Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

/ Informace /  

Úřední deska

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Odkaz na jiné stránky Dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Jihočeský kraj na elektronické úřední desce vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje. Jedná se o střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet, závěrečný účet, rozpočtová opatření a pravidla rozpočtového provizoria.


Odkaz na jiné stránky Dokumenty k finančnímu hospodaření příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem

V souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vznikla příspěvkovým organizacím povinnost zveřejňovat na svých internetových stránkách, na internetových stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem v místě obvyklým vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření. Zákon umožňuje vybrat si kteroukoli ze tří možných variant zveřejnění. Pro zveřejnění rozpočtu, kterým je plán nákladů a výnosů na rozpočtový rok, zvolil Jihočeský kraj v pozici zřizovatele variantu zveřejnění na své elektronické úřední desce, tedy na tomto místě.

Rozpočet nákladů a výnosů příspěvkových organizací, zřízených Jihočeským krajem, na rok 2017 byl schválen jako součást Rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2017 a je obsažen v kapitole č. IX, Příloze č. 1 tohoto dokumentu, který je v plné verzi zveřejněn jak na webových stránkách Jihočeského kraje v sekci Hospodaření kraje http://www.kraj-jihocesky.cz/2213/rozpocet_jihoceskeho_kraje_na_rok_2017.htm, tak na této elektronické úřední desce v předcházející sekci Dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje.


Odkaz na jiné stránky Deska pro veřejné zakázky

Od 26.1.2009 vstoupila v platnost Směrnice SM/18/RK - Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými organizacemi a založenými společnostmi. Podrobnosti k veřejným zakázkázkám jsou dostupné na desce pro veřejné zakázky.

Odkaz na jiné stránky Dotace a příspěvky Jihočeského kraje


Odkaz na jiné stránky Smlouvy o poskytnutí dotace (Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem)

V souladu s § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jsou z textu veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace či návratné finanční výpomoci vyloučeny některé osobní údaje fyzických osob, které jsou příjemci dotace či návratné finanční výpomoci. Vybrané osobní údaje fyzických osob jsou v tomto případě zveřejňovány na základě souhlasu subjektu osobních údajů a v rozsahu dle § 8b odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Stejně tak nejsou poskytovány osobní údaje jiných osob, než příjemců veřejných prostředků.

V případě právnických osob a fyzických osob podnikajících se zveřejňuje celý text smlouvy vyjma částí, které obsahují případně obchodní tajemství konkrétní osoby (viz § 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). V ostatním se postupuje obdobně jako u fyzických osob.

Odkaz na jiné stránky Smlouva o návratné finanční výpomoci (Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem)


životní prostředí - posuzování vlivů ...
Číslo Vyvěšeno dne Název
776 13.10.2017 Zveřejnění informace o oznámení záměru: „Středisko likvidace odpadů Fedrpuš, skládka, IV. a V. etapa".
757 10.10.2017 Rozhodnutí. Stavební povolení, sanační čerpání Milevsko.
758 10.10.2017 Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou. Záměr I/19 Chýnov, oznámení EIA II/409 nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.
759 10.10.2017 Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou k záměru „Vybudování recyklační plochy pro zpracování stavebních odpadů a linky pro úpravu SKO v areálu stávající skládky Vydlaby“.
753 09.10.2017 Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně IP práv.osoby TEBO, a.s. IČO: 600 69 741 pro zařízení TEBO, a.s. - výroba textilu.
749 06.10.2017 Veřejná vyhláška. Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy. Stanovení rozsahu záplavového území význam. vodního toku Novosedelský potok.
737 03.10.2017 „Výrobna asfaltových směsí České Budějovice " - informace o doplnění dokumentace EIA.
733 03.10.2017 Rozhodnutí o změně integrovaného povolení vydaného právnické osobě Služby Města Milevska, spol. s r.o., se sídlem Karlova 1012, 399 01 Milevsko, pro zařízení „Řízená skládka odpadů Milevsko – Jenišovice“.
728 02.10.2017 Zveřejnění informace o posudku vlivů záměru: „Modernizace areálu pro výkrm brojlerů – Strunkovice nad Blanicí" na životní prostředí.
701 21.09.2017 Informace o možnosti nahlédnout do opravného rozhodnutí o změně integrovaného povolení právnické osoby RUMPOLD 01 - Vodňany s.r.o., se sídlem Stožická 1333, 389 01 Vodňany, pro zařízení „Řízená skládka odpadů Vodňany, skládka skupiny S-OO3 a S-NO“
693 20.09.2017 Informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení právnické osoby C-Energy Planá s.r.o., se sídlem: Průmyslová 748, 391 02 Planá nad Lužnicí, pro zařízení „Teplárna C-Energy Planá s.r.o.“,
692 20.09.2017 Veřejná vyhláška. Oznámení o zahájení vodoprávního řízení. Stavba vodního díla "Rekultivace odkaliště K III - definitivní dokončení". Stavba v k.ú. Olešník.
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku