Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Sociální služby zařazené do základní sítě v Jihočeském kraji

V návaznosti na platný Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihočeském kraji na období 2019 – 2021 a podle Pravidel pro tvorbu a aktualizaci sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje usnesením č. 360/2018/ZK-18 ze dne 13. 12. 2018 zařazení sociálních služeb do základní sítě v Jihočeském kraji.

V období od 15. 9. 2018 do 31. 10. 2018 podalo 144 poskytovatelů sociálních služeb celkem 344 žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji na období 2019 – 2021. Hodnocení jednotlivých žádostí probíhalo v měsíci listopadu 2018 podle Kritérií hodnocení sociálních služeb pro zařazení do základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji schválených zastupitelstvem kraje v červnu 2018.


Přehled sociálních služeb zařazených do základní sítě v JčK je zveřejněn na Sociálním portálu Jihočeského kraje.

 


 

 

AKTUALIZACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOČESKÉM KRAJI PRO ROK 2018 - ČERVEN 2018


Dne 21. 6. 2018 schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje, usnesením č. 196/2018/ZK-14 ze dne 21. 6. 2018, zařazení dalších sociálních služeb do podmíněné sítě, a to na základě podaných žádostí poskytovatelů sociálních služeb.
V souladu s výše uvedeným byla upravena příloha Akčního plánu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2018.

 

Všechny informace a dokumenty ke stažení jsou k dispozici také na Sociálním portálu Jihočeského kraje

 


 

KRITÉRIA HODNOCENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ZAŘAZENÍ DO ZÁKLADNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOČESKÉM KRAJI

 

Dne 21. 6. 2018 byl zastupitelstvem Jihočeského kraje usnesením č. 197/2018/ZK-14 schválen dokument Kritéria hodnocení sociálních služeb pro zařazení do základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji, který je účinný od 1. 7.2018.
V procesu plánování sociálních služeb je ve spolupráci s pracovními skupinami navržen koncept sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji, který zohledňuje dostatečnou kapacitu, požadovanou kvalitu a odpovídající místní dostupnost, zjištěné potřeby osob na území kraje a dostupné finanční a jiné zdroje. Samotné hodnocení se skládá ze dvou částí – kvalifikační předpoklady a věcné hodnocení. Koncept sítě bude následně naplňován konkrétními sociálními službami a tím bude vytvořena základní síť sociálních služeb v Jihočeském kraji.

Dokument je zveřejněn na Sociálním portálu Jihočeského kraje

 


 

 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2019 – 2021

 

Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém zasedání dne 17. května 2018 usnesením č. 133/2018/ZK-13 schválilo Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2019 – 2021. Pro tvorbu tohoto dokumentu byla využita metoda komunitního plánování sociálních služeb, kdy bylo záměrem kraje zapojit všechny relevantní aktéry procesu, především pak poskytovatele služeb a zadavatele na místní úrovni, tedy obce. V rámci procesu plánování sociálních služeb na krajské úrovni byla navržena síť sociálních služeb na území Jihočeského kraje, která je součástí tohoto dokumentu. Naplňování sítě na území kraje bude probíhat ve vzájemné spolupráci kraje s obcemi.

 

Dokument je zveřejněn na Sociálním portálu Jihočeského kraje

 


 

Vypořádání připomínek k dokumentu SPRSS Jihočeského kraje na období 2019 – 2021

 

V souladu s § 39b vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, byl dokument SPRSS Jihočeského kraje na období 2019 – 2021 předložen k veřejnému připomínkování v období od 22. 3. 2018 do 8. 4. 2018.

Přehled došlých připomínek, včetně jejich vypořádání, je k dispozici na Sociálním portálu Jihočeského kraje

 


 

 

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JIHOČESKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2019 - 2021 - VEŘEJNÉ PŘIPOMÍNKOVÁNÍ

V souladu s ustanovením § 95 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, byl zpracován Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2019 -2021. Nyní má odborná i laická veřejnost možnost tento strategický dokument veřejně připomínkovat. Dokument zahrnuje především Priority, opatření a aktivity pracovních skupin a Průřezové priority.
Zpracovaný dokument společně s formulářem k veřejnému připomínkování je k dispozici na Sociálním portálu Jihočeského kraje v sekci Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihočeském kraji na období 2019 - 2021.
Připomínky k dokumentu je možné zasílat v termínu od 22. 3. 2018 do 8. 4. 2018 na e-mail: sedlackova@kraj-jihocesky.cz.
Došlé připomínky budou vypořádány na jednání Krajské koordinační skupiny a způsob vypořádání bude zveřejněn na Sociálním portálu Jihočeského kraje.

 


 

 

AKTUALIZACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOČESKÉM KRAJI PRO ROK 2018 - ÚNOR 2018

Dne 22. 2. 2018 schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje, usnesením č. 19/2018/ZK-11 ze dne 22. 2. 2018, zařazení sociální služby do podmíněné sítě sociálních služeb a změny u sociálních služeb zařazených taktéž do podmíněné sítě, a to na základě podaných žádostí poskytovatelů sociálních služeb.
V souladu s výše uvedeným bude upravena příloha Akčního plánu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2018.
Všechny informace a dokumenty ke stažení naleznete také na Sociálním portálu Jihočeského kraje.

 


 

Investiční záměry v oblasti sociálních služeb

Rada Jihočeského kraje usnesením č. 204/2018/RK-34 ze dne 15. 2. 2018 schválila postup pro vydávání stanovisek k investičním záměrům v oblasti poskytování sociálních služeb – dokument zveřejněn zde.

Tento postup je určen právnickým osobám, které připravují investiční záměry v oblasti sociálních služeb a v této souvislosti budou požadovat stanovisko/vyjádření kraje jako subjektu, který vydal střednědobý plán rozvoje sociálních služeb. Týká se to především žadatelů o dotaci v rámci výzev Integrovaného regionálního operačního programu a programů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Každý investiční záměr je posuzován krajským úřadem vždy samostatně a za tímto účelem musí žadatel doložit relevantní informace k předkládanému projektu a k sociální službě, které se tento záměr týká.

Důležité je doložení potřebnosti konkrétní sociální služby na daném území kraje, zda a jakým způsobem byla zjištěna, a jak je žadatelem deklarována (stanovisko obce, zápisy z komunitních plánování sociálních služeb, průzkum potřebnosti u cílových skupin apod.). Dále je nutné v žádosti o vydání stanoviska uvést, jakým způsobem je plánováno poskytování uvedené sociální služby, včetně finančního zajištění provozu sociální služby, po ukončení investiční akce v rámci udržitelnosti výstupů projektu.

Všechny tyto podklady musí žadatel o vydání stanoviska doručit na Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor sociálních věcí, alespoň 15 kalendářních dní před termínem, kdy toto stanovisko plánuje předložit k žádosti o finanční podporu.
V případě dotazů je možné kontaktovat Mgr. Moniku Hanzelyovou, tel. 386 720 814, e-mail: hanzelyova@kraj-jihocesky.cz.

 


 

PRAVIDLA PRO TVORBU A AKTUALIZACI SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOČESKÉM KRAJI

 

Dne 14. 12. 2017 byla Zastupitelstvem Jihočeského kraje usnesením č. 434/2017/ZK-10 schválena Pravidla pro tvorbu a aktualizaci sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji, která upravují postup a podmínky Jihočeského kraje pro naplňování sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji. Síť JčK bude součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihočeském kraji a bude následně naplňována konkrétními sociálními službami v souladu s těmito Pravidly. Pravidla jsou účinná od 1. 1. 2018.

Jihočeský kraj při zařazování sociálních služeb do základní a podmíněné Sítě JčK, bude přihlížet k parametru potřebnosti, který bude zjišťován na místní úrovni a taktéž bude spolupracovat s obcemi Jihočeského kraje.

 

Všechny informace a dokumenty ke stažení naleznete také na Sociálním portálu Jihočeského kraje.

 

Pravidla pro tvorbu a aktualizaci sítě soc. služeb (600.49 KB) Pravidla pro tvorbu a aktualizaci sítě soc. služeb

Formuláře k Pravidlům (270.53 KB) Formuláře k Pravidlům

 


 

AKČNÍ PLÁN STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2018 - aktualizace přílohy

V červnu 2017 byl Zastupitelstvem Jihočeského kraje schválen Akční plán Střednědobého rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2018, jehož součástí je příloha - přehled sociálních služeb zařazených do sítě. Tento přehled sociálních služeb byl upraven v souladu s usneseními Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 297/2017/ZK-8 ze dne 21. 9. 2017 a č. 382/2017/ZK-9 ze dne 2. 11. 2017.

                  

Akční plán SPRSS JčK pro rok 2018 aktualizace přílohy (2804.85 KB) Akční plán SPRSS JčK pro rok 2018 aktualizace přílohy

 


 

Aktualizace sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji pro rok 2018 – listopad 2017

Dne 2. 11. 2017 schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje svým usnesením č. 382/2017/ZK-9 zařazení dalších sociálních služeb do krajské sítě pro rok 2018 a změny u sociálních služeb, které jsou součástí základní sítě sociálních služeb, viz podrobný přehled podaných žádostí poskytovatelů sociálních služeb.
V návaznosti na výše uvedené bude upravena příloha Akčního plánu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2018.

Přehled žádostí - aktualizace sítě sociálních služeb 2018 (65.60 KB) Přehled žádostí - aktualizace sítě sociálních služeb 2018


 

Změna přílohy č. 1 Pravidel pro aktualizaci sítě sociálních služeb - vzory Pověření pro rok 2018


Zastupitelstvo Jihočeského kraje usnesením č. 302/2017/ZK-8  ze dne 21. 9. 2017 schválilo změnu přílohy č. 1 Pravidel pro aktualizaci sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji - vzory Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu (dále jen Pověření) pro rok 2018. Nutnost úprav vyvstala jednak z potřeby prodloužení platnosti Pověření pro rok 2018, dále byl dle dosavadní praxe zpřesněn čl. 5.3. Pověření, resp. dodatku k Pověření, odkazující na financování sociální služby prostřednictvím tzv. vyrovnávací platby, a dále čl. 6.2. upravující vzdělávání pracovníků v sociálních službách.    

Vzory Pověření 2018 (479.21 KB) Vzory Pověření 2018


 

Aktualizace sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji pro rok 2018


Zastupitelstvo Jihočeského kraje usnesením č. 297/2017/ZK-8 ze dne 21. 9. 2017 schválilo aktualizaci sítě sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2018. V návaznosti na uvedené bude v souladu s akceptovanými změnami u sociálních služeb, které jsou součástí sítě, a v souladu se schválenými žádostmi o zařazení sociálních služeb do základní či podmíněné krajské sítě upravena příloha Akčního plánu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2018.

Aktualizace sítě sociálních služeb pro rok 2018  (111.62 KB) Aktualizace sítě sociálních služeb pro rok 2018


 

Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2018

Dne 22. 6. 2017 schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje svým usnesením č. 235/2017/ZK-7 Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2018 (dále jen akční plán). Na zpracování dokumentu se podíleli členové Krajské koordinační skupiny a pracovních skupin, ve kterých jsou zastoupeni poskytovatelé sociálních služeb, zaměstnanci obecních úřadů, zástupci osob, kterým jsou služby poskytovány, i zaměstnanci Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje. Při tvorbě akčního plánu byla využita dostupná data z Registru poskytovatelů sociálních služeb, údaje od poskytovatelů sociálních služeb, dále byla využita data z interních zdrojů krajského úřadu, především ze žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního řízení Jihočeského kraje pro rok 2016 a 2017, včetně přehledů o finančních prostředcích poskytnutých z dalších zdrojů.

Akční plán SPRSS JčK pro rok 2018 (2803.52 KB) Akční plán SPRSS JčK pro rok 2018

Součástí akčního plánu je příloha - Přehled sociálních služeb zařazených do sítě sociálních služeb v roce 2018. Tato příloha byla aktualizována na základě žádostí o zařazení dalších sociálních služeb do krajské sítě nebo o akceptaci změn u sociálních služeb, které jsou součástí sítě, či na základě jiných objektivních skutečností (např. ukončení poskytování sociální služby) schválených usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 234/2017/ZK-7. Podrobný přehled hodnocených žádostí je zveřejněn samostatně.

Aktualizace sítě sociálních služeb JčK pro rok 2018 (63.15 KB) Aktualizace sítě sociálních služeb JčK pro rok 2018

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, byl v termínu 17. - 28. 5. 2017 akční plán zveřejněn na Sociálním portálu Jihočeského kraje a rovněž na internetovém portálu Jihočeského kraje k veřejnému připomínkování. K dispozici je přehled došlých připomínek, včetně jejich vypořádání.

Vypořádání veřejného připomínkování AP SPRSS JčK 2018 (536.49 KB) Vypořádání veřejného připomínkování AP SPRSS JčK 2018
Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2017 – změna č. 1

Zastupitelstvo Jihočeského kraje svým usnesením č. 233/2017/ZK-7 ze dne 22. 6. 2017 schválilo změnu č. 1 Akčního plánu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2017, která byla zpracována z důvodu nezbytnosti aktualizace jednotlivých částí dokumentu, vztahujících se k financování předpokládaných nákladů sociálních služeb z účelové dotace JčK.

Akční plán SPRSS JčK pro rok 2017 – změna č. 1 (2771.10 KB) Akční plán SPRSS JčK pro rok 2017 – změna č. 1
Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihočeském kraji pro rok 2018 - veřejné připomínkování


V současné době se připravuje dokument Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2018 (AP SPRSS JčK) a odborná i laická veřejnost má možnost tento dokument připomínkovat v době od 17. 5. do 28. 5. 2017.


Při tvorbě akčního plánu byly využity údaje dostupné v elektronické verzi Registru poskytovatelů sociálních služeb, dále data z interních zdrojů krajského úřadu, především ze žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního řízení Jihočeského kraje pro rok 2016 a 2017, včetně přehledů o finančních prostředcích poskytnutých pro oblast sociálních služeb z dalších zdrojů.

Akční plán SPRSS JčK pro rok 2018 verze  k veřejnému připomínkování (2765.25 KB) Akční plán SPRSS JčK pro rok 2018 verze k veřejnému připomínkování

Formulář k připomínkování AP SPRSS JčK 2018 (130.50 KB) Formulář k připomínkování AP SPRSS JčK 2018

 


 

Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2017 – aktualizace sítě sociálních služeb

Zastupitelstvo Jihočeského kraje svým usnesením č. 31/2016/ZK-2 ze dne 15. 12. 2016 schválilo aktualizaci sítě sociálních služeb, která je přílohou Akčního plánu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2017. Změny se týkají sociálních služeb, které již jsou součásti krajské sítě, a jedná se zejména o změny právní formy některých poskytovatelů sociálních služeb, kapacity služby, ukončení poskytování sociální služby, resp. některé z forem poskytování služby k 1. 1. 2017 apod. V souladu s výše uvedeným usnesením zastupitelstva kraje byla upravena příloha Akčního plánu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2017 – viz dokument níže.

Akční plán SPRSS JčK pro rok 2017 - aktualizace_prosinec 2016 (2771.83 KB) Akční plán SPRSS JčK pro rok 2017 - aktualizace_prosinec 2016


Aktualizace přílohy Akčního plánu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2017 a změna přílohy č. 1 Pravidel pro aktualizaci sítě sociálních služeb - vzory Pověření pro rok 2017

Zastupitelstvo Jihočeského kraje usnesením č. 394/2016/ZK-25 ze dne 22. 9. 2016 schválilo aktualizaci sítě sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2017. V návaznosti na uvedené byla v souladu s akceptovanými změnami u sociálních služeb, které jsou součástí sítě, a v souladu se schválenými žádostmi o zařazení sociálních služeb do podmíněné krajské sítě upravena příloha Akčního plánu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2017 (viz příloha níže). Tímtéž usnesením byla rovněž schválena změna přílohy č. 1 Pravidel pro aktualizaci sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji - vzory Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu (dále jen Pověření) pro rok 2017. Součástí schváleného materiálu je dodatek k Pověření, kterým bude prolongováno Pověření vydané poskytovatelům sociálních služeb v roce 2016, dále nový vzor Pověření (viz příloha níže) pro služby nově zařazené do základní sítě sociálních služeb v roce 2017 a také vzor podmíněného Pověření, které bude vydáno poskytovatelům v souvislosti s jejich zařazením do podmíněné sítě sociálních služeb.

Akční plán SPRSS JčK pro rok 2017 aktualizováno září 2016 (2789.85 KB) Akční plán SPRSS JčK pro rok 2017 aktualizováno září 2016

Vzory Pověření 2017 (464.28 KB) Vzory Pověření 2017

 


 

Aktualizace sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji pro rok 2017 - doplnění


Zastupitelstvo Jihočeského kraje usnesením č. 394/2016/ZK-25 ze dne 22. 9. 2016 schválilo aktualizaci sítě sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2017. Podrobný přehled jednotlivých žádostí o akceptaci změn u sociálních služeb, které jsou součástí základní sítě, a žádostí o zařazení sociálních služeb do podmíněné krajské sítě je připojen. V souladu s výše uvedeným usnesením zastupitelstva kraje bude upravena příloha Akčního plánu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2017.

Aktualizace sítě sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2017 doplnění (293.97 KB) Aktualizace sítě sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2017 doplnění

 


 

Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2017

Dne 23. 6. 2016 schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje svým usnesením č. 233/2016/ZK-24 prodloužení platnosti Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje do roku 2018. Za účelem naplňování navržených priorit a opatření tohoto strategického dokumentu byl schválen Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2017 (dále jen akční plán).
Při tvorbě akčního plánu byla využita dostupná data z Registru poskytovatelů sociálních služeb, údaje od poskytovatelů sociálních služeb, dále byla využita data z interních zdrojů krajského úřadu, především ze žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního řízení Jihočeského kraje pro rok 2015 a 2016, včetně přehledů o finančních prostředcích poskytnutých z dalších zdrojů.

Akční plán SPRSS JčK pro rok 2017 (2757.45 KB) Akční plán SPRSS JčK pro rok 2017

 

Součástí akčního plánu je příloha - Přehled sociálních služeb zařazených do sítě sociálních služeb v roce 2017. Tato příloha byla aktualizována na základě žádosti o zařazení dalších sociálních služeb do krajské sítě nebo o akceptaci změn u sociálních služeb, které jsou součástí sítě, schválených usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 232/2016/ZK-24. Podrobný přehled hodnocených žádostí je zveřejněn samostatně.

Aktualizace sítě sociálních služeb pro rok 2017 (65.81 KB) Aktualizace sítě sociálních služeb pro rok 2017

 

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, byl v termínu od 27. 5. 2016 do 3. 6. 2016 akční plán publikován na internetovém portálu Jihočeského kraje k veřejnému připomínkování. K dispozici je přehled došlých připomínek, včetně jejich vypořádání.

Vypořádání veřejného připomínkování AP SPRSS JčK 2017 (561.89 KB) Vypořádání veřejného připomínkování AP SPRSS JčK 2017Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihočeském kraji pro rok 2017 - veřejné připomínkování


V současné době se připravuje dokument Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2017 (AP SPRSS JčK) a odborná i laická veřejnost má možnost tento dokument připomínkovat v době od 27. 5. do 3. 6. 2016.


Při tvorbě akčního plánu byly využity údaje dostupné v elektronické verzi Registru poskytovatelů sociálních služeb, dále byla využita data z interních zdrojů krajského úřadu, především ze žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního řízení MPSV pro rok 2015 a dotačního řízení Jihočeského kraje pro rok 2016, včetně přehledů o finančních prostředcích poskytnutých pro oblast sociálních služeb z dalších zdrojů.

Akční plán SPRSS Jčk (2735.40 KB) Akční plán SPRSS Jčk

Formulář k připomínkování (129.50 KB) Formulář k připomínkování

 


 

 

Informace k aktualizaci sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji poskytne:

Mgr. Monika Hanzelyová, referentka pro střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
tel: 386 720 814, 724 164 073, e-mail: hanzelyova@kraj-jihocesky.cz

 


 

ARCHIV

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2008 – 2010 (2796.36 KB) Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2008 – 2010

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2011 – 2013 (5518.33 KB) Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2011 – 2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2014 – 2016 (10146.90 KB) Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2014 – 2016

Pravidla pro aktualizaci sítě 2015 - 2017 (3345.52 KB) Pravidla pro aktualizaci sítě 2015 - 2017

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku