Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Ukončení projektu

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Projekt „Vzdělávání v eGON Centru JčK" byl ukončen

Ke dni 14. 9. 2012 byl po třech letech v souladu s harmonogramem projekt ukončen.

 

1. Hodnocení účastníků kurzů

Jednou z částí evaluace byla reakce na kurzy ze strany účastníků vzdělávání. Formou získávání této informace byly namátkové dotazníky, které účastníci vyplnili po absolvování kurzu, a osobní zkušenost členů realizačního týmu vyplývající z komunikace s cílovou skupinou.

V dotaznících bylo odpovídáno ve stupních 1 - 5:

- informace poskytnuté v kurzu byly praktické - nepraktické
- informace mohu využít ve své práci ano - ne
- zpracování kurzu vhodné - nevhodné
- interaktivita kurzu výborná - slabá

Osobní zkušenost v případě manažera projektu a koordinátora byla spojena zejm. s tutorskou a administrátorskou činností navázanou na eLearningové studium, s poskytováním informací o cílech projektu a nabídkou vzdělávacích kurzů na prezenčních kurzech, s motivačním působením při neformálních rozhovorech. V případě lektorů přibývala zkušenost s aktivitou a zájmem účastníků prezenčních kurzů v průběhu konkrétního kurzu při diskuzích.

Hodnocení:

- hodnocení dotazníků sledovaných prezenčních kurzů bylo ve všech případech pozitivní
- počty zúčastněných v jednotlivých kurzech podle očekávání kolísaly s potřebou využití získaných vědomostí pro konkrétní pracovní pozici
- účast na eLearningové formě studia byla vysoká
- podíl úspěšných absolventů kurzů v distančním studiu se blížil 100%

 

2. Získané znalosti

V případě eLearningových kurzů byly k dispozici kontrolní otázky a cvičení, kde měli účastníci možnost ověřit si nabyté vědomosti. Navíc nastavený systém, který umožňoval se ke kurzům opakovaně vracet, zakládal možnost nejasné nebo pozapomenuté oblasti znovu nastudovat.
V případě prezenčních kurzů probíhajících v počítačové učebně byla možnost ověření znalostí přímo předmětem kurzu, neboť každý účastník postupoval krok za krokem na svém počítači podle vedení lektora.

 

3. Chování v praxi

Řadu postupů probíraných v některých kurzech (např. Word, Excel, PowerPoint, většina kurzů CzechPOINT), jež účastníci absolvovali, pracovníci již běžně používali a používají. Tyto kurzy rozšiřovaly orientaci v problematice a pro nové pracovníky byly velmi přínosné a umožňují kvalitativně vyzrálejší práci. Další skupina kurzů se vztahovala k novým agendám a pro jejich zpracovávání v příslušném režimu bylo proškolení naprosto nezbytné, aby pracovníci mohli s těmito agendami pracovat a systém byl funkční (např. kurzy z okruhu elektronických spisových služeb, datových schránek). Dále bychom mohli vytřídit skupinu kurzů, které umožňují zaměstnancům, kteří pracují s těmito agendami, důkladně se orientovat v systému a kvalifikovaně komunikovat s klienty (např. registry).

Ve většině kurzů se však prolínají výše zmíněné aspekty a to umožňuje komplexnější přístup pracovníků k práci s agendou a tudíž i preciznější chování v rámci systému i vůči veřejnosti.

 

4. Výsledky

Všeobecným cílem projektu bylo zvýšení kvality veřejných služeb formou vzdělávání, odborné přípravy a rozvoje úředníků krajského úřadu a volených zastupitelů, příslušných pracovníků organizací zřizovaných krajem. Toto vzdělávání je zaměřeno na zpracovávání agend elektronickou formou. S ohledem na počty absolventů v značném množství různých kurzů je nepochybné, že tohoto cíle bylo dosaženo. Bylo využito kurzů IMS, ale navíc byly vybrané kurzy aktualizovány a doplňovány našimi lektory tak, aby odpovídaly specifickým potřebám.

 

5. Monitorovací indikátory

7.41.00 Počet podpořených osob: plán 850 skutečnost 966

Tento MI vyjadřuje celkový počet osob, které se zúčastnily aspoň jednoho kurzu. Cílová hodnota tohoto ukazatele byla v průběhu projektu upravena z původní hodnoty 462, která se ukázala být podhodnocena - významný podíl na nárůstu byl zájem o hostovanou spisovou službu i široké zapojení zaměstnanců našeho úřadu (sami téměř naplnili původní hodnotu).

7.45.00 Počet podpořených organizací: plán 1 skutečnost 1

Podpořenou organizací je chápán Jihočeský kraj.

7.46.13 Počet úspěšných absolventů kurzů: plán 2 600 skutečnost 2 332

Každá osoba je započtena tolikrát, kolik úspěšně absolvovala kurzů. Plánovaná hodnota nebyla naplněna, mezi hlavní příčiny lze zařadit omezenou nabídku vypsaných kurzů (chyběly např. kurzy k dalším registrům veřejné správy), průtahy s rozjezdem projektu a vybavením počítačové učebny, vytíženost lektorů. K dispozici byla nabídka 29 kurzů, účast je celkově evidována a doložena prezenčními listinami v případě prezenčních kurzů, seznamy úspěšných absolventů vycházejícími z aplikace IMS v případě eLearningových kurzů.

7.57.00 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů: plán 1 skutečnost 1

Tento indikátor představuje komplexní systém vzdělávání v eGovernmentu předložený tímto projektem představovaný zejm. souborem kurzů eGovernmentových dovedností podpořený odpovídajícím technickým zázemím. Soubor těchto kurzů zpracovaných lektory je k dispozici našim zaměstnancům na intranetu.

Mimo tyto indikátory, které byly stanoveny Rozhodnutím o přidělení dotace, jsme nad rámec Rozhodnutí z pokynu poskytovatele sledovali monitorovací indikátor 7.46.20 Počet úspěšně podpořených osob, který informuje, kolik osob absolvovalo minimálně 4 kurzy. Hodnota tohoto indikátoru je 213.

 

6. Financování

Rozpočet projektu byl stanoven v Rozhodnutí celkovou částkou 2 459 067,60 Kč, z toho 85% připadalo na dotaci z OP LZZ a zbylých 15% na prostředky Jihočeského kraje. Skutečné čerpání nedosáhlo tohoto rozpočtu - skutečná částka dosáhla téměř 1 800 tis. Kč.

Hlavními příčinami této úspory jsou:

- nižší čerpání mzdových výdajů (omezená kapacita lektorů, ale i problematické získání podkladů pro některé kurzy - bylo eliminováno eLearningem, dále pozdní platba zálohy, která neumožnila přeúčtovat výdaje v počátku projektu)

- snížení ceny vybavení počítačové učebny prostřednictvím výběrového řízení
- nedostatečnou nabídkou studijní literatury (podařilo se koupit pouze 1 ks knihy „eGovernment bezpečně")

 

7. Kontrolní mechanizmy

Způsob dokladování průběhu projektu je stanoven příslušnou metodikou a korigován zejm. projektovým a finančním manažerem poskytovatele. Projekt je tak členěn na monitorovací období, která byla v důsledku reálných lhůt administrace upravována, a schválením předchozí monitorovací zprávy bylo možné teprve začít zpracovávat další období. Tento způsob zakládá reálný předpoklad, že projekt nebude uzavřen s případnými neodstraněnými chybami. Dne 6. 8. 2012 provedl poskytovatel (MV ČR) kontrolu na místě - závěrečný protokol neshledal žádné nedostatky. Součástí projektu je i audit nezávislého auditora, který proběhl taktéž bez závad.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku