Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Jazykové verze stránek

Oficiální internetový portál Jihočeského kraje.

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Schválené dotace (granty a příspěvky) - od 1.1. 2007

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Dokumenty zveřejňované na této stránce jsou vkládány ve formátu PDF, případně komprimovány do archivu ZIP. Velikost souboru nepřesahuje 4 MB s výjimkou aplikace Program Filler.

Vyhledání grantu podle roku schválení
Rok:
 
Tématické zaměření Charakteristika Termín zveřejnění Termín vyhlášení Termín schválení Kontaktní informace Soubory ke zpracování žádosti
Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, II. výzva pro rok 2016 Cílem programu je podpora zpracování územně plánovací dokumentace obcí v Jihočeském kraji tam, kde závazná územně plánovací dokumentace doposud chybí nebo nevyhovuje požadavkům současně platných právních předpisů. 27.05.2016 27.06.2016 22.09.2016 Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, oddělení administrace AP PRK, Věra Štindlová, BBS, tel. 386 720 236, stindlovav@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, oddělení územního plánování, Ing. Helena Stejskalová Čejková, tel.: 386 720 379, stejskalova@kraj-jihocesky.cz. Došlé a podpořené žádosti (.pdf)
Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže v rámci spolupráce Českého olympijského výboru a Jihočeského kraje Tento dotační program je vyhlašován na základě spolupráce Českého olympijského výboru s vyššími územně samosprávnými celky. Cílem programu je přispět sportovním organizacím se sídlem a působností na území Jihočeského kraje na pravidelnou celoroční činnost s dětmi a mládeží, přičemž dětmi a mládeží se pro účely tohoto dotačního programu rozumí sportovci do dovršení juniorského věku v dané sportovní disciplíně. Jedná se o příspěvek na celoroční činnost, ze kterého lze hradit neinvestiční výdaje organizace přímo související s činností registrovaných/evidovaných dětí a mládeže. 20.05.2016 20.06.2016 22.09.2016 Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, oddělení administrace AP PRK: Věra Štindlová, BBS, tel. 386 720 236, e-mail: stindlovav@kraj-jihocesky.cz; oddělení mládeže tělovýchovy a sportu, Bc. Eva Lachoutová, tel. 386 720 936, e-mail: lachoutova@kraj-jihocesky.cz; Mgr. Miroslav Hrdina, tel. 386 720 931, e-mail: hrdina@kraj-jihocesky.cz. Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.pdf)
Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje, 2. výzva pro rok 2016 Cílem programu je podpora pořádání mezinárodně a republikově významných aktivit v oblasti sportu, vědy a kultury na území Jihočeského kraje, majících významný podíl na prezentaci či reprezentaci Jihočeského kraje a podpora jednotlivců, týmů a organizací reprezentujících Jihočeský kraj 29.04.2016 30.05.2016 22.09.2016 Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK: Jiřina Formánková DiS., tel. 386 720 451, formankova@kraj-jihocesky.cz Odborné dotazy oblast sportu: Jihočeský kraj, Odbor Školství, mládeže a tělovýchovy, oddělení Mládeže, tělovýchovy a sportu: Bc. Eva Lachoutová tel. 386 720 936, lachoutova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy oblast kultury: Jihočeský kraj, Odbor kultury a památkové péče, oddělení kultury a zřizovaných organizací: Alena Janků tel. 386 720 882 janku@kraj-jihocesky.cz PhDr. Monika Zárybnická tel.:386 720 884 zarybnicka@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.zip)
Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2016 Účelem programu je finanční podpora sociálních služeb, které jsou poskytovány na území Jihočeského kraje v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2014 – 2016, včetně jeho aktualizace a jsou zařazeny do krajské sítě sociálních služeb pro rok 2016. 08.04.2016 09.05.2016 23.06.2016 Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálních služeb: Mgr. Renata Zumrová, tel.: 386 720 646, e-mail: zumrova@kraj-jihocesky.cz; Ing. Jiří Pavlíček, tel. 386 720 781, e-mail: pavlicek@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.pdf)
Kulturní Památky Opatření I. Nemovité kulturní památky: dotační program je určen na podporu obnovy a zachování nemovitých kulturních památek v Jihočeském kraji s důrazem na zachování památkové podstaty objektů, jejich vhodného a přiměřeného využívání a na veřejnou prezentaci nemovitého kulturního dědictví. Finanční podpora může činit maximálně 60 % celkových nákladů projektu. 08.04.2016 09.05.2016 23.06.2016 Jihočeský kraj, oddělení administrace AP PRK, Informace o vyhlášeném grantovém programu: Opatření I. Lenka Věrná Bc., tel. 386 720 271, e-mail: verna2@kraj-jihocesky.cz, Odborné dotazy: Jihočeský kraj, oddělení památkové péče, Mgr. Jaroslava Vítovcová, tel. 386 720 890, e-mail: vitovcova@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.pdf)
Podpora a zkvalitnění zdravot.péče o nevyléčitelně nemocné, vč. podpory rodin těchto nemocných Dotační program je určen na podporu péče, kterou zajišťují registrovaní poskytovatelé zdravotních služeb, kdy tato péče je poskytována těžce zdravotně postiženým, nevyléčitelně nemocným a umírajícím. Účelem této péče je zmírnění utrpení a zachování kvality života pacienta, který trpí nevyléčitelnou nemocí. Současně je poskytována podpora pečujícím osobám a rodinám těchto nemocných. Program je zaměřen rovněž na aktivity, které podporují laickou péči o geriatricky nemocné a nemocné v závěru života. Z dotace nelze hradit náklady na poskytovanou zdravotní péči, která je hrazena z veřejného zdravotního pojištění, a to ani v případě, že není uzavřen smluvní vztah mezi poskytovatelem zdravotní služby a zdravotní pojišťovnou. 08.04.2016 09.05.2016 23.06.2016 Jihočeský kraj, oddělení administrace dotačních programů, informace o vyhlášeném dotačním programu: Hana Müllerová,tel.: 386 720 362, e-mail: mullerova@kraj-jihocesky.cz Odborné dotazy: Jihočeský kraj, oddělení sociální péče: Mgr. Helena Kocmanová, tel.: 386 720 623, e-mail: kocmanova@kraj-jihocesky.cz; Mgr. Renata Zumrová, tel.: 386 720 646, e-mail: zumrova@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.pdf)
Podpora rozvoje sociálních služeb Cílem programu je podpora rozvoje sociálních služeb na území Jihočeského kraje s ohledem na odůvodněné potřeby občanů. 14.01.2016 28.03.2016 23.06.2016 Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK: Ing. Monika Roidlová, tel. 386 720 319, e-mail: roidlova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálních služeb: Mgr. Renata Zumrová tel. 386 720 646, e-mail: zumrova@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.pdf)
Dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje Hlavním cílem dotačního programu je zlepšení požární ochrany na území Jihočeského kraje se zaměřením na pořízení nových dopravních automobilů, rekonstrukci anebo výstavbu nové požární zbrojnice pro jednotky SDH obcí. Dotace se poskytuje výhradně obcím – zřizovatelům jednotek SDH obcí při splnění podmínek dotačního programu. Cílem je poskytnutí dotace vybraným žadatelům o dotaci pro rok 2016 v rámci dotačního programu Dotace pro jednotky SDH obcí, vyhlášeného Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR dne 27. ledna 2016, č.j. MV-178851-3/PO-IZS-2015. Kraj přitom přispívá vybraným žadatelům o dotaci ve výši 2/6 maximální výše dotace vyhlášené GŘ HZS ČR pro rok 2016. 26.02.2016 30.03.2016 19.05.2016 Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK: Bc. Gabriela Přibylová tel. 386 720 578 pribylovag@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy :Ing. Jiří Holub 386 720 279 holubj@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.pdf)
Podpora muzeí a galerií Opatření I. Podpora úprav v expozicích muzeí a galerií: dotační program je určen na dovybavení muzeí a galerií, drobné úpravy (např. panely, vitríny, závěsná zařízení, výměna osvětlení apod.); dotace není určena ke stavebním úpravám, finanční podpora může činit maximálně 70% celkových nákladů projektu. Opatření II. Podpora propagace muzeí a galerií: dotační program je určen na podporu vydání propagačních materiálů tištěných nebo elektronických, výrobu drobných propagačních předmětů, informační tabule, webové stránky a jejich úpravy. Finanční podpora může činit maximálně 70 % celkových nákladů projektu. vyvěšena opravená žádost pro opatření 2 (maximum) 50 000 14.01.2016 15.02.2016 19.05.2016 Jihočeský kraj, oddělení administrace AP PRK, Informace o vyhlášeném dotačním programu: Lenka Věrná Bc.,tel. 386 720 271, e-mail: verna2@kraj-jihocesky.cz, ; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, oddělení kultury a zřizovaných organizací, Alena Janků, tel. 386 720 882, e-mail: janku@kraj-jihocesky.cz, PhDr. Monika Zárybnická, tel. 386 720 884, e-mail: zarybnicka@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.zip)
Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje Cílem programu je podpora obcí zařazených mezi hospodářsky slabé regiony Jihočeského kraje z důvodu snižování rozdílů mezi nimi a vyspělými oblastmi Jihočeského kraje. Podpora bude poskytnuta formou dotace na zachování, obnovu a rozvoj základních služeb občanské vybavenosti, využití chátrajících opuštěných objektů, podporu rozvoje startovacího bydlení pro začínající mladé rodiny a podporu přípravy projektové dokumentace. 14.01.2016 15.02.2016 19.05.2016 Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK: Ing. Monika Roidlová, tel. 386 720 319, e-mail: roidlova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, oddělení regionálního rozvoje: Bc. Lucie Matysková, tel. 386 720 422, e-mail: matyskova@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.pdf)
Podpora plánování sociálních služeb na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností v JčK Cílem programu je podpořit procesy plánování sociálních služeb na území správních obvodů všech obcí s rozšířenou působností v Jihočeském kraji a pokračovat tak v navázané spolupráci, aby byl proces plánování udržen na celém území kraje. 14.01.2016 15.02.2016 19.05.2016 Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK: Ing. Monika Roidlová, tel. 386 720 319, e-mail: roidlova@kraj-jihocesky.cz ; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení koordinační a kontrolní, Mgr. Monika Hanzelyová tel. 386 720 814, e-mail: hanzelyova@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.pdf)
Podpora vzdělávání lékařů v nemocnicích se sídlem v Jihočeském kraji Cílem programu je poskytnutí finanční podpory pro potřebu získání a uznání specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře. 14.01.2016 15.02.2016 19.05.2016 Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK: Ing. Monika Roidlová, tel. 386 720 319, e-mail: roidlova@kraj-jihocesky.cz ; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení zdravotnictví, Petra Šírková tel. 386 720 700, e-mail: sirkova@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.pdf)
Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích Hlavním cílem programu je zvýšení bezpečnosti silničního provozu a chodců na pozemních komunikacích (výhradně silnicích a místních komunikacích) osazením nových bezpečnostních prvků, jako například, zřízení a úprava přechodů pro chodce včetně zabezpečení bezbariérového užívání přechodů osobami se zdravotním postižením, světelná signalizace, vodorovné a svislé dopravní značení, osazení zpomalovacích prahů, osazení svodidel nebo zábradlí v nebezpečných místech. Programem budou podpořeny stavební investice a opravy. Program klade důraz především na kvalitní projekty zvyšující aktivní bezpečnost silničního provozu. Programem nebude podpořeno pořízení informačních ukazatelů měření rychlosti (radarů) a dynamických zpomalovacích semaforů. 14.01.2016 15.02.2016 19.05.2016 Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK, informace o vyhlášeném dotačním programu podá: Ing. Andrea Boukalová, tel.: 386 720 336, email: boukalova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení pro územní samosprávu a státní správu v dopravě, Jaroslav Mrázek, tel.: 386 720 544, email: mrazek@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.xls)
Ochrana před povodněmi Opatření č. 1 Podpora obcím do 2000 obyvatel pro realizaci stavby konkrétního protipovodňového opatření z programu Ministerstva zemědělství č. 129 260 „Podpora prevence před povodněmi III“ v území vymezeném v mapách povodňového nebezpečí a mapách povodňových rizik. V případě tohoto opatření č. 1 bude po schválení dotace zastupitelstvem kraje, smlouva s příjemcem podepsána až po doložení „Rozhodnutí poskytnutí podpory pro stavbu“ z programu MZe č. 129 260 „Podpora prevence před povodněmi III“ a „Smlouvy o účasti na programu 129 260“, která bude uzavřena mezi Správcem programu (MZe), Žadatelem (státní podniky povodí nebo Lesy ČR) a Navrhovatelem (obce, města, dobrovolné svazky obcí či kraje). Opatření č. 2 Studie odtokových poměrů – vyhodnocení aktuálního stavu protipovodňové ochrany v konkrétním území, zjištění problematických míst včetně návrhu postupu ke snížení povodňových rizik. Upřednostněny budou studie: a) potřebné dle Koncepce (http://www.kraj-jihocesky.cz/ » sekce Koncepční materiály » Koncepce protipovodňové ochrany na území Jihočeského kraje), b) studie pro sídla, která byla zejména při povodních v letech 2009 nebo 2013 zasažena a poškozena soustředěným odtokem srážkových vod. 14.01.2016 15.02.2016 19.05.2016 Jihočeský kraj, oddělení administrace AP PRK, informace o vyhlášeném dotačním programu: Hana Műllerová, tel.: 386 720 362, e-mail: mullerova@kraj-jihocesky.cz Odborné dotazy: Jihočeský kraj, oddělení vodního hospodářství a integrované prevence, Ing. Hana Zahradníková, tel.: 386 720 728, e-mail: zahradnikovah@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.zip)
Podpora rekonstrukcí a oprav požárních (návesních rybníčků) v obcích Cílem tohoto dotačního programu je podpora projektů a aktivit směřujících ke zlepšování stavu jihočeských obcí. Podporovány budou projekty, týkající se rekonstrukcí a oprav požárních nádrží (návesních rybníčků) v obcích do 2 tis. obyvatel (netýká se místních částí, které spadají pod obce nad 2 tis. obyvatel, tj. obce nad 2 tis. obyvatel pro své místní části žádat nemohou). Rekonstrukcí a opravou bude řešena nejen estetická funkce, ale hlavně zachování funkce vodohospodářské s dodržením zásad zabezpečení požární ochrany obcí. V individuálních případech bude podporována rekonstrukce či oprava požární nádrže, sloužící jako jediný zdroj vody v případě požáru a je umístěna v mimo zastavitelném území obce (intravilánu obce), s přihlédnutím na dostupnost a dodržení zásad zabezpečení požární ochrany v obci 14.01.2016 15.02.2016 19.05.2016 Jihočeský kraj, oddělení administrace AP PRK, informace o vyhlášeném dotačním programu: Hana Műllerová, tel.: 386 720 362, e-mail: mullerova@kraj-jihocesky.cz Odborné dotazy:Jihočeský kraj, oddělení regionálního rozvoje Ing. Etela Hortová, tel.: 386 720 522, e-mail: hortova@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.zip)
Podpora školství Hlavním cílem programu je vytváření potřebných podmínek pro zkvalitnění vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími Hlavním cílem uvedeného dotačního programu je vytváření potřebných podmínek pro zkvalitnění vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, dále pak zvýšení dostupnosti a kvality předškolního vzdělávání na území Jihočeského kraje a umožnění rychlejšího návratu rodičů a malými dětmi na trh práce. Opatření č. 1: Podpora rozšíření bezbariérových vstupů do škol a školských zařízení zřizovaných obcí a krajem. Opatření č. 2: Podpora výstavby a rekonstrukci budov a venkovních prostor mateřských škol zřizovaných obcí a krajem a „firemních“ mateřských škol v souvislosti s rozšířením stávajících kapacit a celé sítě mateřských škol na území Jihočeského kraje. Opatření č. 3: Podpora vybavení vnitřních prostor budov a školních zahrad stávajících i nově vzniklých mateřských škol zřizovaných obcí a krajem a firemních mateřských škol. 14.01.2016 15.02.2016 19.05.2016 Jihočeský kraj, oddělení administrace dotací, informace o vyhlášeném dotačním programu: Hana Müllerová, tel.: 386 720 362, e-mail: mullerova@kraj-jihocesky.cz Odborné dotazy: Jihočeský kraj, oddělení školství, Ludmila Tomanová, tel.: 386 720 819, e-mail: tomanoval@kraj-jihocesky.cz; Mgr. Marie Hanusová, tel.: 386 720 830, e-mail: hanusova@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.zip)
Podpora práce s mládeží v Jihočeském kraji v rámci naplňování koncepce MŠMT Cílem programu je podpora projektů nestátních neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží na území Jihočeského kraje, které budou zaměřeny na:1. aktivity podněcující tvořivost, rozvíjející manuální zručnost a využívání nových technologií, 2. aktivity posilující zájem dětí a mládeže o to, co se okolo nich děje, a podporující děti a mládež k jejich aktivní účasti na společenském dění. 26.02.2016 29.03.2016 19.05.2016 Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK, informace o vyhlášeném dotačním programu podá: Jiřina Formánková, DiS. tel. 386 720 451 formankova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu, Bc. Eva Lachoutová, tel. 386 720 936, lachoutova@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.pdf)
Podpora rodinné politiky (Podpora posilování rodičovských kompetencí, mezigeneračního soužití a prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti) Program vychází z potřeby vytvořit podmínky pro systematickou práci s rodinou, pro rozvoj služeb podporujících fungování rodiny, které umožňují výkon jejích přirozených funkcí a usnadní podmínky pro její fungování, se zaměřením na prevenci ohrožení dětí a včasného řešení tohoto ohrožení. Dotační program má čtyři opatření: Opatření č. 1 Podpora činnosti mateřských center Opatření č. 2 Podpora rodin v evidenci orgánu sociálně právní ochrany dětí (SPOD) Opatření č. 3 Podpora odborné poradenské pomoci potřebné k překonání problémů rodiny. Opatření č. 4 Podpora práce s ohroženými dětmi (psychologická a terapeutická práce s dětmi ohroženými nebo trpícími psychickými obtížemi a rizikovým chováním). 14.01.2016 15.02.2016 19.05.2016 Jihočeský kraj, oddělení administrace AP PRK, Informace o vyhlášeném dotačním programu: Mgr. Jan Vodička, tel. 386 720 157, e-mail: vodicka@kraj-jihocesky.cz. Odborné dotazy: Jihočeský kraj, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Mgr. Eva Novotná, tel. 386 720 641, e-mail: novotna@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.pdf)
Podpora cestovního ruchu Hlavní záměrem dotačního programu „Podpora cestovního ruchu“ je rozšíření nabídky produktů cestovního ruchu, zkvalitnění poskytovaných služeb v oblasti cestovního ruchu a marketingová podpora jihočeského regionu. Program má celkem tři opatření: Opatření č. 1: Vybavení infocenter IT technologiemi Opatření č. 2: Produkty cestovního ruchu Opatření č. 3: Podpora destinačních managementů 14.01.2016 15.02.2016 19.05.2016 Jihočeský kraj, oddělení administrace AP PRK, Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jana Janků, tel. 386 720 260, e-mail: janku2@kraj-jihocesky.cz. Odborné dotazy: Jihočeský kraj, oddělení marketingu a cestovního ruchu, Bc. Markéta Chromá. tel. 386 720 374, e-mail: chroma@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.zip)
Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje Hlavním cílem dotačního programu je zlepšení požární ochrany na území Jihočeského kraje se zaměřením na zlepšení vybavení vybranou požární technikou, věcnými prostředky požární ochrany investiční i neinvestiční povahy u jednotek SDH obcí a na novou výstavbu, technické zhodnocení rekonstrukce, modernizace a opravy požárních zbrojnic, požární techniky a věcných prostředků jednotek SDH obcí předurčených k záchranným pracím a pro ochranu obyvatelstva. Dotace nejsou určeny na pořízení cisternových automobilových stříkaček a dopravních automobilů, ani na krytí projektů, které nesouvisí se zásahovou činností jednotky SDH obce, například na požární sport, kulturní akce, včetně oslavy výročí založení sboru dobrovolných hasičů v obci. 14.01.2016 15.02.2016 19.05.2016 Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK: Bc. Gabriela Přibylová tel. 386 720 578 pribylovag@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy :Ing. Jiří Holub 386 720 279 holubj@kraj-jihocesky.cz; Bc. Tomáš Rjabec tel. 386 720 240 rjabec@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.zip)
Podpora činnosti útulků pro zvířata Hlavním cílem programu je podpořit činnost zařízení na území Jihočeského kraje poskytují služby v oblasti péče o nalezená, stará, opuštěná, nemocná, odebraná, týraná či jiným způsobem handicapovaná zvířata. Nejedná se o volně žijící živočichy. 14.01.2016 15.02.2016 19.05.2016 Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK: Bc. Gabriela Přibylová tel. 386 720 578 pribylovag@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Ing. Etela Hortová tel. 386 720 522 hortova@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.pdf)
Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje Cílem programu je podpora zpracování územně plánovací dokumentace obcí v Jihočeském kraji tam, kde závazná územně plánovací dokumentace doposud chybí, nebo nevyhovuje požadavkům současně platných právních předpisů. 14.01.2016 15.02.2016 19.05.2016 Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, oddělení administrace AP PRK, Věra Štindlová, BBS, tel. 386 720 236, stindlovav@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, oddělení územního plánování, Ing. Helena Stejskalová Čejková, tel.: 386 720 379, stejskalova@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.pdf)
Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech Cílem tohoto programu je podpora malých podnikatelů v problémových regionech z důvodu snižování rozdílů mezi vyspělými oblastmi a hospodářsky slabými oblastmi kraje, se zaměřením zejména na řemeslnou výrobu. Dotační program je vyhlašován se záměrem pomoci podpořit malé podnikatele do pěti zaměstnanců s místem realizace podnikatelské činnosti na vybraném území Jihočeského kraje v určených odvětvích klasifikace CZ-NACE při pořizování nových či modernizovaných výrobních strojů, zařízení, odborného softwaru či různých technologií včetně environmentálně šetrných, dále při rekonstrukci a rozšiřovaní stávajících podnikatelských prostorů. 14.01.2016 15.02.2016 07.04.2016 informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK, Ing. Jitka Černá, tel.: 386 720 200, e-mail:cernaj@kraj-jihocesky.cz Odborné dotazy:Jihočeský kraj, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a investic, oddělení regionálního rozvoje Bc. Lucie Matysková, tel.: 386 720 422, e-mail: matyskova@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.xls)
Podpora odstraňování bariér v objektech občanského vybavení, v dopravní infrastruktuře a na veřejných prostranstvích Cílem dotačního programu je zlepšení přístupnosti objektů občanského vybavení, v dopravní infrastruktuře a na veřejných prostranstvích tak, aby se kraj stal nositelem dobré praxe ve vztahu k řešení přístupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 14.01.2016 15.02.2016 07.04.2016 Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK: Věra Štindlová, BBS tel. 386 720 236, stindlovav@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: oddělení regionálního rozvoje Mgr. Jana Kovářová, tel.: 386 720 212, kovarova@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.zip)
Podpora sociálnho začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením na území JčK Cílem programu je rozvoj činností a aktivit, které zajistí pomoc a podporu jednotlivcům a rodinám znevýhodněným nebo ohroženým sociálním vyloučením a umožní jim zapojení do aktivního ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti prostřednictvím 2 opatření: Opatření č. 1 Podpora fakultativních služeb a podpůrných aktivit osobám a rodinám v dlouhodobé nebo akutní sociální krizi. Opatření č. 2 Podpora komplexních programů pro azylanty. 27.11.2015 04.01.2016 07.04.2016 Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK: Ing. Monika Roidlová, tel. 386 720 319, e-mail: roidlova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení prevence a humanitních činností: Mgr. Hana Augustinová, tel. 386 720 638, e-mail: augustinová@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.pdf)
Podpora bezpříspěvkového dárcovství krve v Jihočeském kraji Podpora aktivit, projektů OS ČČK v Jihočeském kraji, které zajistí stabilní základnu dárců a přispějí ke zvýšení informovanosti o BDK a důstojnosti slavnostního oceňování vícenásobných dárců. 27.11.2015 04.01.2016 07.04.2016 Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK: Ing. Monika Roidlová, tel. 386 720 319, e-mail: roidlova@kraj-jihocesky.cz ;Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení kontrolní a koordinační, Eva Šišková tel. 386 720 779, e-mail: siskova@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.pdf)
RVK, Podopatření 4 Podpora sdružování vlastníků lesa malých výměr Cílem opatření je zefektivnění hospodaření, zlepšení opatření na úseku ochrany lesa a uplatnění legislativních opatření u malých vlastníků lesa formou podpory činnosti sdružení vlastníků lesa. Program by měl přispět ke stabilizaci a postupnému rozvoji venkovských regionů. 27.11.2015 04.01.2016 07.04.2016 Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK: Ing. Monika Wögebauerová, tel.: 386 720 559, email:wogebauerova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení lesního hospodářství a zemědělství, Bc. Jan Němec, tel.: 386 720 724, email: nemecj@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.pdf)
RVK, Podopatření 3. EVVO a cílená podpora EVVO ve školách Cílem podpory je umožnění rozvoje regionálního systému Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty - EVVO, podpora stávajících organizací zabývajících se EVVO, informační propojování jednotlivých článků systému EVVO na území Jihočeského kraje a efektivní šíření informací směrem k cílovým skupinám (zahrnuje i publikační činnost) a podpora tematických partnerských projektů. 27.11.2015 04.01.2016 07.04.2016 Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK: Ing. Monika Wögebauerová, tel.: 386 720 748, email:wogebauerova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení rozvoje venkova, péče o krajinu a koncepcí, Ing. Libuše Jozková, tel.: 386 720 803, email: jozkova@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.zip)
RVK, Podopatření 2.C.Podpora organizace regionálních výstav hospodářských zvířat Specifickým cílem podopatření dotačního programu je podpora právnických osob, kteří v rámci své činnosti organizují realizaci regionálních výstav hospodářských zvířat. 27.11.2015 04.01.2016 07.04.2016 Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK: Ing. Monika Wögebauerová, tel.: 386 720 559, email:wogebauerova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení lesního hospodářství a zemědělství,Ing. Ludmila Kuthanová, tel.: 386 720 726, email: kuthanova@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.pdf)
RVK, Podopatření 2.B. Podpora včelařů Specifickým cílem podopatření dotačního programu je podpora včelařů poskytnutím finanční podpory na nákup úlů s podmínkou, že začínající včelař pořídí nová včelstva. 27.11.2015 04.01.2016 07.04.2016 Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK: Ing. Monika Wögebauerová, tel.: 386 720 559, email:wogebauerova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení lesního hospodářství a zemědělství,Ing. Ludmila Kuthanová, tel.: 386 720 726, email: kuthanova@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.pdf)
RVK, Podopatření 2.A. Podpora chovu ryb ve vodních tocích Specifickým cílem tohoto podopatření dotačního programu je podpora vysazování některých původních druhů ryb vedoucích ke zvýšení biodiverzity vodních toků. 27.11.2015 04.01.2016 07.04.2016 Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK: Ing. Monika Wögebauerová, tel.: 386 720 559, email:wogebauerova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení lesního hospodářství a zemědělství,Ing. Ludmila Kuthanová, tel.: 386 720 726, email: kuthanova@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.pdf)
RVK, Podopatření 1 Tvorba krajiny a biodiverzity Dotační program je zaměřen na zpracování projektů, na kofinancování projektů s přínosem pro příridu a krajinu zejména z Operačního programu Životního prostředí a na realizaci konkrétních projektů obnovy krajinných struktur. 27.11.2015 04.01.2016 07.04.2016 Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK: Ing.Monika Wögebauerová, tel.: 386 720 559, email: wogebauerova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení rozvoje venkova, péče o krajinu a koncepcí, Ing. Jana Marková Chocholová, tel.: 386 720 708, email: chocholova@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.pdf)
RVK, Opatření Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastuktury Cílem dotačního programu je podpora řešení problémů s odkanalizováním v obcích do 2 000 obyvatel a řešení problémů v zásobování obyvatelstva pitnou vodou v obcích do 2 000 obyvatel. Opatření č. 1: Podpora výstavby a obnovy splaškové kanalizace ve stávající zástavbě obcí do 2000 obyvatel. Opatření č. 2: Podpora výstavby a obnovy vodovodů, souvisejících objektů a úpraven vod ve stávajcící zástavbě obcí do 2000 obyvatel. 27.11.2015 04.01.2016 07.04.2016 Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK: Ing. Andrea Boukalová, tel.: 386 720 336, email: boukalova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení rozvoje venkova, péče o krajinu a koncepcí, Ing. Jana Marková Chocholová, tel.: 386 720 708, email: chocholova@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.zip)
Podpora obnovy zásahových požárních aut JSDH obcí JčK, kategorie JPO II, JPO III Hlavním cílem dotačního programu je zlepšení požární ochrany na území Jihočeského kraje se zaměřením na zlepšení vybavení požární technikou investiční povahy u jednotek SDH obcí s územní působností, předurčených k záchranným pracím a pro ochranu obyvatelstva, včetně provádění speciálních činností. Zlepšení vybavení zahrnuje pořízení nových a zánovních, modernizace, přestavby a rekonstrukce zásahových požárních automobilů, zařazených do pohotovosti. Dotace není určena na zlepšení vybavení požární technikou pro jednotky SDH obcí Jihočeského kraje s místní působností – zasahující na území svého zřizovatele (kategorie JPO V). 27.11.2015 04.01.2016 07.04.2016 Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK: Bc. Gabriela Přibylová tel. 386 720 578 pribylovag@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Ing. Jiří Holub tel. 386 720 279 holubj@kraj-jihocesky.cz; Bc. Tomáš Rjabec tel. 386 720 240 rjabec@kraj-jihocesky. Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.pdf)
Úcta k předkům Cílem programu je umožnit realizaci malých investičních a neinvestičních akcí souvisejících s provozem a správou pohřebišť, tj. opravy a rekonstrukce hřbitovních zdí a márnic, zřízení, renovace a rozšíření rozptylové loučky, zřízení vsypového společného hrobu, budování kolumbária, jeho rozšíření a opravy stávajících skříněk. Dále pak provedení rekonstrukce, opravy pomníků a pamětních desek, souvisejících se světovými válkami a vybudování nových válečných pietních míst. 27.11.2015 04.01.2016 07.04.2016 Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK: Bc. Gabriela Přibylová tel. 386 720 578 pribylovag@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Mgr. Jana Kovářová tel. 386 720 212 kovarova@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.pdf)
Jižní Čechy olympijské 2016 Hlavním záměrem uvedeného dotačního programu je podpora cestovního ruchu ve vazbě na aktivní dovolenou a pro udržení pozice CR a významu v ekonomice regionu a úsilí o zvýraznění obrazu Jihočeského kraje jako atraktivního regionu poskytujícího kvalitní nabídku služeb pro domácí i zahraniční návštěvníky. 27.11.2015 04.01.2016 07.04.2016 Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK: Jana Janků, tel.: 386 720 260, e-janku2@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor kancelář hejtmana, oddělení marketingu a cestovního ruchu, Bc. Markéta Chromá, tel: 386 720 374, chroma@kraj-jihocesky.cz; Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.pdf)
Podpora a rozvoj protidrogové politiky Jihočeského kraje v roce 2016 Dotační program vychází ze strategických dokumentů Jihočeského kraje v oblasti protidrogové politiky a sleduje dosažení specifických cílů formulovaných v následujících opatřeních: Opatření č. 1: Podpora specifické primární prevence; Opatření č. 2: Podpora sekundární a terciární prevence 27.11.2015 04.01.2016 07.04.2016 Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK: Jana Janků, tel.: 386 720 260, e-mail:janku2@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení prevence a humanitních činností, Mgr. Marek Nerud, tel. 386 720 649, e-mail:nerud@kraj-jihocesky.cz; Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.pdf)
Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Podpora dobrovolnické činnosti v pobytových zařízeních sociálních služeb a v nemocnicích. Podpora organizací, které zajišťují profesionální služby v nemocnicích v oblasti psychosociální pomoci hospitalizovaným dětem, geriatrickým pacientům a dalším potřebným a které přispívají ke zlepšení psychického i celkového zdravotního stavu prostřednictvím např. zdravotních klaunů, herních specialistů apod. Podpora svépomocných aktivit zdravotně postižených, seniorů a sdružení pacientů (pacientské organizace), včetně podpory procesu integrace těchto osob. Podpora činností, které vedou k procesu integrace osob v nepříznivé sociální situaci 27.11.2015 04.01.2016 07.04.2016 Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK: Hana Müllerová, tel.: 386 720 362, e-mail: mullerova@kraj-jihocesky.cz Odborné dotazy: Jihočeský kraj, oddělení sociální péče: Mgr. Renata Zumrová, tel.: 386 720 646, e-mail: zumrova@kraj-jihocesky.cz Marie Drusková, tel.: 386 720 722, e-mail: druskova@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.pdf)
Podpora kultury Opatření č.I. Podpora kultury. Podpora všech kulturních žánrů (hudba, tanec, divadlo, folklór, film, fotografie, umělecká a tradiční lidová řemesla, publikace, výtvarné umění, výstavy). Preferovány budou projekty přispívající k rozšíření a zkvalitnění kulturní nabídky, udržení tradic a propagace Jihočeského regionu a dále kulturní projekty osob se zdravotním postižením. Opatření č.II. Podpora soutěží a přehlídek. Neinvestiční prostředky poskytované na projekty v oblasti postupových přehlídek soutěží. 27.11.2015 04.01.2016 07.04.2016 Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK: Bc. Jitka Šálená tel. 386 720 270 salena@kraj-jihocesky.cz, Eva Kordíková tel. 386 720 186 kordikova@kraj-jihocesky.cz Mgr. Jan Vodička tel. 386 720 157 vodicka@kraj-jihocesky.cz, Odborné dotazy: Alena Janků tel. 386 720 882 janku@kraj-jihocesky.cz, PhDr. Monika Zárybnická tel.:386 720 884 zarybnicka@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.zip)
Objekty kulturního dědictví Opatření č. I. Movité kulturní dědictví: opatření je určeno na podporu zachování a restaurování předmětů movitého kulturního dědictví s důrazem na zachování kulturně historické podstaty předmětů, jejich vhodného umístění a využití. Opatření č. II. Obnova drobné sakrální architektury: opatření je určeno na podporu zachování a obnovy objektů drobné sakrální architektury za využití tradičních materiálů a technologií s důrazem na zachování památkové podstaty a tradičního vzhledu. Opatření č. III. Zvýšené náklady obnovy staveb v památkově chráněných územích: opatření je určeno na obnovu a zachování nemovitých kulturních památek nebo staveb, které nejsou památkou. Nacházejí se v plošně památkově chráněném území, za použití tradičního stavebního, materiálového a technologického řešení. 27.11.2015 04.01.2016 07.04.2016 Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK: Eva Kordíková, tel. 386 720 186, e-mail: kordikova@kraj-jihocesky.cz` Lenka Věrná Bc., tel. 386 720 271, e-mail: verna2@kraj-jihocesky.cz, Odborné dotazy: Jihočeský kraj, oddělení památkové péče, Mgr. Jaroslava Vítovcová, tel. 386 720 890, e-mail: vitovcova@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.zip)
Kulturní památky Opatření I. Předprojektová příprava obnovy kulturních památek: dotační program je určen na podporu kvalitní přípravy obnovy kulturních památek, která nezbytně vyžaduje provedení řady průzkumů jako předprojektovou přípravu. Pro průzkumy na jedné kulturní památce může být podán pouze jeden projekt, finanční podpora může činit maximálně 60% celkových nákladů projektu. Opatření II. Nemovité kulturní památky: dotační program je určen na podporu obnovy a zachování nemovitých kulturních památek v Jihočeském kraji s důrazem na zachování památkové podstaty objektů, jejich vhodného a přiměřeného využívání a na veřejnou prezentaci nemovitého kulturního dědictví. Finanční podpora může činit maximálně 60 % celkových nákladů projektu. 27.11.2015 04.01.2016 07.04.2016 Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK: Opatření I. Eva Kordíková, tel. 386 720 186, e-mail: kordikova@kraj-jihocesky.cz; Opatření II. Lenka Věrná Bc., tel. 386 720 271, e-mail: verna2@kraj-jihocesky.cz, Odborné dotazy: Jihočeský kraj, oddělení památkové péče, Mgr. Jaroslava Vítovcová, tel. 386 720 890, e-mail: vitovcova@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.zip)
Podpora cyklistiky a cyklodopravy v Jčk Cílem program je podpora přípravy strategických podkladů pro následné kvalitní rozhodování měst a obcí v oblasti cyklodopravy (podpora zpracování generelů), podpora pořízení stavební dokumentace a podpora pořízení vybavení doprovodné infrastruktury u cyklostezek 27.11.2015 04.01.2016 07.04.2016 Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK: Ing. Jiří Voříšek tel. 386 720 938 vorisek@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Ing. Jiří Klása tel. 386 720 134 klasa@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.zip)
Podpora výstavby a modernizace autobusových zastávek a jejich vybavení Základní podmínkou pro kvalitní integraci veřejné osobní regionální dopravy je nutnost poskytovat kvalitní služby, mezi něž patří i kvalitní nástupiště pro cestující osoby včetně možnosti nástupu a přepravy tělesně postižených osob. Dotační program podporuje výstavbu a modernizaci pouze stávajících autobusových zastávek vnitrostátní veřejné linkové dopravy. Netýká se zastávek MHD. 27.11.2015 04.01.2016 07.04.2016 Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK: Ing. Jitka Černá, tel. 386 720 200, e-mail: cernaj@kraj-jihocesky.cz, , Odborné dotazy: Jihočeský kraj, oddělení silniční dopravy, Ivana Havlíková, tel. 386 720 520, email: havlikovai@kraj-jihocesky.cz, Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.xls)
Podpora sportu Poskytnutí příspěvku na rekonstrukci stávajících sportovišť či na zázemí stávajících sportovišť s cílem, aby jejich stav odpovídal aktuálním bezpečnostním a hygienickým normám i novým sportovním řádům pro jednotlivé druhy sportu. Příspěvky 27.11.2015 04.01.2016 07.04.2016 Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK: Ing. Jitka Černá, tel. 386 720 200, e-mail: cernaj@kraj-jihocesky.cz, Ing. Jiří Voříšek, tel. 386 720 450, e-mail:vorisek@kraj-jihocesky.cz, Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.zip)
Podpora ZUŠ a konzervatoře Cílem je vybavení konzervatoře a základních uměleckých škol kvalitními hudebními nástroji a moderními technologiemi - investičního i neinvestičního charakteru se zaměřením na zkvalitnění a modernizaci výuky a podporovat organizaci soutěží a přehlídek ZUŠ. 27.11.2015 04.01.2016 07.04.2016 Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK: Opatření č.I Jiřina Formánková DiS. tel. 386 720 451 formankova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Mgr. Marcela Šturmová tel. 386 720 934 sturmova@kraj-jihocesky.cz; Opatření č.II Eva Kordíková tel. 386 720 186, Odborné dotazy: Mgr. Marcela Šturmová tel. 386 720 934 sturmova@kraj-jihocesky.cz, Mgr. Erika Máchová tel. 386 720 933 machovae@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.zip)
Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje Cílem programu je podpora pořádání mezinárodně a republikově významných aktivit v oblasti sportu, vědy a kultury na území Jihočeského kraje, majících významný podíl na prezentaci či reprezentaci Jihočeského kraje a podpora jednotlivců, týmů a organizací reprezentujících Jihočeský kraj na mezinárodní úrovni. 27.11.2015 04.01.2016 07.04.2016 Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK: Jiřina Formánková DiS. tel. 386 720 451 formankova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Bc. Eva Lachoutová (oblast sportu) tel. 386 720 936; lachoutova@kraj-jihocesky.cz (oblast kultury) Alena Janků tel. 386 720 882 janku@kraj-jihocesky.cz PhDr. Monika Zárybnická tel.:386 720 884 zarybnicka@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.zip)
Podpora práce s dětmi a mládeží Poskytnutí dotace na rekonstrukce, opravy a obnovu vybavení kluboven a základen domů dětí a mládeže i nestátních neziskových organizací z oblasti zájmové činnosti dětí a mládeže, mimo subjekty z oblasti sportu. Podpora pravidlené zájmové činnosti a zájmového vzdělávání, podpora informačních systémů mládeže a otevřených klubů, podpora talentované mládeže a soutěží i mezinárodní spolupráce. Podpora aktivit pro děti a mládež se zdravotním postižením. 27.11.2015 04.01.2016 07.04.2016 Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK: Jiřina Formánková, DiS. tel. 386 720 451 formankova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Bc. Eva Lachoutová tel. 386 720 936 lachoutova@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.zip)
Program obnovy venkova Jčk v roce 2016 Předmětem programu je příprava a realizace programů obnovy venkova a společných integrovaných projektů. Příjem žádostí probíhá od 26.10.2015 do 31.12.2015. 10.12.2016 26.10.2015 07.04.2016 Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, oddělení regionálního rozvoje, Ing. Eva Povišerová, tel.: 386720425, e-mail: poviserova@kraj-jihocesky.cz,Mgr. Alena Andršová, tel.: 386 720 213, e-mail: andrsova@kraj-jihocesky.cz, Ing. Vendula Jelínková Hůlková, tel.: 386 720 188, e-mail: jelinkova@kraj-jihocesky.cz, Ing. Etela Hortová, tel.: 386 720 522, e-mail: hortova@kraj-jihocesky.cz. Odkaz na internetové stránky programu. Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.zip)
Účelová dotace z rozpočtu Jčk poskytovatelům sociálních služeb v r. 2016 Účelová dotace z rozpočtu Jihočeského kraje se poskytuje poskytovatelům sociálních služeb k financování běžných (neinvestičních) výdajů, které souvisejí s poskytováním sociálních služeb v souladu se zpracovaným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb (SPRSS), tj. bude podporováno poskytování sociálních služeb, které jsou součástí SPRSS JčK na období 2014 – 2016, včetně jeho aktualizace. Finanční prostředky budou použity na podporu poskytování sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter a jsou uživatelům sociálních služeb poskytovány v souladu s místními či regionálními potřebami. 08.08.2015 07.09.2015 25.02.2016 Mgr. Renata Zumrová, e-mail: zumrova@kraj-jihocesky.cz, tel. 386720646; Ing. Jiří Pavlíček, e-mail: pavlicek@kraj-jihocesky.cz, tel. 386720781; Ing. Lucie Marischková, e-mail: marischkova@kraj-jihocesky.cz, tel. 386720783 Došlé a podpořené žádosti (.zip)
Podpořené žádosti navýšení (.pdf)
Creative Commons       Copyright (C) 2016 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Webmaster        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku