Text na řeč

Dočasné omezení osobního styku s cizinci

UZNÁVÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VZDĚLÁNÍ (NOSTRIFIKACE, OSVĚDČENÍ)

podle § 108 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Veškeré informace k nostrifikacím (k vyplnění žádosti a přílohám) získáte na tel. čísle 386 720 837 - JUDr. Oušková, a 386 720 840 - Bc. Makočová, DiS.

Základní informace zde

Vyplněné žádosti včetně příloh jsou přijímány na pracovišti Czech POINT v budově Krajského úřadu, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice.

V žádosti uvádějte tel. číslo a čitelně e-mailovou adresu pro sdělení č. účtu a variabilního symbolu k zaplacení správního poplatku ve výši 1 000,- Kč. 


ACKNOLEDGEMENT OF FOREIGN EDUCATION (VALIDATION, CERTIFICATE)

in compliance with § 108 Act Nr. 561/2004 SB., about pre-elementary, elementary, secondary, higher specialized and other education (education law)

All the information on validation (filling in the application and attachments) you get on the phone (only in Czech language) 386 720 837 – JUDr. Oušková, and 386 720 840 Bc. Makočová, DiS.

Basic information here

All filled in applications including attachments are accepted at the Czech POINT in the building of Regional Authority (Krajský úřad), U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice.

In the application state please your phone number and valid e mail address so that we could send you the bank account number and reference number for the administration fee of 1 000,- CZK. 

Štítky