Text na řeč

Dobrovolný svazek obcí Prachaticko

Číslo
26
IČO
70966290

Dobrovolný svazek obcí Prachaticko


Spisová značka:  OLVV-správ. 26961/2005/lusk
Pořadové číslo:  26/DSOPT/2003
Název:   Dobrovolný svazek obcí Prachaticko
IČO:   709 66 290
Sídlo:   Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice
Vznik:   2. 5. 2002
Zánik: 
Den zrušení:
Právní důvod zrušení:


Členové:   

1. město Husinec
2. obec Chroboly
3. obec Ktiš
4. obec Nebahovy
5. město Prachatice
6. obec Těšovice
7. obec Záblatí
8. obec Žernovice


Předmět:

1.  Svazek obcí vyvíjí činnost směřující k řešení společné problematiky svých členů, zejména 
a) Zajištění trvalé obyvatelnosti regionu,
b) Koordinaci významných investičních akcí v zájmovém území,
c) Zajištění územní plánovací dokumentace regionu,
d) Financování rozvojových programů,
e) Sjednocení zájmů místních samospráv ve vztahu ke státní správě všech stupňů,
f) Zastupování členských obcí při jednáních s třetími osobami ve společných věcech,
g) Napomáhat rozvoji podnikání v regionu s cílem vytvoření nových pracovních míst a zvýšení zaměstnanosti,
h) Propagovat svazek obcí a jeho zájmové činnosti,
i) Vytvářet, spravovat a zmnožovat společný majetek svazku obcí.
2. Činnost svazku obcí je vymezena v oblastech komunálních potřeb, a to zejména
a) Rozvoji bytové výstavby,
b) Rozvoji cestovního ruchu, turistiky, kulturního života a regionálních tradic,
c) Ochrana kulturního dědictví a významných krajinných prvků,
d) Spolupráce při řešení dopravní obslužnosti regionu,
e) Zajištění ekologické stability a životního prostředí,
f) Společná péče o životní prostředí, především v  1. Lesním hospodářství
 2. Odpadovém hospodářství
 3. Oblasti ochrany přírody
 4. Oblasti vodohospodářské problematiky
 5. Oblasti zemědělství
g) Vytváření podmínek pro rozvoj 1. Školství a vzdělávání
    2. Zdravotnictví a sociálních služeb
h) Řešení sociální problematiky jednotlivců a skupin
i) Navazovat zahraniční spolupráci a kontakty
3.      Za předmět činnosti se považují i takové akce a aktivity, které se z důvodů objektivních či regionálních tradic netýkají všech členských obcí. V takovém případě je povinností sdružení dbát, aby jejích výsledky korespondovaly se zájmy a záměry svazku obcí jako celku.
4.    Svazek obcí je oprávněn zakládat nebo vstupovat do dalších podnikatelských i nepodnikatelských subjektů v souladu s platnými právními normami.

Orgány svazku: 

členská schůze
předsednictvo svazku obcí
předseda svazku obcí
místopředsedové svazku obcí
tajemník svazku obcí
kontrolní komise svazku obcí

Předseda svazku: 

Předseda svazku obcí je statutárním orgánem svazku obcí. Jedná navenek jménem svazku obcí a řídí jeho činnost mezi jednotlivými zasedáními předsednictva a členů. Jedná jménem svazku obcí se třetími osobami a podepisuje s tím související písemnosti za svazek obcí.

Předseda:  

Ing. Martin Malý, bytem SNP 428, 383 01 Prachatice II.  od 16. 12. 2010 dosud
Ing. Jan Bauer, bytem Skalka 693, 383 01 Prachatice   do 16. 12. 2010


www.prachatice.cz/dsopt/

Příloha – sbírka listin

Stanovy ze dne 15. 12. 2009

Stanovy ze dne 21. 12. 2004

Stanovy ze dne 29. 4. 2002

Zakladatelská smlouva z 29. 4. 2002

Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí ze dne 15. 12. 2009

Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí ze dne 23. 5. 2005