Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

/ Krajský úřad /  

Úřední deska

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Odkaz na jiné stránky Dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Jihočeský kraj na elektronické úřední desce vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje. Jedná se o střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet, závěrečný účet, rozpočtová opatření a pravidla rozpočtového provizoria.


Odkaz na jiné stránky Dokumenty k finančnímu hospodaření příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem

V souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vznikla příspěvkovým organizacím povinnost zveřejňovat na svých internetových stránkách, na internetových stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem v místě obvyklým vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření. Zákon umožňuje vybrat si kteroukoli ze tří možných variant zveřejnění. Pro zveřejnění rozpočtu, kterým je plán nákladů a výnosů na rozpočtový rok, zvolil Jihočeský kraj v pozici zřizovatele variantu zveřejnění na své elektronické úřední desce, tedy na tomto místě.

Rozpočet nákladů a výnosů příspěvkových organizací, zřízených Jihočeským krajem, na rok 2017 byl schválen jako součást Rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2017 a je obsažen v kapitole č. IX, Příloze č. 1 tohoto dokumentu, který je v plné verzi zveřejněn jak na webových stránkách Jihočeského kraje v sekci Hospodaření kraje http://www.kraj-jihocesky.cz/2213/rozpocet_jihoceskeho_kraje_na_rok_2017.htm, tak na této elektronické úřední desce v předcházející sekci Dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje.


Odkaz na jiné stránky Deska pro veřejné zakázky

Od 26.1.2009 vstoupila v platnost Směrnice SM/18/RK - Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými organizacemi a založenými společnostmi. Podrobnosti k veřejným zakázkázkám jsou dostupné na desce pro veřejné zakázky.

Odkaz na jiné stránky Dotace a příspěvky Jihočeského kraje


Odkaz na jiné stránky Smlouvy o poskytnutí dotace (Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem)

V souladu s § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jsou z textu veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace či návratné finanční výpomoci vyloučeny některé osobní údaje fyzických osob, které jsou příjemci dotace či návratné finanční výpomoci. Vybrané osobní údaje fyzických osob jsou v tomto případě zveřejňovány na základě souhlasu subjektu osobních údajů a v rozsahu dle § 8b odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Stejně tak nejsou poskytovány osobní údaje jiných osob, než příjemců veřejných prostředků.

V případě právnických osob a fyzických osob podnikajících se zveřejňuje celý text smlouvy vyjma částí, které obsahují případně obchodní tajemství konkrétní osoby (viz § 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). V ostatním se postupuje obdobně jako u fyzických osob.

Odkaz na jiné stránky Smlouva o návratné finanční výpomoci (Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem)


veřejné vyhlášky
Číslo Vyvěšeno dne Název
426 19.06.2018 Veřejná vyhláška. Odvolací řízení ve věci rozhodnutí Úřadu městské části města Brna, Brno - střed, Odboru výstavby, ze dne 18.9.2013. Vyžádání potvrzení nebo změny závazného stanoviska. Stavba nazvaná: "Přestavba železničního uzlu Brno".
425 18.06.2018 Rozhodnutí. Veřejná vyhláška. Novostavba bytového domu 1. PP - 6. NP, přeložka teplovodu a kabelového vedení VN,NN, přípojka teplovodu, vody, kanalizace, včetně retenční nádrže v k.ú. České Budějovice 3.
418 15.06.2018 Veřejná vyhláška. Seznámení účastníků s podklady pro rozhodnutí v odvolacím řízení. Stavba: "Bytový dům, Dobrovodská, České Budějovice," v k. ú. České Budějovice 5.
417 15.06.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu silnice I/22, v úseku Horažďovice-Skalnice, okr. Strakonice, (dle doloženého návrhu DIO)Částečná uzavírka při opravě povrchu komunikace I/22,včetně zpevnění krajnic a VDZ Termín: 19.06.-31.07.2018
419 15.06.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/3 v úseku mezi křižovatkami silnice I/3 s ul. Jiráskova a ul. na Pršíně, k.ú. Soběslav, okres Tábor Termín: 21. 07. 2018 – 22. 07. 2018
420 15.06.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/3 v Táboře, okres Tábor
421 15.06.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu silnice I/24, v místě mostu evid. č. 24- 002 přes Zlatou stoku, k.ú. Horusice, okr. Tábor Termín: 19. 06. 2018 – 21. 12. 2018
416 14.06.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu silnice I/20 v obci Tchořovice, okr. Strakonice.
414 14.06.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/3 z důvodu vedení objízdné trasy v rámci stavby „ Modernizace trati Nemanice – Ševětín – uzavírka silnice III/1555 pod žel. viaduktem u Dynína“
412 13.06.2018 veřejná vyhláška. Stavební povolení. Dočasná stavba „D3 0310/II Hodějovice – Třebonín – SO 195.1 Provizorní přeložka stávající silnice I/3 – část 1“ se povoluje.
409 12.06.2018 Rozhodnutí. Veřejná vyhláška. Stavba: „rozšíření parkovací plochy u bytového domu č. pop. 250 – Vyšehradská, Český Krumlov, Nádražní Předměstí, Vyšehradská č.p. 250,“ na pozemku parc. č. 783/42, 783/68 v katastrálním území Český Krumlov.
410 12.06.2018 Veřejná vyhláška. Návrh Rozhodnutí v přezkumném řízení ve věci změny č. 2 územního plánu Dobrá Voda.
408 12.06.2018 Veřejná vyhláška. Rozhodnutí. Stavba: "VTL Plynovod Nové Vráto - Jivno". Nové projednání orgánu I. stupně.
407 12.06.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/3, k.ú. Veselí nad Lužnicí, okres Tábor, od křižovatky I/3 a II/603 po zpevněnou plochu (bývalý sjezd ke společnosti GRENA) včetně
402 08.06.2018 Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou k záměru „I/20 Pištín – České Vrbné“
401 08.06.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu silnice I/22 v úseku Střelské Hoštice - Dolní Poříčí, okres Strakonice
400 08.06.2018 Oznámení o pozbytí právní moci rozhodnutí. Rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje ze dne 23.10.2017, č. j. KUJCK 121301/2017/ODSH, pozbylo právní moci.
397 07.06.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/3 Velešín - Zvíkov, okres Český Krumlov
392 06.06.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/3 , větve MÚK „u hasičů“, jednotlivé uzavírky větví jsou rozděleny do třech pracovních etap realizace, km 53,500-54,100.
393 06.06.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu silnice I/24, v úseku mezi křižovatkami silnice I/24 se silnicemi II/603 a III/1551, okr. Tábor a Jindřichův Hradec Termín:14. 06.2018– 15.06. 2018 Důvod:oprava komunikace I/24 Horusice-Vlkov
394 06.06.2018 Oznámení o pozbytí právní moci rozhodnutí. Rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje ze dne 13. 10. 2017, č. j. KUJCK 117917/2017, pozbylo právní moci.
395 06.06.2018 Oznámení o pozbytí právní moci rozhodnutí. Rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje ze dne 15.7.2015, č. j. KUJCK 53888/2015/ODSH, pozbylo právní moci.
385 05.06.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/19 v místě křižovatky silnice I/19 a III/1226, k.ú. Olší u Opařan, okres Tábor
384 04.06.2018 Veřejná vyhláška. Rozhodnutí. Stavební povolení na stavbu: „I/19 železniční viadukt - Kladruby“ na pozemku parc.č.: 1475/41 v k.ú. Chýnov u Tábora a na pozemku parc.č.: 400 v k.ú. Kladruby, okr. Tábor
383 04.06.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu silnice I/19, okr. Písek při stavbě „I/19 Žďákovský most - Kostelec nad Vltavou“ (oprava povrchů), dle doloženého návrhu DIO Termín: 04. 06. 2018 – 29. 06. 2018 (změna termínu
382 04.06.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava silnice I/29 v okresech Písek a Tábor.
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku