Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Jazykové verze stránek

Oficiální internetový portál Jihočeského kraje.

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Autoškoly - akreditace

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Dne 1. 4. 2008 nabyl účinnosti zákon č. 374/2007 Sb., kterým se změnil zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. Na základě ustanovení § 49 a 50 zákona č. 374/2007 Sb. budou krajské úřady nově udělovat akreditace k provozování školících středisek. Krajský úřad udělí akreditaci žadateli na základě písemné žádosti, pokud žadatel prokáže, že splňuje zákonné požadavky.

Seznam provozovatelů akreditovaných školicích středisek v Jihočeském kraji (56.00 KB) Seznam provozovatelů akreditovaných školicích středisek v Jihočeském kraji (.xls - 56.00 KB)

Žádost o udělení akreditace k provozování výuky a výcviku (31.50 KB) Žádost o udělení akreditace k provozování výuky a výcviku (.doc - 31.50 KB)

Formulář pro školicí střediska řidičů ke stažení (75.00 KB) Formulář pro školicí střediska řidičů ke stažení (.doc - 75.00 KB)

Autoškoly - Zkoušky učitelů výuky a výcviku v autoškolách

Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství, v souladu s ustanovením § 23 odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, v platném znění, provádí zkoušky budoucích učitelů výuky a výcviku v autoškolách. Zkušebním dnem je pondělí, zkoušky probíhají v zasedací místnosti odboru dopravy a silničního hospodářství č. 2207a (U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, budova G ve dvoře).

Na rok 2016 jsou vyhlášeny tyto termíny zkoušek:

 • 7. března 2016
 • 14. března 2016
 • 21. března 2016
 • 4. dubna 2016
 • 11. dubna 2016
 • 18. dubna 2016
 • 25. dubna 2016
 • 2. května 2016
 • 9. května 2016
 • 16. května 2016
 • 23. května 2016
 • 30. května 2016
 • 6. června 2016
 • 13. června 2016
 • 20. června 2016
 • 27. června 2016
 • 5. září 2016
 • 12. září 2016
 • 19. září 2016
 • 26. září 2016
 • 3. října 2016
 • 10. října 2016
 • 17. října 2016
 • 24. října 2016
 • 31. října 2016

Ke zkoušce žadatele přihlašuje písemně provozovatel autoškoly, který prováděl základní školení žadatele. Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství po obdržení přihlášky písemně sdělí žadateli prostřednictvím provozovatele autoškoly místo, datum a čas konání zkoušky, popřípadě opakované zkoušky.

K přihlášce se doloží následující dokumenty:

a) platný průkaz totožnosti žadatele
b) doklad o nejvyšším ukončeném vzdělání žadatele
c) doklad, kterým žadatel prokáže absolvování dopravně psychologického vyšetření
d) doklady o provedeném základním školení (§ 9 - 11 vyhlášky č. 167/2002 Sb.)
e) platný řidičský průkaz žadatele
f) výpis z evidenční karty řidiče - žadatele ne starší jednoho měsíce v den konání zkoušky
g) profesní osvědčení (pouze, je-li žadatel jeho držitelem)
h) registrační listinu autoškoly, která žadatele přihlašuje.

Doklady uvedené pod písm. a), b), d) e), g), h) se dokládají v originálech nebo úředně ověřených kopiích. Doklady uvedené pod písm. c) a f) se dokládají v originálech. Pokud nebudou uvedené doklady přiloženy k přihlášce, žadatel je doloží v den konání zkoušky předsedovi zkušební komise. Pokud ani v tomto termínu doklady doloženy nebudou, předseda zkušební komise nepřipustí žadatele ke zkoušce.

Zkouška se provádí v následujícím rozsahu:

a) zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy (písemně zkušebním testem)
b) zkouška - výklad tématu z předpisů o provozu na pozemních komunikacích (ústně)
c) zkouška z předpisů souvisejících s předpisy o provozu na pozemních komunikacích a provádění jejich výuky (ústně)
d) zkouška z ovládání a údržby vozidla a provádění jejich výuky (ústně)
e) zkouška z teorie řízení a zásad bezpečné jízdy a provádění jejich výuky (ústně)
f) zkouška z praktické údržby vozidla a provádění její výuky (ústně u vozidla)
g) zkouška z provádění výcviku v řízení vozidla (prakticky)
h) zkouška z praktického ovládání vozidla příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění

Kontaktní osoby:

Mgr. Luboš Rákosník (tel. 386720133), Mgr. Blažej Štícha (tel. 386720545).
Přihlášky ke zkoušce jsou k vyzvednutí u kontaktních osob.

Podrobnosti k provádění zkoušek jsou uvedeny v příloze „Usměrnění činnosti".

Příloha - Usměrnění činnosti (151.01 KB) Příloha - Usměrnění činnosti (.pdf - 151.01 KB)

Okruhy ke zkouškám k získání profesního osvědčení výuky a výcviku v autoškole (603.84 KB) Okruhy ke zkouškám k získání profesního osvědčení výuky a výcviku v autoškole (.pdf - 603.84 KB)

Creative Commons       Copyright (C) 2016 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Webmaster        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku