Text na řeč

Hejtmanka Stráská se zúčastnila otevření nového simulačního centra ZSF Jihočeské univerzity

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity dnes otevřela simulační centrum pro zdravotnické obory, v němž bude učit moderními metodami za využití sofistikovaných modelů a přístrojů. Cílem je připravit studenty na to, co je potká v nemocnicích a na záchrance, zorientovat je v tomto prostředí a s pomocí nejmodernějších figurín je naučit ošetřovat pacienty i v těch nejvážnějších stavech. V České republice je to první takto komplexně pojaté simulační centrum, které je zaměřené výhradně na nelékařské zdravotnické obory. 

Kvalitní výuka je naší hlavní prioritou a toto prostředí nám poskytuje zázemí pro uplatnění široké škály moderních výukových metod. Jedná se o nejefektivnější a nejbezpečnější způsob výuky, protože se zde studenti učí jednotlivé dovednosti bez rizika poškození pacienta a mají možnost si co nejreálněji vyzkoušet své budoucí povolání. Simulační výuku můžeme využít i v dalších oborech, ale pro obory Všeobecná sestra, Zdravotnický záchranář, Porodní asistentka a Pediatrické ošetřovatelství je tento typ výuky nepostradatelný,“ uvedla proděkanka pro vědu a výzkum prof. Valérie Tóthová, která je ředitelkou Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče.

Dvoupodlažní budova, která je přístavbou k dosavadnímu objektu ZSF JU v ulici U Výstaviště, stála včetně zařízení cca 58 milionů korun. Její stavba trvala dva roky a od začátku se na ní podíleli i vyučující zdravotnických oborů, kteří ze své vlastní praxe znají nemocniční prostředí a chtěli ho studentům co nejvěrněji přiblížit. Díky tomu vznikla cvičná nemocnice se špičkovou technologií výuky. Jsou v ní plně vybavené odborné místnosti: dva standardní nemocniční pokoje, jednotka intenzivní péče, porodní sál s neonatologií a také autentická část sanitky rychlé záchranné služby. Nechybí technická místnost, sklady, šatny apod., tedy zázemí odpovídající reálnému prostředí nemocnic. 

Pro vyučování je klíčový velín, do něhož směřují informace z jednotlivých pracovišť pomocí audiovizuální techniky, a místnost pro debriefing. Tam se odehraje skupinový rozbor výkonů – studenti totiž v nemocničním pokoji, na sále i v sanitce pracují s „pacienty“ sami bez vyučujících, kteří je i s dalšími spolužáky sledují přes kamery a polopropustné skleněné stěny. „Nejde o to soustředit se na jejich chyby a kárat je za ně, ale všímat si, co a jakým způsobem studenti udělali, a rozebírat to společně. Když si takto sami důležité úkony vyzkoušejí, aniž by jim vyučující stáli za zády, radili jim a byli pro ně i psychologickou oporou, povede je to k samostatnosti, víc se naučí a pak už to budou mít zažité pro praxi,“ vysvětlil vedoucí simulačního centra František Dolák.  

Inspiraci sbírali odborníci ze ZSF JU ve Finsku, USA, Rakousku, Španělsku, Lotyšsku, Maďarsku a dalších zemích. Zdravotně sociální fakulta JU měla i předtím velmi dobře vybavené odborné učebny včetně mnoha modelů, které budou sloužit i nadále. Nyní k nim přibyly nejmodernější high fidelity figuríny vyrobené v Americe, které reagují na prováděné zákroky a vyučující může skrze ně mluvit se studentem. Dovedou například krvácet, plakat, potit se, mají v sobě nahrané základní zvuky. Fakulta pořídila čtyři tyto špičkové figuríny: dva dospělé, novorozence a nedonošené dítě. 

Nejdražší částí je „srdce“ simulačního centra, které tvoří jednotka intenzivní péče a porodní sál s neonatologií, to vše propojené velínem. K největším zajímavostem patří například nejmodernější typy nemocničních lůžek, vana pro nácvik první doby porodní a hlavně sanitní vůz rychlé záchranné služby (bez kabiny řidiče). „To byl technicky nejnáročnější úkol, protože se nám povedlo získat reálnou sanitku, která byla dříve v provozu. Kvůli stěhování ji však bylo nutné rozebrat na osm dílů a pak znovu složit. Ale díky tomu máme věrné prostředí pro výuku, což je zrovna pro záchranáře mimořádně důležité. Musí se totiž umět v kabině rychle zorientovat a vědět, kam pro jaký přístroj sáhnout,“ dodal František Dolák.

Hlavní výhodou je, že simulace přiblíží studentům realitu, což umožní dokonalé propojení výuky praktických dovedností s teoretickými znalostmi. Bude možné předem naprogramovat mnoho variant situací, s nimiž si zdravotníci musí poradit. To vede ke změně způsobu vyučování: simulační scénáře musí být dobře připraveny, aby se studenti seznámili s různými stavy pacientů, a to i těmi, které nejsou v nemocnicích tak časté. Někdy bude cílem jen to, aby se naučili spolupracovat, dobře komunikovat, případně odhadnout své vlastní síly a včas si přivolat posilu. Díky tomu, že poznají realitu takto „nanečisto“, přijdou pak do praxe lépe připraveni. Tím lze snížit riziko pochybení při poskytování zdravotnické péče a zvyšovat bezpečnost pacienta. Zdravotnické studijní programy sice mají v osnovách stovky hodin povinné praxe v nemocnicích, ale realita samozřejmě přináší mnohem více výzev – a pak se hodí každá zkušenost. 

Výuka v Simulačním centru zdravotnických oborů ZSF JU začne již v říjnu.


Základní údaje

Adresa: U Výstaviště 26, České Budějovice, ve dvoře budovy ZSF JU
Náklady: cca 58 mil. Kč
Termín zahájení stavby: podzim 2018
Termín zahájení výuky: podzim 2020

Financováno z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (fond Evropské unie, ERDF výzva pro vysoké školy, spoluúčast fakulty ve výši 5 %)

Výstavba Simulačního centra pro výuku nelékařských zdravotnických oborů začala v roce 2018. Tento projekt byl připravován jako reakce na měnící se výukové styly. Simulační výuka zaujímá ve výuce nejen ošetřovatelských, ale i ostatních zdravotnických oborů významné místo. Jedná se o nový styl výuky, který studentům umožňuje reagovat na situace, které lze navodit na high fidelity figurínách.

Jedná se o dvoupodlažní budovu s částečně zapuštěným suterénem, jedním nadzemním podlažím a plochou střechou spádovanou směrem ke stávajícímu objektu. Budova má obdélníkový půdorysný tvar (20,4 × 9,4 m) a se současným objektem ZSF JU, v němž je umístěna lůžková část simulačního centra, je nový pavilon spojen koridory. Dispoziční uspořádání je podřízeno potřebám výuky, která má připravit studenty na skutečný provoz ve zdravotnickém zařízení nemocničního typu. Proto je řazení jednotlivých simulačních prostorů podřízeno těmto potřebám. Každá místnost je specifická svým vybavením. Nemocniční pokoje jsou pro dvě klasická lůžka s dalšími částmi vybavení interiéru, jak je běžné v nemocničním provozu.

Porodní sál včetně neonatologie je ještě doplněn porodní vanou. Místnost JIP má všechny prvky skutečného pokoje včetně medicinální rampy. Součástí výuky je i simulace vybavení sanitního vozu rychlé záchranné služby, resp. umístění nástavby vozu zdravotnické záchranné služby. Provoz simulačního centra je monitorován z pracoviště velínu, kam jsou přivedeny informace z jednotlivých pracovišť pomocí audiovizuální techniky.

Dotační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání období 2014–2020;
Název: Simulační centrum pro zdravotnické obory Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (SLNO);
Registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002409
Dotační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání období 2014–2020;
Název: Rozvoj JU – ESF; Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002348