Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

28.12.2005

S dalším rozšířením informačních služeb webových stránek vstupuje do nového roku Jihočeský kraj. V návaznosti na převažující skladbu zahraničních turistů, kteří navštěvují jižní Čechy, byly cizojazyčné verze prezentace kraje rozšířeny i o překlad do holandštiny. Základní informace o Jihočeském kraji, jeho území, obyvatelstvu, samosprávných orgánech a rozvojových záměrech jsou tak nyní dostupné už v sedmi jazykových verzích.
Další změna, která je prvním krokem k celkovému redesignu mapového serveru Jihočeského kraje, se týká zobrazení interaktivních map. Uživatel si nyní může přizpůsobit velikost mapového okna rozlišení svého monitoru, což spolu s úpravou navigační lišty...

27.12.2005

Dárek veskrze ekologický si nadělil Krajský úřad Jihočeského kraje. Do všech svých budov rozmístil 27 sad speciálních nádob na papír a plasty. Součásti nového vybavení na chodbách jsou i lisy na plastové lahve. Od nákupu, který přišel na 105 tisíc korun, si vedení úřadu slibuje ještě důslednější třídění odpadů. Dosavadní vybírání papíru z odpadkových košů v kancelářích bylo totiž organizačně náročné a plastové lahve dokonce končily vesměs v běžném komunálním odpadu.

27.12.2005


Podstatným krokem ke vzniku civilního letiště v Plané u Českých Budějovic se stává udělení licence k vnitrostátnímu leteckému provozu pro Jihočeské letiště České Budějovice a.s., kterou založily Jihočeský kraj a město České Budějovice. Licence udělená Úřadem pro civilní letectví bude slavnostně předána představitelům kraje a města ve čtvrtek 29. prosince v prostorách vojenského letiště v Plané, které armáda opouští se závěrem roku.
Do vyřízení žádosti Jihočeského kraje o bezúplatný převod všech zdejších objektů a jejich vybavení má společnost v pronájmu třetinu rozjezdové dráhy a budovy nezbytné pro její obsluhu. Pokud se podaří v dohledné době vyřešit majetkoprávní...

21.12.2005

Celkem 21 projektů schválilo jihočeské zastupitelstvo k realizaci s finanční podporou ze Strukturálních fondů EU a kraje. Jedná se o projekty, které předložili podnikatelé a veřejné subjekty na základě 2. kola výzvy grantových schémat Jihočeského kraje v rámci Společného regionálního operačního programu.
Tři stanovená opatření nabídla možnost ucházet se o finanční prostředky určené na podporu drobných podnikatelů v hospodářsky slabých místech kraje, dále na podporu sociální integrace a na podporu regionálních a místních služeb v cestovním ruchu. Předpokládané náklady na realizaci všech schválených projektů činí 25 milionů korun, přičemž příspěvek z fondů EU by měl...

20.12.2005

Pro subjekty Jihočeského kraje svitla reálná naděje, že se budou moci v druhé polovině příštího roku ucházet o granty na ochranu a obnovu nemovitého kulturního dědictví, na obnovu historického a kulturního dědictví v regionu, na modernizaci a vybavení jeslí, školek a dětských domovů i na programy podporující dětí se specifickými problémy. Tuto možnost by měl nabídnout Finanční mechanismus EHP/Norska, jehož monitorovací výbor již doporučil ke konečnému schválení žádost Jihočeského kraje o finanční částku na granty v celkové výši 1,2 milionu EUR, což je zhruba 36 milionů Kč. Konečné rozhodnutí o přidělení a výši financí pro Jihočeský kraj by mělo padnout v druhém čtvrtletí 2006.

16.12.2005


Krajský úřad Jihočeského kraje vydal včera kolaudační rozhodnutí na první blok Jaderné elektrárny Temelín. Rozhodnutí je v současné době doručováno účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. Účastníci řízení mají možnost do 15 dnů podat odvolání, které by řešilo ministerstvo pro místní rozvoj.

15.12.2005

Dne 16.12.2005 bude vyhlášena čtvrtá výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci grantových schémat Jihočeského kraje - Společného regionálního operačního programu. Výzva se vztahuje pouze k jednomu grantovému schématu: Podopatření 4.2.2 rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch v Jihočeském kraji pro podnikatelské subjekty. Žádosti o finanční podporu v GS SROP je možno podávat do 20.2.2006 do 12:00. Elektronická žádost ELZA bude k dispozici na internetových stránkách nejpozději od začátku ledna.

V této souvislosti bude uskutečněn seminář 19.12.2005 v 10,00 v zasedací místnosti Ovál Krajského úřadu pro potencionální žadatele o finanční podporu v...

14.12.2005

Školský zákon č.561/2004 Sb., který nabyl účinnosti 1.1.2005, nově stanovil obsah pojmu zájmové vzdělávání. Na něj navazující Vyhláška MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, následně zakotvila v obecné rovině formy zájmového vzdělávání, druhy a typy školských zařízení pro zájmové vzdělávání a podmínky pro jejich činnost.
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje proto v návaznosti na uvedené nové právní normy navrhuje samostatný koncepční dokument, který vedle analýzy současného stavu obsahuje především soubor konkrétních opatření pro jednotlivé institucionální oblasti zájmového vzdělávání.
Návrh je zveřejněn na webových stránkách...

14.12.2005

S blížícím se koncem současného programovacího období v oblasti Strukturálních fondů se Česká republika, a potažmo i Jihočeský kraj, připravují na čerpání finančních prostředků EU v nadcházejícím programovacím období let 2007-2013.

Dne 11.2.2005 Rada Asociace krajů České republiky odsouhlasila zahájení příprav na zpracování samostatných regionálních operačních programů (ROPů), které se tak mají stát základními strategickými dokumenty regionů soudržnosti pro čerpání finančních prostředků EU v dalším sedmiletém programovacím období.
Zpracování těchto dokumentů je velmi náročný a dlouhodobý proces, který vyžaduje důkladnou koordinaci. Ta je zajišťována jak z úrovně...

« Předchozí        Aktuální stránka: 525/529        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku