Text na řeč

Dobrovolný svazek obcí POD BABOU

Číslo
65
IČO
5382751

Dobrovolný svazek obcí POD BABOU

Spisová značka:  OLVV-správ. 120692/2016/lusk
Pořadové číslo:  65/DSOČB/2016
Název:   Dobrovolný svazek obcí Adamov – Hůry
IČO:   053 82 751
Sídlo:   V chalupách 47, 373 71  Adamov
Vznik:   9. 9. 2016
Zánik: 
Den zrušení:
Právní důvod zrušení:


Členové:  

  1. obec Adamov
  2. obec Hůry
  3. obec Jivno
  4. obec Libníč


Předmět: 

1. Účelem svazku je vybudování vodního díla pod názvem „Adamov, Hůry – kanalizace, vodovod; SO 01 kanalizace“ dále pak provozování veřejné linkové dopravy za účelem zajištění dopravní obslužnosti v územním obvodu obcí, které jsou členy svazku na lince Rudolfov – Adamov – Hůry – Libníč – Jivno – Rudolfov, pořádání kulturních akcí a propagace svazku obcí a jeho zájmového území a zajištění údržby veřejné zeleně.

2. Předmětem činnosti svazku obcí ve smyslu ustanovení § 50 zákona o obcích jsou činnosti:
a)  související se zabezpečením zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod, konkrétně plnění úkolů souvisejících se zabezpečením přípravy a realizací stavby kanalizace, resp. vodovodu obcí Adamov a Hůry, konkrétně:

A. kanalizační stoky DN 600 mm v rozsahu od šachty 3 až po stávající šachtu, která bude po vybudování v majetku obce Adamov,
B. kanalizační stoky DN 600 mm v rozsahu od šachty 1 až po šachtu 3 která bude po vybudování v majetku obce Hůry.

A zajištěním jejich následného provozování prostřednictvím třetí osoby.
b)    Zavádění, rozšiřování a zdokonalování technického vybavení a systému veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území.
c)    Úkoly v oblasti školství, kultury, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu,
d)    Zabezpečování čistoty obce, správy veřejné zeleně.

 


Orgány svazku: 

Valná hromada
Rada svazku
Revizní komise svazku
Rada svazku: Rada svazku je statutárním orgánem svazku, který řídí činnost svazku a zastupuje svazek navenek. Za radu svazku jedná navenek předseda rady svazku nebo jiný člen svazku samostatně. Podepisování za svazek se děje tak, že k vytištěnému, napsanému či jinak označenému názvu svazku připojí své jméno kterýkoli člen rady svazku.

Členové rady:  

Petr Schicker, Adamovská 162, 373 71 Adamov od 9. 9. 2016 dosud  

Jiří Borovka, V Polích 187, 373 71 Hůry od 9. 9. 2016 dosud 

Pavel Halámka, Jivno 152, 373 71 Jivno od 12. 8. 2019   dosud

Petr Uhlíř, Jelmo 32, 373 71 Libníč od 12. 8. 2019   dosud


 

Příloha – sbírka listin

Stanovy ze dne 13. 12. 2018

Smlouva o vytvoření DSO ze dne 7. 9. 2016

Stanovy ze dne 7. 9. 2016

Stanovy ze dne 12. 8. 2019