Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Jazykové verze stránek

Oficiální internetový portál Jihočeského kraje.

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

/ Informace /  

Úřední deska

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Odkaz na jiné stránky Dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Jihočeský kraj na elektronické úřední desce vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje. Jedná se o střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet, závěrečný účet, rozpočtová opatření a pravidla rozpočtového provizoria.


Odkaz na jiné stránky Dokumenty k finančnímu hospodaření příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem

V souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vznikla příspěvkovým organizacím povinnost zveřejňovat na svých internetových stránkách, na internetových stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem v místě obvyklým vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření. Zákon umožňuje vybrat si kteroukoli ze tří možných variant zveřejnění. Pro zveřejnění rozpočtu, kterým je plán nákladů a výnosů na rozpočtový rok, zvolil Jihočeský kraj v pozici zřizovatele variantu zveřejnění na své elektronické úřední desce, tedy na tomto místě.

Rozpočet nákladů a výnosů příspěvkových organizací, zřízených Jihočeským krajem, na rok 2017 byl schválen jako součást Rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2017 a je obsažen v kapitole č. IX, Příloze č. 1 tohoto dokumentu, který je v plné verzi zveřejněn jak na webových stránkách Jihočeského kraje v sekci Hospodaření kraje http://www.kraj-jihocesky.cz/2213/rozpocet_jihoceskeho_kraje_na_rok_2017.htm, tak na této elektronické úřední desce v předcházející sekci Dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje.


Odkaz na jiné stránky Deska pro veřejné zakázky

Od 26.1.2009 vstoupila v platnost Směrnice SM/18/RK - Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými organizacemi a založenými společnostmi. Podrobnosti k veřejným zakázkázkám jsou dostupné na desce pro veřejné zakázky.

Odkaz na jiné stránky Dotace a příspěvky Jihočeského kraje


Odkaz na jiné stránky Smlouvy o poskytnutí dotace (Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem)

V souladu s § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jsou z textu veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace či návratné finanční výpomoci vyloučeny některé osobní údaje fyzických osob, které jsou příjemci dotace či návratné finanční výpomoci. Vybrané osobní údaje fyzických osob jsou v tomto případě zveřejňovány na základě souhlasu subjektu osobních údajů a v rozsahu dle § 8b odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Stejně tak nejsou poskytovány osobní údaje jiných osob, než příjemců veřejných prostředků.

V případě právnických osob a fyzických osob podnikajících se zveřejňuje celý text smlouvy vyjma částí, které obsahují případně obchodní tajemství konkrétní osoby (viz § 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). V ostatním se postupuje obdobně jako u fyzických osob.

Odkaz na jiné stránky Smlouva o návratné finanční výpomoci (Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem)


veřejné vyhlášky
Číslo Vyvěšeno dne Název
242 28.03.2017 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/4, okr. Prachatice.
241 28.03.2017 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava úseku silnice I/4 a I/39, okr. Prachatice dle doloženého návrhu DIO, který je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy
240 28.03.2017 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/3, na obchvatu Dolní Dvořiště, dle doloženého návrhu DIO
239 28.03.2017 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava úseku silnice I/22, v k.ú. Katovice, okr.Strakonice z důvodu konání akce „Tradiční katovická pouť“, dle doloženého návrhu DIO
238 28.03.2017 Veřejná vyhláška. Rozhodnutí. Stavba nazvaná „ZTV Roudné Za Dvořáků – jednosměrná obytná zóna" v k. ú. Roudné.
228 23.03.2017 Veřejná vyhláška. Stavební povolení. Stavba „ I/3 Planá u Českých Budějovic, most ev.č. 3-110a1“umístěná na pozemku parcela 1489/3 v katastrálním území Planá u Českých Budějovic.
227 23.03.2017 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu silnice I/20 okr. Strakonice, v úseku Tchořovice - Blatná dle doloženého návrhu DIO
226 23.03.2017 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu silnice I/20 a I/29 v Písku, okr. Písek.
225 22.03.2017 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/34 v úseku Dolní Lhota - Lásenice.
220 21.03.2017 Veřejná vyhláška. Rozhodnutí. Stavba „RODINNÝ DŮM, zpevněné plochy, oplocení a přípojky technické infrastruktury (kanalizace dešťová, kanalizace splašková, vodovodní přípojka a přípojka elektro)“ na pozemcích parc. č. 260/1, 262, 857/1 v k. ú. Ševětín
215 20.03.2017 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/3 v místě křižovatky silnic I/3 x I/39 MUK Štilec z důvodu provedení opravy PKO patních sloupků svodidla mostu ev.č. 3-113A2
214 20.03.2017 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnice I/3 v km 92,000 – 103,000 z důvodu výstavby „D3 0309/II Ševětín – Borek 1.etapa
213 20.03.2017 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnice I/3 v km 102,500 – 102,750 z důvodu výstavby kanalizace v rámci stavby „D3 0309/III Borek – Úsilné“
211 17.03.2017 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/20 MUK „Diamant“ z důvodu provádění opravy lávky nad silnicí I/20 v termínu: od 22.3.2017 – do 13.4.2017
210 17.03.2017 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu silnice I/4 a I/22, v úseku okružní křižovatky na ul. Podsrpenské ve Strakonicích.
209 17.03.2017 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu silnice pro motorová vozidla I/20, okr. Písek.
208 17.03.2017 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava úseku silnice I/39, v k.ú. Dolní Třebonín, okr. Český Krumlov.
207 17.03.2017 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/3 u křižovatky silnic I/3 x III/14717 a na silnici I/24 u mimoúrovňové křižovatky silnic I/24 x II/603
198 15.03.2017 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích I. třídy v okr. Jindřichův Hradec.
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Webmaster        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku