Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Jazykové verze stránek

Oficiální internetový portál Jihočeského kraje.

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace


Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihočeském kraji pro rok 2017 - veřejné připomínkování


V současné době se připravuje dokument Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2017 (AP SPRSS JčK) a odborná i laická veřejnost má možnost tento dokument připomínkovat v době od 27. 5. do 3. 6. 2016.


Při tvorbě akčního plánu byly využity údaje dostupné v elektronické verzi Registru poskytovatelů sociálních služeb, dále byla využita data z interních zdrojů krajského úřadu, především ze žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního řízení MPSV pro rok 2015 a dotačního řízení Jihočeského kraje pro rok 2016, včetně přehledů o finančních prostředcích poskytnutých pro oblast sociálních služeb z dalších zdrojů.

Akční plán SPRSS Jčk (2735.40 KB) Akční plán SPRSS Jčk (.pdf - 2735.40 KB)

Formulář k připomínkování (129.50 KB) Formulář k připomínkování (.doc - 129.50 KB)

Přehled Pověření vydaných Jihočeským krajem a výše vyrovnávacích plateb pro rok 2016

Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém zasedání dne 5. 11. 2015 schválilo Pravidla pro aktualizaci sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji. Součástí tohoto metodického dokumentu je také vzor Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnostiposkytování sociální služby v rozsahu základních činností na území kraje (dále jen „Pověření"). Pověření je Jihočeským krajem vydáváno v souladu s § 101 odst. 2 a 3 zákona č. 108/2006 Sb., zákona o sociálních službách a v souladu s článkem 4 Rozhodnutí Komise (č. 2012/21/EU) ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu. Přehled Pověření vydaných Jihočeským krajem pro rok 2016 včetně výší vyrovnávacích plateb pro jednotlivé sociální služby je zveřejněn v přiloženém souboru.

Přehled pověření vydaných JčK (1153.64 KB) Přehled pověření vydaných JčK (.pdf - 1153.64 KB)


 

Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2016 - změna č. 2

Zastupitelstvo Jihočeského kraje svým usnesením č. 12/2016/ZK-21 ze dne 25. 2. 2016 schválilo změnu č. 2 Akčního plánu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2016, která byla zpracována z důvodu upřesnění dat týkajících se financování sociálních služeb na str. 30 - 32, a také doplnění údajů v příloze „Přehled sociálních služeb zařazených do sítě v roce 2016".

Akční plán SPRSS JčK pro rok 2016_změna č. 2 (2618.47 KB) Akční plán SPRSS JčK pro rok 2016_změna č. 2 (.pdf - 2618.47 KB)

 


 

Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2016 - změna č. 1

Zastupitelstvo Jihočeského kraje svým usnesením č. 381/2015/ZK-20 ze dne 17. 12. 2015 schválilo změnu č. 1 Akčního plánu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2016, která se týká především přílohy „Přehled sociálních služeb zařazených do sítě v roce 2016". V příloze akčního plánu byly doplněny údaje týkající se časové dostupnosti a maximální přepočtené kapacity úvazků pracovníků v přímé péči u sociálních služeb poskytovaných ambulantní a terénní formou. Dále byla provedena revize údajů u některých poskytovatelů sociálních služeb, a to z důvodu ukončení poskytování sociální služby nebo jiných změn dle Registru poskytovatelů sociálních služeb.

Akční plán SPRSS JčK pro rok 2016 (2517.34 KB) Akční plán SPRSS JčK pro rok 2016 (.pdf - 2517.34 KB)

 


Pravidla pro aktualizaci sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji

Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém zasedání dne 5. 11. 2015 schválilo Pravidla pro aktualizaci sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji.

Změny u poskytovatelů sociálních služeb probíhají průběžně v čase a jsou dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, hlášeny registrujícímu úřadu. Pro účely plánování a financování sociálních služeb je důležité sledovat významné změny týkající se kapacity, dostupnosti a výkonnosti jednotlivých sociálních služeb, aby bylo možné objektivně hodnotit jejich efektivitu a potřebnost. Za tímto účelem Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje zpracoval ucelený materiál pro aktualizaci sítě sociálních služeb, který zahrnuje postup pro zařazování změn v síti sociálních služeb na základě získaných dat.

Ve schváleném dokumentu jsou uvedeny termíny pro podávání žádosti o zařazení nové sociální služby do sítě nebo žádosti o akceptaci změny v jednotkách u sociálních služeb, které jsou již do sítě zařazeny, a také proces posouzení přijatých žádostí, včetně časového harmonogramu.

 

Pravidla pro aktualizaci sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji  (1705.53 KB) Pravidla pro aktualizaci sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji (.pdf - 1705.53 KB)

Příloha č.2_ Žádost o zařazení sociální služby do sítě (50.50 KB) Příloha č.2_ Žádost o zařazení sociální služby do sítě (.xls - 50.50 KB)

Příloha č. 2a _Čestné prohlášení k žádosti (32.50 KB) Příloha č. 2a _Čestné prohlášení k žádosti (.doc - 32.50 KB)

Příloha č. 3_Formulář vyjádření obce (43.00 KB) Příloha č. 3_Formulář vyjádření obce (.doc - 43.00 KB)

 

Informace k aktualizaci sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji poskytne:

Mgr. Monika Hanzelyová, referentka pro střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
tel: 386 720 814, 724 164 073, e-mail: hanzelyova@kraj-jihocesky.cz

 


 

Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2016

Dne 25. 6. 2015 schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje svým usnesením č. 177/2015/ZK-17 Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2016.

Povinnost zpracovávat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Jihočeský kraj má schválen střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období 2014 - 2016 a k naplňování navržených priorit a opatření tohoto strategického dokumentu v oblasti sociálních služeb jsou využívány jednoleté akční plány, které umožňují zapracování změn v průběhu tříletého období. Novelou výše uvedeného zákona byly od ledna 2015 povinnosti krajů v této oblasti rozšířeny o určování sítě sociálních služeb na jejich území. Přílohou akčního plánu je přehled sociálních služeb zařazených do sítě sociálních služeb na území kraje v roce 2016. V tomto dokumentu je zpracován též finanční výhled týkající se plánovaných finančních prostředků k zajištění základní dostupnosti sociálních služeb v dalších letech.

Při tvorbě akčního plánu byly využity údaje dostupné v elektronické verzi Registru poskytovatelů sociálních služeb, dále byla využita data z interních zdrojů krajského úřadu, především ze žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního řízení MPSV pro rok 2014 a dotačního řízení Jihočeského kraje pro rok 2015, včetně přehledů o finančních prostředcích poskytnutých pro oblast sociálních služeb z dalších zdrojů.

Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jčk pro rok 2016 (2302.23 KB) Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jčk pro rok 2016 (.pdf - 2302.23 KB)

 

 

Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2015 - změna č. 1

Zastupitelstvo Jihočeského kraje svým usnesením č. 386/2014/ZK-14 ze dne 18. 12. 2014 schválilo změnu č. 1 Akčního plánu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2015. Změna se týká především výhledu financování sociálních služeb v letech 2014 - 2017, kde u účelové dotace ze státního rozpočtu pro rok 2015 uvádíme mimo původně plánovanou částku 528 645 tis. Kč také předpokládané navýšení finančních prostředků o 50 025 tis. Kč. Tato částka pro navýšení je určena podle procentního podílu Jihočeského kraje na celkovém ročním objemu finančních prostředků vyčleněných ve státním rozpočtu na podporu sociálních služeb pro příslušný rozpočtový rok schváleného novelou zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Výše tohoto podílu činí pro Jihočeský kraj 6,67 %. Celkový požadavek Jihočeského kraje na dotace ze státního rozpočtu pro rok 2015 za účelem podpory poskytování sociálních služeb je 578 670 tis. Kč. Pro stanovení předpokládané výše finančních prostředků na roky 2016 a 2017 je počítáno s 5% meziročním nárůstem. V této souvislosti byly upraveny tabulky na straně 29 - 31.

Akční plán SPRSS JčK pro rok 2015 (změna č. 1).pdf (2208.06 KB) Akční plán SPRSS JčK pro rok 2015 (změna č. 1).pdf (.pdf - 2208.06 KB)

 

Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2015

Dne 18. 9. 2014 schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje svým usnesením č. 282/2014/ZK-12 Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2015.

Povinnost zpracovávat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Jihočeský kraj má schválen střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období 2014 - 2016 a k naplňování navržených priorit a opatření tohoto strategického dokumentu v oblasti sociálních služeb jsou využívány jednoleté akční plány, které umožňují zapracování změn v průběhu tříletého období. Přílohou akčního plánu pro rok 2015 je přehled sociálních služeb zařazených do sítě sociálních služeb na území kraje v roce 2015. V tomto dokumentu je zpracován též finanční výhled týkající se plánovaných finančních prostředků k zajištění základní dostupnosti sociálních služeb v roce 2015.

Při tvorbě akčního plánu byla využita data z Registru poskytovatelů sociálních služeb, údaje od poskytovatelů sociálních služeb, především ze žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního řízení MPSV pro rok 2014 a přehledy o finančních prostředcích poskytnutých MPSV pro oblast sociálních služeb v letech 2011 - 2013.

Akční plán SPRSS JčK pro rok 2015 (2202.94 KB) Akční plán SPRSS JčK pro rok 2015 (.pdf - 2202.94 KB)

 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2014 - 2016

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2014 - 2016 byl vytvořen metodou komunitního plánování na základě ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v rámci individuálního projektu „Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji", který je financován prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Tento dokument byl schválen usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 195/2013/ZK-5 ze dne 27. 6. 2013.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2014 - 2016 (6740.40 KB) Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2014 - 2016 (.pdf - 6740.40 KB)

V souvislosti se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2014 - 2016 byl zaměstnanci krajského úřadu, odboru sociálních věcí a zdravotnictví aktualizován Průvodce sociálními službami v Jihočeském kraji, kde jsou údaje o poskytovatelích sociálních služeb platné k 1. 7. 2013. Aktuální informace o sociálních službách jsou dostupné na http://iregistr.mpsv.cz.

Průvodce sociálními službami v Jihočeském kraji 2013 (3675.83 KB) Průvodce sociálními službami v Jihočeském kraji 2013 (.pdf - 3675.83 KB)

 

 

Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2013

Dne 7. 3. 2013 schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje svým usnesením č. 30/2013/ZK-3 Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2013.

Povinnost zpracovávat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Jihočeský kraj má schválen střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období 2011 - 2013. Cílem akčního plánu pro rok 2013 je zejména naplňování jednotlivých priorit a opatření tohoto střednědobého plánu, aktualizování a zapracování změn v průběhu tříletého období.

Při tvorbě akčního plánu byla využita data z Registru poskytovatelů sociálních služeb, informace od poskytovatelů sociálních služeb a přehled o finančních prostředcích určených MPSV pro oblast sociálních služeb.

Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2013 (964.24 KB) Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2013 (.pdf - 964.24 KB)

 

 

Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2012

Dne 7. 2. 2012 schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje svým usnesením č. 27/2012/ZK-29 Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2012.

V rámci akčního plánu pro rok 2012 byla v oblasti sociálních služeb zvolená tzv. stabilizační varianta, která je charakterizována zaměřením na zachování systému poskytovaných sociálních služeb v nezbytné míře. K této variantě vede především problematické získávání finanční prostředku na zajištění poskytování sociálních služeb - snižování objemu finančních prostředků ze státního rozpočtu (dotační řízení MPSV) a ukončení individuálního projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji" v červenci 2012.

Při tvorbě akčního plánu byla využita data z Registru poskytovatelů sociálních služeb, informace od poskytovatelů sociálních služeb a přehled o finančních prostředcích určených MPSV pro oblast sociálních služeb.

Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2012 (966.99 KB) Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2012 (.pdf - 966.99 KB)

 

 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2011 - 2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2011 - 2013 byl vytvořen metodou komunitního plánování na základě ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v rámci individuálního projektu Jihočeského kraje „Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji", který je financován prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Tento dokument byl schválen usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 383/2010/ZK-18 ze dne 2. 11. 2010.

V souvislosti se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2011 - 2013 byl zaměstnanci krajského úřadu, odboru sociálních věcí a zdravotnictví zpracován Průvodce sociálními službami v Jihočeském kraji, kde jsou údaje o poskytovatelích sociálních služeb platné k 15. 10. 2010. Aktuální informace o sociálních službách jsou dostupné na http://iregistr.mpsv.cz.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb JčK 2011-2013 (2829.47 KB) Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb JčK 2011-2013 (.pdf - 2829.47 KB)

Průvodce sociálními službami JčK (2220.75 KB) Průvodce sociálními službami JčK (.pdf - 2220.75 KB)

 

 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2008 - 2010

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2008 - 2010 byl zpracován na základě ustanovení zákona č. 108/2006 o sociálních službách, kde je tato povinnosti krajům nově uložena. Tento plán byl projednán na Zastupitelstvu Jihočeského kraje dne 18.9.2007 a byl schválen usnesením č. 268/2007/RK.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na roky 2008 - 2010 (2895.74 KB) Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na roky 2008 - 2010 (.pdf - 2895.74 KB)

Aktualizace ekonomicko analytické části SPRSS Jihočeského kraje na rok 2009 (117.25 KB) Aktualizace ekonomicko analytické části SPRSS Jihočeského kraje na rok 2009 (.pdf - 117.25 KB)

Aktualizace ekonomicko analytické části SPRSS Jihočeského kraje na rok 2010 (187.32 KB) Aktualizace ekonomicko analytické části SPRSS Jihočeského kraje na rok 2010 (.pdf - 187.32 KB)

Creative Commons       Copyright (C) 2014 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Webmaster        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku