Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

obrázkový předěl

obrázkový předěl
Foto aktualita (32.33 KB)
Začíná příprava třetího kola kotlíkových dotací
17.01.2019

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo 7. 1. 2019 třetí výzvu pro kraje na získání prostředků v rámci dalšího kola kotlíkových dotací. Jihočeský kraj tak má znovu možnost získat více než 300 mil. Kč na výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním, které nesplňují 3., 4. nebo 5. emisní třídu. Stejně jako v předchozích dvou kolech má Jihočeský kraj nárok na třetí nejvyšší částku v porovnání s ostatními kraji (více finančních prostředků získá pouze Moravskoslezský kraj následovaný Středočeským krajem). 

 „Podmínky 3. kola kotlíkových dotací budou obdobné jako v 2. kole, nově ale budou ve 3. kole z podpory zcela vyřazeny veškeré kotle spalující uhlí. Dotaci tak bude možné získat jen na kotel na biomasu s automatickým či ručním přikládáním, na tepelné čerpadlo nebo na plynový kondenzační kotel,“ vysvětlil radní pro veřejné zakázky Antonín Krák s tím, že beze změn zůstává výše dotace, která bude stejná jako v předchozím kole. Bonus ve výši 7 500 Kč pak opět obdrží majitelé rodinných domů ve vymezených prioritních obcích.

Zahájení příjmu žádostí v rámci 3. kola kotlíkových dotací se v Jihočeském kraji předpokládá v září, nebo v říjnu 2019. Příjem žádostí bude probíhat stejně jako v předchozích dvou kolech výhradně elektronicky s následným povinným doručením listinného výtisku včetně příloh. O dotaci si mohou požádat vlastníci rodinných domů v celém Jihočeském kraji.

V 1. kole kotlíkových dotací, které bylo otevřeno pro podávání žádostí od poloviny ledna 2016 do konce března 2016, bylo realizováno celkem 2 657 výměn zastaralých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním. Celková dotace na tyto kotle přesáhla 301 mil. Kč. Dotaci v 1. kole nakonec získali všichni žadatelé, kteří svou žádost správně podali a správně vyúčtovali. Největší zájem byl v 1. kole o kombinované kotle uhlí/biomasa (31 %), dále o tepelná čerpadla (26 %) a o kotle na biomasu (19 %). Nejnižší zájem zaznamenaly kotle na uhlí (12 %) a plynové kondenzační kotle (12 %).

V rámci 2. kola kotlíkových dotací byl příjem žádostí zahájen 30. 10. 2017 a ukončen 9. 3. 2018. V současné době probíhá kontrola doručených závěrečných vyúčtování a proplácení dotací. Celkem bylo ve 2. kole správně podáno a schváleno radou kraje 3 340 žádostí, disponibilní částka na výměnu zastaralých kotlů ve 2. kole ve výši 294 mil. Kč však vystačí na proplacení cca 2 760 žádostí (konečný počet uspokojených žádostí bude záviset na finální výši úspor v již realizovaných žádostech). Žádosti, které byly z důvodu nedostatku finančních prostředků zařazeny do zásobníku a nakonec nebudou moci být financovány, nebude možné vzhledem k ustanovením zákona č. 250/2000 Sb. automaticky přesunout do 3. kola a žadatelé si budou muset podat žádost znovu. Jihočeský kraj sice usiloval o navýšení finanční částky pro 2. kolo tak, aby mohly být všechny správně podané žádosti proplaceny, Ministerstvo životního prostředí však vzhledem k nastavení podmínek 2. výzvy této žádosti nevyhovělo. 

Co se struktury nových zdrojů tepla týče, je v 2. kole největší zájem o tepelná čerpadla (49 %), dále o automatické kombinované kotle uhlí/biomasa (18 %) a o kondenzační plynové kotle (18 %). Nejnižší zájem vykazují kotle na biomasu (15 %). Kotle čistě na uhlí nejsou v 2. kole již podporovány.

V rámci 2. kola vyřešil Jihočeský kraj ve prospěch žadatelů také situaci související s uvedením chybného údaje o emisní třídě na výrobním štítku určitých typů kotlů ATMOS, kdy byla na výrobním štítku uvedena nesprávně emisní třída 1, i když dané typy kotlů mají ve skutečnosti emisní třídu 3 a získání kotlíkové dotace na jejich výměnu tak není možné. Protože byla tato skutečnost zjištěna až po podání a schválení příslušných žádostí o kotlíkovou dotaci na výměnu daných kotlů ATMOS radou kraje a žadatelé neměli možnost chybu na výrobním štítku samostatně rozpoznat, rozhodlo zastupitelstvo kraje na podzim 2018 o financování těchto žádostí z rozpočtu Jihočeského kraje. Celkově tedy bude 32 žadatelům, kterých se problém s výrobním štítkem u kotlů ATMOS dotkl a kteří by v této fázi měli nárok na získání kotlíkové dotace v rámci své úspěšně podané a původně schválené žádosti, vyplacena v průběhu jara 2019 po doložení požadovaného závěrečného vyúčtování částka v souhrnné výši 3,5 mil. Kč. 

 

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku