Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Jazykové verze stránek

Oficiální internetový portál Jihočeského kraje.

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Náplň činnosti odboru v přenesené působnosti (výkon státní správy)

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Oddělení školství

 

V rámci zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání:

 • podílí se na zpracování v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v kraji
 • zpracovává každoročně Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji, předkládá ji zastupitelstvu kraje a ministerstvu na vědomí a zveřejňuje vždy způsobem umožňujícím dálkový přístup
 • vydává souhlas se zřízením tříd, oddělení nebo studijních skupin s upravenými vzdělávacími programy pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci školy
 • vydává souhlas se zřízením funkce asistenta pedagoga ve třídě mateřské školy, základní školy, základní školy speciální, střední školy a ve studijní skupině vyšší odborné školy
 • zajistí pro žáky, kteří jsou dětmi osoby se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie, a kteří na území České republiky, kde taková osoba vykonává nebo vykonávala pracovní činnost v pracovněprávním vztahu nebo samostatně výdělečnou činnost, nebo na území České republiky studuje, anebo získala právo pobytu na území České republiky z jiného důvodu dlouhodobě pobývají a kteří plní povinnou školní docházku podle tohoto zákona, ve spolupráci se zřizovatelem školy
  a) bezplatnou přípravu k jejich začlenění do základního vzdělávání, zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám těchto žáků
  b) podle možností ve spolupráci se zeměmi původu žáka podporu výuky mateřského jazyka a kultury země jeho původu, která bude koordinována s běžnou výukou v základní škole
 • zajistí přípravu pedagogických pracovníků, kteří budou uskutečňovat vzdělávání cizinců, kteří oprávněně pobývají na území ČR
 • předává údaje z dokumentace škol a školských zařízení a ze školních matrik na MŠMT za školy zřizované krajem, za soukromé školy, za církevní školy a sumárně za školy zřizované obcemi předané obcemi s rozšířenou působností krajskému úřadu
 • stanoví dítěti s hlubokým mentálním postižením podle místa trvalého pobytu dítěte se souhlasem zákonného zástupce dítěte takový způsob vzdělávání, který odpovídá duševním a fyzickým možnostem dítěte, a to na základě doporučujícího posouzení odborného lékaře a školského poradenského zařízení a odpovídající pomoc při vzdělávání dítěte, zejména pomoc pedagogickou a metodickou. Dojde-li ke změně duševních a fyzických možností dítěte, způsob vzdělávání odpovídajícím způsobem upraví
 • vydává souhlas se zřízením přípravné třídy základní školy pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
 • zajistí komisionální přezkoušení žáka, pokud je vyučujícím ředitel školy a pokud má zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí a písemně do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení o přezkoušení požádá
 • rozhoduje o případném konání opravné zkoušky nebo komisionálního přezkoušení na jiné základní nebo střední škole a spolupracuje v této záležitosti s Českou školní inspekcí
 • uděluje souhlas s pořádáním kursů pro získání základního vzdělání na základních a středních školách v denní i dálkové formě vzdělávání
  pokud ředitel školy vyhlásí další kola přijímacího řízení, oznámí neprodleně oddělení školství počet volných míst v jednotlivých oborech a formách vzdělávání; oddělení školství neprodleně zveřejní přehled středních škol s údaji o počtu volných míst v jednotlivých oborech a formách vzdělávání, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup
 • jmenuje předsedy zkušebních komisí pro závěrečné zkoušky,státní jazykové zkoušky, maturitní zkoušky a pro absolutoria a kontroluje splnění předpokladů pro jejich jmenování
 • každý, kdo konal závěrečnou zkoušku nebo část maturitní zkoušky nebo absolutorium, může písemně požádat odbor školství krajského úřadu do 20 dnů od konce období stanoveného prováděcím právním předpisem pro konání zkoušky o přezkoumání průběhu a výsledku této zkoušky, včetně rozhodnutí o vyloučení ze zkoušky
 • vydává osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v České republice
 • vydává rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice (dále jen „nostrifikace"); v případě, že se obsah a rozsah vzdělání v zahraniční škole odlišuje zčásti nebo žadatel nesplní požadavky nařizuje vykonání nostrifikační zkoušky
 • ukládá údaje do seznamu MŠMT o žádostech ve věci řízení o vydání uznání vysvědčení zahraniční školy
 • vede v rejstříku škol a školských zařízení údaje o mateřských školách a školských zařízeních s výjimkou mateřských škol a školských zařízení, které zřizuje ministerstvo a církev
 • provádí výmaz školy a školského zařízení z rejstříku škol a školských zařízení dle podmínek uvedených ve školském zákoně , a v průběhu řízení o výmazu rozhoduje o opatřeních, která zamezí nehospodárnému využití finančních prostředků státního rozpočtu
 • zajistí společně s příslušnou obcí plnění povinné školní docházky žáků školy v případě jejího výmazu z rejstříku škol a šk. zařízení a dále pokud území obce nebo jeho část nespadá pod školský obvod a je ohrožena povinná školní docházka dítěte, opatřením obecné povahy vytvoří nebo rozšíří školský obvod nejdéle na 24 měsíců
 • předává údaje z rejstříku ministerstvu k evidenci a ke zveřejnění
 • žádost o zápis školy nebo školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení pro následující školní rok se podává u odboru školství krajského úřadu příslušného podle sídla právnické osoby, která bude vykonávat činnost školy nebo školského zařízení, do 30. září. V případě škol a školských zařízení, jejichž rejstřík vede ministerstvo, odbor školství krajského úřadu postoupí žádosti se svým vyjádřením ministerstvu do 30. listopadu.
 • rozhoduje o žádosti o zápis školy nebo školského zařízení do rejstříku do 90 dnů od doručení žádosti odboru školství krajského úřadu
 • rozhoduje do 30 dnů od doručení žádosti o nejvyšším počtu žáků a studentů v jednotlivých povolených oborech vzdělání a formách vzdělání; uvedené rozhodnutí zasílá ministerstvu na vědomí a ke zveřejnění
 • odbor školství krajského úřadu plní úkoly nadřízeného správního orgánu ředitelů škol a šk. zařízení všech zřizovatelů, při rozhodování o odvoláních proti rozhodnutí škol a školských zařízení ve správním řízení
 • přijímá nápravná opatření u škol a šk. zařízení zřizovaných krajem na základě výsledků inspekční činnosti

 

Oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu

 

 • podílí se na zpracovávání dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v kraji a na zpracovávání výročních zpráv o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji, a to za oblast základního uměleckého, zájmového a tělovýchovného vzdělávání
 • zajišťuje po obsahové stránce optimální zapojení všech institucionálních zařízení pro základní umělecké a zájmové vzdělávání bez rozdílu zřizovatelů (základní umělecké školy, domy dětí a mládeže, stanice zájmových činností, školní družiny, školní kluby) do systému nabídky volnočasových aktivit na území Jihočeského kraje a podílí se na systému jejich finančního zabezpečení,
 • zajišťuje organizaci a financování okresních a krajských kol postupových soutěží vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR nebo Jihočeským krajem včetně poskytování účelových finančních prostředků a kontroly jejich využití,
 • zabezpečuje realizaci „Státní politiky vzhledem k mladé generaci v ČR" v oblasti podpory nestátních neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží, které nemají nadregionální působnost, včetně podílu na jejich finančním zabezpečení,
 • zajišťuje v souladu s metodikou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR koordinaci informačních systémů mládeže

 

Oddělení ekonomiky školství

 

 • poskytuje s vědomím zastupitelstva finanční prostředky státního rozpočtu v souladu s § 161, odst. 6, písm. a) a b) školám zřizovaným krajem a obcemi a kontroluje jejich využití
 • stanoví krajské normativy ONIV v rámci přímých výdajů na vzdělání jako výši výdajů připadajících na jednotku výkonu na příslušný kalendářní rok
 • poskytuje finanční prostředky státního rozpočtu soukromým školám v souladu s § 162, odst. 4 podle zákona č. 306/1999 Sb. a kontroluje jejich využití
 • přiděluje s vědomím zastupitelstva finanční prostředky státního rozpočtu školám a školským zařízením na pokusná ověřování a rozvojové programy vyhlášené MŠMT v souladu s § 163, odst. 1, písm. a) a kontroluje jejich využití.
 • vypořádává finanční prostředky státního rozpočtu, které poskytuje na činnost škol a školských zařízení, včetně prostředků z rozpočtu EU, státních fondů, Národních fondů, přidělených prostřednictvím ORJ OŠMT a předává výsledky finančního vypořádání ministerstvu

 

Oddělení zaměstnanosti a odměňování

 

 • rozepisuje s vědomím zastupitelstva podle Směrnice MŠMT - Závazné zásady, finanční prostředky státního rozpočtu
  a) přímo školám a školským zařízením zřizovaných obcemi nebo svazky obcí (příspěvkové organizace, popř. školské právnické osoby) s výjimkou školských výchovných a ubytovacích zařízení podle § 117 odst. 1 písm. c) a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky, prostředky na platy, náhrady platů nebo mzdy a náhrady mezd, odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné
  b) přímo školám a školským zařízením zřizovaných kraji (příspěvkové organizace, popř. školské právnické osoby), s výjimkou jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky a školských zařízení výchovných a ubytovacích zařízení podle § 117 odst. 1 písm. c) školského zákona, prostředky na platy, náhrady platů, nebo mzdy a náhrady mezd, na odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné
 • finanční prostředky ze státního rozpočtu rozepisuje podle skutečného počtu dětí, žáků nebo studentů ve škole nebo školském zařízení, v jednotlivých oborech a formách vzdělávání, lůžek nebo stavovaných, uvedeného ve školních matrikách pro příslušný školní rok, nejvýše však do výše povoleného počtu dětí, žáků nebo studentů ve škole nebo školském zařízení, v jednotlivých oborech a formách vzdělávání, lůžek nebo stravovaných, uvedeného ve školském rejstříku
 • stanoví krajské normativy podle bodu a) a b) jako výši výdajů připadajících na jednotku výkonu na příslušný kalendářní rok a zveřejní je
 • sleduje čerpání rozpočtu mzdových prostředků a navrhuje úpravy rozpočtu z vytvořené rezervy na mzdové prostředky pro školy a školská zařízení zřizovaná krajem
 • na návrhy obecních úřadů obcí s rozšířenou působností provádí úpravy rozpočtů mzdových prostředků pro školy a školská zařízení zřizovaná obcemi
 • zpracovává a předkládá RK a ZK zprávy o rozpisech rozpočtů škol a školských zařízení zřizovaných krajem a obcemi
 • spolupracuje s oddělením ekonomiky školství na finančním vypořádání mzdových prostředků státního rozpočtu, které jsou poskytovány na činnost škol a školských zařízení
 • provádí veřejnosprávní kontrolu vynaložených finančních prostředků ze státního rozpočtu na školách a školských zřízeních zřizovaných krajem a obcemi uvedených v bodech a) a b)
 • vypracovává programy ke konkrétním kontrolním akcím, zpracovává protokoly a ostatní kontrolní dokumentaci
 • projednává výsledky kontrol s kontrolovanými subjekty, zpracovává stanoviska a doporučení, navrhuje opatření a sleduje jejich realizaci
 • zpracovává zprávy o výsledcích provedených finančních kontrol za školy a školská zařízení zřizovaná krajem a obcemi
 • odpovídá za přípravu návrhů odvodů neoprávněně vyplacených finančních prostředků z důvodu porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zjištěných při kontrolní činnosti
 • zpracovává podklady pro výroční zprávu kraje o počtu pedagogických zaměstnanců vybraných typů škol a školských zařízení

 

Oddělení evropských fondů a strategií

 

 • Zajišťuje zpracování Dlouhodobého záměru kraje v oblasti vzdělávání, včetně ostatních strategií a koncepčních dokumentů v oblasti vzdělávání
 • Podílí se na zpracování výročních zpráv o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji
 • Zajišťuje metodickou pomoc školám a školským zařízením všech zřizovatelů v oblasti finančního partnerství dle § 32a školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění
Creative Commons       Copyright (C) 2016 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Webmaster        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku