Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

/ Informace /  

Úřední deska

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Odkaz na jiné stránky Dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Jihočeský kraj na elektronické úřední desce vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje. Jedná se o střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet, závěrečný účet, rozpočtová opatření a pravidla rozpočtového provizoria.


Odkaz na jiné stránky Dokumenty k finančnímu hospodaření příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem

V souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vznikla příspěvkovým organizacím povinnost zveřejňovat na svých internetových stránkách, na internetových stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem v místě obvyklým vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření. Zákon umožňuje vybrat si kteroukoli ze tří možných variant zveřejnění. Pro zveřejnění rozpočtu, kterým je plán nákladů a výnosů na rozpočtový rok, zvolil Jihočeský kraj v pozici zřizovatele variantu zveřejnění na své elektronické úřední desce, tedy na tomto místě.

Rozpočet nákladů a výnosů příspěvkových organizací, zřízených Jihočeským krajem, na rok 2017 byl schválen jako součást Rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2017 a je obsažen v kapitole č. IX, Příloze č. 1 tohoto dokumentu, který je v plné verzi zveřejněn jak na webových stránkách Jihočeského kraje v sekci Hospodaření kraje http://www.kraj-jihocesky.cz/2213/rozpocet_jihoceskeho_kraje_na_rok_2017.htm, tak na této elektronické úřední desce v předcházející sekci Dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje.


Odkaz na jiné stránky Deska pro veřejné zakázky

Od 26.1.2009 vstoupila v platnost Směrnice SM/18/RK - Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými organizacemi a založenými společnostmi. Podrobnosti k veřejným zakázkázkám jsou dostupné na desce pro veřejné zakázky.

Odkaz na jiné stránky Dotace a příspěvky Jihočeského kraje


Odkaz na jiné stránky Smlouvy o poskytnutí dotace (Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem)

V souladu s § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jsou z textu veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace či návratné finanční výpomoci vyloučeny některé osobní údaje fyzických osob, které jsou příjemci dotace či návratné finanční výpomoci. Vybrané osobní údaje fyzických osob jsou v tomto případě zveřejňovány na základě souhlasu subjektu osobních údajů a v rozsahu dle § 8b odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Stejně tak nejsou poskytovány osobní údaje jiných osob, než příjemců veřejných prostředků.

V případě právnických osob a fyzických osob podnikajících se zveřejňuje celý text smlouvy vyjma částí, které obsahují případně obchodní tajemství konkrétní osoby (viz § 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). V ostatním se postupuje obdobně jako u fyzických osob.

Odkaz na jiné stránky Smlouva o návratné finanční výpomoci (Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem)


veřejné vyhlášky
Číslo Vyvěšeno dne Název
779 16.10.2017 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Místní úprava provozu silnic I/3 a I/19 v Táboře a v Plané nad Lužnicí, k.ú. Klokoty, k.ú. Tábor, k.ú Čekanice u Tábora, k.ú. Měšice u Tábora, k.ú. Planá nad Lužnicí
772 13.10.2017 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/24 v Lomnici nad Lužnicí při částečné uzavírce této silnice z důvodu provádění plynové přípojky pro dům č.p. 31, a to na dobu od 23.10. do 25.10. 2017
775 13.10.2017 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu silnice I/20 mezi obcí Radčice a obchvatem města Vodňany, okr. Strakonice.
774 13.10.2017 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu silnice I/29, v úseku Temešvár - Podolí I., okr. Písek, pro stavbu „Oprava povrchu vozovky na mostě ev.č. 29-003“ Podolský most - v délce cca 570 bm
773 13.10.2017 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/23 v úseku Jarošov n. Nežárkou - Nová Olešná
771 13.10.2017 Veřejná vyhláška. Usnesení o zahájení přezkumného řízení, ve věci Územního plánu Šumavské Hoštice.
770 12.10.2017 Veřejná vyhláška. Seznámení účastníků řízení s úkony správního orgánu v průběhu odvolacího řízení. Umístění stavby "IV. tranzitní železniční koridor, modernizace trati Nemanice I - Ševětín.
768 11.10.2017 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/3 (nad Borkem) z důvodu úpravy křižovatky silnic II/603a III/1461 v rámci stavby „D3 0309/III Borek – Úsilné“
767 11.10.2017 Veřejná vyhláška. Potvrzení rozhodnutí. Odvolání ing. Ivety Lippertové a ing. Mgr. Miloše Lipperta, do rozhodnutí Obecního úřadu Stachy, č. j. 861/15/OÚ/PLa, ze dne 12.5. 2017, se zamítá a rozhodnutí se potvrzuje.
769 11.10.2017 Veřejná vyhláška. Usnesení. Rebcovi. Stanovení lhůty účastníkům řízení k možnosti vyjádření.
761 10.10.2017 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu silnice I/39, v prostoru stykové křižovatky I/39 x III/15910, u obce Kájov, okr. Český Krumlov, dle doložené situace, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy
760 10.10.2017 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu silnice I/4, konkrétně v obci Zlešice, k.ú. Malenice, okr. Strakonice (dle doložené situace)
752 09.10.2017 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Stanovení přechodné úpravy provozu žadateli společnosti SWIETELSKI stavební s.r.o., se sídlem Pražská 495, České Budějovice, IČ: 480 35 599 na silnici I/3, par.č. 639/3 v k.ú. Boršov nad Vltavou z důvodu opravy napojení dešťové
750 09.10.2017 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Stanovení žadateli SETERM CB a.s., Nemanická 2765/16a, 370 10 České Budějovice, IČO: 260 31 949 přechodnou úpravu silnice I/29 v Bernarticích.
751 09.10.2017 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Stanovení žadateli Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy, IČO: 453 57 307 přechodnou úpravu provozu silnice I/22 v úseku Cehnice - Drahonice, okr. Strakonice.
749 06.10.2017 Veřejná vyhláška. Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy. Stanovení rozsahu záplavového území význam. vodního toku Novosedelský potok.
745 05.10.2017 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu silnice I/22 v k.ú. Katovice, okr. Strakonice.
744 05.10.2017 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu silnice I/29 v Bernarticích, okr. Písek.
739 04.10.2017 Veřejná vyhláška. Rozhodnutí. Stavba: "Bytový dům, Dobrovodská, České Budějovice," v k. ú. České Budějovice 5.
742 04.10.2017 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/24 v Lomnici nad Lužnicí.
741 04.10.2017 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu. Přechodná úprava úseku silnice I/29, v k.ú. Bernartice, okr. Písek.
740 04.10.2017 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/20 v obci Dasný.
692 20.09.2017 Veřejná vyhláška. Oznámení o zahájení vodoprávního řízení. Stavba vodního díla "Rekultivace odkaliště K III - definitivní dokončení". Stavba v k.ú. Olešník.
647 06.09.2017 Veřejná vyhláška. Doručení návrhu 6.aktualizace Zásad územního rozvoje (ZÚR) JK a oznámení o veřejném projednání návrhu 6.aktualizace ZÚR JK 25.10.2017 od 10,00 hod. v zasedací místnosti Krajského úřadu Jk (č.dv.2082).
627 29.08.2017 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o zahájení řízení o vydání územního opatření o stavební uzávěře.
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku