Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Přehled vydaných Pověření a stanovených výší vyrovnávacích plateb pro rok 2017

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Přehled vydaných Pověření a stanovených výší vyrovnávacích plateb pro rok 2017 po 1. korekci


Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém zasedání dne 22. 9. 2016 schválilo změnu přílohy č. 1 Pravidel pro aktualizaci sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji - vzory Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu (dále jen Pověření) pro rok 2017. Součástí schváleného materiálu byl mj. dodatek k Pověření, kterým byla pro rok 2017 prolongována účinnost Pověření vydaného poskytovatelům sociálních služeb již v roce 2016.
Přehled platných Pověření vydaných Jihočeským krajem pro rok 2017 včetně výší vyrovnávacích plateb pro jednotlivé sociální služby je zveřejněn v přiloženém souboru.

Ke dni 15. 11. 2016 byla provedená 1. korekce výší vyrovnávacích plateb (hodnoty uvedené v posledním sloupci přiloženého souboru) a to z těchto důvodů:


1. V souladu s ustanovením čl. 6 odst. 6. 4. vydaných Pověření se vyrovnávací platba vypočítává vždy ze skutečných nákladů a výnosů v posledním uzavřeném kalendářním roce. Pro korekci proto byly použité údaje za rok 2016 (namísto dosavadních údajů za rok 2015). Ekonomické a personální údaje pro každou sociální službu byly standardně čerpány z výkazů za rok 2016, které poskytovatelé sociálních služeb vložili do OK systému ve stanoveném termínu do 30. 6. 2017.

2. Na základě Dodatku č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace z kap. 313 - MPSV státního rozpočtu pro Jihočeský kraj ze dne 30. 06. 2017 došlo k navýšení dotace MPSV o 76.705.000 Kč, přičemž navýšení dotace bylo účelově vázáno na platy, mzdy a jejich navýšení (23% u pracovníků v přímé péči a 9,4% u ostatních pracovníků od 1. 7. 2017). Jednotná sazba doplatku dotace na 1 úvazek pracovníka v přímé péči v pracovním poměru pak byla vypočtena ve výši 36.435,- Kč na rok (zahrnuje hrubou mzdu a odvody). Vyrovnávací platba byla pro každou službu navýšená o částku navýšení platů a mezd včetně všech zákonných odvodů, kterou poskytovatel vyčíslil ve své žádosti ve 2. kole dotačního řízení. U sociálních služeb, na které nebylo o dotaci požádáno, a Jihočeský kraj tedy nemohl žádný doplatek dotace poskytnout, byly pro navýšení vyrovnávacích plateb použité hodnoty srovnatelných služeb. Protože vláda ČR tímto dofinancováním reagovala na platné zvýšení tarifních platů, které se promítlo do navýšených nákladů poskytovatelů sociálních služeb, dochází k navýšení vyrovnávacích plateb dle ustanovení čl. 6 odst. 6. 7. písmeno c) vydaných Pověření.

3. Na základě Dodatku č. 2 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace z kap. 313 - MPSV státního rozpočtu pro Jihočeský kraj ze dne 9. 10. 2017 došlo k druhému navýšení dotace MPSV o 54.887.097 Kč, přičemž navýšení dotace bylo opět účelově vázáno na platy, mzdy a jejich navýšení (4% u všech pracovníků po celý rok 2017). Jednotná sazba doplatku dotace na 1 úvazek pracovníka v přímé péči byla vypočtena ve výši 39.516 Kč na rok (obsahuje hrubou mzdu a odvody). Vyrovnávací platba byla pro každou službu navýšená o násobek úvazků pracovníků v přímé péči krát uvedená sazba doplatku dotace a to i u sociálních služeb, na které již žádný doplatek dotace Jihočeský kraj nemohl v rámci dofinancování 1. kola dotačního řízení poskytnout (z důvodu, že již byla předtím poskytnutá celá požadovaná částka dotace). Protože vláda ČR tímto dofinancováním reagovala na platné zvýšení tarifních platů, které se promítlo do navýšených nákladů poskytovatelů sociálních služeb, dochází k navýšení vyrovnávacích plateb dle ustanovení čl. 6 odst. 6. 7. písmeno c) vydaných Pověření.

4. Na základě Nařízení vlády č. 340/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, dochází k dalšímu navýšení platů o 10% u všech pracovníků od 1. 11. 2017. Přestože na toto navýšení již MPSV žádné dofinancování neposkytlo, bylo nutné zohlednit i tento nárůst osobních nákladů ve výši vyrovnávací platby pro rok 2017.

Vyrovnávací platby po provedené 1. korekci pro rok 2017 jsou zveřejňované více než měsíc před konečným monitoringem jejich plnění, které jsou poskytovatelé sociálních služeb povinni zasílat do 10. 1. 2018. Protože rok 2017 byl velmi komplikovaný pro stanovení výší vyrovnávacích plateb, prosíme poskytovatele o včasnou kontrolu jejich plnění a v případě jakýchkoliv nesrovnalostí kontaktujte ing. Jiří Pavlíčka, oddělení kontroly a financování, odbor sociálních věcí, tel. 386 720 781, e-mail: pavlicek@kraj-jihocesky.cz.

Na základě dosavadních podnětů od poskytovatelů sociálních služeb byla ještě ke dni 7. 12. 2017 opravena výše vyrovnávacích plateb pro rok 2017 po 1. korekci u sociálních služeb: azylové domy, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, odlehčovací služby, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

Přehled vydaných Pověření a stanovených výší vyrovnávacích plateb pro rok 2017 (147.50 KB) Přehled vydaných Pověření a stanovených výší vyrovnávacích plateb pro rok 2017


 

IV. MONITORING PLNĚNÍ VÝŠÍ VYROVNÁVACÍCH PLATEB V ROCE 2017


V souladu s čl. 5.4. dodatku k Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností (dále jen Pověření), je zveřejněn aktualizovaný formulář s názvem „Přehled získaných finančních podpor“, na základě kterého bude proveden čtvrtý (poslední) monitoring plnění výší vyrovnávacích plateb v roce 2017. Aktuálně bude kontrolováno období k datu 31. 12. 2017.

Vyplněný formulář jsou povinni zaslat všichni poskytovatelé sociálních služeb zařazení v základní síti, kterým bylo pro rok 2017 vydáno Pověření, resp. dodatek k Pověření. Formulář musí být zaslán e-mailem na adresu sedlackova@kraj-jihocesky.cz (nová pracovnice Bc. Lucie Sedláčková, tel. 386 720 741) a zároveň poštou v listinné podobě s podpisem odpovědné osoby (statutární zástupce organizace, případně jím pověřená osoba) v termínu do 10. 1. 2018. K formuláři nebudou přiloženy žádné další dokumenty (smlouvy apod.).

 

Přehled získaných finančních podpor (16.65 KB) Přehled získaných finančních podpor

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku