Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Náplň činnosti odboru v samostatné působnosti kraje

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

• sestavuje rozpočet OVZI na kalendářní rok jako celek, včetně komentářů a spolupracuje s ekonomickým odborem
• zajišťuje koordinaci v řízení finančních toků na jednotlivých oddělení OVZI
• průběžně sleduje finanční plnění příslušných výdajů podle schváleného rozpočtu JK a jeho změn souvisejících s OVZI, vypracovává reporty o cash flow rozpočtu
• předkládá návrhy rozpočtových změn za OVZI ekonomickému odboru a sleduje jejich projednání v RK, případně v ZK
• vypracovává a aktualizuje střednědobý rozpočtový výhled za OVZI
• provádí pravidelné vyhodnocení plnění celkového rozpočtu OVZI, vypořádání se se státním rozpočtem včetně návrhu závěrečného účtu a komentáře
• zajišťuje vyřizování veškerých objednávek a evidenci všech smluv v IS Ginis, které jsou spojeny s rozpočtem OVZI a následné proplácení veškerých faktur za odebrané zboží nebo služby
• spolupracuje s OEKO a OMAJ v souvislosti s inventurou dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku (zařazení majetku, vyřazení majetku, inventurní seznamy a účast v inventurních komisích)
• spolupracuje s ostatními organizačními útvary KÚ při řešení koncepčních, strategických nebo právních otázek
• organizuje jednání související s činností celého odboru
• připravuje a zpracovává podklady pro sdělovací prostředky za odbor
• zpracovává a udržuje databázi údajů potřebných pro činnost odboru
• koordinuje součinnost a spolupráci mezi odděleními odboru
• zajišťuje tématický monitoring zápisů a usnesení všech orgánů Jihočeského kraje a Krajského úřadu pro potřeby odboru
• zajišťuje podklady a zápisy z jednání na odboru
• zajišťuje archivaci dokumentů z činnosti odboru v souladu se Spisovým a skartačním řádem KÚ
• vede evidenci připomínek, námětů a stížností a předává je příslušným zaměstnancům.
• zajišťuje spisovou službu na OVZI
• koordinuje činnosti spojené s analýzou rizik odboru
• připravuje podklady pro řešení personálních záležitostí odboru, zpracovává příslušné materiály
• koordinuje na odboru plnění podmínek u utajovaných skutečnostech
• koordinuje vzdělávání zaměstnanců odboru, spolupracuje při tom s OPVV
• vede příruční knihovnu s odbornou literaturou
• spolupracuje s oddělením krizového řízení a na odboru je koordinátorem při mimořádných situacích
• spolupracuje na přípravě podkladů pro RK a ZK a vyhodnocuje materiály vydané těmito orgány
• sleduje a vyhodnocuje docházkový systém
• zpracovává koncepční materiály k činnosti odboru
• poskytuje metodickou podporu příslušným jednotlivým odborům KÚ při zpracování návrhů a zadání projektů a v součinnosti s nimi zpracovává souhrnný přehled zadání projektů k projednání orgánům JčK s ohledem na požadavky příslušného programu
• spolupodílí se na zavedení řídícího a hodnotícího systému potřebného pro řízení a hodnocení průběhu realizace projektů a zajišťuje výměnu dat mezi příslušnými orgány
• zajišťuje metodickou a odbornou podporu přípravy a řízení projektů PPP
• zajišťuje vedení projektových týmů ustavených pro jednotlivé projekty
• zajišťuje monitorování velkých projektu, součinnost při kontrolách a publicitu realizovaných projektů
• zajišťuje podporu a marketing velkých projektů ve spolupráci s příslušným jednotlivým odborem KÚ, , či jiným subjektem, na úrovni místní, krajské i národní a evropské
• ve spolupráci s příslušným jednotlivým odborem KÚ zpracovává podklady pro rozhodování orgánů Jihočeského kraje
• zajišťuje veškeré činnosti spojené s přípravou, realizací, financováním, závěrečným vyhodnocením velkých projektů (zejména předprojektová, projektová příprava, společně s úsekem veřejných zakázek a investic zajišťuje výběrová řízení na dodavatele, spolupracuje s příslušnými odbory KÚ, orgány státní správy a samosprávy, investory (např. Řídící orgány příslušných programů, Úřadem regionální rady, atd.)na zajištění financování velkých projektů, spolupracuje s příslušným jednotlivým odborem KÚ na realizaci projektu, předkládá samostatně či ve spolupráci s příslušným odvětvovým odborem závěrečné zprávy pro poskytovatel prostředků, atd.)
• aktivně se účastní realizace mezinárodních projektů a spolupracuje zejména se zahraničními partnery, agenturami, nadacemi, hospodářskými komorami, právnickými a fyzickými osobami, obcemi, městy kraje, příspěvkovými organizacemi obcí a měst, nestátními neziskovými organizacemi, atd.


Oddělení realizace veřejných zakázek

• připravuje podklady pro rozhodování orgánů kraje v oblasti veřejných zakázek
• zajišťuje v souladu s usnesením Rady Jihočeského kraje a platnou legislativou (zejména zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, směrnicí SM/18/RK) přípravu, organizaci a realizaci zadávání veřejných zakázek, pro odbory KÚ Jihočeského kraje a jeho příspěvkové/zakládané organizace
• zajišťuje zpracování a pravidelnou aktualizaci směrnice SM/18/RK
• metodicky řídí ostatní odbory a příspěvkové organizace v oblasti veřejných zakázek, na vyžádání zabezpečuje komplexní poradenský a organizační servis při zadávání veřejných zakázek
• účastní se jednání komisí pro posouzení kvalifikace, komisí pro otevírání obálek, hodnotících komisí a interních hodnotících komisí v souladu s platnými pravidly pro zadávání veřejných zakázek kraje, dohlíží na činnost komisí a průběh výběrového řízení v souladu s platnou legislativou
• řeší ve spolupráci s odborem legislativy nejasnosti, spory, námitky a odvolání, které vzniknou v průběhu zadávacích řízení na veřejné zakázky
• zajišťuje evidenci a archivaci kompletní zadávací dokumentace veřejných zakázek kraje v určeném rozsahu
• spravuje databázi uchazečů o veřejné zakázky podlimitní a nadlimitní zadávané krajem a spolupracuje s ostatními odbory na vedení a využívání této databáze,
• zabezpečuje evidenci a archivaci dokumentace veřejných zakázek


Oddělení realizace investic a přípravy projektů

• připravuje podklady pro rozhodování orgánů kraje v oblasti investic a velké údržby majetku kraje
• zabezpečuje přípravu, realizaci, posuzování a vyhodnocování stanovených investic a akcí velké údržby, které jsou v rámci rozpočtu kraje v působnosti investičního odboru pro jednotlivé oblasti, pro jednotlivé odbory KÚ Jihočeského kraje a jeho příspěvkové/zakládané organizace
• prověřuje, sleduje a kontroluje dodržování uzavřených smluvních podmínek, technologických postupů a technických parametrů u příslušných investičních akcí a akcí velké údržby
• zabezpečuje zpracování odborných zpráv, posudků, studií a projektové dokumentace pro investiční činnost v rámci své působnosti
• zajišťuje rozbory hospodaření v oblasti investiční výstavby a velké údržby v rámci své působnosti
• zajišťuje a předává podklady pro zavedení do účetní evidence u akcí zajišťovaných investičním odborem
• na základě předložených požadavků zpracovává a aktualizuje v součinnosti se svodnými odbory plán investic a velké údržby, provádí technické posouzení investičních záměrů
• na vyžádání poskytuje nebo zajišťuje technickou pomoc při posuzování záležitostí z oblasti investic a velké údržby
• zajišťuje příslušné podklady a evidenci u akcí realizovaných za účasti finančních prostředků státního rozpočtu (Isprofin) v oblastech, které jsou v působnosti investičního odboru
• zpracovává příslušné podklady pro žádosti do dotačních titulů z fondů rozpočtu ČR, EU, atd. a zajišťuje veškerou agendu spojenou s dotačním řízením, vypořádáním, kontrolou,
• zajišťuje podklady a zpracovává návrh ročního investičního plánu Jihočeského kraje a dlouhodobý investiční výhled
• zabezpečuje přípravu, realizaci, vyhodnocení a zaúčtování veřejných zakázek, které jsou v rozpočtu v působnosti investičního odboru
• metodicky řídí ostatní odbory a příspěvkové organizace v oblasti investic

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku