Text na řeč

Odpovědi na žádosti o informace 2020

01-Školení zaměstnanců Krajského úřadu Jihočeského kraje 2017-2019.pdf

02-Seznam starostů v Jihočeském kraji včetně stranické příslušnosti a věku - 15.1.2020 ODLOŽENO

03-Přezkum řízení změny č.3 ÚP Dolní Třebonín.pdf

04-Opatření proti nečinnosti MěÚ Vodňany.pdf

05-Rozhodnutí KUJCK 11642_2019.pdf

06-Seznam měst a obcí v Jihočeském kraji.pdf

07-Vyřízení přezkumu rozhodnutí MěÚ J. Hradec OŽP_39167_19_IN-559.pdf

08-Chemické ošetřování komunikací Veselí n.Lužnicí-Val.pdf

09-Počty přestupkových řízení dle zákona č. 372_2011 Sb. v roce 2019.pdf

10-Pěstounství a adoptivní péče.pdf

11-Krizový plán kraje a prvky kritické informační infrastruktury.pdf

12-Stanovisko KÚ Jčk čj. KUJCK 35558_2017 k návrhu ÚP Pohorská Ves.pdf

13-Správní řízení s Adient Stakonice s.r.o...pdf

14-Dopravní obslužnost kraje.pdf

15-Dotaz na postup KÚ po soudem zrušeném rozhodnutí čj. KUJCK 35704_2014.pdf

16-Kopie rozhodnutí KÚ Jčk čj. KUJCK 121025_2016.pdf

17-Udělování pokut vroce 2019 za porušování zákona č. 20_1987 Sb. ve vztahu k archeologickým nálezům.pdf

18-Komplexní zpráva KÚ Jčk z kontroly provedené na MěÚ Prachatice v období 1.7.2015-27.4.2017.pdf

19-Žaloba Jčk proti Správě NP Šumava a MV.pdf

20-Podnět ve věci nečinnosti MěÚ Týn nad Vltavou.pdf

21-Kopie žádosti_podnětu NPÚ - přezkum stavebního povolení Mosty Dolní Slověnice.pdf

22-Plány péče ochrany přírody.pdf

23-Vymezení regionálního biocentra 580.pdf

24-Revize přeložky silnice II_141 v úseku Prachatice-Těšovice.pdf

25-Pozemky k nimž přísluší Jihočeskému kraji právo hospodařit s majetkem státu.pdf

26-Krizová připravenost kraje - koronavir.pdf

27-Neoprávněný odvoz reklamních zařízení.pdf

28-Reklamní zařízení poškozená vichřicí.pdf

29-Emailové kontakty měst a obcí v Jčk.pdf

30-Postup ve věci odvolání města Vyšší Brod - Sportovní a rekreační hřiště Studánky.pdf

31-Kopie rozhodnutí čj. KUJCK 26035_2020.pdf

32-Kopie protokolu čj. KUJCK 112708_2016.pdf

33-ABA terapie ve školách.pdf

34-Investiční plán kraje na rok 2020.pdf

35-ABA terapie ve školách.pdf

36-Příprava realizace obchvatu silnice II_144 ve Vlachově Březí.pdf

37-Prostředky ze SFDI za účelem financování oprav, rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy.pdf

38-Vyjádření KHS Jčk - KHSJC 38802_2019_HOK CB-CK.pdf

39-Odstraňování reklamních zařízení.pdf

40-Odstranění reklamního zařízení.pdf

41-Odstraňování reklamních zařízení.pdf

42-Počty zaměstnanců KÚ JČK za 01-03_2020.pdf

43-Reklamní zařízení-ochranné pásmo.pdf

44-Sbírka organizace Centrum Bazalka, o.p.s.pdf

45-Jak bylo vyřízeno oznámení ze dne 18.2.2020.pdf

46-Databáze měst a obcí v Jčk.zip

47-Regulace vadné reklamy v roce 2019.pdf

48-Správní řízení s vlastníky reklamních zařízení.pdf

49-Neregistrovaní poskytovatelé sociálních služeb v Jčk.pdf

50-Rozhodnutí vydaná dle § 3 odst. 8 zákona č. 185_2001 Sb..pdf

51-Mediální politika kraje.pdf

52-Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí o přestupku dle zákona č. 361_2000 Sb..pdf

53-Hmotná pomoc pro ORP Třeboň a Město Třeboň.pdf

54-Výkon práce v zařízení Bazalka, o.p.s..pdf

55-Protikorupční opatření a bezpečnostní systémy Krajského úřadu Jčk.pdf

56-Rozhodnutí o povolení výjimek pro použití závadných látek ke krmení ryb.pdf

57-Rozhodnutí KÚ - výjimky krmení ryb pro rybníky Koclířov a Volešek.pdf

58-Nákupy respirátorů Jihočeským krajem.pdf

59-Provedení personálního auditu na Krajském úřadu Jihočeského kraje.pdf

60-Zveřejnění rozhodnutí o přestupku dle zákona č. 250_2016 Sb..pdf

61-Přeložka technického koridoru a účelové komunikace v prostoru ložiska Halámky.pdf

62-Veřejná zakázka S29_2012 rekonstrukce silnice III_1508 a 15015, průtah obcí Rapšach.pdf

63-Provedení vrtu v k.ú. Písek.pdf

64-Nařízení veřejné služby dle §22 zákona č. 274_2001 Sb. v Jihočeském kraji.pdf

65-Kontroly v lůžkových psychiatrických zařízeníchh.pdf

66-Provozovatelé v režimu zákona č. 224_2015 Sb..pdf

67-Metodika hodnocení projektů.pdf

68-Klamavá reklamna na sociálních sítích.pdf

69-Datové sady funkčního využití ploch z územně plánovací dokumentace obcí.pdf

70-Nákup osobních ochranných pomůcek 03-05_2020.pdf

71-Předání spisu S-MUCK 29607_2018-BE odvolacímu orgánu.pdf

72-Finanční prostředky vynaložené krajem na předcházení střetů automobilů se zvěří 2015-2020.pdf

73-Platy a odměny vedoucích oddělení či odborů KÚ Jčk za roky 2018-2019.pdf

74-Smlouvy veřejné železniční dopravy 2018-2019.pdf

75-Dotazník pro zabezpečování vybraných služeb na KÚ Jčk.pdf