Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

/ Krajský úřad /  

Úřední deska

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Odkaz na jiné stránky Dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Jihočeský kraj na elektronické úřední desce vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje. Jedná se o střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet, závěrečný účet, rozpočtová opatření a pravidla rozpočtového provizoria.


Odkaz na jiné stránky Dokumenty k finančnímu hospodaření příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem

V souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vznikla příspěvkovým organizacím povinnost zveřejňovat na svých internetových stránkách, na internetových stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem v místě obvyklým vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření. Zákon umožňuje vybrat si kteroukoli ze tří možných variant zveřejnění. Pro zveřejnění rozpočtu, kterým je plán nákladů a výnosů na rozpočtový rok, zvolil Jihočeský kraj v pozici zřizovatele variantu zveřejnění na své elektronické úřední desce, tedy na tomto místě.

Rozpočet nákladů a výnosů příspěvkových organizací, zřízených Jihočeským krajem, na rok 2017 byl schválen jako součást Rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2017 a je obsažen v kapitole č. IX, Příloze č. 1 tohoto dokumentu, který je v plné verzi zveřejněn jak na webových stránkách Jihočeského kraje v sekci Hospodaření kraje http://www.kraj-jihocesky.cz/2213/rozpocet_jihoceskeho_kraje_na_rok_2017.htm, tak na této elektronické úřední desce v předcházející sekci Dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje.


Odkaz na jiné stránky Deska pro veřejné zakázky

Od 26.1.2009 vstoupila v platnost Směrnice SM/18/RK - Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými organizacemi a založenými společnostmi. Podrobnosti k veřejným zakázkázkám jsou dostupné na desce pro veřejné zakázky.

Odkaz na jiné stránky Dotace a příspěvky Jihočeského kraje


Odkaz na jiné stránky Smlouvy o poskytnutí dotace (Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem)

V souladu s § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jsou z textu veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace či návratné finanční výpomoci vyloučeny některé osobní údaje fyzických osob, které jsou příjemci dotace či návratné finanční výpomoci. Vybrané osobní údaje fyzických osob jsou v tomto případě zveřejňovány na základě souhlasu subjektu osobních údajů a v rozsahu dle § 8b odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Stejně tak nejsou poskytovány osobní údaje jiných osob, než příjemců veřejných prostředků.

V případě právnických osob a fyzických osob podnikajících se zveřejňuje celý text smlouvy vyjma částí, které obsahují případně obchodní tajemství konkrétní osoby (viz § 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). V ostatním se postupuje obdobně jako u fyzických osob.

Odkaz na jiné stránky Smlouva o návratné finanční výpomoci (Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem)


veřejné vyhlášky
Číslo Vyvěšeno dne Název
54 16.01.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy. v blízkosti křižovatky silnice I/19 a MK, na pozemku parc.č. 158 v sousedství pozemku parc.č. 18/2 k.ú. Lejčkov, obec Dolní Hořice, okr. Tábor
53 16.01.2018 Veřejná vyhláška. Návrh opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na silnici I. třídy. Místní úprava provozu na silnici I/4, v místě křižovatky se silnicí III/00428, okr. Strakonice
44 12.01.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Stanovení rozsahu záplavového území, vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Dehtářský potok v úseku od hráze rybníka Dehtář po pramen (ř.km 12,100 – 25,243)
39 10.01.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Stanovení místní úpravy Blatná. Místní úprava provozu na silnici I/20, ul. Písecká a ul. Plzeňská, Blatná, okr. Strakonice.
30 09.01.2018 Veřejná vyhláška. Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče pro přírodní rezervaci Mokřiny u Vomáčků na období 2018 – 2027.
29 09.01.2018 Veřejná vyhláška. Doručení seznámení s podklady pro rozhodnutí. Výzva účastníkům řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
24 08.01.2018 Oznámení o pozbytí právní moci rozhodnutí
23 08.01.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Místní úprava provozu silnic I/3, k.ú. Řípec, okr. Tábor
21 08.01.2018 Veřejná vyhláška. Výzva k vyjádření k doplněnému odvolání a seznámení s postupem. „BYTOVÝ DŮM ARBOREA II." na pozemku v k.ú. Borek u Českých Budějovic.
11 05.01.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/23 v Kardašově Řečici v ulici Jablonského v oblasti křižovatky s ulicí nám. Svobody
10 05.01.2018 Oznámení o pozbytí právní moci rozhodnutí
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku