Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Jazykové verze stránek

Oficiální internetový portál Jihočeského kraje.

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

/ Informace /  

Úřední deska

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Odkaz na jiné stránky Dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Jihočeský kraj na elektronické úřední desce vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje. Jedná se o střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet, závěrečný účet, rozpočtová opatření a pravidla rozpočtového provizoria.


Odkaz na jiné stránky Dokumenty k finančnímu hospodaření příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem

V souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vznikla příspěvkovým organizacím povinnost zveřejňovat na svých internetových stránkách, na internetových stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem v místě obvyklým vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření. Zákon umožňuje vybrat si kteroukoli ze tří možných variant zveřejnění. Pro zveřejnění rozpočtu, kterým je plán nákladů a výnosů na rozpočtový rok, zvolil Jihočeský kraj v pozici zřizovatele variantu zveřejnění na své elektronické úřední desce, tedy na tomto místě.

Rozpočet nákladů a výnosů příspěvkových organizací, zřízených Jihočeským krajem, na rok 2017 byl schválen jako součást Rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2017 a je obsažen v kapitole č. IX, Příloze č. 1 tohoto dokumentu, který je v plné verzi zveřejněn jak na webových stránkách Jihočeského kraje v sekci Hospodaření kraje http://www.kraj-jihocesky.cz/2213/rozpocet_jihoceskeho_kraje_na_rok_2017.htm, tak na této elektronické úřední desce v předcházející sekci Dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje.


Odkaz na jiné stránky Deska pro veřejné zakázky

Od 26.1.2009 vstoupila v platnost Směrnice SM/18/RK - Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými organizacemi a založenými společnostmi. Podrobnosti k veřejným zakázkázkám jsou dostupné na desce pro veřejné zakázky.

Odkaz na jiné stránky Dotace a příspěvky Jihočeského kraje


Odkaz na jiné stránky Smlouvy o poskytnutí dotace (Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem)

V souladu s § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jsou z textu veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace či návratné finanční výpomoci vyloučeny některé osobní údaje fyzických osob, které jsou příjemci dotace či návratné finanční výpomoci. Vybrané osobní údaje fyzických osob jsou v tomto případě zveřejňovány na základě souhlasu subjektu osobních údajů a v rozsahu dle § 8b odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Stejně tak nejsou poskytovány osobní údaje jiných osob, než příjemců veřejných prostředků.

V případě právnických osob a fyzických osob podnikajících se zveřejňuje celý text smlouvy vyjma částí, které obsahují případně obchodní tajemství konkrétní osoby (viz § 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). V ostatním se postupuje obdobně jako u fyzických osob.

Odkaz na jiné stránky Smlouva o návratné finanční výpomoci (Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem)


životní prostředí - posuzování vlivů ...
Číslo Vyvěšeno dne Název
243 28.03.2017 Zveřejnění informace o dokumentaci vlivů záměru "Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor – II. část, úsek Veselí n. L. – Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav - Doubí" na životní prostředí.
237 27.03.2017 Ukončení zjišťovacího řízení záměru: "Rozšíření ložiska nevyhrazeného nerostu SUMRAKOV I povrchovým způsobem".
224 22.03.2017 Veřejná vyhláška. Oznámení možnosti seznámit se s návrhem plánu péče pro přírodní památku Smyslov na období 2017 – 2027. Plán péče o zvláště chráněné území a jeho ochranné pásmo.
221 21.03.2017 Zveřejnění rozhodnutí závěru zjišťovacího řízení k záměru: „Realizace nové haly – lakovna Altamire Č. Budějovice s.r.o."
222 21.03.2017 Informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí pro zařízení: Zařízení pro intenzivní chov prasat Staré Město pod Landštejnem.
212 17.03.2017 Informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení vydaného právnické osobě Technické služby Kaplice spol. s r.o., se sídlem Bělidlo 180, 382 41 Kaplice, pro zařízení „Řízená skládka pevných odpadů Bukovsko“.
203 15.03.2017 Rozhodnutí. Záměr: „Farma pro výkrm kachen Smetanova Lhota“ nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.
154 03.03.2017 Informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení právnické osoby QUAIL spol. s r.o., se sídlem Dolní 1, 370 04 České Budějovice, pro zařízení „Zařízení k využívání odpadů - Hůrka“
141 28.02.2017 Informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně rozhodnutí o vydání integrovaného povolení vydaného právnické osobě BOHEMIA VITAE Jindřichův Hradec, a.s., se sídlem Jarošov nad Nežárkou, provozující zař.: „Porodna prasnic a odchovna selat Kvasejovice.
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Webmaster        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku