Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

60 Mikroregion Jindřichohradecko – západ

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Mikroregion Jindřichohradecko – západ


Spisová značka:  OLVV-správ. 14686/2012/lusk
Pořadové číslo:  60/DSOJH/2012
Název:   Mikroregion Jindřichohradecko – západ
IČO:   725 67 449
Sídlo:   Horní Pěna č. p. 93, 378 31 Horní Pěna
Vznik:   6. 6. 2012
Zánik: 
Den zrušení:
Právní důvod zrušení:


Členové:  

  1. Obec Číměř
  2. Obec Dolní Pěna
  3. Obec Dolní Žďár
  4. Obec Horní Pěna
  5. Obec Kačlehy
  6. Obec Lásenice
  7. Obec Polště
  8. Obec Vydří

Předmět činnosti:
1. a) Společný postup obcí k řešení programů územního, ekonomického, sociálního a kulturního rozvoje a regionální politiky ČR, případně EU.
b) Všeobecná ochrana životního prostředí, zlepšení čistoty a ochrana všech složek životního prostředí, zejména vod v zájmovém území.
c) Společný postup při dosahování ekologické stability zájmového území a jeho trvalé obyvatelnosti.
d) Koordinace významných investičních akcí, činností místních samospráv, zajišťování a vedení předepsané agendy jednotlivých společných akcí.
e) Koordinace územního plánování v regionálním měřítku.
f) Propagace regionu, zvýšení zájmu o turistiku, oživení kultury a místních zvyklostí, vstřícnost vůči zájmovým sdružením a podpora jejich činnosti.
g) Vytváření, zhodnocování a správa společného majetku svazku.
h) Zastupování členů sdružení při jednání o společných věcech s třetími osobami (orgány státní správy, obchodními partnery, kontrolními orgány apod.).
i) Aktivity pro podporu zaměstnanosti v regionu.
j) Zkvalitňování a budování technické infrastruktury území: zásobování vodou, vybudování kanalizačních sběračů a zařízení, plynofikace obcí, jiných systémů dodávek tepla, podpora rozvoje dalších složek infrastruktury.
k) Zavádění, rozšiřování a zdokonalování dalších inženýrských sítí, obnova a výstavba komunikací a systému veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území.
l) Úkoly v oblasti ochrany ovzduší, úkoly související se zabezpečováním přestavby vytápění nebo ohřevu vody tuhými palivy na využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie v obytných a jiných objektech ve vlastnictví obcí.
m)Další zde neuvedené činnosti v souladu se zákonem o obcích a zvláštními zákony.
2. Za předmět činnosti svazku se považují i takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech obcí svazku. V takovém případě je povinností svazku dbát, aby výsledky korespondovaly se zájmy a záměry svazku jako celku. Pro takovéto aktivity budou orgány svazku jmenovány odpovědné osoby s podpisovým právem a pověřené koordinací celé akce.

Orgány svazku: 

Shromáždění zástupců
Předseda
Místopředseda
Dozorčí rada

Předseda svazku: 

Předseda je statutárním zástupcem svazku, řídí jeho činnost mezi jednotlivými zasedáními shromáždění, je oprávněn podepisovat právní akty po jejich schválení svazkem, zastupuje svazek vůči třetí osobě po schválení svazkem.

Místopředseda: 

Místopředseda plní funkci předsedy v jeho nepřítomnosti, s výjimkou nakládání s finančními prostředky svazku.

Předseda:  

Ing. Karel Dušek, bytem Horní pěna 151, 378 31 od 6. 6. 2012 dosud
Místopředseda: Martin Matoušek, bytem Dolní Pěna 344, 377 01 od 6. 6. 2012 dosud
    

Příloha – sbírka listin

Stanovy ze dne 26. 11. 2015 (378.19 KB) Stanovy ze dne 26. 11. 2015

Dodatek stanov ze dne 30. 5. 2012 (43.38 KB) Dodatek stanov ze dne 30. 5. 2012

Stanovy ze dne 30. 5. 2012 (91.19 KB) Stanovy ze dne 30. 5. 2012

Zakladatelská smlouva ze dne 30. 5. 2012 (683.31 KB) Zakladatelská smlouva ze dne 30. 5. 2012

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku