Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

/ Informace /  

Úřední deska

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Odkaz na jiné stránky Dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Jihočeský kraj na elektronické úřední desce vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje. Jedná se o střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet, závěrečný účet, rozpočtová opatření a pravidla rozpočtového provizoria.


Odkaz na jiné stránky Dokumenty k finančnímu hospodaření příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem

V souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vznikla příspěvkovým organizacím povinnost zveřejňovat na svých internetových stránkách, na internetových stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem v místě obvyklým vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření. Zákon umožňuje vybrat si kteroukoli ze tří možných variant zveřejnění. Pro zveřejnění rozpočtu, kterým je plán nákladů a výnosů na rozpočtový rok, zvolil Jihočeský kraj v pozici zřizovatele variantu zveřejnění na své elektronické úřední desce, tedy na tomto místě.

Rozpočet nákladů a výnosů příspěvkových organizací, zřízených Jihočeským krajem, na rok 2017 byl schválen jako součást Rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2017 a je obsažen v kapitole č. IX, Příloze č. 1 tohoto dokumentu, který je v plné verzi zveřejněn jak na webových stránkách Jihočeského kraje v sekci Hospodaření kraje http://www.kraj-jihocesky.cz/2213/rozpocet_jihoceskeho_kraje_na_rok_2017.htm, tak na této elektronické úřední desce v předcházející sekci Dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje.


Odkaz na jiné stránky Deska pro veřejné zakázky

Od 26.1.2009 vstoupila v platnost Směrnice SM/18/RK - Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými organizacemi a založenými společnostmi. Podrobnosti k veřejným zakázkázkám jsou dostupné na desce pro veřejné zakázky.

Odkaz na jiné stránky Dotace a příspěvky Jihočeského kraje


Odkaz na jiné stránky Smlouvy o poskytnutí dotace (Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem)

V souladu s § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jsou z textu veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace či návratné finanční výpomoci vyloučeny některé osobní údaje fyzických osob, které jsou příjemci dotace či návratné finanční výpomoci. Vybrané osobní údaje fyzických osob jsou v tomto případě zveřejňovány na základě souhlasu subjektu osobních údajů a v rozsahu dle § 8b odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Stejně tak nejsou poskytovány osobní údaje jiných osob, než příjemců veřejných prostředků.

V případě právnických osob a fyzických osob podnikajících se zveřejňuje celý text smlouvy vyjma částí, které obsahují případně obchodní tajemství konkrétní osoby (viz § 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). V ostatním se postupuje obdobně jako u fyzických osob.

Odkaz na jiné stránky Smlouva o návratné finanční výpomoci (Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem)


veřejné vyhlášky
Číslo Vyvěšeno dne Název
516 19.07.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici I. třídy I/3 v k.ú. Sezimovo Ústí - umístění VDZ a SDZ dle přílohy Koordinační situace.
519 19.07.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/24 v Třeboni Holičkách
515 19.07.2018 Veřejná vyhláška. Seznámení s podklady stavebního řízení - stavba "I/19Chýnov"
514 19.07.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava silnice I/3 okr. Český Krumlov z důvodu provedení stavby "Holkov - čistírna odpadních vod a splašková kanalizace"
517 19.07.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava silnice I/19 v k.ú. Tábor
506 17.07.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu provozu silnice I/29, v rámci stavby „I/29 Záhoří, most ev.č. 29-001“, okr. Písek dle doložené DIO (doplněné schéma C5 Zásad pro označování pracovních míst na PK)
507 17.07.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci na silnicích I/3, I/20 a I/34 z důvodu pokládky chráničky pro kanalizaci budoucí odpočívky Chotýčany v rámci stavby „D3 0309/II Ševětín - Borek“
496 13.07.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu úseku silnice I/20 v k.ú. Sedlice u Blatné, náměstí T. G. Masaryka, okr. Strakonice.
495 13.07.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu úseku silnice I/4 na náměstí Svobody ve Volyni, okr. Strakonice.
494 13.07.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava úseku silnice I/22 (most Jana Palacha), od křižovatky s ulicí Bezděkovská po křižovatku s ulicí Husova, ve Strakonicích
485 09.07.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu silnice I/20, v místě železničního přejezdu P 1360 v tratovém úseku Blatná -Sedlice v km 28,552, trati Březnice - Strakonice, u obce Němčice, okr. Strakonice
434 21.06.2018 Veřejná vyhláška. Návrh rozhodnutí v přezkumném řízení ve věci změny č. 6 územního plánu Hrdějovice.
410 12.06.2018 Veřejná vyhláška. Návrh Rozhodnutí v přezkumném řízení ve věci změny č. 2 územního plánu Dobrá Voda.
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku