Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

obrázkový předěl

obrázkový předěl
Výsledky prošetření podnětu k článku pana Cyroně ze dne 26.12.2009
22.01.2010

Výsledky prošetření podnětu na základě internetového článku pana Cyroně „Domov důchodců Dobrá Voda - smrt vysvobozuje" ze dne 26.12.2009.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje prověřil skutečnosti popsané v internetovém článku pana Cyroně - „Domov důchodců Dobrá Voda (dále jen domov) - smrt vysvobozuje" ze dne 26.12.2009.

V rámci prověřování podnětu provedl:

a) místní šetření
b) provedení pohovoru s manželi Cyroňovými
c) prověření platných vnitřních předpisů domova

Závěry šetření podnětu po jednotlivých níže uvedených oblastech:

1) Internet

Vyjádření pana Cyroně: „nová ředitelka Domova důchodců Dobrá Voda nás od 4.1.2010 odstřihne od internetu".

Zjištění:
- V domově je od června 2005 pro uživatele bezplatně k dispozici internetová místnost. Připojení k internetu je na serveru domova.
- Pan Cyroň má bezplatný přístup na internet od listopadu 2005 formou přípojky až na vlastní pokoj. Tento způsob připojení je nerovným přístupem vůči ostatním klientům domova. Dle vyjádření pana Cyroně možnost návštěvy internetové místnosti neřeší jeho situaci, neboť na PC pracuje až 12 hodin denně, pracuje s velkými objemy dat, atd.).
- Domov má v současné době problémy se zpomalováním internetu, padající sítí.
- Prioritou vedení domova je zabezpečení chodu zařízení a systémové řešení pro klienty domova.

3 varianty řešení situace (všechny zachovávají určitou formu přístupu k internetu):
1) bezplatné využívání internetové místnosti a zrušení přípojky pana Cyroně,
2) ponechání stávajícího stavu připojení s tím, že se vytvoří bezpečný rámec formou ochranných modulů na síti a rozdělení kanálu pro tok dat (náklady nese domov)
a) bezplatně
b) hrazením poměrných nákladů za užívání internetu ze strany uživatele,
3) zřízení vlastní linky uživatelem - náklady na zřízení a paušál za připojení a přenos dat nese uživatel.

Závěr:
Příčinou situace bylo nesystémové připojení klienta za minulého vedení do systému domova bez jakýchkoliv ochranných prvků. Tato situace způsobovala a způsobuje problémy v chodu a fungování sítě. Nové vedení bylo nuceno situaci řešit. V rámci plánované přestavby areálu domova bude zřízeno připojení uživatelů k internetu na jednotlivých pokojích. Postup dalšího řešení připojení PC pana Cyroně k internetu bude zvolen na základě vzájemné domluvy mezi vedením zařízení a uživatelem.
2) Úhrada za poskytované sociální služby

Vyjádření pana Cyroně: „cítím se být okrádán a platím přemrštěné částky".

Zjištění:
- V současné době jsou sociální služby panu Cyroňovi poskytovány na základě smluvního ujednání. Pan Cyroň podepsal smlouvu o poskytování sociální služby dne 2.1.2007.
- Výše úhrady je stanovena v souladu se zákonem o sociálních službách, vnitřními předpisy domova a ceníkem domova. U uživatelů sociální služby, kterým by po úhradě za ubytování a stravování, nezůstalo z jejich příjmu alespoň 15%, se úhrada snižuje.
- Uživatelé domova mají možnost užívat i další fakultativní služby, jedná se o služby nad rámec základních činností. Tyto služby jsou poskytovány, pokud má poskytovatel dostatečné materiální a technické vybavení a pokud o ně uživatelé projeví zájem.

Závěr:
Úhrada za pobyt a stravu pana Cyroně je stanovena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3) Problematika řešení stížností a připomínek uživatelů v rámci domova

Zjištění:
- Uživatelé domova jsou v současné době seznamováni s postupem vyřizování stížností již při sociálním šetření před svým nástupem do domova a poté jsou informováni o možnosti a způsobu podávání připomínek a stížností v rámci vnitřního předpisu - domácího řádu domova.
- Nové vedení zjišťuje případné připomínky ke službám formou pohovorů s uživateli a na pravidelných společných setkáních jednotlivých oddělení.
- V současné době je již zpracováván postup pro pravidelné zjišťování spokojenosti pomocí dotazníku.
- Na jednotlivých odděleních jsou umístěné schránky pro vkládání připomínek, případně stížností.

Závěr:
V současné době postupuje domov podle platné vnitřní směrnice pro vyřizování stížností. Nyní probíhá schvalovací proces přijetí nové vnitřní směrnice pro vyřizování stížností v souladu s kritérii standardu č. 7, vyhl. 505/2006 Sb., příloha II.

4) Personální zajištění poskytovatele sociální služby

Zjištění:
- Manželé jsou ubytováni na oddělení v novější části objektu, půdní vestavba. Využívají dvě místnosti s WC, koupelnou a předsíní. Tyto místnosti jsou uzpůsobeny potřebám osob se sníženou pohyblivostí, a těm, které používají kompenzační pomůcky.
- V době šetření podnětu nebyl zjištěn nedostatek pracovníků na oddělení, kde jsou manželé ubytováni, současné vedení posílilo počet pracovníků zajišťujících přímou péči o uživatele. K tomuto navýšení počtu došlo ode dne 7.12.2009, nezávisle na podnětu pana Cyroně.

Závěr:
Nebylo zjištěno, že by v současné doby nebyl počet pracovníků na tomto oddělení dostačující.

5) Poskytovatel sociálních služeb je povinen v rámci základních činností zajistit poskytnutí stravování

Vyjádření p. Cyroně - „ jídlo předražené žrádlo pro psy, nezdravé, zeleniny málo..... vzhled odpudivý, strava určená pro seniory - kašovitá".

Zjištění:
- Možnost odhlašování stravy je obecně uvedena v domácním řádu domova.
- Je stanoven způsob odhlašování stravy a jsou zaváděny další možnosti, které umožní volbu klientům sociální služby. Odhlašování stravy je prováděno a bylo doloženo.
- Informace o možnosti odhlášení stravy je uvedena v platné písemně uzavřené smlouvě o poskytování sociální služby.
- Manželům Cyroňovým bylo do listopadu 2009 umožněno odebírat zeleninové saláty určené pro zaměstnance.
- Nové vedení domova nastavuje systém, kterým chce zkvalitnit nabídku stravy a umožnit tím větší volbu uživatelům služeb v domově. Ke změně dojde nejen v nabízené stravě, ale také ve způsobu podávání stravy.
- Na základě vyjádření manželů Cyroňových a ze sdělení pracovníků domova bylo zjištěno, že je zajišťována příprava a ohřívání jídel i z vlastních zdrojů manželů.

Závěr:
V oblasti stravování byla zjištěna některá pochybení ze strany domova, např. skutečnost, že zaměstnancům byla nabízena větší volba jídel z kuchyně domova než uživatelům sociální služby. Jde o systém přijatý a uplatňovaný bývalým vedením domova. Nové vedení připravuje a zavádí v oblasti stravování takové změny, které přispějí k jeho zlepšení a zkvalitnění, a to nejen ve volbě jídel, ale také ve způsobu podávání stravy. V domově pro seniory je dle § 49 zák.č. 108/2006 Sb., o sociálních službách jednou ze základních činností poskytnutí stravy. V § 15 vyhlášky č. 505/2006 Sb, ve znění pozdějších předpisů, je stanoveno, že tato činnost je zajišťována v rozsahu zajištění celodenní stravy minimálně v rozsahu tří hlavních jídel. Je právem uživatele a jeho volbou rozhodnout se, zda bude nabízenou stravu v plném rozsahu odebírat. Pokud se však rozhodne stravu neodebrat, není povinností domova mu poskytnout pomoc při zajištění přípravy stravy dle vlastní volby.

6) Jednou ze základních činností poskytovatele sociální služby je dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, také pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.

Vyjádření p. Cyroně ...„doteď jsme se sprchovali dvakrát týdně, nedávno nám staniční sestra Maxová sdělila, že odteď nás budou sprchovat jen jedenkrát týdně. Pro mě je tato frekvence naprosto nedostatečná - týden se nemýt."

Zjištění:
- V domácím řádu platném do 30.12.2009 je v části Péče o hygienu je uvedeno: „u uživatelů, kteří potřebují částečnou nebo úplnou pomoc se celková hygiena provádí dle potřeby, minimálně však 1x týdně". V oblasti osobní hygieny je nutné vždy přihlížet k individuální potřebě uživatele, tak jak stanoví vnitřní předpisy domova.
- Dále je oblast osobní hygieny zpracována ve standardu ošetřovatelské péče č.7, který je závazný pro pracovníky domova.
- Bylo zjištěno, že v období od 7.12. do 31.12.2009 nebyla na tomto oddělení v plném rozsahu prováděna celková osobní hygiena dle individuálních potřeb uživatelů, a to z důvodů pracovní neschopnosti pracovníků oddělení. Částečná hygiena (ranní a večerní) dle požadavku uživatele sociální služby.

Závěr:
Při šetření podnětu bylo zjištěno pochybení ze strany domova při zajištění hygienické péče na oddělení, ve výše uvedeném období. Mimo toto období byla a je hygiena uživatelů zajišťována na základě potřeb uživatelů.

7) Nedůstojné a nevhodné vyjadřování uživatele služby vůči personálu

Vyjádření p. Cyroně - „ nedávno jsem byl vyprovokován k tomu, že jsem Maxové řekl, že se zde cítím jako v koncentračním táboře a řekl jsem, že se chová jako nacistka, a ano, použil jsem výraz „fašistická piča".

Zjištění:
- Uživatel sám uvádí, že když není „v pohodě" a je vyprovokován, užije vulgarismů a nevhodných výrazů.
- Z vyjádření pracovníků vyplynulo, že vulgarismy ze strany uživatele služby jsou používány dlouhodobě, opakovaně a mají vzestupnou tendenci.
- Při šetření podnětu bylo zjištěno, že nevhodné chování uživatele služby bylo opakovaně řešeno jak předchozím, tak již i současným vedením domova.
- Na základě této nežádoucí situace dochází na tomto oddělení k výrazné obměně pracovníků, kteří zde odmítají pracovat a raději odcházejí z domova. Vulgární vyjadřování uživatele se přímo dotýká práv i ostatních uživatelů na oddělení, kteří jsou nuceni tyto vulgarismy strpět.

Závěr:
Tato situace je dlouhodobě neudržitelná a nebyla předchozím vedením odpovídajícím způsobem řešena. Dochází k porušování práv zaměstnanců, ostatních uživatelů služby, kteří jsou na tomto oddělení nuceni strpět nevhodné vyjadřování a vulgarismy ze strany pana Cyroně. Současné vedení řeší toto nežádoucí jednání pan Cyroně postupy, které umožňuje současná legislativa.

8) Jiné

Vyjádření pana Cyroně: „Je to zde jako na výrobním pásu, lidé zde nejsou lidmi. Nakrmit, přebalit, další. Ne že by se pečovatelky nesnažily, to určitě ano, ale je jich málo a nestíhají. Kdo vyjádří nespokojenost nebo něco často chce, je špatný. Prý jsou ostatní spokojeni... Nejsou. Pouze si vzhledem k věku nedovolí stěžovat si, chtějí dožít v relativním klidu. Ovšem co vím, podobné podmínky panují i v jiných zařízeních tohoto typu spravovaných Jihočeským Krajským úřadem".

- Při rozhovoru v rámci šetření podnětu, pan Cyroň uvedl, že výše citované informace získal od své ženy.
- Paní Cyroňová v rozhovoru v rámci šetření podnětu uvedla, že nic takového neřekla, informace tohoto typu nezná, v jiných zařízeních sociálních služeb Jihočeského kraje nebyla, a když se vyjadřovala, mluvila o svých vzpomínkách z dětství, kdy zažila špatné podmínky. Neví, proč to manžel takto napsal.

Závěr:
Šetřením podnětu bylo zjištěno, že pan Cyroň nemá žádným způsobem tato svá tvrzení podložena. Tato tvrzení hrubě poškozují pověst zařízení zřizovaných Jihočeským krajem v sociální oblasti a důrazně je odmítáme.

Závěr šetření podnětu:

Při šetření podnětu byla zjištěna některá pochybení ze strany domova v oblasti zajišťování hygieny a stravování. V dalších oblastech podnětu pochybení zjištěna nebyla.
Některá vyjádření uvedená panem Cyroněm poškozují pověst dalších zařízení zřizovaných Jihočeským krajem, aniž by pan Cyroň tato zařízení znal a měl tato svá tvrzení jakkoliv podložena.
Je nutno konstatovat, že manželé Cyroňovi nespadají do cílové skupiny Domova důchodců Dobrá Voda, které jsou služby domova určeny. Vzhledem k jejich věku a postižení jim život v domově pro seniory nevyhovuje, mají odlišný časový harmonogram dne, zájmy, potřeby a očekávání. Manželé Cyroňovi jsou umístěni v domově na základě vlastní písemné žádosti, které bylo vyhověno. Po dobu jejich pobytu bylo a je snahou domova zprostředkovat oběma manželům sociální službu, která by více odpovídala jejich věku, zdravotnímu postižení, a z toho vyplývajícím individuálním potřebám.
Vzhledem k tomu, že nelze pro porušení mlčenlivosti uvádět konkrétní údaje vztahující se k osobě pana Cyroně, je výsledek šetření podnětu uveden v tomto rozsahu.
Zřizovatel, kterým je Jihočeský kraj, již v průběhu roku 2009 v domově provedl kontrolu. Byly zjištěny nedostatky, na základě kterých vedení kraje rozhodlo o změnách ve vedení domova. Proces změn, které v domově v současné době nastávají se dotýká i uživatelů domova. Vzhledem k tomu, že bylo nutné situaci v domově stabilizovat a provést určité změny, začalo se nové vedení zabývat jednotlivými problémovými oblastmi. Změny z toho vyplývající by měly vést ke zkvalitnění poskytovaných služeb a přímo se budou dotýkat nejen uživatelů sociálních služeb, pracovníků domova, ale také prostředí, ve kterém jsou služby poskytovány.

 

Dne: 22.1.2010

Vypracoval: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Krajského úřadu Jihočeského kraje
Zodpovídá: Vedoucí odboru - Mgr. Petr Studenovský

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku