihočeského kraje a Zastupitelstva Jihočeského kraje
 • zajišťuje a koordinuje činnost pracovní skupiny Horní Lipensko
 • zajišťuje činnost pracovních skupin týkajících se územního plánování, včetně jejich administrace
 • zabývá se výběrem vhodných lokalit a vytvářením územních podmínek pro realizaci rozvojových záměrů na území kraje
 • aktivně se účastí mezinárodních projektů kraje v oblasti územního plánování
 • je členem a prosazuje zájmy kraje v rámci konzultačního výboru pro zpracování Politiky územního rozvoje ČR
 • vyjadřuje se k rozhodnutím dotýkající se samosprávy (zejména takových, kde se JČK může odvolat proti rozhodnutí MŽP, popř. jiných ministerstev jako účastník řízení)
 • zpracovává podklady pro informace sdělovacím prostředkům, spolupracuje s ostatními odbory
 • zpracovává materiály propagující Jihočeský kraj a činnost úřadu, zejména tvorba posterů, letáků a jiných materiálů z oblasti územně plánovací činnosti
 • zajišťuje velkoformátový tisk pro potřeby odboru
 • zajišťuje administraci a správu dotačních programů kraje, majících vazbu na územní plánování
 • zabezpečuje předběžnou, průběžnou a následnou kontrolu u jím poskytnutých finančních podpor
 • pořizuje a zpracovává analýzy, studie, programy, projekty a jiné materiály jako podklady pro strategické rozhodování vedení kraje v rámci rozvoje kraje
 • spolupracuje při vývoji „Nástrojů pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů" v rámci připravované Digitální mapy veřejné správy a dále koordinuje využívání těchto nástrojů v Jihočeském kraji
 • vyhledává a aktivně se podílí na projektech spojených s územně plánovací činností financovaných z fondů EU
 • připravuje podklady pro zveřejnění územně plánovací dokumentace obcí na geoportále Jihočeského kraje

 

Oddělení realizace veřejných zakázek

 

 • připravuje podklady pro rozhodování orgánů kraje v oblasti veřejných zakázek
 • zajišťuje v souladu s usnesením Rady Jihočeského kraje a platnou legislativou (zejména zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, směrnicí SM/18/RK) přípravu, organizaci a realizaci zadávání veřejných zakázek, pro odbory KÚ Jihočeského kraje a jeho příspěvkové/zakládané organizace
 • zajišťuje zpracování a pravidelnou aktualizaci směrnice SM/18/RK
 • metodicky řídí ostatní odbory a příspěvkové organizace v oblasti veřejných zakázek, na vyžádání zabezpečuje komplexní poradenský a organizační servis při zadávání veřejných zakázek
 • účastní se jednání komisí pro posouzení kvalifikace, komisí pro otevírání obálek, hodnotících komisí a interních hodnotících komisí v souladu s platnými pravidly pro zadávání veřejných zakázek kraje, dohlíží na činnost komisí a průběh výběrového řízení v souladu s platnou legislativou
 • řeší ve spolupráci s odborem legislativy nejasnosti, spory, námitky a odvolání, které vzniknou v průběhu zadávacích řízení na veřejné zakázky
 • zajišťuje evidenci a archivaci kompletní zadávací dokumentace veřejných zakázek kraje v určeném rozsahu
 • spravuje databázi uchazečů o veřejné zakázky podlimitní a nadlimitní zadávané krajem a spolupracuje s ostatními odbory na vedení a využívání této databáze,
 • zabezpečuje evidenci a archivaci dokumentace veřejných zakázek
 • Oddělení realizace investic a přípravy projektů
 • připravuje podklady pro rozhodování orgánů kraje v oblasti investic a velké údržby majetku kraje
 • zabezpečuje přípravu, realizaci, posuzování a vyhodnocování stanovených investic a akcí velké údržby, které jsou v rámci rozpočtu kraje v působnosti investičního odboru pro jednotlivé oblasti, pro jednotlivé odbory KÚ Jihočeského kraje a jeho příspěvkové/zakládané organizace
 • prověřuje, sleduje a kontroluje dodržování uzavřených smluvních podmínek, technologických postupů a technických parametrů u příslušných investičních akcí a akcí velké údržby
 • zabezpečuje zpracování odborných zpráv, posudků, studií a projektové dokumentace pro investiční činnost v rámci své působnosti
 • zajišťuje rozbory hospodaření v oblasti investiční výstavby a velké údržby v rámci své působnosti
 • zajišťuje a předává podklady pro zavedení do účetní evidence u akcí zajišťovaných investičním odborem
 • na základě předložených požadavků zpracovává a aktualizuje v součinnosti se svodnými odbory plán investic a velké údržby, provádí technické posouzení investičních záměrů
 • na vyžádání poskytuje nebo zajišťuje technickou pomoc při posuzování záležitostí z oblasti investic a velké údržby
 • zajišťuje příslušné podklady a evidenci u akcí realizovaných za účasti finančních prostředků státního rozpočtu (Isprofin) v oblastech, které jsou v působnosti investičního odboru
 • zpracovává příslušné podklady pro žádosti do dotačních titulů z fondů rozpočtu ČR, EU, atd. a zajišťuje veškerou agendu spojenou s dotačním řízením, vypořádáním, kontrolou,
 • zajišťuje podklady a zpracovává návrh ročního investičního plánu Jihočeského kraje a dlouhodobý investiční výhled
 • zabezpečuje přípravu, realizaci, vyhodnocení a zaúčtování veřejných zakázek, které jsou v rozpočtu v působnosti investičního odboru
 • metodicky řídí ostatní odbory a příspěvkové organizace v oblasti investic
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku