Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

/ Informace /  

Úřední deska

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Odkaz na jiné stránky Dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Jihočeský kraj na elektronické úřední desce vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje. Jedná se o střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet, závěrečný účet, rozpočtová opatření a pravidla rozpočtového provizoria.


Odkaz na jiné stránky Dokumenty k finančnímu hospodaření příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem

V souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vznikla příspěvkovým organizacím povinnost zveřejňovat na svých internetových stránkách, na internetových stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem v místě obvyklým vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření. Zákon umožňuje vybrat si kteroukoli ze tří možných variant zveřejnění. Pro zveřejnění rozpočtu, kterým je plán nákladů a výnosů na rozpočtový rok, zvolil Jihočeský kraj v pozici zřizovatele variantu zveřejnění na své elektronické úřední desce, tedy na tomto místě.

Rozpočet nákladů a výnosů příspěvkových organizací, zřízených Jihočeským krajem, na rok 2017 byl schválen jako součást Rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2017 a je obsažen v kapitole č. IX, Příloze č. 1 tohoto dokumentu, který je v plné verzi zveřejněn jak na webových stránkách Jihočeského kraje v sekci Hospodaření kraje http://www.kraj-jihocesky.cz/2213/rozpocet_jihoceskeho_kraje_na_rok_2017.htm, tak na této elektronické úřední desce v předcházející sekci Dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje.


Odkaz na jiné stránky Deska pro veřejné zakázky

Od 26.1.2009 vstoupila v platnost Směrnice SM/18/RK - Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými organizacemi a založenými společnostmi. Podrobnosti k veřejným zakázkázkám jsou dostupné na desce pro veřejné zakázky.

Odkaz na jiné stránky Dotace a příspěvky Jihočeského kraje


Odkaz na jiné stránky Smlouvy o poskytnutí dotace (Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem)

V souladu s § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jsou z textu veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace či návratné finanční výpomoci vyloučeny některé osobní údaje fyzických osob, které jsou příjemci dotace či návratné finanční výpomoci. Vybrané osobní údaje fyzických osob jsou v tomto případě zveřejňovány na základě souhlasu subjektu osobních údajů a v rozsahu dle § 8b odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Stejně tak nejsou poskytovány osobní údaje jiných osob, než příjemců veřejných prostředků.

V případě právnických osob a fyzických osob podnikajících se zveřejňuje celý text smlouvy vyjma částí, které obsahují případně obchodní tajemství konkrétní osoby (viz § 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). V ostatním se postupuje obdobně jako u fyzických osob.

Odkaz na jiné stránky Smlouva o návratné finanční výpomoci (Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem)


životní prostředí - posuzování vlivů ...
Číslo Vyvěšeno dne Název
436 21.06.2018 Veřejná vyhláška. Oznámení. Možnost seznámit se s návrhem plánu péče pro přírodní památku Pančice – V řekách na období 2018 – 2027.
433 20.06.2018 Veřejná vyhláška. Oznámení možnosti seznámit se s návrhem plánu péče pro přírodní památku Koubovský rybník na období 2018 – 2027.
427 19.06.2018 Informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí pro zařízení: Vodňanská drůbež a.s., provozovna Mirovice.
429 19.06.2018 Informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení právnické osoby Teplárna České Budějovice, a.s., pro zařízení „Teplárna České Budějovice, a. s., Výroba a prodej tepla a elektřiny."
430 19.06.2018 Informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o vydání integrovaného povolení právnické osoby FONTEA a.s., Veselí nad Lužnicí pro zařízení „FONTEA - výroba nealkoholických nápojů - Veselí nad Lužnicí“
428 19.06.2018 Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou. Závěr zjišťovacího řízení. Rozhodnutí kaly Písek. záměr „Stanice energetického využití kalu a biomasy“ nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.
422 15.06.2018 - „D4 v úseku – křižovatka II/118 – Milín – Mirotice, rozšíření“ – zveřejnění dokumentace.
413 13.06.2018 Rozhodnutí. Povolení provozu právnické osobě s obchodním názvem CARTHAMUS a.s., Praha 1 - Nové Město. "CARTHAMUS a.s. - energoblok Domoradice."
411 12.06.2018 „Zóna obchodu a služeb Hrdějovice“ - ukončení procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí.
404 11.06.2018 Informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení vydaného právnické osobě FCC České Budějovice, s.r.o., se sídlem: Dolní 1, 370 04 České Budějovice, pro zařízení „Skládka odpadů Lišov“.
403 11.06.2018 Zveřejnění informace o doplněné dokumentaci záměru „Stanovení dobývacího prostoru Řípec a těžba štěrkopísků na výhradním ložisku Dráchov“
402 08.06.2018 Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou k záměru „I/20 Pištín – České Vrbné“
387 06.06.2018 Rozhodnutí o vydání integrovaného povolení vydaného právnické osobě Sigma České Budějovice spol. s r. o., se sídlem Nádražní 304, 373 82 Včelná, IČO 466 80 675 pro zařízení „Sigma České Budějovice spol. s r. o. – zinkovna Hůry“,
378 31.05.2018 Informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení právnické osoby Teplárna České Budějovice, a.s., pro zařízení „Teplárna České Budějovice, a. s., Výroba a prodej tepla a elektřiny“,
377 31.05.2018 Informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení právnické osoby Teplárna České Budějovice, a.s., se sídlem Novohradská 398/32, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice, pro zařízení „Výtopna Vráto.
367 28.05.2018 Informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení právnické osoby JIP – Papírny Větřní, a. s., se sídlem Papírenská čp. 2, 382 11 Větřní, pro zařízení „Papírny Větřní“.
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku