Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

/ Informace /  

Úřední deska

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Odkaz na jiné stránky Dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Jihočeský kraj na elektronické úřední desce vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje. Jedná se o střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet, závěrečný účet, rozpočtová opatření a pravidla rozpočtového provizoria.


Odkaz na jiné stránky Dokumenty k finančnímu hospodaření příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem

V souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vznikla příspěvkovým organizacím povinnost zveřejňovat na svých internetových stránkách, na internetových stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem v místě obvyklým vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření. Zákon umožňuje vybrat si kteroukoli ze tří možných variant zveřejnění. Pro zveřejnění rozpočtu, kterým je plán nákladů a výnosů na rozpočtový rok, zvolil Jihočeský kraj v pozici zřizovatele variantu zveřejnění na své elektronické úřední desce, tedy na tomto místě.

Rozpočet nákladů a výnosů příspěvkových organizací, zřízených Jihočeským krajem, na rok 2017 byl schválen jako součást Rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2017 a je obsažen v kapitole č. IX, Příloze č. 1 tohoto dokumentu, který je v plné verzi zveřejněn jak na webových stránkách Jihočeského kraje v sekci Hospodaření kraje http://www.kraj-jihocesky.cz/2213/rozpocet_jihoceskeho_kraje_na_rok_2017.htm, tak na této elektronické úřední desce v předcházející sekci Dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje.


Odkaz na jiné stránky Deska pro veřejné zakázky

Od 26.1.2009 vstoupila v platnost Směrnice SM/18/RK - Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými organizacemi a založenými společnostmi. Podrobnosti k veřejným zakázkázkám jsou dostupné na desce pro veřejné zakázky.

Odkaz na jiné stránky Dotace a příspěvky Jihočeského kraje


Odkaz na jiné stránky Smlouvy o poskytnutí dotace (Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem)

V souladu s § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jsou z textu veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace či návratné finanční výpomoci vyloučeny některé osobní údaje fyzických osob, které jsou příjemci dotace či návratné finanční výpomoci. Vybrané osobní údaje fyzických osob jsou v tomto případě zveřejňovány na základě souhlasu subjektu osobních údajů a v rozsahu dle § 8b odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Stejně tak nejsou poskytovány osobní údaje jiných osob, než příjemců veřejných prostředků.

V případě právnických osob a fyzických osob podnikajících se zveřejňuje celý text smlouvy vyjma částí, které obsahují případně obchodní tajemství konkrétní osoby (viz § 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). V ostatním se postupuje obdobně jako u fyzických osob.

Odkaz na jiné stránky Smlouva o návratné finanční výpomoci (Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem)


životní prostředí - posuzování vlivů ...
Číslo Vyvěšeno dne Název
959 15.12.2017 Zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Revize Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014 - 2020“
960 15.12.2017 Zveřejnění informace o oznámení záměru „I/20 Hněvkov - Sedlice“.
956 14.12.2017 Informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení právnické osoby Teplárna České Budějovice, a.s., pro zařízení Výtopna Vráto.
949 11.12.2017 Usnesení o prodloužení zákonné lhůty. Návrh na uznání Schwarzenbergské honitby Orlík III.
946 08.12.2017 Zveřejnění informace o závazném stanovisku: „Modernizace areálu pro výkrm brojlerů – Strunkovice nad Blanicí".
945 08.12.2017 Zveřejnění dokumentace vlivů záměru na životní prostředí: "Modernizace farmy Dešná".
947 08.12.2017 Rozhodnutí. Přičlenění pozemků k honitbě Sedlec II. odvolání.
940 06.12.2017 Usnesení Krajského úřadu - Jihočeského kraje o přerušení řízení - z důvodu absence výjimky dle § 56 z.č. 114/1992 Sb.
938 05.12.2017 Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou. Záměr „Dálnice D3 – 0309/II odpočívka Chotýčany (střední odpočívka)“ nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.
936 04.12.2017 Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení právnické osoby KOVOSVIT MAS, a.s., se sídlem: náměstí Tomáše Bati 419,Sezimovo Ústí, pro zařízení „Slévárna šedé a tvárné litiny - KOVOSVIT MAS, a.s., Sezimovo Ústí“.
937 04.12.2017 Zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Dopravní sektorové strategie – Aktualizace 207, Střednědobý plán rozvoje dopravní infrastruktury s dlouhodobým výhledem (časový horizont 2017 až 2023)“
929 30.11.2017 posuzování vlivů pod názvem: závazné stanovisko EIA záměru „Parní plynová kotelna“
921 29.11.2017 Zveřejnění informace o konání veřejného projednání k záměru: „Tepelný zdroj na spalování biomasy – Přísečná – úpravy"
916 28.11.2017 Zveřejnění stanoviska k návrhu koncepce "Aktualizace Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým palivem".
882 22.11.2017 Oznámení. Podle § 25 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zveřejňují uživatelům vody a veřejnosti k připomínkám:  aktualizace předběžného vyhodnocení povodňových rizik
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku