Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

21.12.2005

Celkem 21 projektů schválilo jihočeské zastupitelstvo k realizaci s finanční podporou ze Strukturálních fondů EU a kraje. Jedná se o projekty, které předložili podnikatelé a veřejné subjekty na základě 2. kola výzvy grantových schémat Jihočeského kraje v rámci Společného regionálního operačního programu.
Tři stanovená opatření nabídla možnost ucházet se o finanční prostředky určené na podporu drobných podnikatelů v hospodářsky slabých místech kraje, dále na podporu sociální integrace a na podporu regionálních a místních služeb v cestovním ruchu. Předpokládané náklady na realizaci všech schválených projektů činí 25 milionů korun, přičemž příspěvek z fondů EU by měl...

20.12.2005

Pro subjekty Jihočeského kraje svitla reálná naděje, že se budou moci v druhé polovině příštího roku ucházet o granty na ochranu a obnovu nemovitého kulturního dědictví, na obnovu historického a kulturního dědictví v regionu, na modernizaci a vybavení jeslí, školek a dětských domovů i na programy podporující dětí se specifickými problémy. Tuto možnost by měl nabídnout Finanční mechanismus EHP/Norska, jehož monitorovací výbor již doporučil ke konečnému schválení žádost Jihočeského kraje o finanční částku na granty v celkové výši 1,2 milionu EUR, což je zhruba 36 milionů Kč. Konečné rozhodnutí o přidělení a výši financí pro Jihočeský kraj by mělo padnout v druhém čtvrtletí 2006.

16.12.2005


Krajský úřad Jihočeského kraje vydal včera kolaudační rozhodnutí na první blok Jaderné elektrárny Temelín. Rozhodnutí je v současné době doručováno účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. Účastníci řízení mají možnost do 15 dnů podat odvolání, které by řešilo ministerstvo pro místní rozvoj.

15.12.2005

Dne 16.12.2005 bude vyhlášena čtvrtá výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci grantových schémat Jihočeského kraje - Společného regionálního operačního programu. Výzva se vztahuje pouze k jednomu grantovému schématu: Podopatření 4.2.2 rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch v Jihočeském kraji pro podnikatelské subjekty. Žádosti o finanční podporu v GS SROP je možno podávat do 20.2.2006 do 12:00. Elektronická žádost ELZA bude k dispozici na internetových stránkách nejpozději od začátku ledna.

V této souvislosti bude uskutečněn seminář 19.12.2005 v 10,00 v zasedací místnosti Ovál Krajského úřadu pro potencionální žadatele o finanční podporu v...

14.12.2005

Školský zákon č.561/2004 Sb., který nabyl účinnosti 1.1.2005, nově stanovil obsah pojmu zájmové vzdělávání. Na něj navazující Vyhláška MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, následně zakotvila v obecné rovině formy zájmového vzdělávání, druhy a typy školských zařízení pro zájmové vzdělávání a podmínky pro jejich činnost.
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje proto v návaznosti na uvedené nové právní normy navrhuje samostatný koncepční dokument, který vedle analýzy současného stavu obsahuje především soubor konkrétních opatření pro jednotlivé institucionální oblasti zájmového vzdělávání.
Návrh je zveřejněn na webových stránkách...

14.12.2005

S blížícím se koncem současného programovacího období v oblasti Strukturálních fondů se Česká republika, a potažmo i Jihočeský kraj, připravují na čerpání finančních prostředků EU v nadcházejícím programovacím období let 2007-2013.

Dne 11.2.2005 Rada Asociace krajů České republiky odsouhlasila zahájení příprav na zpracování samostatných regionálních operačních programů (ROPů), které se tak mají stát základními strategickými dokumenty regionů soudržnosti pro čerpání finančních prostředků EU v dalším sedmiletém programovacím období.
Zpracování těchto dokumentů je velmi náročný a dlouhodobý proces, který vyžaduje důkladnou koordinaci. Ta je zajišťována jak z úrovně...

13.12.2005

Zasedání je přístupné veřejnosti, zahájení v 10:00 hodin v jednacím sále budovy Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice, 1. patro.

Návrh programu:

1. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, č.t. 424/2005)
2. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, č.t. 399/2005)
3. Zpráva o vyřizování podnětů a připomínek zastupitelů Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, č.t. 397/2005)
4. Informace o jednání Rady Asociace krajů ČR (RNDr. Zahradník, č.t. 418/2005)
5. Informace k problematice chráněných území (RNDr. Zahradník, č.t. 429/2005, předloženo dodatečně)
6....

13.12.2005

Jihočeská města a obce, kterým se doposud nepodařilo obnovit povodněmi poničené mosty, by měly mít v nadcházejícím roce šanci získat nezbytné finance od státu. V uplynulých dnech je o tom informoval Jihočeský kraj, který se ujal role prostředníka mezi Ministerstvem pro místní rozvoj a obcemi, užívajícími dosud zapůjčená mostní provizoria. Na území kraje se jedná o Český Krumlov, Kaplici, Zábrdí, Zbytiny, Římov a Pohorskou Ves.
„Ministerstvo pro místní rozvoj uplatnilo ve státním rozpočtu na příští rok i finanční nároky na obnovy obecních mostů. Kontaktovali jsme proto příslušné jihočeské obce a města a doporučili jim, aby, pokud tak ještě neučinily, požádaly...

12.12.2005

Pět jihočeských dětských domovů se v rozmezí jen několika měsíců musí smířit s již třetí variantou svého názvu. Patří totiž ke 142 školám a školským zařízením Jihočeského kraje, kterým se od počátku příštího roku mění v návaznosti na nový školský zákon název a nebo identifikační číslo organizace. Přestože většina z nich se na to mohla začít připravovat již od poloviny záři, kdy nutné dodatky zřizovacích listin škol schválilo zastupitelstvo kraje, v případě pěti dětských domovů však dochází k další změně.
„Před zářijovým schválením dodatků zřizovacích listin jsme předali Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy ke kontrole navrhované změny názvů organizací tak, aby...

« Předchozí        Aktuální stránka: 521/524        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku