Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Dotační řízení pro poskytovatele sociálních služeb pro rok 2017 (DOFINANCOVÁNÍ NAVÝŠENÍ PLATŮ A MEZD)

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Změna Dodatku č. 1 k Metodice pro poskytování účelové dotace poskytovatelům sociálních služeb v r. 2017

Zastupitelstvo Jihočeského kraje dne 21. 9. 2017 schválilo Změnu Dodatku č. 1 k Metodice pro poskytování účelové dotace dle §101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb v roce 2017 týkající se uznatelnosti zákonných odvodů.

Změna Dodatku č. 1 k Metodice  (214.00 KB) Změna Dodatku č. 1 k Metodice

 


 

Výsledky 2. kola dotačního řízení pro rok 2017

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo na svém jednání dne 21. 09. 2017 usnesením č. 299/2017/ZK-8 rozdělení finančních prostředků v rámci 2. kola dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb v Jihočeském kraji pro rok 2017 určených na dofinancování navýšení mezd či platů.

Výsledky jsou zveřejněny v přiložené tabulce.

 

Tabulka ke stažení (762.55 KB) Tabulka ke stažení

 


Pokyny k vyplnění žádosti o dotaci MPSV na dofinancování sociálních služeb ve 2. kole dotačního řízení - dne 24. 7. 2017

 

Od pondělí 24. 7. 2017 do pátku 11. 8. 2017 je pro poskytovatele sociálních služeb otevřena aplikace OKslužby-Poskytovatel k podávání žádostí v 2. kole dotačního řízení, a to na základě rozhodnutí o dofinancování navýšení mezd či platů ze strany MPSV. Podstatou vyplnění zcela nové žádosti je zjištění požadavku na dotaci v souvislosti s navýšením osobních nákladů pouze na položce „pracovní smlouvy" (viz zveřejněný Dodatek č. 1 k Metodice pro poskytování účelové dotace na webových stránkách JčK).
Vzhledem k avízovanému dalšímu navýšení prostředků na sociální služby ze strany MPSV žádá odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje všechny poskytovatele sociálních služeb, kteří budou podávat žádost o dotaci ve 2. kole dotačního řízení, aby tak učinili včetně zákonných odvodů. V této souvislosti je připravována aktualizace schváleného Dodatku č.1 k Metodice (uznatelnost odvodů) se zpětnou účinností na jednání zastupitelstva kraje v zářijovém termínu.
Důvodem k této změně oproti schválenému Dodatku č. 1 k Metodice pro poskytování účelové dotace je to, aby v případě, že dojde ještě k dalšímu navýšení prostředků, bylo možné tyto finanční prostředky rozdělit poskytovatelům sociálních služeb.
K žádosti bude v uvedeném programu připojena specifická příloha (viz níže), do které bude nutné vyčíslit zvlášť požadavek na navýšení mezd či platů a zvlášť požadavek na navýšení zákonných odvodů, které tomuto navýšení odpovídá, a to na základě nařízení vlády č. 168/2017 ze dne 31. května 2017, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. V žádosti pak bude figurovat celková suma, tzn. navýšení mezd či platů včetně odvodů!
Kromě uvedené specifické přílohy jsou součástí žádosti i další dvě povinné přílohy (Čestná prohlášení - viz níže).

Specifické přílohy:

 

Příloha 1 - Čestné prohlášení k žádosti (31.50 KB) Příloha 1 - Čestné prohlášení k žádosti

Příloha 2 - Čestné prohlášení žadatele právnické osoby (46.50 KB) Příloha 2 - Čestné prohlášení žadatele právnické osoby

Příloha 3 - Specifická příloha k žádosti poskytovatele sociálních služeb (12.76 KB) Příloha 3 - Specifická příloha k žádosti poskytovatele sociálních služeb

 

Návod k vyplnění žádosti:

  • Vyplňte a zkontrolujte společné identifikační údaje žadatele a případně je upravte dle aktuálního stavu.
  • Vyberte konkrétní sociální službu a u ní vyplňte údaje: cílová skupina, forma a doba poskytování, kapacita a struktura uživatelů - tyto údaje poskytovatel vyplní podle aktuálního stavu.
  • V části Personální zajištění služby v tab. 6.16.1 Pracovní smlouvy se do sloupce Úvazky za minulý rok uvede 0 (nula), do sloupce Počet pracovníků a sloupce Přepočteno na celé úvazky se uvede stav k 1. 7. 2017, do sloupce Náklady se uvede konkrétní hodnota navýšení mezd či platů + odvody v úhrnu za 2. pololetí, a ta bude identická s hodnotou ve sloupci Požadavek na dotaci. U tabulky 6.16.4 Nákup služeb se vyplní nuly.
  • V tabulce 6.17 Rozpočet služby se automaticky vyplní údaje u osobních nákladů, u všech ostatních položek v rozpočtu uveďte 0 (nula).
  • Do tabulky 6.18 Zdroje financování služby se do sloupce Skutečnost v roce 2015 hodnota automaticky vyplní, do sloupce Předpoklad na rok 2016 vyplňte hodnotu dle skutečnosti (identickou, jakou jste zadávali do výkazů 2016). Do sloupce Plán na rok 2017 se vyplní hodnota dotace krajů ze zdrojů MPSV automaticky, do všech ostatních řádků v tomto sloupci vyplňte nuly.

 


 

Informace pro poskytovatele sociálních služeb k dotačnímu řízení Jihočeského kraje v oblasti poskytování sociálních služeb pro rok 2017 - DOFINACOVÁNÍ NAVÝŠENÍ PLATŮ A MEZD


Zastupitelstvo Jihočeského kraje dne 22. 06. 2017 usnesením č. 238/2017/ZK-7 schválilo Dodatek č.1 k Metodice pro poskytování účelové dotace dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb v roce 2017, včetně příloh. Uvedené dokumenty jsou zveřejněny od 23. 6. 2017 rovněž v sekci / Dotace, Fondy EU / Programové dotace Jihočeského kraje / Aktuální výzvy/.
Účelová dotace z rozpočtu Jihočeského kraje je určena poskytovatelům sociálních služeb k financování nákladů na navýšení platů / mezd, které souvisejí s poskytováním sociálních služeb v období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 v rozsahu dle vydaných Pověření Jihočeského kraje. Dotace může být poskytnuta poskytovatelům sociálních služeb, které jsou v souladu s platným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje a které jsou zařazeny do sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji na rok 2017. Žádost musí být zpracována a podána výlučně prostřednictvím příslušné internetové aplikace (OKslužby-poskytovatel), kterou spravuje MPSV.
Termín pro podávání žádostí o dotaci je od 24. 7. 2017 do 11. 8. 2017. POZOR - tento termín může být upravený dle termínu technické připravenosti aplikace OKslužby-poskytovatel k podávání žádostí a tato úprava by byla oznámena na webových stránkách Jihočeského kraje.
Součástí žádosti o dotaci bude rovněž specifická příloha, jejíž vzor zde bude zveřejněný během několika dnů.


Kontaktní osoby:

Mgr. Renata Zumrová, e-mail: zumrova@kraj-jihocesky.cz, tel. 386 720 646
Ing. Jiří Pavlíček, e-mail: pavlicek@kraj-jihocesky.cz, tel. 386 720 781
Ing. Lucie Marischková, e-mail: marischkova@kraj-jihocesky.cz, tel. 386 720 783

Metodika JčK 2017 dodatek č.1 (111.01 KB) Metodika JčK 2017 dodatek č.1

Př 1 Metodiky dodatek č.1 smlouva 2017 (75.86 KB) Př 1 Metodiky dodatek č.1 smlouva 2017

Př 2 Metodiky dodatek č.1 Formulář hlášení změn (34.50 KB) Př 2 Metodiky dodatek č.1 Formulář hlášení změn

Př 3 Metodiky dodatek č.1 Formuláře pro vyúčtování účelové dotace (39.00 KB) Př 3 Metodiky dodatek č.1 Formuláře pro vyúčtování účelové dotace

Př 4 Metodiky dodatek č.1 Formulář pro finanční vypořádání účelové dotace (32.50 KB) Př 4 Metodiky dodatek č.1 Formulář pro finanční vypořádání účelové dotace

 

Navýšení platů a mezd v sociálních službách

Od 1. 7. 2017 nabyla účinnosti novela nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Tato novela přinesla dlouho očekávané zvýšení platů pro pracovníky v sociálních službách, po kterém nejen Jihočeský kraj dlouho volal. V souvislosti s tímto zvýšením platů byla MPSV ČR i vládou vydávána prohlášení, že každý pracovník v sociálních službách dostane o 23% navýšen plat nebo mzdu. Na navýšení platů a mezd bylo ve státním rozpočtu vyčleněno 1,62 mld. Kč, které byly rozděleny dotační komisí MPSV mezi jednotlivé kraje. Přestože se NV č. 564/2006 Sb. týká pouze platové sféry, Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo svým usnesením dne 22. 6. 2017 možnost požádat o tyto prostředky i poskytovatelům sociálních služeb, kteří odměňují mzdou.
Jihočeskému kraji byla od MPSV ČR přidělena částka na navýšení necelých 77 mil. Kč. Odbor sociálních věcí zpracoval analýzu rozdělení této částky na základě jemu známých statistických dat o úvazcích, kterými disponuje i Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Pokud by skutečně mělo dojít k navýšení všech platů a průměrných mezd o 23%, a pokud zohledníme odvody na sociální a zdravotní pojištění, pak by celková potřebná částka pro pracovníky v sociálních službách měla činit 98 mil. Kč na období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017. V souvislosti s výše uvedeným nařízením vlády však došlo i k navýšení platů některých ostatních zaměstnanců, a to o 9,4%, což činí dalších 17 mil. Kč do konce roku 2017. Z výše uvedených čísel je zřejmé, že skutečná potřeba dotace od MPSV ČR pro Jihočeský kraj činí 115 mil. Kč, a to bez započtení služeb zařazených v Operačním programu Zaměstnanost (projekt s názvem „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV."). U těchto sociálních služeb by bylo potřeba na navýšení dalších 6 mil. Kč.
Jihočeský kraj, stejně jako některé jiné kraje, bude ve dnech 24. 7. - 11. 8. 2017 otevírat aplikaci „OKslužby - poskytovatel" pro podání žádostí poskytovatelů sociálních služeb do 2. kola dotačního řízení na rok 2017. Technické podmínky aplikace jsou v gesci MPSV ČR a Jihočeský kraj se snaží získat potřebné informace. V tomto druhém kole bude možné požádat o dofinancování avizovaného navýšení platů a mezd. Metodika pro poskytování účelové dotace dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Metodika) pro poskytnutí tohoto navýšení připouští požádat o navýšení jen na „hrubou mzdu", tedy na skutečné navýšení, které zaměstnanci v sociálních službách obdrží. Není možné žádat o úhradu nákladů na sociální a zdravotní pojistné, a to z důvodu, aby se maximální množství prostředků z přidělené dotace dostalo přímo k pracovníkům v přímé péči. Toto je hlavním cílem Jihočeského kraje, který si uvědomuje dlouhodobý nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s nízkým finančním ohodnocením těchto profesí. Pokud by Metodika dovolovala čerpání dotace i na úhradu nákladů na sociální a zdravotní pojistné, pak reálné zvýšení mezd by činilo s ohledem na přidělené prostředky pro Jihočeský kraj pouze cca 5-8 %.
Poskytovatelé sociálních služeb v pozici zaměstnavatele se logicky dotazují, z jakých zdrojů mají hradit tyto náklady. V prvé řadě je nutné zmínit skutečnost, že dotace MPSV negarantuje 100% pokrytí nákladů sociální služby, což je každoročně avizováno prostřednictvím Metodiky. Dále je v Metodice uvedeno, že financování sociálních služeb je posuzováno jako vícezdrojové, kdy z jiných zdrojů je možné chybějící prostředky na odvody financovat
Jihočeský kraj si je také vědom toho, že mnoho poskytovatelů nebude moci navýšit mzdy o avizovaných 23 %. Je ovšem nutné si uvědomit, že výše mzdy je smluvní a povinnost upravit platy podle nařízení vlády mají jen příspěvkové organizace kraje a obcí, a obce samotné. Přesto bylo Jihočeským krajem rozhodnuto, že ve druhém, mimořádném kole dotačního řízení budou moci žádat všichni poskytovatelé sociálních služeb, a to i poskytovatelé těch sociálních služeb, které jsou financovány z evropského projektu Jihočeského kraje.

 

Změna Dodatku č. 1 k Metodice pro poskytování účelové dotace poskytovatelům sociálních služeb v r. 2017

Zastupitelstvo Jihočeského kraje dne 21. 9. 2017 schválilo Změnu Dodatku č. 1 k Metodice pro poskytování účelové dotace dle §101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb v roce 2017 týkající se uznatelnosti zákonných odvodů.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku