Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Informace o zpracovávání osobních údajů

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

A. Informace o zpracovávání osobních údajů na Krajském úřadu Jihočeského kraje, na které se podle § 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, nevztahuje oznamovací povinnost.


1. Účel zpracování osobních údajů

a. personální a mzdová agenda
b. seznam členů zastupitelstva kraje
c. seznam členů výborů zastupitelstva kraje, komisí rady kraje a ostatních pracovních a poradních orgánů kraje zřízených orgány kraje, z řad odborníků mimo členy zastupitelstva kraje
d. seznam vedoucích zaměstnanců organizací zřízených nebo založených krajem
e. vedení spisu ve správním řízení ve věcech v přenesené působnosti vykonávané krajským úřadem


2. Kategorie osobních údajů

a. personální a mzdová agenda
- adresní a identifikační údaje (jméno, příjmení, datum a místo narození, rodinný stav, rodné číslo, státní příslušnost, adresa místa trvalého pobytu)
- popisné údaje (vzdělání, znalost cizích jazyků, odborné znalosti a dovednosti, počet dětí, předchozí zaměstnání, zdravotní pojišťovna, plat, bankovní spojení)
- údaje o jiné osobě (jméno a příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu člena rodiny - manžela/manželky)
b. seznam členů zastupitelstva kraje

- adresní a identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, rodinný stav, adresa místa trvalého pobytu, příp. adresa pro doručování, telefonní spojení domů, příp. do zaměstnání, elektronická adresa)
- popisné údaje (vzdělání, odměna za výkon funkce, bankovní spojení)
c. seznam členů výborů zastupitelstva kraje, komisí rady kraje a ostatních pracovních a poradních orgánů kraje zřízených orgány kraje, z řad odborníků mimo členy zastupitelstva kraje
- adresní a identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa místa trvalého pobytu, příp. adresa pro doručování)
d. seznam vedoucích zaměstnanců organizací zřízených nebo založených krajem

- adresní a identifikační údaje (jméno, příjmení, datum a místo narození, rodinný stav, rodné číslo, státní příslušnost, adresa místa trvalého pobytu, telefonní spojení do zaměstnání a domů, elektronická adresa)
- popisné údaje (vzdělání, znalost cizích jazyků, odborné znalosti a dovednosti, předchozí zaměstnání, plat)
e. vedení spisu ve správním řízení ve věcech v přenesené působnosti vykonávané krajským úřadem

- adresní a identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, příp. adresa pro doručování)

3. Kategorie subjektu osobních údajů

a. personální a mzdová agenda
- zaměstnanci Jihočeského kraje zařazení do krajského úřadu
b. seznam členů zastupitelstva kraje

- osoby s jiným vztahem k Jihočeskému kraji - členové Zastupitelstva Jihočeského kraje
c. seznam členů výborů zastupitelstva kraje, komisí rady kraje a ostatních pracovních a poradních orgánů kraje zřízených orgány kraje, z řad odborníků mimo členy zastupitelstva kraje
- osoby s jiným vztahem k Jihočeskému kraji - členové výborů Zastupitelstva Jihočeského kraje, komisí Rady Jihočeského kraje a ostatních pracovních a poradních orgánů zřízených orgány kraje mimo členy Zastupitelstva Jihočeského kraje
d. seznam vedoucích zaměstnanců organizací zřízených nebo založených krajem

- ředitelé příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem
e. vedení spisu ve správním řízení ve věcech v přenesené působnosti vykonávané krajským úřadem

- osoby s jiných vztahem k Jihočeskému kraji - účastnící řízení, které vede Krajský úřad Jihočeského kraje v přenesené působnosti podle zvláštních zákonů


4. Kategorie příjemců osobních údajů

a. personální a mzdová agenda
- Jihočeský kraj
- orgány provádějící kontrolu personální a mzdové agendy
b. seznam členů zastupitelstva kraje

- Jihočeský kraj
c. seznam členů výborů zastupitelstva kraje, komisí rady kraje a ostatních pracovních a poradních orgánů kraje zřízených orgány kraje, z řad odborníků mimo členy zastupitelstva kraje
- Jihočeský kraj
d. seznam vedoucích zaměstnanců organizací zřízených nebo založených krajem

- Jihočeský kraj
e. vedení spisu ve správním řízení ve věcech v přenesené působnosti vykonávané krajským úřadem

- Krajský úřad Jihočeského kraje při výkonu přenesené působnosti podle zvláštních zákonů,
- nadřízené orgány Krajského úřadu Jihočeského kraje při řízeních o odvolání proti rozhodnutí krajského úřadu, řízeních o přezkumu a obnově řízení a při kontrole výkonu přenesené působnosti krajským úřadem

5. Doba uchování osobních údajů

Podle skartačních lhůt stanovených Spisovým a skartačním řádem Krajského úřadu Jihočeského kraje

B. Informace subjektu údajů o zpracovávání osobních údajů prostřednictvím kamerového systému CCTV se záznamem na Krajském úřadu Jihočeského kraje (správce), v souladu § 11 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

1. Účel zpracování osobních údajů:

a. Ochrana majetku před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím ve smyslu §17 odst. 2 zákona . 129/2000 Sb.
a souvisejících předpisů
b. Ochrana života a zdraví, prevence před vandalismem a omezení vstupu nežádoucích osob

2. Kategorie osobních údajů

a. Obrazové údaje (postava, podobizna)
b. Popisné údaje odvoditelné z kamerového záznamu fyzické osoby

3. Kategorie subjektu údajů

a. Zaměstnanci krajského úřadu
b. Pracovníci bezpečnostní služby a servisních organizací
c. Účastníci jednání, návštěvy, veřejnost

4. Způsob a zpracování osobních údajů

Způsobem záznamu obrazů z kamer uzavřeného kamerového systému CCTV s digitálním nahrávacím zařízením. Obrazové údaje jsou automaticky zaznamenány na harddisk HDD záznamového zařízení.

5. Kategorie příjemců osobních údajů

Správní orgány, orgány činné v trestním nebo přestupkovém řízení při řešení správních deliktů.

6. Doba uložení záznamu

3 dny, následně je záznam automaticky vymazán.

7. Místa zpracování osobních údajů

a. Budova Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 České Budějovice b. Budova Jihočeského kraje, Boženy Němcové 49/3, České Budějovice

8. Poučení subjektu údajů

Správce poučuje subjekt údajů v souladu s § 11odst. 1 zákona o jeho právu přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, jakož i o dalších právech stanovených v § 21 zákona č. 101/2000Sb. Správce plní tuto povinnost tím, že subjektu údajů zprostředkovává informaci z dotčených právních norem.

Přístup subjektu údajů k informacím

Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat.

Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • Požádat správce o vysvětlení.
  • Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
  • Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.
  • Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů nebo se na tento úřad obrátit přímo.
  • Správce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádosti subjektu o blokování údajů, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. To neplatí, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí.
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku