Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Jazykové verze stránek

Oficiální internetový portál Jihočeského kraje.

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Přijímací řizení ke vzdělávání ve středních školách pro školní rok 2016/2017

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Přehledy volných míst

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje (podle § 60 odst. 22 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) a průběžně aktualizuje nabídku volných míst pro další kola přijímacího řízení ve středních školách pro školní rok 2016/2017. Nabídka se týká denní i jiné formy vzdělávání i nástavbového studia.

 

 


 

Informace k přijímacímu řízení

Uchazeči mohou podávat dvě přihlášky pro první kolo přijímacího řízení. Přihlášky podávají uchazeči nebo u nezletilých jejich zákonní zástupci přímo k rukám ředitelů středních škol, a to do 15. března 2016, u oborů s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2015. Uchazeči o jiné formy vzdělávání (večerní, dálkové, distanční, kombinované) podávají přihlášky do 20. března 2016.

Talentová zkouška do oboru vzdělání s talentovou zkouškou v prvním kole přijímacího řízení se koná v pracovních dnech v termínech od 2. do 15. ledna 2016. Talentová zkouška v konzervatoři v prvním kole přijímacího řízení se koná v pracovních dnech v termínech od 15. do 31. ledna 2016.

Pokud se přijímací zkouška v 1. kole koná, ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky. Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Pokud se přijímací zkouška v 1. kole přijímacího řízení nekoná, zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu stanoveném prováděcím předpisem pro přijímací zkoušky.

Seznam přijatých uchazečů (pod přiděleným registračním číslem) se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená - již se nedoručují uchazečům nebo u nezletilých jejich zákonným zástupcům.

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole slouží zápisový lístek - netýká se nástavbového studia, zkráceného studia a jiné než denní formy vzdělávání.

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15. března, nebo do 30. listopadu v případě, že podává přihlášku do oboru vzdělání s talentovou zkouškou.

V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců dle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá. Při vydávání zápisového lístku ověří krajský úřad totožnost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat až na základě odvolání proti nepřijetí ke vzdělávání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo § 88 školského zákona (tzn. přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou nebo přijímání do oborů konzervatoře) pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 ani § 88.

Obory s talentovou zkouškou

- přihlášku je nutné odevzdat řediteli střední školy do 30. listopadu 2015
- v 1. kole proběhnou talentové zkoušky od 2. do 15. ledna 2016 v pracovní den stanovený ředitelem školy, v případě konzervatoře od 15. do 31. ledna 2016
- do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí odevzdat zápisový lístek

Ostatní obory

Denní forma vzdělávání
- přihlášku odevzdat řediteli střední školy do 15. března 2016
- do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí odevzdat zápisový lístek
Jiné formy vzdělávání (večerní, dálkové, distanční, kombinované)
- přihlášku odevzdat řediteli střední školy do 20. března 2016
- zápisový lístek - NE
Nástavbové studium
- v případě denní formy vzdělávání přihlášku odevzdat řediteli střední školy do 15. března 2016
- v případě jiné formy vzdělávání než denní přihlášku odevzdat řediteli střední školy do 20. března 2016
- zápisový lístek - NE

V 1. kole přijímacího řízení se koná přijímací zkouška v pracovních dnech od 22. do 30. dubna 2016. Koná-li se přijímací zkouška prostřednictvím centrálně zadávaných testů (Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání - CERMAT a firmou Scio) může ředitel školy předřadit termín konání přijímací zkoušky až o 5 pracovních dnů.

Gymnázia zřizovaná Jihočeským krajem - termín konání přijímacích zkoušek 18. 4. 2016 a 19. 4. 2016
Ostatní typy škol zřizované Jihočeským krajem - termín konání přijímacích zkoušek do maturitních oborů 22. 4. a 25. 4. 2016

Tiskopisy přihlášek do oborů vzdělání naleznete zde

Přijímací řízení upravuje:
Školský zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění
Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění

Zároveň upozorňujeme na usnesení Rady Jihočeského kraje ze dne 17. 10. 2013 č. 1024/2013/RK-25 k realizaci přijímacích zkoušek pro maturitní obory od školního roku 2014/2015, kterým Rada Jihočeského kraje doporučuje ředitelům škol zřizovaných Jihočeským krajem konání písemných přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení na všech typech středních škol s maturitními obory,

1. u gymnázií (4letý, 6letý i 8letý obor) s využitím písemných testů společnosti Scio z předmětů český jazyk, matematika, obecné studijní předpoklady a s příslušnou váhou vyhodnocení přijímací zkoušky minimálně ve výši 70 % a prospěchu ze základní školy ve výši maximálně 30 %,

2. u ostatních středních škol formou realizace písemné přijímací zkoušky (jak jejich tvorba, tak vyhodnocení) v rámci kritérií stanovených příslušnou školou minimálně z jednoho předmětu dle zaměření školy, s příslušnou váhou hodnocení přijímací zkoušky minimálně ve výši 50 % a prospěchu ze základní školy ve výši maximálně 50 %.

Dne 10. září 2015 bylo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy vyhlášeno „Pokusné ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím povinné přijímací zkoušky ve školním roce 2015/2016". K tomuto pokusnému ověřování se přihlásila následující škola s těmito obory:

Gymnázium, Vodňany, Bavorovská 1046
79-41-K/41 Gymnázium
79-41-K/81 Gymnázium

Podrobné informace k pilotnímu ověřování najdete na stránkách MŠMT a na stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání

 Další informace a materiály k přijímacímu řízení

Informace k vydávání zápisových lístků Krajským úřadem Jihočeského kraje (61.34 KB) Informace k vydávání zápisových lístků Krajským úřadem Jihočeského kraje (.rtf - 61.34 KB)

Žádost o vydání zápisového lístku ke vzdělávání ve střední škole (konzervatoři) (24.50 KB) Žádost o vydání zápisového lístku ke vzdělávání ve střední škole (konzervatoři) (.rtf - 24.50 KB)

Žádost o vydání náhradního zápisového lístku ke vzdělávání ve střední škole (konzervatoři) (29.00 KB) Žádost o vydání náhradního zápisového lístku ke vzdělávání ve střední škole (konzervatoři) (.rtf - 29.00 KB)

Creative Commons       Copyright (C) 2016 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Webmaster        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku