Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Jazykové verze stránek

Oficiální internetový portál Jihočeského kraje.

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Schválené dotace (granty a příspěvky) - od 1.1. 2007

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Dokumenty zveřejňované na této stránce jsou vkládány ve formátu PDF, případně komprimovány do archivu ZIP. Velikost souboru nepřesahuje 4 MB s výjimkou aplikace Program Filler.

Vyhledání grantu podle roku schválení
Rok:
 
Tématické zaměření Charakteristika Termín zveřejnění Termín vyhlášení Termín schválení Kontaktní informace Soubory ke zpracování žádosti
Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, I. výzva pro rok 2017 Cílem programu je podpora zpracování územně plánovací dokumentace obcí v Jihočeském kraji tam, kde závazná územně plánovací dokumentace doposud chybí nebo nevyhovuje požadavkům současně platných právních předpisů. 02.12.2016 02.01.2017 23.03.2017 Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, oddělení administrace AP PRK, Věra Štindlová, BBS, tel. 386 720 236, stindlovav@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, oddělení územního plánování, Ing. Helena Stejskalová Čejková, tel.: 386 720 379, stejskalova@kraj-jihocesky.cz. Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.pdf)
RVK - Podopatření 3 Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a cílená podpora EVVO ve školách Cílem podpory je umožnění rozvoje regionálního systému EVVO, podpora stávajících organizací zabývajících se EVVO, informační propojování jednotlivých článků systému EVVO na území Jihočeského kraje a efektivní šíření informací směrem k cílovým skupinám (zahrnuje i publikační činnost) a podpora tematických partnerských projektů. 02.12.2016 02.01.2017 23.03.2017 Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK, informace o vyhlášeném dotačním programu podá: Ing. Jitka Šulková, tel.: 386 720 559, email: sulkova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení rozvoje venkova, péče o krajinu a koncepcí, Ing. Libuše Jozková, Mgr. Helena Jaloševská, tel.: 386 720 803, email: jozkova@kraj-jihocesky.cz, jalosevska@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.zip)
Rozvoj venkova a krajiny - Část podopatření 2.B Podpora včelařů Specifickým cílem podopatření dotačního programu je podpora včelařů poskytnutím finanční podpory na nákup nových úlů včetně vnitřního vybavení s podmínkou, že začínající včelař pořídí nová včelstva a podpora stávajících včelařů, jejichž včelstva byla utracena na základě rozhodnutí KVS o zdolání nebezpečné nákazy MVP. 02.12.2016 02.01.2017 23.03.2017 Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK, informace o vyhlášeném dotačním programu podá: Ing. Jitka Šulková, tel.: 386 720 559, email: sulkova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení lesního hospodářství a zemědělství, Ing. Ludmila Kuthanová, tel.: 386 720 726, email: kuthanova@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.pdf)
Rozvoj venkova a krajiny - Část podopatření 2.A Podpora chovu ryb ve vodních tocích Specifickým cílem tohoto podopatření dotačního programu je podpora vysazování některých původních druhů ryb vedoucích ke zvýšení biodiverzity vodních toků. 02.12.2016 02.01.2017 23.03.2017 Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK, informace o vyhlášeném dotačním programu podá: Ing. Jitka Šulková, tel.: 386 720 559, email: sulkova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení lesního hospodářství a zemědělství,Ing. Ludmila Kuthanová, tel.: 386 720 726, email: kuthanova@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.pdf)
Rozvoj venkova a krajiny - Podopatření 1.Tvorba krajiny a podpora biodiverzity Dotační program je zaměřen na zpracování projektů, na kofinancování projektů s přínosem pro přírodu a krajinu zejména z Operačního programu Životního prostředí a na realizaci konkrétních projektů obnovy krajinných struktur 02.12.2016 02.01.2017 23.03.2017 Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK, informace o vyhlášeném dotačním programu podá: Ing. Jitka Šulková, tel.: 386 720 559, email: sulkova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení rozvoje venkova, péče o krajinu a koncepcí, Ing. Jana Marková Chocholová, tel.: 386 720 708, email: chocholova@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.pdf)
Jižní Čechy pohodové Tento program je určen k podpoře tématického roku pro rok 2017. Hlavním záměrem je podpora cestovního ruchu s využítím synergie témat v oblasti historie, kultury, gastronomie, ale i sportu a relaxačních aktivit a nabídnout návštěvníkům jižní Čechy jako ideální místo pro trávení pohodové dovolené s nezapomenutelnými zážitky.. 02.12.2016 02.01.2017 23.03.2017 Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK, informace o vyhlášeném dotačním programu podá: Jana Janků, tel.: 386 720 260, e-mail: janku2@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Odbor kancelář hejtmana, oddělení marketingu a cestovního ruchu: Bc. Markéta Chromá, tel.: 386 720 374, e-mail: chroma@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.pdf)
Podpora cyklistiky a cyklodopravy v Jčk Dotační program sleduje dva specifické cíle – podporu přípravy strategických podkladů pro následné kvalitní rozhodování měst a obcí v oblasti cyklodopravy - podpora zpracování generelů, kterými se identifikují hlavní směry, jedná se tedy o komplexní strategii, dlouhodobý, systémový dokument, který vychází ze základních principů řešení dopravy pro pěší a cyklisty. Dotační program se dále zaměřuje na podporu pořízení stavební dokumentace a podporu vybavení doprovodné infrastruktury cyklotras a cyklostezek. 02.12.2016 02.01.2017 23.03.2017 Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK, informace o vyhlášeném dotačním programu podá: Hana Müllerová, tel.: 386 720 362, e-mail: mullerova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor dopravy a silničního hospodářství Ing. Jiří Klása tel. 386 720 134, klasa@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.pdf)
Kulturní dědictví Opatření č. I. Movité kulturní dědictví: opatření je určeno na podporu zachování a restaurování předmětů movitého kulturního dědictví s důrazem na zachování kulturně historické podstaty předmětů, jejich vhodného umístění a využití. Opatření č. II. Obnova drobné sakrální architektury: opatření je určeno na podporu zachování a obnovy objektů drobné sakrální architektury za využití tradičních materiálů a technologií s důrazem na zachování památkové podstaty a tradičního vzhledu. Opatření č. III. Zvýšené náklady obnovy staveb v památkově chráněných územích: opatření je určeno na obnovu a zachování nemovitých kulturních památek nebo staveb, které nejsou památkou. Nacházejí se v plošně památkově chráněném území, za použití tradičního stavebního, materiálového a technologického řešení. Opatření IV. Předprojektová příprava obnovy kulturních památek: opatření je určen na podporu kvalitní přípravy obnovy kulturních památek, která nezbytně vyžaduje provedení řady průzkumů jako předprojektovou přípravu. Pro průzkumy na jedné kulturní památce může být podán pouze jeden projekt, finanční podpora může činit maximálně 60% celkových nákladů projektu. Opatření V. Nemovité kulturní památky: dotační program je určen na podporu obnovy a zachování nemovitých kulturních památek v Jihočeském kraji s důrazem na zachování památkové podstaty objektů, jejich vhodného a přiměřeného využívání a na veřejnou prezentaci nemovitého kulturního dědictví. Finanční podpora může činit maximálně 60 % celkových nákladů projektu. 02.12.2016 02.01.2017 23.03.2017 Jihočeský kraj, oddělení administrace AP PRK, Informace o vyhlášeném dotačního programu: Opatření I., II., IV., Eva Kordíková, tel. 386 720 186, e-mail: kordikova@kraj-jihocesky.cz Opatření III., V., Lenka Věrná Bc., tel. 386 720 271, e-mail: verna2@kraj-jihocesky.cz, Odborné dotazy: Jihočeský kraj, oddělení památkové péče, Mgr. Jaroslava Vítovcová, tel. 386 720 890, e-mail: vitovcova@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.zip)
Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje Hlavním cílem dotačního programu je poskytnout účelové investiční dotace na projekty, které kvalitativně napomohou ve zlepšení požární ochrany na území Jihočeského kraje se zaměřením na zlepšení vybavení vybranou požární technikou, věcnými prostředky požární ochrany u jednotek SDH obcí a na novou výstavbu, technické zhodnocení rekonstrukcí a modernizaci požárních zbrojnic, požární techniky a věcných prostředků jednotek sborů dobrovolných hasičů (dále jen SDH) obcí předurčených k záchranným pracím a pro ochranu obyvatelstva. Dotace nejsou určeny na krytí projektů, které nesouvisí se zásahovou činností jednotky SDH obce, například na požární sport, kulturní akce, včetně oslavy výročí založení sboru dobrovolných hasičů v obci. 02.12.2016 02.01.2017 23.03.2017 Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK: Bc. Gabriela Přibylová tel. 386 720 578 pribylovag@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy :Ing. Jiří Holub 386 720 279 holubj@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy_2 (.zip)
Podrobnosti a tiskopisy_1 (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.zip)
Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti kultury -1. výzva pro rok 2017 Opatření č. 1: Pořadatelství významných kulturních aktivit na území Jihočeského kraje; Opatření č. 2: Reprezentace v oblasti kultury na mezinárodní úrovni v Čechách a v zahraničí; Cílem programu je podpora pořádání mezinárodně a republikově významných aktivit v oblasti kultury na území Jihočeského kraje, majících významný podíl na prezentaci či reprezentaci Jihočeského kraje a podpora jednotlivců, týmů a organizací reprezentujících Jihočeský kraj na mezinárodní úrovni. 02.12.2016 02.01.2017 23.03.2017 Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK: Eva Kordíková tel. 386 720 186 kordikova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Alena Janků tel. 386 720 882 janku@kraj-jihocesky.cz; PhDr. Monika Zárybnická Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.zip)
Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu Cílem programu je podpora pořádání aktivit v oblasti vědy, mládeže a sportu na území Jihočeského kraje s mezinárodním, celorepublikovým nebo celokrajským významem; podpora účasti jednotlivců, týmů a organizací reprezentujících Jihočeský kraj na mezinárodních akcích v ČR a zahraničí. 02.12.2016 02.01.2017 23.03.2017 Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK, informace o vyhlášeném dotačním programu podá: Jiřina Formánková, DiS. tel. 386 720 451 formankova@kraj-jihocesky.cz Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu, Bc. Eva Lachoutová, tel. 386 720 936, lachoutova@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.zip)
Podpora kultury Opatření č.I. Podpora kultury.Podpora všech kulturních žánrů (hudba, tanec, divadlo, folklór, film, fotografie, umělecká a tradiční lidová řemesla, publikace, výtvarné umění, výstavy). Preferovány budou projekty přispívající k rozšíření a zkvalitnění kulturní nabídky, udržení tradic a propagace Jihočeského regionu i s ohledem na kulturní projekty osob se zdravotním postižením, což bude doloženo samostatnou přílohou. Opatření č.II. Podpora soutěží a přehlídek. Neinvestiční prostředky poskytované na projekty v oblasti postupových přehlídek soutěží. 02.12.2016 02.01.2017 23.03.2017 Bc. Jitka Šálená tel. 386 720 270 salena@kraj-jihocesky.cz Eva Kordíková tel. 386 720 186 kordikova@kraj-jihocesky.cz Mgr. Jan Vodička tel. 386 720 157 vodicka@kraj-jihocesky.cz PhDr. Monika Zárybnická tel.:386 720 884 zarybnicka@kraj-jihocesky.cz Alena Janků tel. 386 720 882 janku@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.zip)
Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu) Poskytnutí dotace na rekonstrukce, opravy a obnovu vybavení kluboven a základen domů dětí a mládeže i nestátních neziskových organizací z oblasti zájmové činnosti dětí a mládeže, mimo subjekty z oblasti sportu. Podpora pravidlené zájmové činnosti a zájmového vzdělávání, podpora informačních systémů mládeže, podpora talentované mládeže a soutěží i mezinárodní spolupráce. Podpora aktivit pro děti a mládež se zdravotním postižením. 02.12.2016 02.01.2017 23.03.2017 Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK, informace o vyhlášeném dotačním programu podá: Jiřina Formánková, DiS. tel. 386 720 451 formankova@kraj-jihocesky.cz Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu, Bc. Eva Lachoutová, tel. 386 720 936, lachoutova@kraj-jihocesky.cz Došlé a podpořené žádosti (.zip)
Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Podpora sociálního začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením na území Jihočeského kraje Cílem dotačního programu je spolufinancování konkrétních projektů, programů a dalších aktivit na podporu služeb pro občany ohrožené sociálním vyloučením a to především v rizikových lokalitách Jihočeského kraje, které povedou k sociálnímu začleňování jednotlivců případně rodin bez ohledu na etnickou příslušnost nebo jiné charakteristiky 02.12.2016 02.01.2017 23.03.2017 Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK, Ing. Monika Roidlová, tel. 386 720 627, e-mail: roidlova@kraj-jihocesky.cz ; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení prevence a humanitních činností, Mgr. Hana Augustinová, tel. 386 720 756, e-mail: augustinova@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.pdf)
Podpora bezpříspěvkového dárcovství krve v Jihočeském kraji Cílem dotačního programu je podpora aktivit, projektů OS ČČK v Jihočeském kraji na udržení nebo případnému rozšíření aktivit na území kraje zaměřených na BDK, které zajistí svojí činností dostatečný počet dárců krve. 02.12.2016 02.01.2017 23.03.2017 Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK, Ing. Monika Roidlová, tel. 386 720 627, e-mail: roidlova@kraj-jihocesky.cz Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení projektů a plánování sociálních služeb, Eva Šišková tel. 386 720 779, e-mail: siskova@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.pdf)
Podpora a rozvoj protidrogové politiky Jihočeského kraje v roce 2017 Účelem DP je prostřednictvím podporovaných programů a projektů udržet takovou síť protidrogových služeb v Jihočeském kraji, která zajistí jejich přiměřenou dostupnost pro občany kraje, jejich odbornou úroveň a maximálně efektivní využití vložených finančních prostředků. Všeobecným cílem programu je stabilizace protidrogových služeb na území Jihočeského kraje v součinnosti se samosprávami obcí Jihočeského kraje, a s dalšími garanty protidrogové politiky ČR na národní úrovni – MŠMT, MPSV, MZ a Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále jen RVKPP). 02.12.2016 02.01.2017 23.03.2017 Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK, informace o vyhlášeném dotačním programu podá: Jana Janků, tel.: 386 720 260, e-mail: janku2@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví oddělení sociální péče: Mgr. Marek Nerud, tel.: 386 720 649, e-mail: nerud@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.pdf)
Podpora sportu Poskytnutí příspěvku na rekonstrukci stávajících sportovišť či na zázemí stávajících sportovišť s cílem, aby jejich stav odpovídal aktuálním bezpečnostním a hygienickým normám i novým sportovním řádům pro jednotlivé druhy sportu. Příspěvky na obnovu vybavení sportovišť, pořádání veřejně přístupných sportovních aktivit, přeborů Jihočeského kraje, aktivit handicapovaných sportovců, mezinárodních aktivit v oblasti sportu a sportovní aktivity dětí do 15 let. 02.12.2016 02.01.2017 23.03.2017 Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, oddělení administrace AP PRK, Informace o vyhlášeném dotačním programu: Bc. Veronika Plašilová, tel. 386 720 200, e-mail: plasilova@kraj-jihocesky.cz, Ing. Jiří Voříšek, tel. 386 720 450, e-mail: vorisek@kraj-jihocesky.cz, Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.zip)
Podpora prevence kriminality v Jihočeském kraji Předmětem programu je poskytnutí příspěvku na podporu prevence kriminality, s cílem iniciovat realizaci vhodných preventivních programů, které eliminují výskyt kriminality a dalších sociálně rizikových jevů. Tímto přispívat ke zlepšení bezpečnostní situace na území Jihočeského kraje. Opatření č. 1 – Podpora programů prevence kriminality obcí v JčK; Opatření č. 2 – Podpora programů prevence kriminality ve školství 02.12.2016 02.01.2017 23.03.2017 Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK, Bc. Veronika Plašilová, tel.: 386 720 200, e-mail: plasilova@kraj-jihocesky.cz, Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení prevence a humanitních studií, Mgr. Veronika Švehlová Bullová, tel.: 386 720 624, e-mail: bullova@kraj-jihocesky.cz, Bc. Tomáš Bílý, DiS., tel.: 386 720 756, e-mail: bily@kraj-jihocesky.cz. Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.zip)
Rozvoj venkova a krajiny - Opatření Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury Cílem dotačního programu je podpora řešení problémů s odkanalizováním v obcích do 2 000 obyvatel a řešení problémů v zásobování obyvatelstva pitnou vodou v obcích do 2 000 obyvatel. Opatření č. 1: Podpora výstavby a obnovy splaškové kanalizace ve stávající zástavbě obcí do 2000 obyvatel. Opatření č. 2: Podpora výstavby a obnovy vodovodů, souvisejících objektů a úpraven vod ve stávajcící zástavbě obcí do 2000 obyvatel. 02.12.2016 02.01.2017 23.03.2017 Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK, informace o vyhlášeném dotačním programu podá: Ing. Andrea Boukalová, tel.: 386 720 336, email: boukalova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení vodního hospodářství a integrované prevence, Ing. Monika Wögebauerová, tel.: 386 720 739, email: wogebauerova@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.zip)
Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Podpora dobrovolnické činnosti v pobytových zařízeních sociálních služeb a v nemocnicích. Podpora organizací, které zajišťují profesionální služby v nemocnicích v oblasti psychosociální pomoci hospitalizovaným dětem, geriatrickým pacientům a dalším potřebným a které přispívají ke zlepšení psychického i celkového zdravotního stavu prostřednictvím např. zdravotních klaunů, herních specialistů apod. Podpora svépomocných aktivit zdravotně postižených, seniorů a sdružení pacientů (pacientské organizace), včetně podpory procesu integrace těchto osob. Podpora činností, které vedou k procesu integrace osob v nepříznivé sociální situaci. 02.12.2016 02.01.2017 23.03.2017 Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK, informace o vyhlášeném dotačním programu podá: Hana Müllerová, tel.: 386 720 362, e-mail: mullerova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví oddělení sociální péče: Mgr. Renata Zumrová, tel.: 386 720 646, e-mail: zumrova@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.pdf)
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Webmaster        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku