Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Dotační řízení pro poskytovatele sociálních služeb pro rok 2018

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Informace k finančnímu vypořádání a vyúčtování účelové dotace poskytnuté dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů za rok 2018 

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje informuje poskytovatele sociálních služeb, že dle Metodiky pro poskytování účelové dotace dle §101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb v roce 2018 (dále jen Metodiky), je příjemce dotace povinen provést finanční vypořádání a vyúčtování poskytnutých dotací za rok 2018, a to nejpozději do 25. 1. 2019.

Příjemce dotace je povinen provést finanční vyúčtování na formuláři uvedeném v Příloze č. 4 a vypořádání poskytnuté dotace na formuláři uvedeném v Příloze č. 5 Metodiky a doručit tyto formuláře prostřednictvím Informačního systému datových schránek nebo, nemá-li příjemce zřízenou datovou schránku, v písemné podobě odboru sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje, a to nejpozději do 25. 1. 2019.

Finanční vypořádání a vyúčtování účelové dotace tvoří:

 

Příloha č. 4 (Př_ 4 Metodiky) - ke stažení níže

  • Tabulka položkového čerpání vyúčtování účelové dotace poskytovatelům sociálních služeb z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2018
  • VÝNOSY (ZDROJE) a NÁKLADY SLUŽBY ZA ROK 2018

 

Příloha č. 5 (Př_5 Metodiky) - ke stažení níže

  • Finanční vypořádání účelové dotace poskytnuté z rozpočtu Jihočeského kraje

 

Pokud příjemce nevyčerpá všechny prostředky dotace na stanovený účel, je povinen vrátit nedočerpanou část dotace na účet poskytovatele, z něhož byla dotace poskytnuta s variabilním symbolem 6402013305 a specifickým symbolem, který bude odpovídat identifikátoru dané sociální služby. Za úhradu vratky ve lhůtě splatnosti se považuje taková platba, která bude připsána na účet poskytovatele dotace nejpozději v termínu do 25. 1. 2019. V souvislosti s vratkou zašle příjemce dotace avízo formou e-mailu na adresu: dvorakova@kraj-jihocesky.cz, hovorkovam@kraj-jihocesky.cz a v kopii na kerbrova@kraj-jihocesky.cz  a osovdotace@kraj-jihocesky.cz . V avízu příjemce uvede odkaz na č. smlouvy, ke které se vratka váže.

Příjemce je dále povinen mimo doručení formulářů dle Přílohy č. 4 a 5 Metodiky doručit v témže termínu prostřednictvím e-mailu podepsaného uznávaným elektronickým podpisem zaslaného na adresu osovdotace@kraj-jihocesky.cz v elektronické podobě tyto přílohy:

  • z účetního softwaru – sestavu nákladů a výnosů vztahujících se pouze k základním činnostem dané sociální služby s rozlišením zdrojového financování
  • z účetního softwaru – sestavu nákladů a výnosů v členění podle jednotlivých účetních dokladů prokazující čerpání dotace poskytnuté dle Metodiky
  • účtový rozvrh včetně soupisů všech číselných znaků (číselníků) používaných v účetnictví příjemce platný pro dané účetní období

Kopie účetních dokladů vztahujících se k poskytnuté dotaci se nepřikládají, mohou však být při kontrole dodržování podmínek čerpání dotace vyžádány.

 

Př_4 Metodiky_Formuláře pro vyúčtování účelové dotace (52.00 KB) Př_4 Metodiky_Formuláře pro vyúčtování účelové dotace

Př_5 Metodiky_Formulář pro finanční vypořádání účelové dotace (36.50 KB) Př_5 Metodiky_Formulář pro finanční vypořádání účelové dotace

 


 

 

Výsledky dotačního řízení pro rok 2018


Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo na svém jednání dne 22. 02. 2018 usnesením č. 20/2018/ZK-11 rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb v Jihočeském kraji  pro rok 2018. Výsledky jsou zveřejněny v přiložené tabulce níže.

Došlé a podpořené žádosti (117.38 KB) Došlé a podpořené žádosti

 

Informace pro poskytovatele sociálních služeb k dotačnímu řízení Jihočeského kraje v oblasti poskytování sociálních služeb pro rok 2018


Zastupitelstvo Jihočeského kraje dne 22. 06. 2017 usnesením č. 237/2017/ZK-7 schválilo Metodiku pro poskytování účelové dotace dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb v roce 2018, včetně jejich příloh. Uvedené dokumenty jsou zveřejněny rovněž v sekci / Dotace, Fondy EU / Programové dotace Jihočeského kraje / Aktuální výzvy/.

Účelová dotace z rozpočtu Jihočeského kraje se poskytuje poskytovatelům sociálních služeb k financování běžných (neinvestičních) nákladů, které souvisejí s poskytováním sociálních služeb v rozsahu dle vydaných Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností na území kraje a bude poskytovatelům služeb poskytnuta jako součást vyrovnávací platby v souvislosti s plněním závazku veřejné služby. Dotace může být poskytnuta poskytovatelům sociálních služeb, které jsou v souladu s platným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje a které jsou zařazeny do sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji na rok 2018.
Termín pro podávání žádostí o účelovou dotaci z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb v roce 2018 je od 2. 10. 2017 do 31. 10. 2017, žádost musí být zpracována a podána výlučně prostřednictvím příslušné internetové aplikace (OKslužby-poskytovatel), kterou spravuje MPSV. Informace o provozu aplikace OKslužby - poskytovatel, včetně uživatelské příručky jsou zveřejněny na stránkách MPSV.
Zároveň upozorňujeme, že zde v průběhu měsíce září 2017 budou zveřejněny specifické přílohy k žádosti poskytovatele sociálních služeb o účelovou dotaci z rozpočtu Jihočeského kraje pro rok 2018, které budou vkládány do aplikace k této žádosti.

Přílohy k žádosti o dotaci (81.00 KB) Přílohy k žádosti o dotaci

Kontaktní osoby:

Mgr. Renata Zumrová, e-mail: zumrova@kraj-jihocesky.cz, tel. 386720646
Ing. Jiří Pavlíček, e-mail: pavlicek@kraj-jihocesky.cz, tel. 386720781
Ing. Lucie Marischková, e-mail: marischkova@kraj-jihocesky.cz, tel. 386720783

Metodika JčK 2018 (135.29 KB) Metodika JčK 2018

Př 1 Metodiky Principy 2018 (97.93 KB) Př 1 Metodiky Principy 2018

Př 2 Metodiky Smlouva 2018 (83.28 KB) Př 2 Metodiky Smlouva 2018

Př 3 Metodiky Formulář hlášení změn (34.50 KB) Př 3 Metodiky Formulář hlášení změn

Př 4 Metodiky Formuláře pro vyúčtování účelové dotace (52.00 KB) Př 4 Metodiky Formuláře pro vyúčtování účelové dotace

Př 5 Metodiky Formulář pro finanční vypořádání účelové dotace (36.50 KB) Př 5 Metodiky Formulář pro finanční vypořádání účelové dotace

Př 6 Metodiky UZNATELNÉ NEUZNATELNÉ NÁKLADY (59.00 KB) Př 6 Metodiky UZNATELNÉ NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku