Text na řeč

Odbor zdravotnictví

Základní informace o odboru

Vnitřní členění a telefonní seznam odboru

Náplň činnosti odboru v samostatné působnosti kraje

Oddělení zdravotní péče

 • provádí metodickou, konzultační a poradenskou činnost ve vztahu ke zřizovaným organizacím a zakládaným obchodním společnostem
 • u zřizovaných organizací zajišťuje provozně-ekonomické záležitosti vyplývající z výkonu funkce zřizovatelského odboru
 • připravuje podklady pro zpracování rozpočtu kraje a rozpočtového výhledu v rozsahu působnosti odboru včetně příspěvkových organizací, obchodních společností kraje a subjektů zajišťujících další zdravotní služby, připravuje návrhy změn rozpočtu a zabezpečuje hospodaření podle tohoto rozpočtu
 • zajišťuje zpracování materiálů do orgánů kraje a podkladů pro výkon zřizovatelských a zakladatelských funkcí včetně materiálů pro jednání valné hromady obchodních společností v oblasti zdravotnictví
 • zajišťuje kontrolní činnost využití poskytnutých finančních podpor v oblasti zdravotnictví poskytnutých z rozpočtu kraje
 • organizuje a zajišťuje činnost lékařské pohotovostní služby, lékárenské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství
 • organizuje a zajištuje prohlídky těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení na území kraje
 • vydává a aktualizuje plán pokrytí území kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby dle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, v platném znění (zákon o ZZS)
 • zajišťuje administraci evropských projektů a dotačních titulů kraje v oblasti zdravotnictví
 • ve spolupráci s odborem kanceláře hejtmana a oddělením krizového řízení se spolupodílí na zajištění agendy odvodního řízení dle zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování, v platném znění, (branný zákon)
 • podílí se na krizové připravenosti za oblast zdravotnictví, spolupracuje na úseku IZS, podílí se na zpracování krizového plánu kraje a havarijního plánu kraje, zejm. na zpracování traumatologického plánu kraje dle příslušné legislativy, zejm. zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon a zákona č. 241/2011 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, vše v platném znění, (krizové zákony)
 • zajišťuje vytváření a zpracování koncepčních a strategických materiálů v oblasti zdravotnictví
 • zajišťuje přeshraniční spolupráci na úseku zdravotnictví
 • zajišťuje ostatní činnosti týkající se celého odboru na úseku zdravotnictví, zejm. administrativní záležitosti
 • plní další úkoly uložené orgány kraje

Oddělení zdravotní správy

 • spolupodílí se na zpracování koncepčních materiálů na úseku zdravotnictví
 • spolupodílí se na zajišťování přeshraniční spolupráce na úseku zdravotnictví
 • plní další úkoly uložené ředitelem krajského úřadu
Náplň činnosti odboru v přenesené působnosti (výkon státní správy)

Oddělení zdravotní péče

 • zajišťuje agendu související se žádostmi poskytovatelů zdravotních služeb o dotace k úhradě výdajů za činnosti uvedené ve vyhlášce č. 224/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění, v platném znění, (vyhláška o TBC), kdy stát hradí výdaje prostřednictvím orgánu příslušného k registraci (oprávnění) poskytovatelů zdravotních služeb
 • organizuje a zajišťuje činnost lékařské pohotovostní služby, lékárenské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství
 • organizuje a zajištuje prohlídky těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení na území kraje
 • vydává a aktualizuje plán pokrytí území kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby dle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, v platném znění (zákon o ZZS)
 • ve spolupráci s odborem kanceláře hejtmana a oddělením krizového řízení se spolupodílí na zajištění agendy odvodního řízení dle zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování, v platném znění, (branný zákon)
 • podílí se na krizové připravenosti za oblast zdravotnictví, spolupracuje na úseku IZS, podílí se na zpracování krizového plánu kraje a havarijního plánu kraje, zejm. na zpracování traumatologického plánu kraje dle příslušné legislativy, zejm. zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon a zákona č. 241/2011 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, vše v platném znění, (krizové zákony)
 • zajišťuje ostatní činnosti týkající se celého odboru na úseku zdravotnictví, zejm. administrativní záležitosti
 • plní další úkoly uložené orgány kraje

Oddělení zdravotní správy

 • jako správní orgán uděluje oprávnění k poskytování zdravotních služeb (popř. změně, pozastavení, odejmutí, zániku) a rozhoduje o změně a zrušení registrace dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění, (zákon o zdravotních službách)
 • jako příslušný orgán kontroluje dodržování povinností vyplývající z legislativy týkající se oblasti zdravotnictví, zejm. ze zákona o zdravotních službách
 • jako příslušný správní orgán plní v souvislosti se zdravotnickou dokumentací poskytovatelů zdravotních služeb povinnosti mu dané zákonem o zdravotních službách
 • provádí archivaci a skartaci převzaté a uložené zdravotnické dokumentace dle zákona o zdravotních službách a dle vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, v platném znění, (vyhláška o zdravotnické dokumentaci)
 • řeší stížnosti proti postupu poskytovatelů při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami, popř. provádí kontroly na základě podnětu v souladu se zákonem o zdravotních službách
 • na návrh uchazeče nebo zdravotní pojišťovny vyhlašuje a zajišťuje dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění, (zákon o veřejném zdravotním pojištění) výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě ambulantních hrazených služeb
 • jako příslušný správní orgán přezkoumává lékařské posudky dle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění, (zákon o specifických zdravotních službách), zejm. o zdravotním stavu pro účely nemocenského pojištění a pro potřeby úřadu práce, o zdravotním stavu v souvislosti s nemocí z povolání nebo ohrožením nemocí z povolání, o zdravotní způsobilosti k práci nebo k výkonu služby na základě pracovnělékařské prohlídky, o zdravotní způsobilosti na vyžádání pacientem nebo pro potřebu a na žádost správních orgánů nebo jiných orgánů
 • jako správní orgán v souladu se zákonem č. 250/2016 Sb., v platném znění a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhoduje v odvolacím řízení o odvolání proti rozhodnutí o přestupku na úseku zdravotnictví dle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, v platném znění, a proti rozhodnutí o přestupku dle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, v platném znění, dle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, v platném znění, dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění, dle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, v platném znění a dle zákona č. 250/2016 Sb., v platném znění a provádí kontrolu výkonu státní správy na tomto úseku popř. konzultační činnost
 • kontroluje u poskytovatelů zdravotních služeb a u obcí dodržování povinností vyplývající ze zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, v platném znění, (zákon o návykových látkách)
 • jako správní orgán vede přestupkové řízení o pokutách dle zákona o návykových látkách, za přestupky dle zákona č. 250/2016, o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, které nabývají účinnosti od 1.7.2017
 • jako zástupce krajského úřadu se účastní zneškodňování nepoužitelných návykových látek, přípravků a prekursorů, jakož i odpadu je obsahujícího, které nejsou léčivem podle zvláštního zákona
 • spolupodílí se na zajištění předání informací o pozastavení používání léčiva, pozastavení jeho uvádění do oběhu, případně stažení z oběhu distributorům a poskytovatelům zdravotních služeb, které mají v Jihočeském kraji své sídlo dle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, v platném znění, (zákon o léčivech)
 • zajišťuje agendu, kdy stát prostřednictvím krajského úřadu hradí náklady vzniklé lékárně s odevzdáním nepoužitelných léčiv přijatých od fyzických osob a s jejich zneškodněním dle zákona o léčivech
 • zajišťuje kontrolní, popř. konzultační činnost v jednotlivých agendách na úseku zdravotnictví s odkazem na zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), v platném znění, zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění, a další zvláštní zákony, a projednává porušení povinností v souladu se zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
 • je povinen předávat údaje do Národního registru poskytovatelů dle zákona o zdravotních službách
 • předává údaje do registru osob dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, v platném znění (zákon o základních registrech)
 • zajišťuje odborné posudky v souvislosti se šetřením stížností, podnětů a přezkoumávání lékařských posudků
 • připomínkuje právní normy na úseku zdravotnictví
 • plní další úkoly uložené ředitelem krajského úřadu
Seznam zřizovaných organizací v působnosti odboru
Název / Adresa Ředitel IČ: Telefon a IČ E-mail / web
Psychiatrická léčebna Lnáře
Lnáře 16, 387 42 Lnáře
Ing. Zdeněk Majer
tel:. 383 457 545
00668168 tel.: 383 457 545
IČ: 00668168
sekretariat@pllnare.cz
www.pllnare.cz
Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje
B. Němcové 1931/6, 370 01 České Budějovice
MUDr. Marek Slabý, MBA
tel:. 387 762 115
48199931 tel.: 387 762 115
IČ: 48199931
sekretariat@zzsjck.cz
www.zzsjck.cz

Odborem zveřejňované informace

Paliativní péče v JčK

Setkání jihočeských nemocnic nad paliativní péčí 

Dne 28.02.2019 se uskutečnilo v pořadí druhé setkání jihočeských nemocnic nad paliativní péčí. Již dříve byla nemocnicím představena Koncepce paliativní péče na období do roku 2023. Zajistit dostupnost paliativní péče pro pacienty s nevyléčitelným onemocněním v pokročilém nebo terminálním stadiu nemoci v nemocnicích Jihočeského kraje je jednou z priorit a cílů schválené koncepce. Na setkání byly diskutovány záměry nemocnic v oblasti poskytování zdravotní péče, jejímž účelem je zmírnění utrpení a zachování kvality života pacientů, kteří trpí nevyléčitelnou nemocí.

V problematice nemocniční paliativní péče je cílem vznik a podpora multiprofesních konziliárních paliativních týmů v rámci lůžkového fondu nemocnic pro indikaci a zajištění paliativní péče. Podpora Jihočeského kraje tak směřuje do oblasti společné vzájemné výměny informací, vzájemná komunikace a sdílení příkladů dobré praxe. S cílem zvyšování kvality poskytované péče je podporováno rovněž vzdělávání pracovníků nemocnic v oblasti obecné    i specializované paliativní péče. Komplexnost nabízených nemocničních zdravotních služeb pak doplňuje záměr tvorby paliativních lůžek v nemocnicích v kraji.  


 

Setkání poskytovatelů zdravotních služeb v oblasti paliativní péče

Dne 26.11.2018 proběhlo v prostorách Krajského úřadu setkání s poskytovateli zdravotních služeb, kteří poskytují či mají zájem v budoucnu poskytovat zdravotní služby v oblasti specializované paliativní péče. rámci setkání byla prezentována koncepce paliativní péče v Jihočeském kraji, představen byl záměr Jihočeského kraje v dotační podpoře této oblasti. Kraj připravovaným dotačním programem "Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji" podpoří jak přímou péči poskytovatelů, tak i možnost vzdělávání v této oblasti. 

Zde naleznete prezentace ze setkání:

Setkání PZS v oblasti paliativní péče 1

Setkání PZS v oblasti paliativní péče 2


Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo usnesením č. 240/2018/ZK-15 dne 6. 9. 2018 dokument Koncepce paliativní péče v Jihočeském kraji na období do roku 2023 - naleznete ZDE.


Vypořádání připomínek k dokumentu Koncepce paliativní péče v Jihočeském kraji na období do roku 2023

Dokument Koncepce paliativní péče v Jihočeském kraji na období do roku 2023 byl předložen Jihočeským krajem k veřejnému připomínkování v období od 22. 06. 2018 do 10. 07. 2018.

Vypořádání připomínek - Koncepce paliativní péče v Jihočeském kraji na období do roku 2023

 


Veřejné připomínkování dokumentu Koncepce paliativní péče v Jihočeském kraji na období do roku 2023

Veřejnost má možnost se formou vyplnění formuláře vyjádřit ke zpracovaným návrhům a připomínkovat dokument Koncepce paliativní péče v Jihočeském kraji na období do roku 2023.  Dokument v sobě zahrnuje analýzu výchozího stavu paliativní péče v kraji se závěry, na základě nichž jsou stanoveny konkrétní priority, cíle a návrhy aktivit programové části.

Připomínky k dokumentu je možné zasílat v termínu do 10. 7. 2018 na e-mail: turkova@kraj-jihocesky.cz

 

Došlé připomínky budou následně předloženy pracovní skupině a jejich vypořádání bude uveřejněno na webových stránkách Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Koncepce paliativní péče v JčK - verze k veřejnému připomínkování - 22.06.2018

Formulář připomínkování Koncepce paliativní péče v JčK


Podpora a rozvoj vzdělávání v paliativní péči 

Ve spolupráci s poskytovateli mobilní specializované paliativní péče a díky spolupartnerství Jihočeského kraje v projektu podpořeného Nadačním fondem Avast podporujeme vzdělávání lékařů jihočeských nemocnic v paliativní péči. V červnu 2019 proběhne v Nemocnici Písek, a.s. seminář pro lékaře nemocnic kraje na téma Komunikace – základy pro klinickou praxi. Seminář je lektorován Centrem podpůrné a paliativní péče VFN Praha. Programem kurzu je problematika sdělování závažných zpráv, etický i právní kontext, vedení rozhovoru o paliativním plánu péče.  

Jihočeský kraj připravuje podporu i v oblasti vzdělávání nelékařských zdravotnických profesí, zejména zdravotních sester či sociálních pracovníku jihočeských nemocnic. Ve spolupráci s Centrem paliativní péče připravujeme vzdělávací kurz paliativní péče – ELNEC, což je intenzivní vzdělávací kurz s mezinárodní licencí primárně určený pro všeobecné sestry, které pracují s pacienty v konečné fázi života. 

Vzdělávání pracovníků v oblasti paliativní péče bylo v roce 2019 podpořeno rovněž z dotačního programu. V rámci dotačního programu bylo podpořeno vzdělávání nejen poskytovatelů zdravotních, ale rovněž pobytových sociálních služeb, přičemž podpora byla zaměřená na základní i specializované znalosti a dovednosti potřebné k péči o nevyléčitelně nemocné a umírající pacienty, jejich rodiny a blízké s důrazem na efektivní způsob vzdělávání v oblasti paliativní a hospicové péče.

Oblast vzdělávání je jednou z priorit Koncepce paliativní péče v Jihočeském kraji na období do roku 2023 s cílem podpory vzniku a rozvoje týmů paliativní péče a vytváření motivů, které by vedly ke stabilizaci kvalitních pracovníků v paliativní a hospicové péči. 

Průkaz osoby s poruchou autistického spektra (PAS)

PRŮKAZ OSOBY S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA (PAS) 

Představuje prostředek k zajištění odpovídajícího přístupu pracovníků resortů práce a sociálních věcí, školství, zdravotnictví, vnitra a dalších k jeho držiteli z hlediska zajištění odpovídající komunikace, přístupu a respektu k jeho specifickým potřebám.

PRŮKAZ OSOBY S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA (PAS) - vzor

Průkazy PAS budou v první vlně distribuovány všeobecným praktickým lékařům či praktickým lékařům pro děti a dorost v podobě přílohy časopisu VOX PEDIATRIAE, časopisu Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost a Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP a dále časopisu Practicus vydávaný Společností praktického lékařství ČLS JEP.

V případě potřeby více průkazů je možné kontaktovat přímo Ministerstvo zdravotnictví, Oddělení podpory práv pacientů na adrese opp@mzcr.cz .

Lékaři mohou dále průkazy obdržet od krajských úřadů a dále od zdravotních pojišťoven na základě využití signálního kódu. Seznam krajských úřadů a více informací o možnosti využití signálního kódu pojišťoven naleznete na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.

Průkazy PAS již byly distribuovány na krajské úřady, kde jsou pro všeobecné praktické lékaře či praktické lékaře pro děti a dorost k dispozici na sekretariátu Odboru zdravotnictví v ul. B.Němcové 49/3, České Budějovice (vchod naproti Zdravotnické záchranné službě Jihočeského kraje, č.dv. 107, vyřizuje R.Ryklíková, tel. 386 720 602).

Písemná informace Ministerstva zdravotnictví ČR k průkazům PAS

Posudek o zdravotní způsobilosti fyzické osoby činné při škole v přírodě a zotavovací akci

Uvedenou problematiku řeší níže uvedený zákon včetně určení osob kompetentních k vydání předmětného posudku.

258/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů § 10

Podmínky účasti fyzických osob činných při škole v přírodě a zotavovací akci

(1) Fyzické osoby činné při škole v přírodě nebo zotavovací akci jako dozor nebo zdravotník musejí být k této činnosti zdravotně způsobilé.

(2) Zdravotní způsobilost posuzuje a lékařský posudek vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství 11) nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost. Tento posudek má platnost 2 roky od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti fyzické osoby. Posudek o zdravotní způsobilosti předají fyzické osoby činné při škole v přírodě nebo zotavovací akci, s výjimkou pedagogických 13) a zdravotnických pracovníků, 14) vysílající škole nebo pořádající osobě pro účely podle § 11 odst. 1 písm. b) a e).

(3) Fyzické osoby činné při stravování musí splňovat požadavky stanovené pro výkon činností epidemiologicky závažných v § 19 odst. 2 a odst. 3 větě první. Při prověřování znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví postupuje příslušný orgán ochrany veřejného zdraví podle § 19 odst. 3.

------------------------------------------------------------------
11) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).
13) § 51 zákona č. 29/1984 Sb., ve znění zákona č. 171/1990 Sb.
14) § 53 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona č. 548/1991 Sb.

dopis Ministerstva zdravotnictví ČR týkající se dané problematiky a určený sdružením praktických lékařů a lékařů pro děti a dorost

Oprávnění/registrace - poskytovatelé zdravotních služeb

Podmínky vydání oprávnění k poskytování zdravotních služeb včetně požadovaných příloh k žádosti můžete konzultovat na pracovišti:

B. Němcové 49/3, České Budějovice
odbor zdravotnictví
oddělení zdravotní správy
kanceláře č. dveří 2.214, 2.215, 2.216


Zdravotnická zařízení na území okresu Prachatice, města České Budějovice, všichni poskytovatelé zřizovaní a založení Jihočeským krajem u referenta:

Mgr. Ladislav Kročák, tel. 386 720 608, e-mail: krocak@kraj-jihocesky.cz


Zdravotnická zařízení na území okresu Český Krumlov, Strakonice a Písek u referentky:

Ing. Lenka Krejčová, tel. 386 720 609, e-mail: krejcova@kraj-jihocesky.cz


Zdravotnická zařízení na území okresu Tábor, Jindřichův Hradec a všechna zdravotnická zařízení lázeňské péče u referentky:

Bc. Zuzana Nápravník, DiS, tel. 386 720 610, e-mail: napravnik@kraj-jihocesky.cz


Zdravotnická zařízení na území okresu České Budějovice mimo města České Budějovice a všechny lékárny a výdejny zdravotnických prostředků v Jihočeském kraji u referentky:

Mgr. Linda Opolcerová, tel.386 720 612, e-mail: opolcerova@kraj-jihocesky.cz


*V případě nepřítomnosti příslušné pracovnice na pracovišti, kontaktujte ostatní uvedené pracovnice.

Korespondenci zasílejte na adresu:

Krajský úřad Jihočeského kraje
odbor zdravotnictví
oddělení zdravotní správy 
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice


Oprávnění/registrace - formuláře a informace:

Žádosti:

Oznámení změny:

Prohlášení:

Seznamy zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, kteří budou vykonávat zdravotnické povolání v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k žadateli:


Ukončení poskytování zdravotních služeb:

Žádost je nutné dle zákona č. 372/211 Sb. zaslat nejpozději 60 dnů před dnem plánovaného ukončení činnosti!!! K oznámení ukončení poskytování zdravotních služeb použijte formuláře pro OZNÁMENÍ ZMĚNY - oddíl VII.

Současně je poskytovatel, který hodlá ukončit poskytování zdravotních služeb, povinen informaci o ukončení své činnosti zveřejnit alespoň 60 dnů přede dnem zamýšleného ukončení, a to ve zdravotnickém zařízení na veřejně přístupném místě, popřípadě na svých internetových stránkách. Poskytovatel současně požádá příslušný správní orgán a obec, na jejímž území poskytuje zdravotní služby, o uveřejnění uvedené informace na jejich úřední desce;příslušný správní orgán a obec jsou povinny tuto informaci uveřejnit. V informaci uvede datum zamýšleného ukončení činnosti, datum, do kterého lze předložit žádost o předání zdravotnické dokumentace poskytovateli zvolenému pacientem, a adresu místa pro předložení žádosti. Jde-li o postup podle § 23 odst. 3 (převod majetkových práv vztahujících se k poskytování zdravotních služeb na jinou osobu), poskytovatel v informaci uvede, která osoba hodlá pokračovat v poskytování zdravotních služeb.

Pro předání zdravotnické dokumentace na KÚ (při ukončení poskytování zdravotních služeb bez nástupce) a ohledně vyvěšení oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb na úřední desce KÚ kontaktujte Mgr. Davida Vaňatu, tel.: 386 720 606, e-mail: vanata@kraj-jihocesky.cz nebo Bc. Kateřinu Kučerovou, tel.: 386 720 607, e-mail: kucerovak@kraj-jihocesky.cz.


Přerušení poskytování zdravotních služeb a pokračování v poskytování zdravotních služeb (§ 26 zákona č. 372/2011 Sb.):

Přerušení:

Poskytovatel může poskytování zdravotních služeb přerušit nejdéle na dobu 1 roku. Přerušením se rozumí neposkytování zdravotních služeb nepřetržitě po dobu delší než 1 měsíc.

Poskytovatel je povinen přerušení poskytování zdravotních služeb písemně oznámit nejpozději 60 dnů přede dnem, k němuž hodlá poskytování zdravotních služeb přerušit, příslušnému správnímu orgánu (příslušný krajský úřad), který o této skutečnosti provede záznam do spisu, do Národního registru poskytovatelů a prostřednictvím tohoto registru zapíše příslušné referenční údaje nebo změny příslušných referenčních údajů do registru osob, a dále zdravotním pojišťovnám, se kterými má uzavřeny smlouvy podle zákona o veřejném zdravotním pojištění; současně je poskytovatel povinen informaci o přerušení poskytování zdravotních služeb uveřejnit tak, aby byla přístupná pacientům. Pokud důvod přerušení poskytování zdravotních služeb neumožní poskytovateli splnit povinnosti uvedené ve větě první ve stanovené lhůtě, je povinen učinit tak bez zbytečného odkladu.

Poskytovatel je po dobu přerušení poskytování zdravotních služeb povinen zajistit, aby v případě pacienta, kterému poskytoval zdravotní služby a který si v době přerušení zvolí k poskytování zdravotních služeb jiného poskytovatele, nebo je to nezbytné k zajištění návaznosti zdravotních služeb pro tohoto pacienta, byla předána kopie zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi nebo výpis z této zdravotnické dokumentace poskytovateli, který má zdravotní služby poskytnout nebo má převzít pacienta do péče.

Pokračování:

Pokračování v poskytování zdravotních služeb po přerušení je poskytovatel povinen písemně oznámit příslušnému správnímu orgánu (příslušný krajský úřad), který o této skutečnosti provede záznam do spisu, do Národního registru poskytovatelů a prostřednictvím tohoto registru zapíše příslušné referenční údaje nebo změny příslušných referenčních údajů do registru osob, a dále zdravotním pojišťovnám, se kterými má uzavřeny smlouvy podle zákona o veřejném zdravotním pojištění, a to nejpozději 15 dnů přede dnem, k němuž hodlá pokračovat v poskytování zdravotních služeb.