Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Zasedání a dokumenty Zastupitelstva Jihočeského kraje 2016 - 2020

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Materiály pro jednání jsou zveřejněny v přiměřeném rozsahu a v upravené podobě v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů; plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu Jihočeského kraje.

Podkladové materiály u bodů programu jednání, u kterých je uvedeno „dodatečně" a „nový bod", budou zveřejněny po projednání.

Účast členů na jednáních ZK (225.50 KB) Účast členů na jednáních ZK (.xls - 225.50 KB)

Jednání číslo JEDN-Z-16/2018 ze dne 18. 10. 2018

Pozvánka včetně programu jednání

Návrhy (podkladové materiály)

Usnesení

Zápis (včetně příloh usnesení)

Hlasování

Zvukové záznamy

Audiovizuální záznamy

Živé audiovizuální vysílání

Přítomnost

Poslední hlasování

Technické protokoly o hlasování

Návrhy (podkladové materiály)

309/ZK/18 Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 23. 8. do 4. 10. 2018

309-ZK-18.doc

310/ZK/18 Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje

310-ZK-18.doc

283/ZK/18 Ukončení platnosti usnesení č. 379/2017/ZK-9 a realizace projektu "Evropské informační středisko Europe Direct České Budějovice" a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu kraje

283-ZK-18.doc

353/ZK/18 Žádost o poskytnutí individuální dotace GW BUS a.s.

353-ZK-18.doc

268/ZK/18 Druhá změna postupu financování akce Restrukturalizace a rekonstrukce horního areálu Nemocnice České Budějovice, a.s. a zvýšení základního kapitálu Nemocnice České Budějovice, a.s.

268-ZK-18.doc

314/ZK/18 Realizace projektu Nemocnice Tábor, a.s., Nová psychiatrie v rámci IROP - kofinancování a předfinancování způsobilých výdajů a financování nezpůsobilých výdajů projektu z rozpočtu Jihočeského kraje, a zrušení usnesení č. 379/2015/ZK-20

314-ZK-18.doc

314-ZK-18_KUJK_ZK181018_314_pr.1_Formular_EP_NTA_Nova_psychiatrie.pdf (příloha)

314-ZK-18_KUJK_ZK181018_314_pr.2_Zadost_o_NFV_NTA_Nova_psychiatrie.pdf (příloha)

314-ZK-18_KUJK_ZK181018_314_pr.3_Zadost_NTA_o_zmenu_financovani_projektu_No.pdf (příloha)

324/ZK/18 Aktualizace sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji

324-ZK-18.doc

337/ZK/18 Vzory Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, v oblasti sociálních služeb na období 2019 - 2021

337-ZK-18.doc

338/ZK/18 Dohoda o užívání sportoviště mezi Tělocvičnou jednotou Sokol České Budějovice a Jihočeským krajem

338-ZK-18.doc

338-ZK-18_Dohoda_o_uzivani_sportoviste.docx (příloha)

339/ZK/18 Žádosti o poskytnutí individuální dotace z oblasti školství, mládeže a sportu

339-ZK-18.doc

339-ZK-18_Zadost_o_poskytnuti_dotace_Svazku_obci_Dehtar.pdf (příloha)

323/ZK/18 Revokace usn. č. 423/2016/ZK-25 realizace projektů předkládaných do OP ŽP a jejich kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - VOŠ a SPgŠ Prachatice

323-ZK-18.doc

323-ZK-18_ZK181018_323_Pr_1_Formular_projektu_VOS_a_SPgS_Prachatice.xlsx (příloha)

323-ZK-18_ZK181018_323_Pr_2_Formular_projektu_VOS_a_SPgS_Prachatice.xlsx (příloha)

323-ZK-18_ZK181018_323_Pr_3_zadost_VOS_a_SPgS_Prachatice.pdf (příloha)

323-ZK-18_ZK181018_323_Pr_4_zadost_VOS_a_SPgS_Prachatice.pdf (příloha)

340/ZK/18 Realizace projektu předkládaného do OP Rybářství a jeho kofinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - Krajské školní hospodářství

340-ZK-18.doc

340-ZK-18_ZK181018_340_Pr_1_Formular_projektu_KSH.xlsx (příloha)

340-ZK-18_ZK181018_340_Pr_2_zadost_KSH.pdf (příloha)

341/ZK/18 Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - SŠ a ZŠ Vimperk

341-ZK-18.doc

341-ZK-18_ZK181018_341_Pr_1_Formular_projektu_SS_a_ZS,_Vimperk.xlsx (příloha)

341-ZK-18_ZK181018_341_Pr_2_zadost_SS_a_ZS_Vimperk.pdf (příloha)

342/ZK/18 Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - MŠ, ZŠ a PrŠ, T. Sviny

342-ZK-18.doc

342-ZK-18_ZK181018_342_Pr_1_Formular_projektu_MS,_ZS_a_PrS,_T._Sviny.xlsx (příloha)

342-ZK-18_ZK181018_342_Pr_2_zadost_MS,_ZS_a_PrS_T._Sviny.pdf (příloha)

343/ZK/18 Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - Pedagogicko-psychologická poradna, ČB

343-ZK-18.doc

343-ZK-18_ZK181018_343_Pr_1_Formular_projektu_PPP_C._Budejovice.xlsx (příloha)

343-ZK-18_ZK181018_343_Pr_2_zadost_PPP_C._Budejovice.pdf (příloha)

312/ZK/18 Rozpočet školství - třetí úprava rozpisu rozpočtu přímých výdajů 2018

312-ZK-18.doc

312-ZK-18_Uprava_k_20.9.2018.xlsx (příloha)

313/ZK/18 Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení zřizovaných Jihočeským krajem

313-ZK-18.doc

313-ZK-18_ZK181018_313_Pr1_ZUS_Vodnany.doc (příloha)

313-ZK-18_RK181018_313_Pr2_SS_technicka_a_obchodni_Dacice.doc (příloha)

313-ZK-18_RK181018_313_Pr3_DD_Zichovec.doc (příloha)

313-ZK-18_ZK181018_313_Pr4_VOS,_SPS_a_SOS_RaS,_Strakonice.doc (příloha)

313-ZK-18_ZK181018_313_Pr5_SZeS_Pisek.doc (příloha)

313-ZK-18_ZK181018_313_Pr6_Konzervator_CB.doc (příloha)

351/ZK/18 7. aktualizace Zásad územního rozvoje JčK podnět k pořízení

351-ZK-18.doc

333/ZK/18 Kompenzace dotčeným obcím - ochranné pásmo hluku letiště v Plané u Českých Budějovic

333-ZK-18.doc

322/ZK/18 Dotační program Jihočeského kraje Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2019 - návrh

322-ZK-18.doc

355/ZK/18 Dotační programy Jihočeského kraje pro rok 2019

355-ZK-18.doc

317/ZK/18 Žádosti o změnu realizace projektů v rámci dotačních programů Jihočeského kraje

317-ZK-18.doc

329/ZK/18 Dotace na kofinancování projektu Odstranění SEZ Lhenice - II. etapa z dotace SFŽP, OP ŽP z finančních prostředků Jihočeského kraje

329-ZK-18.doc

332/ZK/18 Návrh dotace Jihočeského kraje na kofinancování akcí v rámci dotačního programu MZe 129 300 Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II pro rok 2018 - 3. část

332-ZK-18.doc

328/ZK/18 Zrušení usnesení č. 253/2017/ZK-7 a schválení realizace a financování projektu Revitalizace tůní v EVL a PP Tůně u Špačků II. etapa

328-ZK-18.doc

354/ZK/18 Zrušení usnesení č. 191/2016/ZK-23 ve věci realizace projektu Jihočeské vědecké knihovny "Přístavba a úprava budovy Jihočeské vědecké knihovny - Lidická 1" a nové schválení financování projektu

354-ZK-18.doc

354-ZK-18_IROP_JVK_Formular_c__1evropskeho_projektu_final.xls (příloha)

354-ZK-18_IROP_JVK_ZADOST_KRAJ.pdf (příloha)

336/ZK/18 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace

336-ZK-18.doc

336-ZK-18_Dodatek_1_ke_SML_TABOR.doc (příloha)

336-ZK-18_Dodatek_1_ke_SML_PRACHATICE.doc (příloha)

319/ZK/18 Zrušení části usnesení 375/2016/ZK-25 a kofinancování projektu "SOCIAL - SEEDS - Exploiting Potentials of Social Enterprises through Standardized European Evaluation and Development System" z rozpočtu kraje

319-ZK-18.doc

320/ZK/18 Zrušení části usnesení 376/2016/ZK-25 a kofinancování projektu "ECRR - European Cultural Route of Reformation" z rozpočtu kraje

320-ZK-18.doc

318/ZK/18 Zrušení části usnesení 377/2016/ZK-25 a kofinancování projektu CROWD - FUND - PORT - Central European Crowd - funding Support z rozpočtu kraje

318-ZK-18.doc

352/ZK/18 Financování žádostí na výměnu kotlů ATMOS C18S, C20S a C30S z rozpočtu kraje

352-ZK-18.doc

321/ZK/18 Kofinancování a předfinancování projektu "Za železnou oponou" z rozpočtu kraje

321-ZK-18.doc

344/ZK/18 Změna usnesení č. 215/2016/ZK-24 Zajištění veřejné dopravy v Jihočeském kraji po roce 2019

344-ZK-18.doc

344-ZK-18_ZK181018_344__Zmena_usneseni_priloha_1.pdf (příloha)

344-ZK-18_ZK181018_344__Zmena_usneseni_priloha_2.pdf (příloha)

331/ZK/18 Vyúčtování dopravní obslužnosti za rok 2017

331-ZK-18.doc

331-ZK-18_ZK181018_331_vyuctovani_ZDO_2017_priloha__1_linkova_doprava.pdf (příloha)

331-ZK-18_ZK181018_331_vyuctovani_ZDO_2017_priloha__2_drazni_doprava.pdf (příloha)

330/ZK/18 Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci IDS JMK

330-ZK-18.doc

330-ZK-18_ZK181018_330_Smlouva_o_uhrade_kompenzace__v_ramci_IDS_JMK_text.pdf (příloha)

330-ZK-18_ZK181018_330_Smlouva_o_uhrade_kompenzace__v_ramci_IDS_JMK_priloha.pdf (příloha)

221/ZK/18 Program opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje realizovaných v rámci Strategie bezpečnosti silničního provozu aktualizace 2018

221-ZK-18.doc

221-ZK-18_Pr._1_BK_BESIP_-_aktualizace_2018.xls (příloha)

221-ZK-18_Pr._2_Postup_sestaveni_BK_BESIP.docx (příloha)

221-ZK-18_Pr._3_paterni_a_zakladni_sit_stav_2010.pdf (příloha)

221-ZK-18_Pr._4_paterni_a_zakladni_sit__vyhled.jpg (příloha)

220/ZK/18 Program investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje aktualizace 2018

220-ZK-18.doc

220-ZK-18_Priloha_1_BK_Jck_aktualizace_2018.xls (příloha)

220-ZK-18_Priloha_2_Postup_sestaveni_BK_Jck.docx (příloha)

220-ZK-18_Priloha_3_paterni_a_zakladni_sit_stav_2010.pdf (příloha)

220-ZK-18_Priloha_4_paterni_a_zakladni_sit__vyhled.jpg (příloha)

220-ZK-18_Priloha_5_doplnujici_hodnotici_kriteria.xlsx (příloha)

220-ZK-18_Priloha_6_mapa_okres_CB_stav_silnic_A1.jpg (příloha)

220-ZK-18_Priloha_7_mapa_okres_CK_stav_silnic_A1.jpg (příloha)

220-ZK-18_Priloha_8_mapa_okres_PT_stav_silnic_A1.jpg (příloha)

220-ZK-18_Priloha_9_mapa_okres_ST_stav_silnic_A2.jpg (příloha)

220-ZK-18_Priloha_10_mapa_okres_TA_stav_silnic_A2.jpg (příloha)

220-ZK-18_Priloha_11_mapa_okres_JH_stav_silnic_A1.jpg (příloha)

220-ZK-18_Priloha_12_mapa_okres_PI_stav_silnic_A2.jpg (příloha)

220-ZK-18_Priloha_13_UNESCO_a_NKP_seznam.doc (příloha)

220-ZK-18_Priloha_14_mapa_okres_CB.jpg (příloha)

220-ZK-18_Priloha_15_mapa_okres_CK.jpg (příloha)

220-ZK-18_Priloha_16_mapa_okres_PT.jpg (příloha)

220-ZK-18_Priloha_17_mapa_okres_ST.jpg (příloha)

220-ZK-18_Priloha_18_mapa_okres_TA.jpg (příloha)

220-ZK-18_Priloha_19_mapa_okres_PI.jpg (příloha)

220-ZK-18_Priloha_20_mapa_okres_JH.jpg (příloha)

220-ZK-18_Priloha_21_Vyhodnoceni_BK_2018.xlsx (příloha)

289/ZK/18 Program investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy Správy a údržby silnic Jihočeského kraje (mimo páteřní a základní síť) - aktualizace 2018

289-ZK-18.doc

289-ZK-18_Pr._1_BK_SUS_aktualizace_2018.xls (příloha)

289-ZK-18_Pr._2_Postup_sestaveni_BK_SUS_JK.docx (příloha)

289-ZK-18_Pr._3_paterni_a_zakladni_sit_stav_2010.pdf (příloha)

289-ZK-18_Pr._4_paterni_a_zakladni_sit__vyhled.jpg (příloha)

289-ZK-18_Pr._5_doplnujici_hodnotici_kriteria.xlsx (příloha)

289-ZK-18_Pr._6_mapa_okres_CB_stav_silnic_A1.jpg (příloha)

289-ZK-18_Pr._7_mapa_okres_CK_stav_silnic_A1.jpg (příloha)

289-ZK-18_Pr._8_mapa_okres_PT_stav_silnic_A1.jpg (příloha)

289-ZK-18_Pr._9_mapa_okres_ST_stav_silnic_A2.jpg (příloha)

289-ZK-18_Pr._10_mapa_okres_TA_stav_silnic_A2.jpg (příloha)

289-ZK-18_Pr._11_mapa_okres_JH_stav_silnic_A1.jpg (příloha)

289-ZK-18_Pr._12_mapa_okres_PI_stav_silnic_A2.jpg (příloha)

289-ZK-18_Pr._13_UNESCO_a_NKP_seznam.doc (příloha)

289-ZK-18_Pr._14_mapa_okres_CB.jpg (příloha)

289-ZK-18_Pr._15_mapa_okres_CK.jpg (příloha)

289-ZK-18_Pr._16_mapa_okres_PT.jpg (příloha)

289-ZK-18_Pr._17_mapa_okres_ST.jpg (příloha)

289-ZK-18_Pr._18_mapa_okres_TA.jpg (příloha)

289-ZK-18_Pr._19_mapa_okres_PI.jpg (příloha)

289-ZK-18_Pr._20_mapa_okres_JH.jpg (příloha)

289-ZK-18_Pr._21_Vyhodnoceni_BK_SUS_JK_2018.xlsx (příloha)

334/ZK/18 Změna č. 8 zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihočeského kraje

334-ZK-18.doc

334-ZK-18_zrizovaci_listina___zmena_c._8.docx (příloha)

334-ZK-18_zrizovaci_listina_ve_zneni_zmeny_c._8_vyznacene_zmeny.docx (příloha)

334-ZK-18_zrizovaci_listina_ve_zneni_zmeny_c._8_v_uplnem_zneni.docx (příloha)

315/ZK/18 Rozpočtové změny 18/18

315-ZK-18.doc

327/ZK/18 Žádosti o prominutí penále v případech porušení rozpočtové kázně při užití krajských dotací

327-ZK-18.doc

327-ZK-18_Zadost_o_prominuti_DSO_Sobeslavsko.pdf (příloha)

327-ZK-18_Zadost_o_prominuti_Cesky_shotbalovy_svaz.pdf (příloha)

347/ZK/18 Předání staveb k hospodaření Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, vyřazení staveb z hospodaření Správy a údržby silnic Jihočeského kraje a nemovitosti doporučené k demolici

347-ZK-18.doc

347-ZK-18_Priloha_c._1_-_soupis_predavanych_a_vyrazovanych_nemovitosti3.doc (příloha)

349/ZK/18 Převzetí mostního objektu u obce Mirotice (část Radobytce) - přemostění dálnice D4

349-ZK-18.doc

349-ZK-18_Priloha_c._1_-_Most_Radobytce_(navrh_dohody).docx (příloha)

349-ZK-18_Priloha_c._2_-_koordinacni_situace_(most_Radobytce).pdf (příloha)

349-ZK-18_Priloha_c._3_-_silnicni_mapa_(Mirotice).pdf (příloha)

348/ZK/18 Záměr prodeje pozemku v k. ú. Nišovice

348-ZK-18.doc

345/ZK/18 Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí - vyhlášení

345-ZK-18.doc

346/ZK/18 Majetkoprávní vypořádání nemovitostí - ukončení záměru

346-ZK-18.doc

316/ZK/18 Budoucí prodej pozemků v k. ú. České Budějovice 4 společnosti STAVMAT STAVEBNINY a.s.

316-ZK-18.doc

316-ZK-18_ZK181018_316_pr.1.pdf (příloha)

316-ZK-18_ZK181018_316_pr.2.pdf (příloha)

326/ZK/18 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Hněvkovice u Týna nad Vltavou od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

326-ZK-18.doc

326-ZK-18_pr_2_ortofotomapa.pdf (příloha)

326-ZK-18_pr_4_fotodokumentace.pdf (příloha)

325/ZK/18 Koupě pozemku s budovou v k. ú. Třeboň

325-ZK-18.doc

325-ZK-18_pr_2_ortofotomapa.pdf (příloha)

325-ZK-18_pr_3_fotodokumentace.pdf (příloha)

350/ZK/18 Koupě pozemku v k. ú. České Budějovice 6

350-ZK-18.doc

350-ZK-18_Pr_1_LV_60000.pdf (příloha)

350-ZK-18_Pr_2_LV_4212.pdf (příloha)

350-ZK-18_Pr_3_zakres.pdf (příloha)

350-ZK-18_Pr_4_Smlouva.pdf (příloha)

335/ZK/18 Výkup pozemků v PP Dobročkovské hadce a EVL Šumava

335-ZK-18.doc

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku