Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

obrázkový předěl

obrázkový předěl
13. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje se bude konat 16.03.2010
9.03.2010

Zasedání se koná od 10:00 hodin ve velkém zasedacím sále (2. podlaží, č. dv. 2.008) Krajského úřadu Jihočeského kraje, ul. U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice. Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje jsou veřejně přístupná. Podkladové materiály k jednání budou zveřejněny v rubrice Zasedání a dokumenty Zastupitelstva Jihočeského kraje.

Návrh programu:

1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 9. 1. do 22. 2. 2010
3. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje
4. Informace o jednání Rady Asociace krajů ČR
5. Memorandum o mnohostranné spolupráci
6. Návrh na změnu zástupce Jihočeského kraje ve správní radě Nadace Jihočeské cyklostezky
7. Poskytnutí finančního příspěvku vybraným obcím postižených povodní v roce 2009 - návrh
8. Rozdělení neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
9. Grantový program na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2010
10. Územní studie Orlicko
11. Návrh na změnu Pravidel grantového programu na podporu tvorby ÚPD obcí
12. Grantový program na Podporu tvorby ÚPD obcí-výběr projektů
13. Žádosti o výjimku z Pravidel grantového programu Podpora tvorby ÚPD obcí pro rok 2008
14. Dodatek č. 2 k Rámcové smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje pro RRRSJZ
15. Rozhodnutí o poskytnutí dotace na Globální grant č. CZ.1.07/3.2.08 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a vyhlášení výzvy v rámci tohoto Globálního grantu - revokace usn. č. 410/2009/ZK z 15. 9. 2009 a usn. č. 493/2009/ZK z 27. 10. 2009
16. Žádosti o prodloužení termínů podání žádostí do budoucích dotačních programů a grantů v oblasti výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury
17. Odložení splátky návratné finanční výpomoci poskytnuté RRA Šumava, o.p.s. pro projekt "Rekonstrukce a přístavba budovy autobusového nádraží na víceúčelové zařízení"
18. Příspěvkový program Jihočeského kraje „Poskytování příspěvku na financování úroků z úvěru pro předfinancování projektů cizích subjektů spolufinancovaných z evropských dotačních titulů"
19. Grantový program Podpora programu dopravy dětí na dětská dopravní hřiště, 1. výzva pro rok 2010
20. Pověření činnostmi v obecném hospodářském zájmu a poskytnutí vyrovnávací platby v roce 2010 společnosti Nemocnice Dačice, a.s.
21. Rozšíření činností vykonávaných společností Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. v obecném hospodářském zájmu
22. Změna usnesení č. 351/2009/ZK ve věci schválení realizace projektu "Modernizace vybavení intenzivní péče" Nemocnice Tábor, a. s.
23. Realizace projektu "Snížení energetické náročnosti Nemocnice Český Krumlov", jeho kofinancování a financování části nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje
24. Realizace projektu "Snížení energetické náročnosti budovy dětské polikliniky a instalace solárního systému pro ohřev TV" Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s., jeho kofinancování a financování z rozpočtu Jihočeského kraje
25. Realizace projektu "Snížení energetické náročnosti budov poliklinik Nemocnice Jindřichův Hradec", jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje
26. Realizace projektu "Snížení energetické náročnosti centrální budovy Nemocnice Prachatice, a. s.", jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje
27. Realizace projektu "Snížení energetické náročnosti areálu Nemocnice Tábor, a. s.", jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje
28. Realizace projektu "Snížení energetické náročnosti areálu Nemocnice Strakonice, a. s. - etapa 2", jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje
29. Pokračování v záměrech investičních akcí příspěvkových organizací Jihočeského kraje v sociální oblasti
30. Zpráva o činnosti příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem v oblasti zdravotnictví za rok 2009
31. Zpráva o činnosti příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem v oblasti sociální v roce 2009
32. Koncepce v oblasti rodinné politiky a sociálně-právní ochrany dětí na území Jihočeského kraje na období 2010 - 2015
33. Krajský program prevence kriminality Jihočeského kraje pro rok 2010, 1. výzva - výběr projektů
34. Krajský program prevence kriminality Jihočeského kraje pro rok 2010, 2. výzva - vyhlášení grantového programu
35. Grantový program Podpora minimální sítě protidrogových služeb na území Jihočeského kraje, 1.výzva pro rok 2010 - výběr projektů
36. Dodatek ke Zřizovací listině Domova důchodců Dobrá Voda
37. Jihočeské krajské programy podpory sportu pro rok 2010 - vyhodnocení
38. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 2008/2009
39. Schválení realizace projektu „Regionální vzdělávací centrum v oblasti autoopravárenství a technických oborů - II. etapa" a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje
40. Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení
41. Návrh Regionální inovační strategie Jihočeského kraje
42. Změna usnesení č. 73/2008/ZK - projekt "Zlepšení přístupu k hr. přechodu Strážný/Philippsreut - II/145 Vimperk" v rámci OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko
43. Změna usnesení č. 436/2009/ZK - projekt "Analýza sítí a rozvoje území Evropského regionu Východní Bavorsko/Horní Rakousko/jihozápadní Čechy", jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje
44. Realizace projektu „Studie přeshraničního managementu bezpečnosti silničního provozu Horní Rakousko - Jižní Čechy" a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje
45. Kofinancování projektu „Turistický destinační management Bavorský les - Šumava" z rozpočtu Jihočeského kraje
46. Příspěvek na reprezentaci Jihočeského kraje - Ženský pěvecký sbor Záviš
47. Vyhlášení Grantového programu Podpora muzeí a galerií - výzva pro rok 2010
48. Grantový program Rozvoj venkova a krajiny - výběr projektů
49. Příspěvky na hospodaření v lesích - 1. část žádostí k projednání
50. Rozpočtové změny 7/10
51. Rozpočtové změny 8/10
52. Informace o plnění rozpočtu Jihočeského kraje za rok 2009
53. Návrh na úpravu smluvních podmínek s ČSOB - běžný účet a kontokorent
54. Zhodnocování finančních prostředků u společnosti Atlantik AM
55. Projednání jmenovitých podpor ve veřejném zájmu kraje dle schváleného rozpočtu kraje na rok 2010
56. Majetkoprávní vypořádání nemovitostí
57. Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí
58. Předání staveb do hospodaření Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje
59. Předání pozemků do hospodaření Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje v k.ú. Homole
60. Předání pozemků od Pozemkového fondu ČR - ÚP Písek k hospodaření Školnímu rybářství, Protivín
61. Záměr prodeje pozemků pro stavbu "Rekonstrukce silnice I/3 - obchvat Tábora"
62. Záměr darování nepotřebných nemovitostí v k. ú. Písek městu Písek
63. Darování bývalého vojenského objektu Nová kasárna - 090 Homole(CE 02-02-74) obci Homole
64. Přijetí daru nemovitostí v k. ú. Písek od města Písek
65. Budoucí koupě části pozemku parc.KN p. č. 409/1 v k. ú. České Budějovice 6
66. Souhlas s odstraněním objektu v k. ú. České Budějovice 3
67. Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje na rok 2010
68. Záštity členů Rady Jihočeského kraje
Různé, diskuze
Závěr

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku