Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Dotační řízení pro poskytovatele sociálních služeb pro rok 2016

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Informace k finančnímu vypořádání a vyúčtování účelové dotace z rozpočtu Jihočeského kraje pro poskytovatele sociálních služeb za rok 2016

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje informuje poskytovatele sociálních služeb, že dle „Metodiky pro poskytování účelové dotace z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb v roce 2016" (dále jen „Metodika") je příjemce dotace povinen provést finanční vyúčtování poskytnuté účelové dotace za období týkající se celého roku 2016 na formulářích uvedených v Příloze č. 4 Metodiky a vypořádání na formuláři uvedeném v Příloze č. 5 této Metodiky, a to do nejpozději do 25. 1. 2017.

 

Součástí vyúčtování bude též doložení sestavy nákladů a výnosů ze svého účetnictví v členění podle jednotlivých účetních dokladů vztahující se pouze k základním činnostem dané sociální služby s rozlišením zdrojového financování a sestavy účtový rozvrh ze svého účetnictví. Požadované sestavy z účetního softwaru je možné, vzhledem k rozsahu dat, zaslat pouze elektronicky, a to na e-mail kerbrova@kraj-jihocesky.cz.

Zároveň je příjemce dotace povinen vrátit případné nedočerpané prostředky na účet poskytovatele dotace u ČNB č. 94-3126231/0710 pod variabilním symbolem 6402013305 a specifickým symbolem odpovídajícím identifikátoru sociální služby.
Za vrácení nedočerpané části dotace se považuje taková platba, která bude připsána na účet poskytovatele dotace nejpozději do 25. 1. 2017 včetně (pozor na mezibankovní převody).
V souvislosti s vratkou zašle příjemce dotace avízo formou e-mailu na adresu: dvorakova@kraj-jihocesky.cz, hovorkovam@kraj-jihocesky.cz a v kopii na adresu marischkova@kraj-jihocesky.cz, kerbrova@kraj-jihocesky.cz.

V případě dotazů kontaktujte KÚ JčK, odbor sociálních věcí, oddělení kontroly a financování - Ing. Ivu Kerbrovou, tel. 386 720 722 nebo Ing. Lucii Marischkovou, tel. 386 720 783.

 

Upozorňujeme, že nedodržení termínu pro finanční vyúčtování a vypořádání účelové dotace nebo jejich neprovedení může být důvodem pro nepřidělení dotace na další rok. Pokud příjemce dotace neprovede finanční vypořádání a vyúčtování nejpozději do 25. 1. 2017 a současně nevrátí nedočerpanou část dotace na účet poskytovatele, bude porušení těchto povinností považováno za porušení rozpočtové kázně dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a poskytovatel dotace je oprávněn požadovat odvod ve výši 5 % z celkové částky poskytnuté dotace.

Příloha č. 4 (43.50 KB) Příloha č. 4

Příloha č. 5 (30.50 KB) Příloha č. 5

Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém jednání dne 22. 09. 2016 schválilo další navýšení finančních prostředků poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2016

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo na svém jednání dne 22. 9. 2016 rozdělení finančních prostředků poskytovatelům sociálních služeb v rámci účelové dotace pro rok 2016 dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů..
Jedná se o finanční prostředky od MPSV určené pro Jihočeský kraj k navýšení dotace na sociální služby ve výši 17 483 000 Kč, které jsou účelově určeny na platy, mzdy a jejich navýšení. Při jejich rozdělování bylo přihlíženo k údajům uvedeným v žádostech o dotaci poskytovatelů sociálních služeb na příslušný rok a údajům o počtu úvazků pracovníků v přímé péči s tím, že byl zachován mechanismus úpravy vypočtené dotace schválený Metodikou pro poskytování účelové dotace z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb v roce 2016. Schválené dotace pro jednotlivé sociální služby jsou uvedeny v příloze.

 

Navýšení účelové dotace k 22. 9. 2016 (890.98 KB) Navýšení účelové dotace k 22. 9. 2016

 

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo navýšení finančních prostředků poskytovatelům sociálních služeb

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo na svém jednání dne 23. 6. 2016 rozdělení finančních prostředků poskytovatelům sociálních služeb v rámci účelové dotace pro rok 2016 dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Jedná se o finanční prostředky, které obdržel Jihočeský kraj od MPSV na základě Dodatku č. 2 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2016 a kterým došlo k navýšení finančních prostředků pro Jihočeský kraj o 21 344 000 Kč. Tyto finanční prostředky jsou určeny pouze na platy, mzdy a jejich navýšení a spolu s finančními prostředky vrácenými poskytovateli sociálních služeb v průběhu roku 2016 byly přerozděleny v rámci dofinancování sociálních služeb. Při jejich rozdělení bylo přihlíženo k údajům uvedeným v žádostech o dotaci poskytovatelů sociálních služeb na příslušný rok.
Schválené dotace pro jednotlivé sociální služby jsou uvedeny v příloze.

Navýšení účelové dotace k 24. 6. 2016 (115.60 KB) Navýšení účelové dotace k 24. 6. 2016

 

Výsledky dotačního řízení pro rok 2016

V rámci dotačního řízení na rok 2016 podalo žádost o účelovou dotaci z rozpočtu Jihočeského kraje 145 poskytovatelů sociálních služeb pro 354 sociálních služeb s celkovým požadavkem o dotaci ve výši 844 485 355 Kč. Ve schváleném Akčním plánu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2016 je uvedena odhadovaná potřeba financování sociálních služeb na rok 2016 ze zdroje MPSV ve výši 599 482 000 Kč. Přiznaná výše dotace pro Jihočeský kraj od MPSV pro rok 2016 činí 554 610 500 Kč.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo jednohlasně na svém jednání dne 25. 02. 2016 usnesením č. 13/2016/ZK-21 rozdělení finančních prostředků poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2016. Výsledky jsou zveřejněny v přiložené tabulce (zde) s tím, že celá částka dotace MPSV pro rok 2016 na poskytování sociálních služeb pro Jihočeský kraj byla poskytovatelům sociálních služeb přerozdělena. Není možné žádné další dofinancování z těchto prostředků, a proto na případné žádosti o dofinancování není možné brát zřetel.

V současné době jsou připraveny smlouvy o poskytnutí dotace, které budou uzavírány s poskytovateli sociálních služeb tak, aby mohlo dojít, po obdržení první splátky dotace od MPSV, k distribuci finančních prostředků na účty poskytovatelům, a to následovně:
- 1. splátka je vyplacena ve výši 60% poskytnuté dotace
- 2. splátka je vyplacena ve výši 40% poskytnuté dotace

V rámci urychlení celého procesu bude obcím smlouva o poskytnutí dotace zaslána ve formátu PDF, ostatní poskytovatele sociálních služeb vyzýváme, aby si sjednali termín podpisu smlouvy na krajském úřadě prostřednictvím mailu zaslaného na adresu pavlicek@kraj-jihocesky.cz.

Případné dotazy či připomínky k výsledkům dotačního řízení pro rok 2016 lze konzultovat osobně na odboru sociálních věcí a zdravotnictví, a to vždy po předchozí emailové nebo telefonické domluvě: zumrova@kraj-jihocesky.cz, pavlicek@kraj-jihocesky.cz.

Zároveň upozorňujeme poskytovatele sociálních služeb, že v dubnu 2016 bude vyhlášen Krajský dotační program určený na spolufinancování sociálních služeb. Bližší informace k tomuto programu budou zveřejněny na stránkách Jihočeského kraje.

Výsledky dotačního řízení pro rok 2016 ke stažení (108.58 KB) Výsledky dotačního řízení pro rok 2016 ke stažení

 

 

Elektronické podepsání žádosti o dotaci na rok 2016 bude povinné

Na základě zveřejněných informací na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (http://portal.mpsv.cz/soc/ssl/poskyt) upozorňujeme poskytovatele sociálních služeb, kteří budou žádat o účelovou dotaci z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního řízení Jihočeského kraje v oblasti poskytování sociálních služeb pro rok 2016 (dle § 101a zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů), že bude nutné, aby žádosti podávané prostřednictvím aplikace OKslužby - poskytovatel byly podepsány uznávaným elektronickým podpisem dle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Elektronický podpis žádosti o dotaci na rok 2016 bude povinný a bez elektronického podpisu nebude možné žádost o dotaci na rok 2016 podat.

 

 

 

Účelová dotace z rozpočtu Jčk poskytovatelům sociálních služeb v roce 2016

Účelová dotace z rozpočtu Jihočeského kraje se poskytuje poskytovatelům sociálních služeb k financování běžných (neinvestičních) výdajů, které souvisejí s poskytováním sociálních služeb v souladu se zpracovaným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb (SPRSS), tj. bude podporováno poskytování sociálních služeb, které jsou součástí SPRSS JčK na období 2014 - 2016, včetně jeho aktualizace. Finanční prostředky budou použity na podporu poskytování sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter a jsou uživatelům sociálních služeb poskytovány v souladu s místními či regionálními potřebami.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje svým usnesením č. 381/2015/ZK-20 ze dne 17. 12. 2015 schválilo aktualizaci dokumentů k dotačnímu řízení Jihočeského kraje v oblasti poskytování sociálních služeb pro rok 2016.

Uvedená změna souvisí s tím, že součástí již schválených Pravidel pro aktualizaci sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji je vzor Pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, který bude kraj vydávat v souladu s článkem 4 Rozhodnutí Komise (č. 2012/21/EU) ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu. Toto Pověření bude Jihočeský kraj vydávat poskytovatelům sociálních služeb jako samostatný dokument související se zařazením sociálních služeb do sítě v roce 2016.

V této souvislosti došlo k aktualizaci schválené Přílohy č. 2 Metodiky, jedná se o vynětí textové části týkající se pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu ze Smlouvy o poskytnutí dotace a plnění závazku služby obecného hospodářského zájmu a adekvátní úpravu jejího názvu.


Soubory ke zpracování žádosti (1920.19 KB) Soubory ke zpracování žádosti

Požadované přílohy k žádosti o dotaci pro žadatele (145.09 KB) Požadované přílohy k žádosti o dotaci pro žadatele

Zastupitelstvo Jihočeského kraje svým usnesením č. 13/2016/ZK-21 ze dne 25. 02. 2016 schválilo změnu č. 2 Metodiky pro poskytování účelové dotace z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2016.

Uvedená změna se týká Přílohy č. 2 Metodiky (Vzor smlouvy) v souvislosti s podmínkami uvedenými v Rozhodnutí MPSV pro Jihočeský kraj. Vzor smlouvy se v čl. IV. Poskytnutí dotace, její forma, účel, výše a doba, v níž má být účelu dotace dosaženo, v bodě 4 doplňuje o text „z této částky je minimálně xxx Kč určeno na platy, mzdy a jejich navýšení", ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny. Dále došlo k úpravě přílohy č. 4 k Metodice (Formuláře pro vyúčtování účelové dotace).

Aktuální znění Metodiky pro rok 2016 (1023.32 KB) Aktuální znění Metodiky pro rok 2016

 

Kontaktní informace:

Mgr. Renata Zumrová, e-mail: zumrova@kraj-jihocesky.cz, tel. 386720646
Ing. Jiří Pavlíček, e-mail: pavlicek@kraj-jihocesky.cz, tel. 386720781
Ing. Lucie Marischková, e-mail: marischkova@kraj-jihocesky.cz, tel. 386720783

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku