Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

/ Informace /  

Úřední deska

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Odkaz na jiné stránky Dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Jihočeský kraj na elektronické úřední desce vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje. Jedná se o střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet, závěrečný účet, rozpočtová opatření a pravidla rozpočtového provizoria.


Odkaz na jiné stránky Dokumenty k finančnímu hospodaření příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem

V souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vznikla příspěvkovým organizacím povinnost zveřejňovat na svých internetových stránkách, na internetových stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem v místě obvyklým vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření. Zákon umožňuje vybrat si kteroukoli ze tří možných variant zveřejnění. Pro zveřejnění rozpočtu, kterým je plán nákladů a výnosů na rozpočtový rok, zvolil Jihočeský kraj v pozici zřizovatele variantu zveřejnění na své elektronické úřední desce, tedy na tomto místě.

Rozpočet nákladů a výnosů příspěvkových organizací, zřízených Jihočeským krajem, na rok 2017 byl schválen jako součást Rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2017 a je obsažen v kapitole č. IX, Příloze č. 1 tohoto dokumentu, který je v plné verzi zveřejněn jak na webových stránkách Jihočeského kraje v sekci Hospodaření kraje http://www.kraj-jihocesky.cz/2213/rozpocet_jihoceskeho_kraje_na_rok_2017.htm, tak na této elektronické úřední desce v předcházející sekci Dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje.


Odkaz na jiné stránky Deska pro veřejné zakázky

Od 26.1.2009 vstoupila v platnost Směrnice SM/18/RK - Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými organizacemi a založenými společnostmi. Podrobnosti k veřejným zakázkázkám jsou dostupné na desce pro veřejné zakázky.

Odkaz na jiné stránky Dotace a příspěvky Jihočeského kraje


Odkaz na jiné stránky Smlouvy o poskytnutí dotace (Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem)

V souladu s § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jsou z textu veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace či návratné finanční výpomoci vyloučeny některé osobní údaje fyzických osob, které jsou příjemci dotace či návratné finanční výpomoci. Vybrané osobní údaje fyzických osob jsou v tomto případě zveřejňovány na základě souhlasu subjektu osobních údajů a v rozsahu dle § 8b odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Stejně tak nejsou poskytovány osobní údaje jiných osob, než příjemců veřejných prostředků.

V případě právnických osob a fyzických osob podnikajících se zveřejňuje celý text smlouvy vyjma částí, které obsahují případně obchodní tajemství konkrétní osoby (viz § 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). V ostatním se postupuje obdobně jako u fyzických osob.

Odkaz na jiné stránky Smlouva o návratné finanční výpomoci (Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem)


veřejné vyhlášky
Číslo Vyvěšeno dne Název
152 23.02.2018 Veřejná vyhláška. Oznámení o vydání 6. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, informace o jejich obsahu a místě zveřejnění dokumentace.
153 23.02.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Místní úprava provozu na silnici I/3 v k.ú. Soběslav.
145 21.02.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/24, v úseku mezi křižovatkami silnice I/24 se silnicemi II/603 a III/1551, okr. Tábor a Jindřichův Hradec, staničení km 0,620 – 3,945 Termín: 28. 02. 2018 – 02. 03. 2018
146 21.02.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu silnice I/3 vpravo ve směru jízdy Moraveč – Rzavá, naproti odpočívce u rybníka Jordánek, okr. Tábor. Termín: 26. 02. 2018 – 29. 06. 2018
141 20.02.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/4, v ulici Pasovská, ve Vimperku, okr. Prachatice, dle doloženého návrhu DIO Termín: 26. 02. 2018 – 21. 04. 2018
142 20.02.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/23 v k.ú. Studená a k.ú. Horní Bolíkov, obec Studená
131 16.02.2018 Veřejná vyhláška. Rozhodnutí v přezkumném řízení ve věci opatření obecné povahy označeného jako územní plán České Budějovice.
128 14.02.2018 Veřejná vyhláška. Návrh opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na silnici I. třídy. Místní úprava provozu silnice I/19 v obci Hrejkovice.
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku