Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Informace - dotační a grantová řízení

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Informace pro poskytovatele sociálních služeb - Finanční vypořádání dotace MPSV za rok 2014

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje informuje poskytovatele sociálních služeb, že dle „Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb a posouzení žádosti o dotaci ze státního rozpočtu v oblasti podpory poskytování sociálních služeb", je příjemce dotace povinen provést finanční vypořádání poskytnuté dotace za rok 2014. Podklady pro finanční vypořádání poskytnuté dotace za rok 2014 je nutné předložit nejpozději do 5. 2. 2015 Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu JčK, oddělení sociálních služeb. Podrobné informace, včetně potřebných tiskopisů, lze nalézt na webových stránkách MPSV.

Přílohy ke stažení (43.12 KB) Přílohy ke stažení

 

Informace pro poskytovatele sociálních služeb - Finanční vypořádání dotace MPSV za rok 2013

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje informuje poskytovatele sociálních služeb, že dle „Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb a posouzení žádosti o dotaci ze státního rozpočtu v oblasti podpory poskytování sociálních služeb", je příjemce dotace povinen provést finanční vypořádání poskytnuté dotace za rok 2013. Podklady pro finanční vypořádání poskytnuté dotace za rok 2013 je nutné předložit nejpozději do 5. 2. 2014 Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu JčK, oddělení sociálních služeb. Podrobné informace, včetně potřebných tiskopisů, lze nalézt na webových stránkách MPSV.

Přílohy ke stažení (35.27 KB) Přílohy ke stažení


Informace pro poskytovatele sociálních služeb - Vyhlášení dotačního řízení MPSV ČR pro rok 2014 v oblasti poskytování sociálních služeb

MPSV na svých webových stránkách vyhlásilo dotační řízení k poskytnutí dotace ze státního rozpočtu pro rok 2014 pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby. Dotace je poskytována žadatelům na základě žádosti poskytovatele sociální služby o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu. Tato žádost pro rok 2014 musí být zpracována a podána výlučně prostřednictvím internetové aplikaceSociální služby - Poskytovatel v části žádost o dotaci. Žádost o dotaci pro rok 2014 je možné zpracovat a podat v termínu od 3. října 2013 do 3. listopadu 2013.

Potřebné informace včetně Metodiky a Výzvy jsou dostupně na webu MPSV.


Sociální služby - dotační řízení MPSV pro rok 2014

Informujeme poskytovatele sociálních služeb (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách), že předpokládaný termín vyhlášení dotačního řízení MPSV 2014 pro oblast sociálních služeb je plánován na říjen 2013. Dotační řízení bude vyhlašovat MPSV na svých webových stránkách www.mpsv.cz. Ve druhé polovině září 2013 by měla být na webových stránkách ministerstva zveřejněna aktualizovaná Metodika MPSV pro poskytování dotací ze státního rozpočtu, která bude již zahrnovat mechanismus tzv. vyrovnávacích plateb.


Vyjádření Jihočeského kraje ke zveřejněným výsledkům dotačního řízení MPSV pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2013.

Na základě zveřejněných výsledků dotačního řízení MPSV na rok 2013 je zřejmé, že opět dochází k nesystémovému snižování finančních prostředků ze státního rozpočtu určených na podporu poskytovatelům sociálních služeb. Pro území Jihočeského kraje bylo pro rok 2013 Jihočeskému kraji od MPSV přiděleno „směrné číslo" ve výši 386,7 mil. Kč, přestože požadavek na dotaci vyčíslený v souhrnné žádosti, který považuje Jihočeský kraj za minimální objem finančních prostředků nutných k zajištění současných poskytovatelů sociálních služeb v Jihočeském kraji, činí 487,8 mil. Kč. Rozdíl mezi „směrným číslem" a požadavkem dle schváleného Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území Jihočeského kraje pro rok 2013 dosahuje cca 101 mil. Kč. Uvedenou situaci považuje Jihočeský kraj za vážnou a dlouhodobě neudržitelnou, neboť ke krácení finančních prostředků ze státního rozpočtu určených v rámci dotačního řízení MPSV pro poskytovatele sociálních služeb dochází každoročně, což nekoresponduje se zajištěním základní dostupnosti sociálních služeb a zvyšováním provozních nákladů poskytovatelů sociálních služeb.

I přes to, že došlo oproti roku 2012 k navýšení finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu Jihočeského kraje na podporu sociálních služeb v rámci vyhlašovaných grantových/příspěvkových programů, nelze výpadek ze státního rozpočtu ve výši 101 mil. Kč nahrazovat z těchto zdrojů.

Z tohoto důvodu doporučujeme poskytovatelům sociálních služeb, kteří nesouhlasí s přiznanou výší dotace pro rok 2013, aby o této skutečnosti, včetně oprávněného požadavku, písemně informovali poskytovatele dotace - MPSV s požadavkem na dofinancování (kopii této žádosti zasílejte na vědomí krajskému úřadu, odboru sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálních služeb) a to nejpozději v termínu do 31.3.2013.

Na závěr uvádíme, že Jihočeský kraj bude nadále vyvíjet úsilí o navýšení potřebných finančních prostředků pro poskytovatele sociálních služeb ze státního rozpočtu s cílem předejít možnému kolapsu, který při současné situaci hrozí.


Informace pro poskytovatele sociálních služeb - Finanční vypořádání dotace MPSV za rok 2012

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje informuje poskytovatele sociálních služeb, že dle Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb v oblasti podpory poskytování sociálních služeb, je příjemce dotace povinen provést finanční vypořádání poskytnuté dotace za rok 2012. Podklady pro finanční vypořádání poskytnuté dotace za rok 2012 je nutné předložit nejpozději do 5. 2. 2013 Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu JčK, oddělení sociálních služeb. Podrobné informace, včetně potřebných tiskopisů, lze nalézt na webových stránkách MPSV.

 

Tiskopisy ke stažení (35.46 KB) Tiskopisy ke stažení


Informace pro poskytovatele sociálních služeb - Vyhlášení dotačního řízení MPSV ČR pro rok 2013 v oblasti poskytování sociálních služeb

Ministerstvo práce a sociálních věcí na svých webových stránkách vyhlásilo dotační řízení k poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2013 pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby (dále jen „poskytovatelé sociálních služeb"). Dotace je poskytována žadatelům na základě žádosti poskytovatele sociální služby o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu. Tato žádost pro rok 2013 musí být zpracována a podána výlučně prostřednictvím internetové aplikace Sociální služby - Poskytovatel v části žádost o dotaci. Žádost o dotaci pro rok 2013 je možné zpracovat a podat v termínu od 20. září 2012 do 20. října 2012.Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace, postup pro podání žádosti, postup pro posouzení žádosti a stanovení výše dotace, pravidla a podmínky pro čerpání, kontrolu a finanční vypořádání dotace jsou uvedeny v Metodice Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu.

Veškeré potřebné informace lze nalézt na webu MPSV na adrese http://www.mpsv.cz/cs/13565


Informace k výsledkům dotačního řízení MPSV v roce 2012

Na základě zveřejněných výsledků MPSV pro dotační řízení na rok 2012 a informací, které jsou v této souvislosti prezentovány ze strany poskytovatele dotace, uvádí Jihočeský kraj doplňující informace k procesu dotačního řízení MPSV pro rok 2012.

Přidělené disponibilní prostředky ze státního rozpočtu, určené k přerozdělení v rámci dotačního řízení MPSV pro poskytovatele sociálních služeb v Jihočeském kraji, jsou každoročně snižovány. Pro rok 2012 bylo Jihočeskému kraji od MPSV přiděleno „směrné číslo" ve výši cca 386 mil. Kč. To je o 30 milionů korun méně, než v roce 2011. Tuto částku považuje Jihočeský kraj za naprosto nedostatečnou. Dojde k výraznému podfinancování některých druhů sociálních služeb. Nebyla zohledněna ani skutečnost, že požadavky poskytovatelů sociálních služeb na rok 2012 jsou vyšší vzhledem ke konci financování vybraných druhů sociálních služeb z individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji, reg. číslo CZ.1.4/3.1.00/05.0001, který v Jihočeském kraji končí 30. 6. 2012. Tato situace byla MPSV známa.

Dne 15. 11. 2011 byla na MPSV odeslána souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2012 na poskytování sociálních služeb pro území Jihočeského kraje, a to dle ust. § 101 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, s celkovým požadavkem ve výši 492 852 000 Kč. Tato částka vycházela ze zpracovaného Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje. Souhrnná žádost o poskytnutí dotace na příslušné následující rozpočtové období obsahovala dle dikce tohoto zákona zpracovaný střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a výši požadavku na dotaci, který považuje Jihočeský kraj za minimální objem finančních prostředků nutných k zajištění současných poskytovatelů sociálních služeb v Jihočeském kraji. Zároveň byl odeslán na MPSV dopis Mgr. Jiřího Zimoly, hejtmana Jihočeského kraje, adresovaný ministrovi práce a sociálních věcí, Dr. Ing. Jaromíru Drábkovi, s upozorněním, že v případě snížení potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu pro rok 2012 dojde k zániku některých poskytovatelů sociálních služeb, nebude zajištěna ani základní dostupnost těchto služeb osobám, které je nezbytně potřebují, a bude narušena současná síť poskytovatelů služeb.

Uvedené návrhy dotace zaslané krajským úřadem nebyly MPSV akceptovány. Návrhy výše dotace byly stanoveny pouze poskytovatelem dotace (MPSV). Postup stanovení částek dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb ze strany MPSV je zveřejněn na webových stránkách MPSV. Návrhy výše dotace doporučované krajským úřadem jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb jsou dostupné jako optimální návrh podpory v internetové aplikaci OKslužby-poskytovatel, jejímž prostřednictvím byla podávána žádost o dotaci.

V případě, že poskytovatel sociální služby není spokojen s přiznanou výší dotace pro rok 2012, doporučujeme obrátit se na MPSV s požadavkem na dofinancování. Jihočeský kraj si je vědom vážnosti situace a bude se i nadále snažit o navýšení finančních prostředků pro poskytovatele služeb v Jihočeském kraji, a to včetně navýšení finančních prostředků ze svého rozpočtu oproti roku 2011, určených na podporu sociálních služeb v rámci vyhlašovaných grantových či příspěvkových programů.

Postup doporučení DŘ 2012 (622.51 KB) Postup doporučení DŘ 2012


Informace pro poskytovatele sociálních služeb - Finanční vypořádání dotace MPSV za rok 2011

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje (dále OSVZ KÚ JčK) informuje, že dle Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb v oblasti podpory poskytování sociálních služeb je příjemce dotace povinen provést finanční vypořádání poskytnuté dotace za rok 2011. Podklady pro finanční vypořádání poskytnuté dotace za rok 2011 je nutné předložit nejpozději do 5. 2. 2012 na OSVZ KÚ JčK. Podrobné informace, včetně potřebných tiskopisů, lze nalézt ne webových stránkách MPSV.

Finanční vypořádání dotace MPSV za rok 2011 (77.86 KB) Finanční vypořádání dotace MPSV za rok 2011


Informační setkání pro poskytovatele sociálních služeb týkající se dotačního řízení MPSV

Jihočeský kraj uspořádal v sále Zastupitelstva Jihočeského kraje informační setkání pro poskytovatele sociálních služeb týkající se dotačního řízení Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
Na tomto setkání vystoupila náměstkyně hejtmana a radní pro oblast sociálních věcí a zdravotnictví Jihočeského kraje Ivana Stráská, která přítomné poskytovatele sociálních služeb seznámila s finančním výhledem pro rok 2012, kdy Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) uvolní na sociální služby v kraji cca o 30 milionů korun méně než v roce2011. Minimální objem finančních prostředků nutných k zajištění současných poskytovatelů sociálních služeb v Jihočeském kraji v souladu se schváleným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb činí 493 mil. Kč. Uvedený požadavek byl sdělen MPSV, přidělená částka MPSV pro území Jihočeského kraje však počítá pouze s 386 mil. Kč. Tuto částku považuje Jihočeský kraj za naprosto nedostatečnou a dojde k výraznému podfinancování sociálních služeb. Pokles přidělených prostředků od MPSV pro Jihočeský kraj nekoresponduje se zvyšováním provozních nákladů, které budou poskytovatelům v roce 2012 vznikat a skutečností, že v polovině roku 2012 končí individuální projekt „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji" z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Jak bylo uvedeno, problémy lze očekávat při zajišťování zejména pobytových služeb. Vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Petr Studenovský, ve své prezentací shrnul dosavadní průběh dotačního řízení MPSV, zdůraznil roli Jihočeského kraje a Krajského úřadu Jihočeského kraje v rámci dotačního řízení a rovněž upozornil na nedostatečný objem finančních prostředků nutných k zajištění sociálních služeb na území Jihočeského kraje. Po vyhlášení výsledků dotačního řízení MPSV zveřejní KÚ JčK zásady, na základě kterých doporučoval nezbytnou výši finančních prostředků pro jednotlivé druhy sociálních služeb.
Tak jako v minulých letech i pro rok 2012 se počítá v rozpočtu Jihočeského kraje s finančními prostředky na grantové/příspěvkové programy pro oblast sociálních služeb. Dopad dotačního řízení MPSV však může mít zásadní vliv na směřování vyhlašovaných programů v sociální oblasti. Vyhlášení první vlny se předpokládá na počátku roku 2012, upřesňující informace budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách Jihočeského kraje.

Prezentace - Dotační řízení MPSV (458.30 KB) Prezentace - Dotační řízení MPSV


Briefing k dotačnímu řízení MPSV pro rok 2012

Zástupci Krajského úřadu a samosprávy Jihočeského kraje svolávají informační schůzku určenou poskytovatelům sociálních služeb týkající se právě probíhajícího dotačního řízení MPSV v oblasti sociálních služeb na rok 2012. Na tomto briefingu budou ze strany Jihočeského kraje sděleny aktuální informace k dotačnímu řízení MPSV s ohledem na zprávy, které jsou ze strany MPSV k tomuto dotačnímu řízení prezentovány. Setkání proběhne dne 12. 12. 2011 v sále Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 2010, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice od 10,00 hodin. Předpokládáme účast jednoho zástupce za organizaci vzhledem k omezené kapacitě sálu.


Seminář pro poskytovatele sociálních služeb a subjekty působící v sociální oblasti na území Jihočeského kraje

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálních služeb, pořádá Seminář pro subjekty působící v sociální oblasti a poskytovatele sociálních služeb na území Jihočeského kraje, kteří žádali či žádají o dotaci v rámci příspěvkového programu „Podpora terénních sociálních služeb".

Seminář se bude konat dne 27. 06. 2011 od 15,00 hod. v zasedací místnosti OSVZ č. 108, v budově Krajského úřadu JčK, B. Němcové 49/3, České Budějovice. Podrobnější informace k semináři lze najít v pozvánce.

Seminář je bezplatný. Vzhledem k omezené kapacitě Vás žádáme o potvrzení účasti do 23. 06. 2011 na e-mail: lomsky@kraj-jihocesky.cz; zumrova@kraj-jihocesky.cz.

Pozvánka ke stažení (24.99 KB) Pozvánka ke stažení


Vyjádření Jihočeského kraje pro poskytovatele sociálních služeb

Dotační řízení MPSV na sociální služby 2011

Dne 17. 1. 2011 byly na stránkách MPSV vyhlášeny výsledky dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2011. Vzhledem k nesouhlasu některých poskytovatelů s přiznanou výší dotace od MPSV pro rok 2011 na zajištění základních činností při zajišťování sociálních služeb uvádí Jihočeský kraj následující informace. Poskytovatelem dotace ze státního rozpočtu v oblasti podpory poskytování sociálních služeb je MPSV, které v konečné fázi rozhoduje o výši přidělených finančních prostředků jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb.

Jihočeskému kraji (stejně jako ostatním krajům České republiky) byl sdělen objem finančních prostředků, které má kraj v rámci dotačního řízení pro oblast sociálních služeb k dispozici. Aktuální výše těchto prostředků pro Jihočeský kraj na rok 2011 činí cca 400 mil. Kč Je třeba zdůraznit, že objem finančních prostředků pro Jihočeský kraj v oblasti podpory poskytování sociálních služeb se každoročně snižuje. V porovnání s rokem 2010 jde o propad cca o 60 mil. Kč. Na základě přiznaného objemu těchto prostředků Krajský úřad Jihočeského kraje doporučil návrhy na přerozdělení dotací pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb. Návrh obsahoval optimální výši, vycházející z našeho střednědobého plánu, a částku zohledňující přidělené prostředky.

Zástupci samosprávy Jihočeského kraje i zaměstnanci Krajského úřadu Jihočeského kraje opakovaně upozorňovali MPSV na fakt, že výše přidělených finančních prostředků pro rok 2011 na zajištění sociálních služeb na území Jihočeského kraje je naprosto nedostatečná. Může dojít k ohrožení poskytování některých sociálních služeb, dokonce k jejich likvidaci. Požadovali navýšení objemu prostředků pro Jihočeský kraj. Bez dostatečného objemu finančních prostředků ze státního rozpočtu není Jihočeský kraj schopen zajistit dostupnost sociálních služeb v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb. Za dopad na jednotlivé poskytovatele služeb nese přímou odpovědnost MPSV jako poskytovatel dotace.

V případě, že poskytovatel sociálních služeb má výhrady k výši přidělené dotace od MPSV, doporučujeme zaslat tuto informaci na MPSV a na vědomí Krajskému úřadu Jihočeského kraje. Jihočeský kraj se však nebude jednotlivě vyjadřovat k výši dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb, neboť není jejím poskytovatelem. Zároveň informujeme, že vybrané druhy sociálních služeb budou podpořeny v rámci připravovaných grantových/příspěvkových programů Jihočeského kraje, které jsou zveřejňovány na webových stránkách kraje. Alokované finanční prostředky z rozpočtu Jihočeského kraje, určené pro tuto oblast, však nemohou řešit současnou situaci výpadku finančních prostředků ze státního rozpočtu.

Další informace případně podá:
Mgr. Petr Studenovský - vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví KÚ - 386 720 600


Informace pro poskytovatele sociálních služeb - Finanční vypořádání dotace MPSV za rok 2010

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje (dále OSVZ KÚ JčK) informuje, že dle Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb v oblasti podpory poskytování sociálních služeb je příjemce dotace povinen provést finanční vypořádání poskytnuté dotace za rok 2010. Podklady pro finanční vypořádání poskytnuté dotace za rok 2010 je nutné předložit nejpozději do 5. 2. 2011 na OSVZ KÚ JčK.Podrobné informace včetně potřebných tiskopisů lze nalézt na webových stránkách MPSV http://www.mpsv.cz/cs/8966 .

Podklady pro finanční vypořádání poskytnuté dotace (66.40 KB) Podklady pro finanční vypořádání poskytnuté dotace


Dotační řízení MPSV pro rok 2011 v oblasti poskytování sociálních služeb

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo na svých webových stránkách dotační řízení MPSV pro rok 2011 v oblasti poskytování sociálních služeb. Termín pro zpracování a podání žádostí v řádném termínu je stanoven od 7. září 2010 do 11. října 2010. Veškeré další potřebné informace lze nalézt na webu MPSV na adrese http://www.mpsv.cz/cs/9374.


Sdělení poskytovatelům sociálních služeb

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví informuje, že dne 25. 3. 2010 odešla z bankovního účtu Jihočeského kraje 1. splátka dotace MPSV na podporu poskytovatelů sociálních služeb v Jihočeském kraji v roce 2010. Finanční prostředky byly, dle telefonického sdělení pracovnice MPSV, uvolněny dne 19. 3. 2009, na účtu Jihočeského kraje byly připsány dne 23. 3. 2010.


5.1.2010 Informace pro poskytovatele sociálních služeb - Finanční vypořádání dotace MPSV za rok 2009

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje (dále OSVZ KÚ JčK) informuje, že nejpozději do 5. 2. 2010 je nutné na OSVZ KÚ JčK předložit finanční vypořádání dotace MPSV 2009 určenou na poskytování sociálních služeb viz Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu pro poskytovatele sociálních služeb pro rok 2009 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb.

Podrobné informace k finančnímu vypořádání vč. povinných příloh naleznete v příloze.

Informace a tiskopisy ke stažení (zazipováno) (61.31 KB) Informace a tiskopisy ke stažení (zazipováno)


27.7.2009 Dotační řízení MPSV pro rok 2010

MPSV zveřejnilo na svých webových stránkách informace k Dotačnímu řízení pro rok 2010. Podrobnosti naleznete na webové stránce MPSV http://www.mpsv.cz/cs/7470. Dále MPSV informuje žadatele o dotaci ze státního rozpočtu pro poskytování sociálních služeb pro rok 2010 o novém systému podávání žádostí. Více na http://www.mpsv.cz/cs/7341.


25.06.2009 Informace k podávání žádostí - Dotační řízení MPSV 2010

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo na Integrovaném portálu MPSV informace týkající se Dotačního řízení pro rok 2010. Oproti předchozím rokům došlo ke změnám ve formě podávání žádostí.

Poskytovatelé sociálních služeb budou své žádosti nově zpracovávat a podávat prostřednictvím internetové aplikace "OKslužby - poskytovatel". Aplikace zatím není zprovozněna. Provoz bude zahájen 1. 9. 2009.
Do té doby musí žadatel získat oprávnění k přístupu, proto je nutné nejpozději od 31.7.2009 zaslat na MPSV souhlas se zpracováním osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a další podrobné informace o Dotačním řízení na rok 2010 naleznete na http://portal.mpsv.cz/soc/ssl/poskyt/pgm_info.


Příspěvkový program "Podpora terénních sociálních služeb"

Jihočeský kraj vyhlásil dne 24.6. 2009 příspěvkový program "Podpora terénních sociálních služeb", podrobné informace naleznete v sekci Granty, Fondy EU/Granty a příspěvky Jihočeského kraje/Aktuální výzvy - granty a příspěvky Jihočeského kraje.


Další informace k finančnímu vypořádání - dotační řízení MPSV, rok 2008

Na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí byla zveřejněna aktualita týkající se finančního vypořádání dotací na rok 2008 pro poskytovatele sociálních služeb. Rovněž jsou zde ke stažení tiskopisy, na kterých se finanční vypořádání předkládá včetně informací o komentáři.

Celé znění aktuality a tiskopisy jsou na adrese http://www.mpsv.cz/cs/6101.

Komentář - Tabulka finančního vypořádání poskytnuté dotace MPSV pro rok 2008 na sociální službu (23.00 KB) Komentář - Tabulka finančního vypořádání poskytnuté dotace MPSV pro rok 2008 na sociální službu


Dotační řízení MPSV na rok 2009

Na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí byly zveřejněny předběžné výsledky Dotačního řízení MPSV na rok 2009 pro poskytovatele sociálních služeb.

Podrobnější informace o předběžných výsledcích jsou dostupné na adrese http://www.mpsv.cz/cs/6108.


Informace k finančnímu vypořádání - dotační řízení MPSV, rok 2008

Na základě Oznámení o změně „Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu pro poskytovatele sociálních služeb pro rok 2008 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb"( dále jen „Metodika"), je příjemce dotace povinen provést finanční vypořádání poskytnuté dotace v souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.

Bližší informace o způsobu finančního vypořádání naleznete v přílohách.

Informace k finančnímu  vypořádání (28.11 KB) Informace k finančnímu vypořádání

Tiskopis příloha 9-52-2008 (27.00 KB) Tiskopis příloha 9-52-2008


Hodnocení podaných žádostí

V rámci dotačního řízení MPSV ČR pro poskytovatele sociálních služeb pro rok 2009 provedl Krajský úřad Jihočeského kraje v rámci programu podpory A formální hodnocení podaných žádostí.

Žádost o dotaci podalo celkem 128 subjektů, jedna žádost byla žadatelem stornována z důvodu předložení do programu podpory B. Poskytovatelé sociálních služeb celkem žádají na 292 služeb s celkovým požadavkem ve výši 721.102.619,- Kč.

Výsledky formálního hodnocení naleznete v příloze.

Hodnocení podaných žádostí ke stažení (121.09 KB) Hodnocení podaných žádostí ke stažení


Informace - Dotační řízení MPSV na rok 2009 - Poskytovatelé sociálních služeb

V případě technických problémů při zpracovávání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2009 v programu 602XML Filler se prosím obracejte na firmu 602sofware, která je připravena Vám pomoci.
Telefonní spojení na technickou podporu: 222 011 206, 222 011 602

e-mailové spojení: mpsv@602.cz


Dotační řízení MPSV na r. 2009 - Program podpory B

Vyjádření k podpoře sociální služby ze strany příslušného odboru sociálních věcí nebo jiného věcně příslušného pracoviště krajského úřadu v případě programu podpory B - sociální služby s nadregionální působností (dále vyjádření) je možné získat v případě, že doložíte níže požadované informace.

K vyjádření elektronicky doložte:
1. výroční zprávu
2. místo vaší působnosti v rámci Jihočeského kraje tzn. kde je sociální služba poskytována
3. počet klientů z Jihočeského kraje v členění na okresy v roce 2007, 2008 a odhad na rok 2009
4. odkaz na vaše internetové stránky v případě, že je máte
5. standardizovaný formulář vyjádření stanovený MPSV ČR kde bude v úvodu textové části uvedeno:
a. váš přesný název (dle registru poskytovatelů soc. sl.)
b. sídlo
c. IČ

Požadované informace zašlete na email hrneckova@kraj-jihocesky.cz, po jejich obdržení je možné, že vás požádáme ještě o další doplnění.
Na vystavení vyjádření si rezervujeme 3 pracovní dny, poté dáváme vyjádření k poštovní přepravě. Za pozdní doručení vyjádření z důvodu zdržení při poštovní přepravě neneseme žádnou odpovědnost.


Seminář pro poskytovatele sociálních služeb

V souvislosti s vyhlášeným dotačním řízením MPSV ČR pro rok 2009 se bude pro poskytovatele sociálních služeb konat seminář. Termín je stanoven na 10. 9. 2008 od 9 hod. v budově krajského úřadu v ulici Boženy Němcové (druhá budova) v zasedací místnosti č. 325.

Svou účast prosím potvrďte na email: Ing. Ivana Hrnečková hrneckova@kraj-jihocesky.cz.


Vyhlášení dotačního řízení MPSV ČR pro rok 2009

Dne 1.9. 2008 bylo vyhlášeno dotační řízení k poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2009 pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby (poskytovatelé sociálních služeb).

Dotaci ze státního rozpočtu lze poskytnout pouze k financování běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním sociálních služeb.

Dotaci pro rok 2009 lze poskytnout poskytovateli sociální služby, který má oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb (§84 odst. 5 zákona o sociálních službách).

Dotaci ze státního rozpočtu lze poskytnout pouze na financování základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části III, hlavě I, díle 2 až 4 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách.

Termín pro podání elektronické i tištěné verze žádosti (se shodným kontrolním znakem) je do 30.9. 2008 (včetně).

Výzvu, metodiku, zásady i formulář žádosti (XML Filler) naleznete na http://www.mpsv.cz/cs/5636.


Vyúčtování finančního příspěvku „Program podpory bezpříspěvkového dárcovství krve v Jihočeském kraji pro rok 2008"

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje zveřejňuje pro OS ČČK v Jihočeském kraji podklady k vyúčtování finančních prostředků poskytnutých v rámci „Programu podpory bezpříspěvkového dárcovství krve v Jihočeském kraji pro rok 2008". Jedná se o formulář rozpočtu BDK s komentářem a soupisku účetních dokladů BDK. Tyto dvě vyplněné tabulky, dále závěrečnou zprávu o činnosti organizace a kopie příslušných dokladů je nutné předložit na podatelnu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví KÚ JčK, B. Němcové 49/3, České Budějovice, a to nejpozději do 30.01.2009. Konkrétní dotazy zodpoví Mgr. Monika Hanzelyová, tel. 386 720 814, e-mail: hanzelyova@kraj-jihocesky.cz.

formulář rozpočtu BDK s komentářem (.xls, 2 listy v sešitu) (25.50 KB) formulář rozpočtu BDK s komentářem (.xls, 2 listy v sešitu)

Soupiska účetních dokladů BDK (40.00 KB) Soupiska účetních dokladů BDK


Vyhlášení dotačního řízení MPSV ČR pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2008

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje oznamuje, že dne 31. 8. 2007 MPSV ČR vyhlásilo dotační řízení na rok 2008 pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby. Podrobné informace o výzvě, včetně potřebných metodických pokynů, dokumentů, příloh a programu XML Filler ke zpracování žádostí naleznete na adrese: http://www.mpsv.cz/cs/4557.

Program podpory A - žádost o dotaci se podává v písemné i elektronické podobě příslušnému krajskému úřadu (e-mail: dotaceosvz@kraj-jihocesky.cz) a současně vždy v kopii na e-mailovou adresu MPSV uvedenou ve výzvě (e-mail soc.sluzby-zadost@mpsv.cz), a to nejpozději do 1.října 2007 (včetně). Program podpory A je zaměřen na podporu poskytování sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter, poskytovaných uživatelům služeb v souladu s místními či regionálními potřebami (podpora podle §101 zákona č. 108/2006 Sb.)

Program podpory B - žádost o dotace se podává v písemné i elektronické podobě na MPSV ČR (e-mail soc.sluzby-zadost@mpsv.cz), a to do 1.října 2007 (včetně). Program podpory B je zaměřen na podporu poskytování sociálních služeb, které mají celostátní či nadregionální charakter (podpora podle §104 odst. 3 písm. a) zákona č. 108/2006 Sb.)

Kontakty:

Ing. Ivana Hrnečková, e-mail: hrneckova@kraj-jihocesky.cz; tel. 386 720 626
Mgr. Renata Zumrová, e-mail : zumrova@kraj-jihocesky.cz; tel. 386 720 646

Krajský úřad - Jihočeský kraj
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
U Zimního stadionu 1592/2
370 76 České Budějovice
pracoviště: Boženy Němcové 49/3


Upozornění pro žadatele - dotační řízení pro poskytovatele sociálních služeb o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2008

Vyjádření MPSV ČR k problematice generování kódu formuláře žádosti:
V případě neshody kódu formuláře žádosti v tištěné a elektronické verzi je potřeba instalovat aktuální verzi programu 602XML Filler.
Pokud si žadatel o dotaci tuto aktuální verzi nenainstaloval, liší se kódy formuláře v tištěné a elektronické podobě.

Umístění programu:
www.mpsv.cz -> Finanční prostředky pro rok 2008 -> Program „602XML Filler"
nebo ze stránek výrobce http://www.602.cz/cz/produkty/602xml_filler_2_5/download

Pro poskytovatele sociálních služeb je zřízena linka technické pomoci, kde je možné řešit problémy při práci s formulářem žádosti o dotaci a asistence při instalaci nové verze programu 602XML Filler.
Technická podpora: tel.: 222 011 206


Rok 2007


Vyúčtování neinvestiční dotace z MPSV ČR na sociální služby za rok 2007

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje upozorňuje, že na webových stránkách MPSV ČR byly zveřejněny formuláře pro vyúčtování roku 2007 pro poskytovatele sociálních služeb, kteří obdrželi v roce 2007 neinvestiční dotace na sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a to v rámci dotačního řízení MPSV pro oblast podpory poskytování sociálních služeb. Finanční prostředky poskytnuté od MPSV na rok 2007 je možné používat do 31. prosince 2007 a k tomu datu je nutné vyhotovit vyúčtování dotace. Vyúčtování musí být předloženo přímo MPSV nejpozději do 15. února 2008 na zmíněných předepsaných formulářích. V případě, že poskytnuté finanční prostředky nebyly čerpány v souladu s Rozhodnutím, musí být nevyčerpané prostředky vráceny na účet MPSV ČR. Další potřebné informace naleznete zde: http://www.mpsv.cz/cs/4469.


Informace - dotační řízení na rok 2007 pro poskytovatele sociálních služeb

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje oznamuje, že dne 4. 7. 2006 bylo vyhlášeno MPSV ČR dotační řízení na rok 2007 pro poskytovatele sociálních služeb. Podrobné informace o výzvě, včetně potřebných metodických pokynů, dokumentů, příloh a programu XML Filler ke zpracování žádostí naleznete na adrese: http://www.mpsv.cz/cs/2910.

Program podpory A - žádost o dotaci se podává v písemné i elektronické podobě příslušnému krajskému úřadu (e-mail: dotaceosvz@kraj-jihocesky.cz) a současně vždy v kopii na e-mailovou adresu MPSV uvedenou ve výzvě (e-mail soc.sluzby-zadost2007@mpsv.cz), a to nejpozději do 31. srpna 2006. Program podpory A je zaměřen na podporu poskytování sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter, poskytovaných uživatelům služeb v souladu s místními či regionálními potřebami (podpora podle §101 zákona č. 108/2006 Sb.)

Program podpory B - žádost o dotace se podává v písemné i elektronické podobě na MPSV ČR (e-mail soc.sluzby-zadost2007@mpsv.cz), a to do 30. září 2006. Program podpory B je zaměřen na podporu poskytování sociálních služeb, které mají celostátní či nadregionální charakter (podpora podle §104 odst. 3 písm. a) zákona č. 108/2006 Sb.)

Kontakty:

Ing. Ivana Hrnečková, tel. 386 720 626, e-mail: hrneckova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Renata Zumrová, tel. 386 720 646, e-mail : zumrova@kraj-jihocesky.cz

Krajský úřad - Jihočeský kraj
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
U Zimního stadionu 1592/2
370 76 České Budějovice
pracoviště: Boženy Němcové 49/3

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku