Text na řeč

Odbor ekonomický

Základní informace o odboru

Vnitřní členění a telefonní seznam odboru

Náplň činnosti odboru v samostatné působnosti kraje

Oddělení rozpočtu a financování

 

Na úseku správy daní a poplatků

 • podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozhoduje na základě předaných podnětů od poskytovatelských odborů KÚ o uložení odvodů do rozpočtu Jihočeského kraje vůči osobám, které se dopustily porušení rozpočtové kázně tím, že neoprávněně použily nebo zadržely prostředky patřící či svěřené kraji, a to včetně vyměřování penále, zajišťuje jejich vymáhání podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád v platném znění až do doby návrhu soudní exekuce, které řeší OLVV
 • poskytuje metodickou pomoc odborům Krajského úřadu Jihočeského kraje v případech zjištění porušení rozpočtové kázně u příjemců dotací poskytnutých z rozpočtu Jihočeského kraje
 • poskytuje metodickou pomoc zřizovatelským odborům Krajského úřadu Jihočeského kraje v případech odvodů do rozpočtu ukládaných zřizovaným příspěvkovým organizacím dle § 28 odst. 6, 8, 9 zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění - přípravě materiálu pro radu kraje
 • přijímá žádosti ve věci uplatnění opravných pros
 • tředků v případech porušení rozpočtové kázně, rozhoduje o nich, případně je postupuje k rozhodnutí vyššího orgánu nebo zpracovává materiály pro rozhodnutí samosprávy
 • připravuje podklady pro rozhodování orgánů kraje o prominutí nebo částečném prominutí povinnosti odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně na základě přijaté písemné žádosti toho, kdo porušil rozpočtovou kázeň
 • spolupracuje s kontrolními orgány ve věci vedených řízení za porušení rozpočtové kázně proti kraji a dle pokynu ředitele KÚ navrhuje a zpracovává podání opravných prostředků

Na úseku rozpočtu a financování vlastních (samosprávných) prostředků kraje

 • je gestorem sestavování návrhu ročního rozpočtu s rozsáhlou vnitřní strukturou příjmových a výdajových položek s náročnými podmínkami pro jeho sestavování od vydávání metodiky pro oddělení a odbory pro přípravu návrhů rozpočtu kraje z hlediska zdrojů příjmů a zaměření výdajů a vyjádření vztahů ke zřizovaným PO, obcím a ostatním příjemcům přes sumarizaci jednotlivých částí do ucelených návrhů pro balancování rozpočtu až po schvalovací řízení a rozpis
 • je gestorem sestavování návrhu střednědobého rozpočtového výhledu kraje obdobně jako u návrhů ročních rozpočtů, k tomu zpracovává makroekonomické analýzy hospodářského vývoje, každoročně sestavuje návrhy aktualizace a zajišťuje návaznost na roční rozpočtový proces
 • zabezpečuje rozpis ukazatelů rozpočtu vlastních prostředků kraje pro obce
 • zabezpečuje metodiku rozpisu ukazatelů rozpočtu kraje pro zřizované PO, založené právnické osoby a ostatní příjemce dotací a návratných finančních výpomocí (NFV) v gesci OEKO; zabezpečuje a usměrňuje hospodaření podle rozpočtu a zajišťuje kontrolu jeho čerpání v rámci zajišťování realizace systému financování veřejné správy prostřednictvím řízení peněžních toků
 • stanovuje metodické postupy v oblasti rozpočtového hospodaření a financování pro ostatní organizační útvary kraje
 • zajišťuje zpracovávání finančních a rozpočtových analýz pro rozhodování orgánů kraje
 • jako správce rozpočtu zajišťuje přezkoumávání a vyhodnocení operací v rámci vnitřního kontrolního systému se zaměřením na dodržování právních předpisů (rozpočtových pravidel, rozpočtové skladby a systému vnitřní finanční kontroly)
 • je gestorem předkládání návrhů úprav rozpočtu formou rozpočtových opatření pro orgány kraje, provádí jejich kontrolu, sumarizaci a předkládá je pro rozhodování samosprávy a zajišťuje jejich provádění
 • zpracovává analýzy rozpočtového určení daní (RUD) pro kraj a je správcem daňových příjmů kraje a rozpočtové rezervy
 • podílí se na stanovování postupů, zásad a metodik pro poskytování dotací a NFV kraje, na koordinaci činností souvisejících s podáváním žádostí o podpory a dotace a provádí analytickou činnost, podílí se na zpracování a předkládání závěrečného vypořádání těchto dotací a podpor
 • na úseku poskytování dotací a NFV prostřednictvím OEKO zajišťuje systém poskytování v souladu s vnitřními předpisy kraje, včetně zajištění souladu s pravidly veřejné podpory, a zajištění veřejnosprávní kontroly užití prostředků příjemci
 • zajišťuje koordinaci a metodické usměrňování procesu financování programu rozvoje kraje
 • posuzuje a analyzuje možnosti kraje v kofinancování projektů ze strukturálních fondů a z programů EU, předfinancování vlastních projektů, komunikuje s bankou při zakládání a spravování speciálních účtů pro zajištění financování těchto projektů
 • metodicky řídí a koordinuje rozpočtový proces u zprostředkujících subjektů a konečných příjemců prostředků fondů EU
 • připravuje programy kraje pro spolupráci ČR s EU z hlediska financování
 • vypracovává hodnocení vývoje finančního hospodaření rozpočtu kraje, řídí proces vypracování podkladů finančního vypořádání dotací a NFV poskytnutých z krajských prostředků a zajišťuje jejich sumarizaci pro závěrečný účet kraje (ZÚK) a je gestorem sestavení ZÚK pro jeho schvalování v orgánech kraje
 • pro jednání orgánů kraje připravuje materiály v oblasti rozpočtu a ekonomiky a zajišťuje plnění jejich usnesení

 

Oddělení účetnictví

 • zaměstnanec na pozici metodik účetnictví je oprávněn organizovat, řídit a kontrolovat práci zaměstnanců zařazených v rámci tohoto oddělení na pozicích účetní, mzdový účetní, daňový specialista a metodik DPH, metodik PAP
 • vede účetnictví o rozpočtovém hospodaření kraje:
  • zajišťuje tuzemský zúčtovací a platební styk s bankou
  • zajišťuje devizový zúčtovací a platební styk s bankou, včetně nákupu valut
  • účtuje a vede evidenci podmíněných pohledávek, pohledávek, záloh na transfery, vystavuje faktury za běžné příjmy na základě smluv apod.
  • účtuje a vede evidenci podmíněných závazků, závazků, tzn. centrální evidenci přijatých faktur a dále smluv, ze kterých vyplývá finanční plnění
  • účtuje o daňových příjmech
  • účtuje o pořízení majetku
  • účtuje o pokladních operacích
  • účtuje o ceninách
  • účtuje o zásobách
  • účtuje o úvěrech a kontokorentu
  • účtuje o termínových vkladech
  • účtuje o zhodnocování dočasně volných prostředků rozpočtu
  • účtuje o příjmu dotací ze státního rozpočtu a státních fondů v rámci samostatné působnosti
  • zajišťuje výplatu dotací, příspěvků, návratných finančních výpomocí a záštit z prostředků Jihočeského kraje obcím, dobrovolným svazkům obcím, příspěvkovým organizacím, krajům a dalším fyzickým a právnickým osobám
  • vede komplexní agendu peněžních fondů zřízených Jihočeským krajem a provádí analýzu hospodaření těchto fondů
  • zabezpečuje vyúčtování cestovních náhrad při tuzemských pracovních cestách
  • účtuje o depozitním účtu (složené jistoty a kauce)

 

 • vede kompletně agendu DPH a daně z obratu v zahraničí:
  • kompletně zabezpečuje agendu DPH, včetně daňového přiznání DPH a metodiky pro Jihočeský kraj
  • zajišťuje koordinaci vztahů Jihočeského kraje s finančními úřady EU v ekonomické oblasti (např. SRN, Rakousko) k realizaci daňových přiznání k dani z obratu, zabezpečuje odevzdání těchto daňových přiznání na příslušné finanční úřady EU, včetně předání podkladů ORF k proplacení daně z obratu

 

 • vede kompletně agendu spojenou s Pomocným analytickým přehledem (dále jen PAP) a zajišťuje přípravu na konsolidaci:
  • kompletně zabezpečuje odborné a metodické činnosti v oblasti PAP pro potřeby účetní jednotky Jihočeský kraj
  • stanovuje metodiku PAP Jihočeského kraje, postupy statistického účtování, uspořádání položek statistických pohybů, IČ partnera aktiv a pasiv, IČ partnera transakce a jejich obsahové vymezení, stanovuje kontroly a postup pro zajištění předání včasných a správných dat do CSÚIS v souladu s ustanoveními technické vyhlášky
  • návazně na administraci PAP zajišťuje přípravu na proces konsolidace

 

 • vede kompletní mzdovou agendu:
  • připravuje podklady pro výplatu mezd a odměn a souvisejících výdajů zaměstnanců krajského úřadu a zastupitelů Jihočeského kraje
  • zpracovává výkazy související se mzdovou agendou, včetně vedení mzdových a evidenčních listů
  • zabezpečuje zúčtování mezd a souvisejících výdajů
  • provádí roční zúčtování na základě žádosti zaměstnance
  • vystavuje potvrzení o výši platu na základě žádosti zaměstnance
  • zabezpečuje vyúčtování cestovních náhrad při zahraničních pracovních cestách

 

 • zajišťuje agendy spojené s koncem roku:
  • provádí dokladovou inventuru
  • na základě rozhodnutí k provedení inventarizace se účastní fyzických inventur
  • připravuje podklady pro daňové přiznání Jihočeského kraje k dani z příjmů právnických osob
  • sestavuje účetní závěrku kraje a výkazy o jeho hospodaření, vyhotovuje účetní výkazy, včetně přílohy k účetní závěrce
  • provádí rozbor výsledku hospodaření pro závěrečný účet Jihočeského kraje
  • připravuje podklady pro finanční vypořádání finančních prostředků poskytnutých Jihočeským krajem ve spolupráci s oddělením rozpočtu a financování
  • zabezpečuje administraci ke schválení účetní závěrky Jihočeského kraje

 

 • ostatní agendy prováděné v průběhu roku:
  • analyzuje podmíněné pohledávky, pohledávky, podmíněné závazky a závazky
  • analyzuje finanční situaci Jihočeského kraje a průběžně sleduje stav finančních prostředků na bankovních účtech kraje
  • stanovuje metodické postupy účtování pro všechny organizační jednotky krajského úřadu, včetně aktualizace příslušných vnitřních předpisů a číselníků
  • koordinuje a usměrňuje hospodaření s majetkem kraje
  • pro jednání rady a zastupitelstva kraje připravuje materiály v oblasti hospodaření kraje a zajišťuje plnění jejich usnesení
  • zabezpečuje předání dat do centrálního systému účetních informací státu

 

Oddělení výkaznictví

 • pro potřeby vybraných účetních jednotek (obcí, DSO a příspěvkových organizací) zajišťuje metodickou pomoc formou aktuálních sdělení na webových stránkách „Metodická podpora v oblasti účetnictví státu", metodických pokynů, informačních listů a individuální metodické pomoci s cílem zajištění souladu základních principů účtování v rámci realizace účetnictví státu
 • v účetnictví obcí, dobrovolných svazků obcí provádí kontrolu účetnictví a rozpočtů obcí a dobrovolných svazků obcí podle stanovených postupů a platných právních předpisů se zaměřením na správnost zaúčtování přijatých dotací poskytnutých resorty, státními fondy, krajem apod.
 • zajišťuje a provádí analýzy a hodnocení rozpočtového určení výnosů daní, dotací a popřípadě zadluženosti za vybrané obce a dobrovolné svazky obcí
 • v účetnictví příspěvkových organizací provádí kontrolu účetnictví krajských příspěvkových organizací podle stanovených postupů a platných právních předpisů se zaměřením účetnictví krajských příspěvkových organizací v oblasti sociální, zdravotní a kultury
 • provádí odbornou poradní a metodickou činnost na úseku účetnictví pro krajské i obecní příspěvkové organizace, obce a dobrovolné svazky obcí
 • ve spolupráci se zřizovatelskými odbory komplexně zabezpečuje proces sjednocení metodiky v oblasti účetnictví příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem v oblasti sociální, zdravotní a kultury pro následné rozborové činnosti jejich hospodaření
Náplň činnosti odboru v přenesené působnosti (výkon státní správy)

Oddělení rozpočtu a financování

 

Na úseku správy daní a poplatků

 • provádí dozorčí, rozhodčí a kontrolní činnost při výkonu státní správy na úseku výběru místních poplatků obcemi kraje a při odvolání proti rozhodnutí v oblasti místních poplatků dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • poskytuje metodickou pomoc obcím Jihočeského kraje na úseku místních poplatků a jejich vymáhání v souladu s § 67 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění
 • rozhoduje o odvolání proti vyměření místních poplatků odváděných do rozpočtu obce včetně jejich příslušenství dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění
 • podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozhoduje na základě předaných podnětů o uložení odvodů do rozpočtu Jihočeského kraje vůči osobám, které se dopustily porušení rozpočtové kázně tím, že neoprávněně použily nebo zadržely prostředky přerozdělované krajem v přenesené působnosti, a to včetně vyměřování penále; zajišťuje jejich vymáhání podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění až do doby návrhu soudní exekuce, které řeší OLVV
 • přijímá žádosti ve věci uplatnění opravných prostředků v případech porušení rozpočtové kázně dle předchozího bodu, rozhoduje o nich, případně je postupuje k rozhodnutí řediteli KÚ
 • rozhoduje o podaných žádostech o povolení mimořádných opravných a dozorčích prostředků podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění
 • rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím obecních úřadů o odvodech za porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
 • připravuje podklady pro odpis pohledávek a vydávání rozhodnutí o odpisu nedoplatku pro nedobytnost dle ust. § 158 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění
 • rozhoduje o námitkách účastníků v rámci probíhajícího výkonu rozhodnutí podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, nebo podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • zabezpečuje vymáhání pohledávek na základě podnětů předaných příslušnými odvětvovými odbory podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění a podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • zabezpečuje vymáhání pohledávek kraje podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění na základě podnětů předaných příslušnými odvětvovými odbory podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

 

Na úseku rozpočtu a financování transferů a státních dotací (vztahu SR, resortů a státních fondů k rozpočtu kraje i k rozpočtům obcí kraje)

 • v procesu sestavování návrhu ročního rozpočtu kraje je gestorem a metodikem pro odbory a oddělení KÚ pro zapojování potvrzených dotačních vztahů a transferů SR, resortů a státních fondů do příjmů a výdajů rozpočtu kraje
 • v procesu sestavování návrhu střednědobého rozpočtového výhledu kraje a při každoroční aktualizaci je gestorem obdobně jako u návrhů ročních rozpočtů v návaznosti na rozpočtový výhled státního rozpočtu pro zapojování potvrzených dotačních vztahů a transferů SR, resortů a státních fondů
 • zabezpečuje rozpis státního rozpočtu (souhrnného dotačního vztahu SR) pro obce kraje a pro KÚ vykonává správu v rámci všeobecné pokladní správy SR (VPS)
 • je gestorem a prostředníkem uplatňování požadavků nároků na SR (MF, resorty a státní fondy) jako podkladů pro sestavování státního rozpočtu
 • zabezpečuje a zprostředkovává metodiku postupů SR, resortů a státních fondů v oblasti rozpočtového hospodaření a financování pro ostatní organizační útvary krajského úřadu a pro obce kraje
 • zprostředkovává finanční politiku státu v jednom anebo více oborech činnosti státní správy, provádění rozpisu závazných ukazatelů SR, resortů a státních fondů k zajištění chodu spravovaného území
 • zabezpečuje a usměrňuje hospodaření s prostředky státního rozpočtu, resortů a státních fondů a zajišťuje kontrolu jejich čerpání v rámci krajského úřadu
 • řídí peněžní toky dotačních titulů a transferů státního rozpočtu, resortů a státních fondů
 • zpracovává finanční analýzy dotačních titulů a transferů pro rozhodování orgánů kraje
 • jako správce rozpočtu přezkoumává a vyhodnocuje operace související s dotačními tituly a transfery v rámci vnitřního kontrolního systému se zaměřením na dodržování právních předpisů (rozpočtových pravidel, rozpočtové skladby a systému vnitřní finanční kontroly)
 • je gestorem předkládání návrhů úprav rozpočtu formou rozpočtových opatření z finančního vztahu SR, resortů a státních fondů k rozpočtu kraje a obcím kraje pro orgány kraje, provádí jejich kontrolu, sumarizaci a předkládání pro rozhodování samosprávy a zajišťuje jejich provádění
 • zpracovává analýzy rozpočtového určení daní (RUD) podle predikcí SR
 • zajišťuje koordinaci činností souvisejících s podáváním žádostí o dotace a NFV ze SR, resortů a státních fondů, podílí se na sestavování postupů a zásad výběru žadatelů, včetně vyhodnocování projektů a koordinuje zpracování a předkládání závěrečného vypořádání dotací a NFV
 • podílí se na realizaci systému programového financování z centrálních zdrojů a její uplatňování v praxi
 • zajišťuje hodnocení vývoje finančního hospodaření rozpočtu kraje a koordinuje vypracování podkladů pro finanční vypořádání se SR, resorty a státními fondy za kraj a obce kraje a provádí jejich sumarizaci
 • zajišťuje vyhodnocení vývoje finančního hospodaření rozpočtu kraje a obcí kraje ve formě podkladů pro státní závěrečný účet (SZÚ), včetně sumarizace za kraj a obce kraje
 • na základě metodiky MF ČR stanovuje pravidla pro čerpání prostředků Fondu solidarity EU, spolupracuje při administraci žádostí o dotace z Fondu solidarity EU, zpracovává souhrnnou žádost za Jihočeský kraj a komunikuje s MF ČR

 

Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí


Na úseku přezkoumávání hospodaření

 • přejímá a eviduje žádosti obcí a dobrovolných svazků obcí o přezkoumání hospodaření za příslušný kalendářní rok nebo jejich oznámení o rozhodnutí zadat přezkoumání auditorovi nebo auditorské společnosti
 • zpracovává časové plány přezkoumání hospodaření na období od sestavení plánu do 30. června následujícího roku a předkládá je ve stanoveném termínu ministerstvu financí
 • přejímá a eviduje závazné informace od obcí a dobrovolných svazků obcí o uzavření smlouvy s auditorem (auditorskou společností) na provedení přezkoumání hospodaření
 • v souladu s časovým plánem a ve smyslu ustanovení zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon), ve znění pozdějších předpisů, provádí dílčí a jednorázová přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí Jihočeského kraje
 • provádí kontroly plnění opatření, přijatých přezkoumávanými subjekty k nápravě chyb a nedostatků uvedených v zápisu (zprávě) z provedeného přezkoumání
 • z každého provedení přezkoumání hospodaření pořizuje ze zákona příslušný zápis nebo zprávu, kterou prokazatelně předává v jednom vyhotovení přezkoumávanému subjektu
 • přejímá a eviduje stejnopisy zpráv o výsledku přezkoumání hospodaření obcí nebo dobrovolných svazků obcí provedených auditorem (auditorskou společností)
 • v souladu s podmínkami stanovenými zákonem ukládá přezkoumávaným subjektům pořádkové pokuty
 • každoročně po skončení přezkoumání hospodaření za příslušný kalendářní rok zpracovává komplexní analytickou zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí na území Jihočeského kraje
 • v obdobném časovém intervalu připravuje vždy informativní materiál o průběhu a výsledcích přezkoumání hospodaření pro vedení Jihočeského kraje
 • ve smyslu ustanovení § 67 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje metodickou pomoc obcím a dobrovolným svazkům obcí v oblasti jejich hospodaření, a to přímo na místě při výkonu přezkoumání hospodaření, zpracováním odpovědí na písemné dotazy metodického charakteru a jejich zveřejňováním a na vyžádání účelovými metodickými návštěvami konkrétních územních celků
 • v rámci připomínkových řízení zpracovává stanoviska a vyjádření k novým nebo aktualizovaným předpisům, vztahujícím se k přezkoumání hospodaření nebo v této oblasti zjišťovaným přestupkům.

 

Na úseku veřejnoprávních kontrol

 • koordinuje za ekonomický odbor zpracování pololetních plánů kontrol prováděných krajským úřadem v rámci výkonu přenesené působnosti a následně i zpracování příslušných zpráv o jejich plnění.

 

Na úseku vyřizování přestupků

 • eviduje a projednává v prvním stupni v přenesené působnosti spáchané přestupky obcemi a dobrovolnými svazky obcí ve správním obvodu Jihočeského kraje dle ustanovení § 22a a § 22b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dle § 14 a § 15 zákona č. 420/2004 Sb., o  přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.
 • v souladu s ustanovením citovaného § 22a a § 22b zákona č. 250/2000 Sb. a § 14 a § 15 zákona č. 420/2004 Sb. ukládá dotčeným subjektům za spáchání přestupku správní trest v řízení o přestupku ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 250/2016 Sb., o  odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.
   

Oddělení účetnictví

 • zaměstnanec na pozici metodik účetnictví je oprávněn organizovat, řídit a kontrolovat práci zaměstnanců zařazených v rámci tohoto oddělení na pozicích účetní, mzdový účetní, daňový specialista a metodik DPH, metodik PAP
 • zajišťuje tuzemský zúčtovací a platební styk s bankou
 • zajišťuje devizový zúčtovací platební styk s bankou
 • účtuje o příjmu dotací ze státního rozpočtu a státních fondů v rámci přenesené působnosti
 • zajišťuje výplatu dotací a příspěvků obcím, dobrovolným svazkům obcí a dalším fyzickým a právnickým osobám z prostředků státního rozpočtu a státních fondů
 • připravuje podklady pro finanční vypořádání finančních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu a státních fondů ve spolupráci s oddělením rozpočtu a financování
 • účtuje o finančním vypořádání se státním rozpočtem a státními fondy
 • účtuje o limitních dotacích pro kraj a pro příspěvkové organizace zřizované Jihočeským krajem
 • vede účetní agendu související s čerpáním prostředků z fondů EU, kontroluje náležitosti účetních dokladů předložených v rámci žádostí o čerpání prostředků z Fondu solidarity EU

 

Oddělení výkaznictví

 • kontroluje účetnictví a rozpočty obcí a dobrovolných svazků obcí podle stanovených postupů a platných právních předpisů (vyhláška č. 383/2009 Sb., vyhláška č. 5/2014 Sb., vyhláška č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů) pro CSÚIS
 • kontroluje správnost účetních výkazů předkládaných příspěvkovými organizaci zřízenými územně samosprávnými celky, tj. obcemi i Jihočeským krajem, podle stanovených postupů a platných právních předpisů (vyhláška č. 383/2009 Sb.) pro CSÚIS
 • provádí metodické usměrňování obcí a příspěvkových organizací v oblasti výkaznictví a kontroly
 • u obcí a dobrovolných svazků obcí kontroluje správnost zaúčtování přijatých dotací a půjček ve vazbě na údaje ze systému CSÚIS od jednotlivých kapitol státního rozpočtu a státních fondů a řeší případné rozdíly
 • spolupracuje s oddělením rozpočtu a financování při kontrole správnosti podkladů předaných obcemi a dobrovolnými svazky obcí pro finanční vypořádání se státním rozpočtem a státními fondy ve smyslu vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání)
 • poskytuje metodickou pomoc obcím a dobrovolným svazkům obcí na úseku účetnictví a rozpočtu ve smyslu zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
 • provádí odbornou poradní a metodickou činnost na úseku účetnictví pro příspěvkové organizace zřizované obcemi

Odborem zveřejňované informace

Informace k přezkoumávání hospodaření obcí

Termíny k zabezpečení přezkoumání hospodaření obcí a DSO

Podání žádosti o přezkoumání hospodaření krajskému úřadu: do 30. 6. přezkoumávaného roku.

Oznámení o rozhodnutí zadat přezkoumání auditorovi: do 30. 6. přezkoumávaného roku.

O uzavření smlouvy s auditorem informuje obec a dobrovolný svazek obcí krajský úřad nejpozději: do 31. 1. následujícího roku

Termíny stanoveny zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění.

 


Informace a tiskopisy ke stažení

Vzory žádosti o přezkoumání hospodaření obce a DSO krajským úřadem

Vzor oznámení a podání informace krajskému úřadu (přezkoumání hospodaření bude provádět auditor)

Vzory tiskopisů - nápravná opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření

Kontaktní osoba: Ing. Lubomír Bednář 

 


Plán a výsledky přezkoumávání hospodaření obcí

Plán dílčích přezkoumání hospodaření územních celků v Jihočeském kraji za rok 2019

V přiloženém přehledu zveřejňujeme plánované termíny dílčích přezkoumání hospodaření územních celků v Jihočeském kraji za rok 2019 dle stavu plánu k 23. 7. 2019. Případné změny těchto termínů budou provedeny vždy na základě doručené žádosti obce (DSO) s příslušným zdůvodněním. Nové, individuálně dohodnuté termíny přezkoumání, již nebudou následně promítnuty do přiloženého přehledu.
 

Plán dílčích přezkoumání hospodaření územních celků Krajským úřadem Jihočeského kraje za rok 2019

 


Výsledky přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2017 a 2018

Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí na území Jihočeského kraje za rok 2017 

Ekonomický odbor krajského úřadu zveřejňuje tuto zprávu v souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a poskytuje ji k využití všem představitelům územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, zaměstnancům obecních úřadů i zájemcům z řad veřejnosti. Zpráva ke stažení

 

Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí na území Jihočeského kraje za rok 2018 

Ekonomický odbor krajského úřadu zveřejňuje tuto zprávu v souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a poskytuje ji k využití všem představitelům územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, zaměstnancům obecních úřadů i zájemcům z řad veřejnosti. Zpráva ke stažení

Kontaktní osoba: Ing. Lubomír Bednář 

 


Metodická pomoc

Účetnictví státu a účetní závěrka

Metodická podpora v oblasti účetnictví státu - obce a DSO

MP_28_OEKO_změna_č. 14 vloženo: 20.03.2019
MP_28_OEKO_změna_č. 13 vloženo: 22.03.2019
MP_28_OEKO_změna_č. 12 vloženo: 22.03.2019
MP_28_OEKO_změna_č. 11 vloženo: 22.03.2019
MP_28_OEKO_změna_č. 10 vloženo: 22.03.2019
MP_28_OEKO_změna_č. 9 vloženo: 22.03.2019
MP_28_OEKO_změna_č. 8 vloženo: 22.03.2019
MP_28_OEKO_změna_č. 7 vloženo: 22.03.2019
MP_28_OEKO_změna_č. 6 vloženo: 22.03.2019
MP_28_OEKO_změna_č. 5 vloženo: 22.03.2019
MP_28_OEKO_změna_č. 4 vloženo: 22.03.2019
MP_28_OEKO_změna_č. 3 vloženo: 22.03.2019
MP_28_OEKO_změna_č. 2 vloženo: 22.03.2019
MP_28_OEKO_změna_č. 1 vloženo: 22.03.2019
MP_25_OEKO_změna č. 16 vloženo: 16.08.2019
MP_25_OEKO_změna č. 15 vloženo: 14.08.2019
MP_25_OEKO_změna č. 14 vloženo: 14.08.2019
MP_25_OEKO_změna č. 13 vloženo: 14.08.2019
MP_25_OEKO_změna č. 12 vloženo: 14.08.2019
MP_25_OEKO_změna č. 11 vloženo: 14.08.2019
MP_25_OEKO_změna č. 10 vloženo: 14.08.2019
MP_25_OEKO_změna č. 9 vloženo: 14.08.2019
MP_25_OEKO_změna č. 8 vloženo: 14.08.2019
MP_25_OEKO_změna č. 7 vloženo: 14.08.2019
MP_25_OEKO_změna č. 6 vloženo: 14.08.2019
MP_25_OEKO_změna č. 5 vloženo: 14.08.2019
MP_25_OEKO_změna č. 4 vloženo: 14.08.2019
MP_25_OEKO_změna č. 3 vloženo: 14.08.2019
MP_25_OEKO_změna č. 2 vloženo: 14.08.2019
MP_25_OEKO_změna č. 1 vloženo: 14.08.2019
MP_25_OEKO_změna č. 0 vloženo: 14.08.2019

MP/22/OEKO Účetní závěrka obcí a DSO za rok 2018 - změna č. 15

Kontaktní osoba: Ing. Jitka Ročárková


Problematika DPH

MP/73/OEKO Evidence a účtování DPH - změna č. 10

Kontaktní osoba: Ing. Jitka Chumanová


Pravidla pro užívaní atributů nástroj a prostorová jednotka

MP/70/OEKO Pravidla pro užívání nových atributů nástroj a prostorová jednotka změna č. 5

Kontaktní osoba: Ing. Dagmar Pindurová


Metodická pomoc oddělení přezkumu a metodiky hospodaření


Zprávy oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí o poskytování metodické pomoci územním samosprávným celkům a dobrovolným svazkům obcí Jihočeského kraje

Zpráva za rok 2017 vloženo: 18.04.2019
Zpráva za rok 2016 vloženo: 18.04.2019
Zpráva za rok 2015 vloženo: 18.04.2019
Zpráva za rok 2014 vloženo: 18.04.2019
Zpráva za rok 2013 vloženo: 18.04.2019

Řízení rizik spojených s hospodařením obce, praktická příručka pro starosty obcí

Kontaktní osoba: Ing. Lubomír Bednář
Pracovní pomůcka k inventarizaci majetku a závazků územních celků JčK za rok 2018

Pracovní pomůcka

Kontaktní osoba: Ing. Hana Masojídková 

Informace pro obce a dobrovolné svazky obcí Jihočeského kraje

Metodická pomoc

Účetnictví státu a účetní závěrka

Metodická podpora v oblasti účetnictví státu - obce a DSO

MP_28_OEKO_změna_č. 14 vloženo: 20.03.2019
MP_28_OEKO_změna_č. 13 vloženo: 22.03.2019
MP_28_OEKO_změna_č. 12 vloženo: 22.03.2019
MP_28_OEKO_změna_č. 11 vloženo: 22.03.2019
MP_28_OEKO_změna_č. 10 vloženo: 22.03.2019
MP_28_OEKO_změna_č. 9 vloženo: 22.03.2019
MP_28_OEKO_změna_č. 8 vloženo: 22.03.2019
MP_28_OEKO_změna_č. 7 vloženo: 22.03.2019
MP_28_OEKO_změna_č. 6 vloženo: 22.03.2019
MP_28_OEKO_změna_č. 5 vloženo: 22.03.2019
MP_28_OEKO_změna_č. 4 vloženo: 22.03.2019
MP_28_OEKO_změna_č. 3 vloženo: 22.03.2019
MP_28_OEKO_změna_č. 2 vloženo: 22.03.2019
MP_28_OEKO_změna_č. 1 vloženo: 22.03.2019
MP_25_OEKO_změna č. 16 vloženo: 16.08.2019
MP_25_OEKO_změna č. 15 vloženo: 14.08.2019
MP_25_OEKO_změna č. 14 vloženo: 14.08.2019
MP_25_OEKO_změna č. 13 vloženo: 14.08.2019
MP_25_OEKO_změna č. 12 vloženo: 14.08.2019
MP_25_OEKO_změna č. 11 vloženo: 14.08.2019
MP_25_OEKO_změna č. 10 vloženo: 14.08.2019
MP_25_OEKO_změna č. 9 vloženo: 14.08.2019
MP_25_OEKO_změna č. 8 vloženo: 14.08.2019
MP_25_OEKO_změna č. 7 vloženo: 14.08.2019
MP_25_OEKO_změna č. 6 vloženo: 14.08.2019
MP_25_OEKO_změna č. 5 vloženo: 14.08.2019
MP_25_OEKO_změna č. 4 vloženo: 14.08.2019
MP_25_OEKO_změna č. 3 vloženo: 14.08.2019
MP_25_OEKO_změna č. 2 vloženo: 14.08.2019
MP_25_OEKO_změna č. 1 vloženo: 14.08.2019
MP_25_OEKO_změna č. 0 vloženo: 14.08.2019

MP/22/OEKO Účetní závěrka obcí a DSO za rok 2018 - změna č. 15

Kontaktní osoba: Ing. Jitka Ročárková


Problematika DPH

MP/73/OEKO Evidence a účtování DPH - změna č. 10

Kontaktní osoba: Ing. Jitka Chumanová


Pravidla pro užívaní atributů nástroj a prostorová jednotka

MP/70/OEKO Pravidla pro užívání nových atributů nástroj a prostorová jednotka změna č. 5

Kontaktní osoba: Ing. Dagmar Pindurová


Metodická pomoc oddělení přezkumu a metodiky hospodaření


Zprávy oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí o poskytování metodické pomoci územním samosprávným celkům a dobrovolným svazkům obcí Jihočeského kraje

Zpráva za rok 2017 vloženo: 18.04.2019
Zpráva za rok 2016 vloženo: 18.04.2019
Zpráva za rok 2015 vloženo: 18.04.2019
Zpráva za rok 2014 vloženo: 18.04.2019
Zpráva za rok 2013 vloženo: 18.04.2019

Řízení rizik spojených s hospodařením obce, praktická příručka pro starosty obcí

Kontaktní osoba: Ing. Lubomír Bednář
Pracovní pomůcka k inventarizaci majetku a závazků územních celků JčK za rok 2018

Pracovní pomůcka

Kontaktní osoba: Ing. Hana Masojídková 


Finanční vypořádání a podklady pro státní závěrečný účet 

Finanční vypořádání dotačních prostředků státního rozpočtu za rok 2018 podle vyhlášky MF č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem, bylo krajem zprostředkováno podle podkladů jednotlivých obcí a DSO a akceptováno jednotlivými poskytovateli. Současně byly krajem sumarizovány a MF předány podklady pro státní závěrečný účet za rok 2018.

Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Francová


Příspěvek na výkon státní správy pro obce na rok 2020

Celkový objem finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí na rok 2020 byl schválen v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR v rámci          1. čtení vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 dne 23. 10. 2019 (příloha č. 6 k návrhu zákona). Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hl. m. Praze je stanoven přílohou č. 8 k návrhu zákona.

Do výkonového způsobu stanovení příspěvku, tzn. za skutečně provedené úkony, jsou nově zahrnuty příspěvky na financování matričních úřadů, vydávání řidičských průkazů a financování úřadů územního plánování s odkazem na skutečné výkony roku 2018.

S konkrétním objemem dotace, se způsobem a s termíny jejího rozesílání budou všechny obce jednotlivě seznámeny po schválení zákona o státním rozpočtu na rok 2020 ve 3. čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

Závazné finanční vztahy k obcím přidělené v rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu na rok 2020

Kontaktní osoba: Bc. Monika Wolfová
 


Účetní konsolidace státu a PAP

Zahrnutí účetních jednotek do účetní konsolidace v roce 2019 a výkaz PAP

Seminář Účetní konsolidace státu vyplnění výkazu seznam

Příloha č. 2a k vyhl. 383/2009 Sb. výkaz PAP

Kontaktní osoba: Ing. Bohumila Fraňková


Číselníky UZ, ORG

Krajské účelové znaky

Státní účelové znaky

Číselník ORGnumů obcí a DSO platné od 1. 1. 2016

Kontaktní osoba: Tomáš Budík 

Informace pro příspěvkové organizace Jihočeského kraje

Účetní konsolidace státu a PAP

Zahrnutí účetních jednotek do účetní konsolidace v roce 2019 a výkaz PAP 

Seminář Účetní konsolidace státu vyplnění výkazu seznam

Příloha č. 2a k vyhl. 383/2009 Sb. výkaz PAP

Kontaktní osoba: Ing. Bohumila Fraňková 


Metodická pomoc

Účetnictví státu a účetní závěrka

Metodická podpora v oblasti účetnictví státu - PO

Pomocný analytický přehled (PAP) - příspěvkové organizace

MP/23/OEKO Účetní závěrka příspěvkových organizací za rok 2018 - změna č. 15

Kontaktní osoba: Ing. Aleš Zajac


Ostatní metodická pomoc

Metodický postup vedení účetní evidence projektů IROP

Kontaktní osoba: Ing. Aleš Zajac, Ing. Helena Plosová


Číselník UZ

Krajské účelové znaky

Kontaktní osoba: Tomáš Budík 


Další informace

Informace o zpracovávání osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů OEKO

Kontaktní osoba: JUDr. Eva Bartošová

Zprávy MF ČR pro finanční orgány obcí a krajů

Zprávy MF ročník 2019

Zprávy MF 3-2019

Zprávy MF 2-2019

Zprávy MF ročník 2018 vloženo: 22.03.2019
Zprávy MF ročník 2017 vloženo: 22.03.2019
Zprávy MF ročník 2016 vloženo: 22.03.2019
Zprávy MF ročník 2015 vloženo: 22.03.2019
Zprávy MF ročník 2014 vloženo: 22.03.2019
Zprávy MF ročník 2013 vloženo: 22.03.2019
Zprávy MF ročník 2012 vloženo: 22.03.2019
Zprávy MF ročník 2011 vloženo: 22.03.2019
Zprávy MF ročník 2010 vloženo: 22.03.2019
Zprávy MF ročník 2009 vloženo: 22.03.2019
Zprávy MF ročník 2008 vloženo: 22.03.2019
Zprávy MF ročník 2007 vloženo: 22.03.2019
Zprávy MF ročník 2006 vloženo: 22.03.2019
Zprávy MF ročník 2005 vloženo: 22.03.2019
Zprávy MF ročník 2004 vloženo: 22.03.2019
Zprávy MF ročník 2003 vloženo: 22.03.2019
Zprávy MF ročník 2002 vloženo: 22.03.2019
Zprávy MF ročník 2001 vloženo: 22.03.2019

Kontaktní osoba: Ing. Adéla Hochová