Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Přehled vydaných Pověření a stanovených výší vyrovnávacích plateb pro rok 2016

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Přehled vydaných Pověření a stanovených výší vyrovnávacích plateb pro rok 2016 po 1. a 2. korekci


Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém zasedání dne 5. 11. 2015 schválilo vzor Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností na území kraje (dále jen „Pověření") pro rok 2016. Pověření byla Jihočeským krajem vydávána v souladu s § 101 odst. 2 a 3 zákona č. 108/2006 Sb., zákona o sociálních službách a v souladu s článkem 4 Rozhodnutí Komise (č. 2012/21/EU) ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu. Přehled Pověření vydaných Jihočeským krajem pro rok 2016 včetně výší vyrovnávacích plateb pro jednotlivé sociální služby je zveřejněn v přiloženém souboru.


Ke dni 30. 6. 2016 byla provedená 1. korekce výší vyrovnávacích plateb (hodnoty uvedené v předposledním sloupci přiloženého souboru) a to z těchto důvodů:

  1. Na základě Dodatku k Rozhodnutí o poskytnutí dotace z kap. 313 - MPSV státního rozpočtu pro Jihočeský kraj ze dne 11. 05. 2016 došlo k navýšení dotace MPSV o 21.344.000 Kč, přičemž navýšení dotace bylo účelově vázáno na platy, mzdy a jejich navýšení. Jednotná sazba doplatku dotace na 1 úvazek pak byla vypočtena ve výši 11.780,45 Kč na rok (obsahuje hrubou mzdu a odvody). Vyrovnávací platba byla pro každou službu navýšená o 1,1 násobek úvazků pracovníků v přímé péči krát uvedená sazba doplatku dotace a to i u sociálních služeb, na které již žádný doplatek dotace Jihočeský kraj nemohl poskytnout (např. z důvodu, že již byla dosažená požadovaná částka dotace, nebo z důvodu dosažení maximálního přípustného meziročního nárůstu dotace na 140%). Protože vláda ČR tímto dofinancováním reagovala na platné zvýšení tarifních platů, které se promítlo do navýšených nákladů poskytovatelů sociálních služeb, dochází k navýšení vyrovnávacích plateb dle ustanovení čl. 6 odst. 6.7. vydaných Pověření.
  2. Nutnost rychle reagovat na četné připomínky ke stanoveným výším vyrovnávacích plateb u sociální služby Osobní asistence. Původní příliš nízké vyrovnávací platby byly způsobené nepřesnostmi v údajích ve výkazech vkládaných do OK systému za rok 2014. Proto byla výše vyrovnávacích plateb přepočtena z údajů z výkazů za rok 2015, které si odbor sociálních věcí a zdravotnictví v předstihu vyžádal. K navýšení vyrovnávacích plateb došlo dle ustanovení čl. 6 odst. 6.4. vydaných Pověření.
  3. S ohledem na priority uvedené v SPRSS byly navýšené vyrovnávací platby u sociálních služeb poskytovaných klientům s poruchou autistického spektra. Tyto služby mají objektivně vyšší nákladovost. K navýšení vyrovnávacích plateb došlo individuálně pro každou takovouto službu dle její nákladovosti v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 6.4. vydaných Pověření.
  4. Objektivně nižší výnosy z úhrad od uživatelů služby. K navýšení vyrovnávacích plateb došlo dle ustanovení čl. 6 odst. 6.6. vydaných Pověření.
  5. Významná specifika při poskytování určité sociální služby v rámci daného druhu sociální služby. K navýšení vyrovnávacích plateb došlo individuálně pro každou takovouto službu dle její nákladovosti v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 6.7. vydaných Pověření.

Ke dni 30. 9. 2016 byla provedená 2. korekce výší vyrovnávacích plateb (hodnoty uvedené v posledním sloupci přiloženého souboru) a to z těchto důvodů:

  1. V souladu s ustanovením čl. 6 odst. 6.4. vydaných Pověření se vyrovnávací platba vypočítává vždy ze skutečných nákladů a výnosů v posledním uzavřeném kalendářním roce. Pro korekci proto byly použité údaje za rok 2015 (namísto dosavadních údajů za rok 2014). Ekonomické a personální údaje pro každou sociální službu byly standardně čerpány z výkazů za rok 2015, které poskytovatelé sociálních služeb vložili do OK systému ve stanoveném termínu do 30. 6. 2016.
  2. Na základě dalšího Dodatku k Rozhodnutí o poskytnutí dotace z kap. 313 - MPSV státního rozpočtu pro Jihočeský kraj ze dne 1. 8. 2016 došlo k druhému navýšení dotace MPSV o 17.483.000 Kč, přičemž navýšení dotace bylo opět účelově vázáno na platy, mzdy a jejich navýšení. Jednotná sazba doplatku dotace na 1 úvazek byla vypočtena ve výši 10.064,60 Kč na rok (obsahuje hrubou mzdu a odvody). Vyrovnávací platba byla pro každou službu navýšená o 1,1 násobek úvazků pracovníků v přímé péči krát uvedená sazba doplatku dotace a to i u sociálních služeb, na které již žádný doplatek dotace Jihočeský kraj nemohl poskytnout (např. z důvodu, že již byla dosažená požadovaná částka dotace, nebo z důvodu dosažení maximálního přípustného meziročního nárůstu dotace na 140%). Protože vláda ČR tímto dofinancováním reagovala na platné zvýšení tarifních platů, které se promítlo do navýšených nákladů poskytovatelů sociálních služeb, dochází k navýšení vyrovnávacích plateb dle ustanovení čl. 6 odst. 6.7. vydaných Pověření.
  3. Významná specifika při poskytování určité sociální služby v rámci daného druhu sociální služby. K navýšení vyrovnávacích plateb o 200.000 Kč v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 6.7. vydaných Pověření došlo u 4 sociálních služeb Terénní programy s cílovou skupinou osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách. Tyto služby mají objektivně vyšší nákladovost (náklady na zdravotnický a hygienický materiál).

Vyrovnávací platby po provedené 2. korekci jsou pro rok 2016 konečné.

Přehled vydaných Pověření a stanovených výší vyrovnávacích plateb pro rok 2016 (151.50 KB) Přehled vydaných Pověření a stanovených výší vyrovnávacích plateb pro rok 2016

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku