Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Dotační řízení pro poskytovatele sociálních služeb pro rok 2015

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Informace k finančnímu vypořádání a vyúčtování účelové dotace z rozpočtu Jihočeského kraje pro poskytovatele sociálních služeb za rok 2015

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje informuje poskytovatele sociálních služeb, že dle „Metodiky pro poskytování účelové dotace z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelů, sociálních služeb v roce 2015" ve znění změny č. 2, je příjemce dotace povinen provést vyúčtování poskytnuté účelové dotace za období týkající se celého roku 2015. Příjemce předloží poskytovateli dotace, tj. Jihočeskému kraji, vyúčtování na předepsaných formulářích, které jsou přílohou č. 4 této metodiky, a to nejpozději do 25.1.2016.

Součástí vyúčtování bude též doložení sestavy nákladů a výnosů (z účetního sofwaru) vztahující se pouze k základním činnostem dané sociální služby s rozlišením zdrojového financování. Na základě předloženého vyúčtování provede příjemce finanční vypořádání dotace, které spočívá v konečném vyčíslení výše oprávněného užití prostředků dotace podle stanoveného účelu v daném období. Příjemce je povinen vyplněný formulář doložit nejpozději do 25. 1. 2016 a současně vrátit případné nedočerpané prostředky na účet poskytovatele u ČNB č. 94-3126231/0710 pod variabilním symbolem 64020133015 a specifickým symbolem - tj. identifikátor sociální služby. Formulář finačního vypořádání je přílohou č.5 výše zmíněné „Metodiky", která je dostupná na webových stránkách Jihočeského kraje.

Nedodržení termínu pro finanční vyúčtování a vypořádání účelové dotace nebo jejich neprovedení je důvodem pro nepřidělení dotace na další rok.

 

Požadované formuláře:

Příloha č. 4 (53.00 KB) Příloha č. 4

Příloha č. 5 (24.00 KB) Příloha č. 5

Navýšení finančních prostředků poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2015

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo na svém jednání dne 24. 09. 2015 usnesením č. 288/2015/ZK-18 rozdělení finančních prostředků poskytovatelům sociálních služeb v rámci účelové dotace z rozpočtu Jihočeského kraje pro rok 2015 dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o přerozdělení finančních prostředků schválených Vládou České republiky na svém zasedání 8. července 2015 určených na navýšení neinvestiční dotace určené na plnění povinností krajů a Hlavního města Prahy pro rok 2015.

Finanční prostředky budou organizacím poskytnuty jako dotace ve formě vyrovnávací platby za plnění závazku služby obecného hospodářského zájmu v souladu s Rozhodnutím komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu.
Schválené dotace pro jednotlivé služby jsou uvedeny v příloze č. 1.

Výsledky ke stažení (40.90 KB) Výsledky ke stažení

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo na jednání dne 5.2.2015 změnu č. 2 Metodiky pro poskytování účelové dotace z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb v roce 2015 a přílohy č. 2 k Metodice (vzor smlouvy) přílohy č. 4 (Formuláře pro vyúčtování účelové dotace).

Metodika pro poskytování účelové dotace z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb v roce 2015_změna č. 2 (143.20 KB) Metodika pro poskytování účelové dotace z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb v roce 2015_změna č. 2

Příloha č. 2 - Vzor smlouvy_změna č. 2 (72.31 KB) Příloha č. 2 - Vzor smlouvy_změna č. 2

Příloha č. 4 - Formuláře pro vyúčtování účelové dotace_změna č.2 (53.00 KB) Příloha č. 4 - Formuláře pro vyúčtování účelové dotace_změna č.2

 

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo jednomyslně na svém jednání dne 05.02.2015 usnesením č. 10/2015/ZK-15 rozdělení finančních prostředků poskytovatelům sociálních služeb v rámci dotačního řízení Jihočeského kraje pro rok 2015. Výsledky dotačního řízení jsou zveřejněny v přiložené tabulce.

Výsledky dotačního řízení  (76.89 KB) Výsledky dotačního řízení

V rámci dotačního řízení na rok 2015 podalo žádost o účelovou dotaci z rozpočtu Jihočeského kraje 152 poskytovatelů sociálních služeb pro 368 sociálních služeb s celkovým požadavkem o dotace na rok 2015 ve výši 784 168 523 Kč. Ve schváleném Akčním plánu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2015 je uveden výhled financování sociálních služeb na rok 2015 ze zdroje Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 578 670 000 Kč. Přiznaná výše dotace pro Jihočeský kraj od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro rok 2015 činí 505 586 000 Kč.

V současné době probíhá příprava smluv o poskytnutí dotace, které budou uzavírány s poskytovateli sociálních služeb tak, aby mohlo dojít, po obdržení první splátky dotace od MPSV, k distribuci finančních prostředků na účty poskytovatelům, a to následovně:
- 1. splátka je vyplacena ve výši 60% poskytnuté dotace
- 2. splátka je vyplácena ve výši 40% poskytnuté dotace
Jednotliví poskytovatelé budou vyzvání k podpisu smlouvy elektronicky nebo telefonicky. Prosíme všechny poskytovatele, aby vzhledem k počtu smluv na danou výzvu vyčkali bez toho, že budou kontaktní pracovníky dotazovat na termín uzavření smlouvy. Předem děkujeme za pochopení.

Případné dotazy či námitky k výsledkům dotačního řízení pro rok 2015 bude možné osobně konzultovat na odboru sociálních věcí a zdravotnictví, a to ve středu v době od 13,00 -16,00 hod. vždy po předchozí emailové domluvě: zumrova@kraj-jihocesky.cz, kalatova@kraj-jihocesky.cz.

 

 

 

 

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo na jednání dne 18. 12. 2014 změnu č. 1 Metodiky pro poskytování účelové dotace z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb v roce 2015 a přílohy č. 2 k Metodice (vzor smlouvy).

Metodika pro poskytování účelové dotace z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb v roce 2015 (změna č. 1) (138.11 KB) Metodika pro poskytování účelové dotace z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb v roce 2015 (změna č. 1)

Příloha č. 1 - Principy, priority a pravidla stanovení výše účelové dotace na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2015 (100.06 KB) Příloha č. 1 - Principy, priority a pravidla stanovení výše účelové dotace na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 2 - Vzor smlouvy (změna č. 1) (71.22 KB) Příloha č. 2 - Vzor smlouvy (změna č. 1)

Příloha č. 3 - Formulář hlášení změn (71.50 KB) Příloha č. 3 - Formulář hlášení změn

Příloha č. 4 - Formuláře pro vyúčtování účelové dotace (45.50 KB) Příloha č. 4 - Formuláře pro vyúčtování účelové dotace

Příloha č. 5 - Formulář pro finanční vypořádání účelové dotace (24.00 KB) Příloha č. 5 - Formulář pro finanční vypořádání účelové dotace

 

Specifické přílohy k Žádosti poskytovatele sociálních služeb o účelovou dotaci z rozpočtu Jihočeského kraje pro rok 2015:

Příloha č. 1_Využití kapacity sociální služby (27.00 KB) Příloha č. 1_Využití kapacity sociální služby

Příloha č. 2_Trvalý pobyt uživatelů sociální služby (31.50 KB) Příloha č. 2_Trvalý pobyt uživatelů sociální služby

Příloha č. 3_Počet hodin přímé péče u terénních sociálních služeb (26.00 KB) Příloha č. 3_Počet hodin přímé péče u terénních sociálních služeb

Příloha č. 4_Komentář žadatele (23.00 KB) Příloha č. 4_Komentář žadatele

Příloha č. 5_ Rozdělení nákladů a dotace podle formy a krajů působnosti (16.77 KB) Příloha č. 5_ Rozdělení nákladů a dotace podle formy a krajů působnosti

UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme, že v Příloze č. 5_ Rozdělení nákladů a dotace podle formy a krajů působnosti došlo k úpravě formátu na listu „Data dle identifikátoru a formy" ve sloupci H a J a na listu „Seznam soc. služeb příjemce dot" ve sloupci J a L (čísla zaokrouhlována na dvě desetinná místa).
Prosíme poskytovatele sociálních služeb, kteří vyplnili uvedenou přílohu před tímto zásahem, aby si úpravu formátování v uvedených sloupcích provedli sami.

 

 

 

Informace pro poskytovatele sociálních služeb o vyhlášení dotačního řízení Jihočeského kraje v oblasti poskytování sociálních služeb pro rok 2015

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje oznamuje, že v termínu od 1. října 2014 do 31. října 2014 včetně je možné předkládat žádosti o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2015 pro poskytovatele sociálních služeb.

Zastupitelstvem Jihočeského kraje dne 18. 9. 2014, usnesením č. 282/2014/ZK-12 byla schválena Metodika pro poskytování účelové dotace z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb v roce 2015, a to včetně jejích příloh. Uvedené dokumenty jsou dostupné na stránkách Jihočeského kraje v sekci Krajský úřad - odbor sociálních věcí a zdravotnictví - Dotační řízení pro poskytovatele sociálních služeb pro rok 2015.

Kontaktní osoby:
Mgr. Renata Zumrová, e-mail: zumrova@kraj-jihocesky.cz, tel. 386720646
Ing. Kateřina Kalátová, e-mail: kalatova@kraj-jihocesky.cz, tel. 386720781
Marie Drusková, e-mail: druskova@kraj-jihocesky.cz, tel. 386720722

 

 

Setkání s poskytovateli sociálních služeb

V souvislosti s přechodem financování sociálních služeb z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na kraje v roce 2015 proběhly na Krajském úřadu Jihočeského kraje ve dnech 23. a 25.9.2014 setkání s poskytovateli sociálních služeb, v rámci kterých byli poskytovatelé seznámeni s potřebnými informacemi a dokumenty týkající se dotačního řízení Jihočeského kraje na rok 2015.
Čtyř setkání se zúčastnilo téměř 150 poskytovatelů sociálních služeb, kteří zajišťují sociální služby na území Jihočeského kraje.

Fotografie ze setkání ke stažení (7979.72 KB) Fotografie ze setkání ke stažení

Prezentace ze setkání  ke stažení (826.10 KB) Prezentace ze setkání ke stažení

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku