Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

/ Krajský úřad /  

Úřední deska

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Odkaz na jiné stránky Dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Jihočeský kraj na elektronické úřední desce vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje. Jedná se o střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet, závěrečný účet, rozpočtová opatření a pravidla rozpočtového provizoria.


Odkaz na jiné stránky Dokumenty k finančnímu hospodaření příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem

V souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vznikla příspěvkovým organizacím povinnost zveřejňovat na svých internetových stránkách, na internetových stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem v místě obvyklým vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření. Zákon umožňuje vybrat si kteroukoli ze tří možných variant zveřejnění. Pro zveřejnění rozpočtu, kterým je plán nákladů a výnosů na rozpočtový rok, zvolil Jihočeský kraj v pozici zřizovatele variantu zveřejnění na své elektronické úřední desce, tedy na tomto místě.

Rozpočet nákladů a výnosů příspěvkových organizací, zřízených Jihočeským krajem, na rok 2017 byl schválen jako součást Rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2017 a je obsažen v kapitole č. IX, Příloze č. 1 tohoto dokumentu, který je v plné verzi zveřejněn jak na webových stránkách Jihočeského kraje v sekci Hospodaření kraje http://www.kraj-jihocesky.cz/2213/rozpocet_jihoceskeho_kraje_na_rok_2017.htm, tak na této elektronické úřední desce v předcházející sekci Dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje.


Odkaz na jiné stránky Deska pro veřejné zakázky

Od 26.1.2009 vstoupila v platnost Směrnice SM/18/RK - Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými organizacemi a založenými společnostmi. Podrobnosti k veřejným zakázkázkám jsou dostupné na desce pro veřejné zakázky.

Odkaz na jiné stránky Dotace a příspěvky Jihočeského kraje


Odkaz na jiné stránky Smlouvy o poskytnutí dotace (Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem)

V souladu s § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jsou z textu veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace či návratné finanční výpomoci vyloučeny některé osobní údaje fyzických osob, které jsou příjemci dotace či návratné finanční výpomoci. Vybrané osobní údaje fyzických osob jsou v tomto případě zveřejňovány na základě souhlasu subjektu osobních údajů a v rozsahu dle § 8b odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Stejně tak nejsou poskytovány osobní údaje jiných osob, než příjemců veřejných prostředků.

V případě právnických osob a fyzických osob podnikajících se zveřejňuje celý text smlouvy vyjma částí, které obsahují případně obchodní tajemství konkrétní osoby (viz § 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). V ostatním se postupuje obdobně jako u fyzických osob.

Odkaz na jiné stránky Smlouva o návratné finanční výpomoci (Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem)


veřejné vyhlášky
Číslo Vyvěšeno dne Název
873 12.12.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. přechodnou úpravu provozu na silnici I/22 v úseku od křižovatky Katovická x Husova po křižovatku most J.Palacha, Komenského, Bezděkovská ve Strakonicích z důvodu pořádání kulturní akce.
867 11.12.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/3 v úseku MUK Lhotice - Borek v rámci stavby „D3 0309/II Ševětín - Borek“ V termínu: ve dnech od 17.12.2018 – do 30.6.2019
865 10.12.2018 Veřejná vyhláška. Rozhodnutí. Stavba nazvaná „Přestavba železničního uzlu Brno“, situovaná na území Statutárního města Brno a obce Modřice.
861 07.12.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/3, okr. Český Krumlov, dle doloženého návrhu DIO, které je nedílnou součástí tohoto stanovení z důvodu konání akce „KRAMPUS SHOW KAPLICE“ v termínu 15. 12. 2018
858 05.12.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/4, v obci Horní Vltavice, okr. Prachatice, dle doloženého návrhu DIO a situace Termín: 10. 12. 2018 – 15. 12. 2018
857 05.12.2018 Zveřejnění informace o vydání rozhodnutí k záměru „Severní obchvat Trhových Svinů“.
855 04.12.2018 Rozhodnutí v přezkumném řízení ve věci změny č. 79 Územního plánu Města České Budějovice. Veřejná vyhláška.
854 04.12.2018 Rozhodnutí v přezkumném řízení ve věci změny č. 78 Územního plánu Města České Budějovice. Veřejná vyhláška.
853 04.12.2018 Veřejná vyhláška. Seznámení s podklady pro rozhodnutí. Výzva účastníkům řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Rekonstrukce Žižkovy třídy v Písku - 3. etapa, v k.ú. Písek.
851 04.12.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/3 z důvodu převedení dopravy na nově vybudovaný LJP D3 v rámci stavby „D3 0309/II Ševětín - Borek“ V termínu: ve dnech od 10.12.2018 – do 30.6.2019
850 04.12.2018 Veřejná vyhláška. Rozhodnutí. novostavba bytového domu Štítného ulice, České Budějovice, vodovodní a kanalizační přípojka, dešťová kanalizace, retenční nádrž, přeložka NN a k.ú. České Budějovice 6
848 30.11.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na sil. I/24 v úseku za výjezdem z Třeboně na Veselí n. L.– u rybníka Káňov a dále v úseku u ob. Frahelž, 2/na silnici I/34 v prostoru mimoúrovňové křižovatky se silnicí I/24 v Třeboni
844 29.11.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/23 v úseku Jindřichův Hradec – křiž. se silnicí III/0345 (odbočka na Rodvínov)
843 29.11.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/24 na trase Třeboň Holičky - Majdalena.
842 29.11.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/34 v Jindřichově Hradci
840 28.11.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu silnice I/22, v obci Lidmovice, okr. Strakonice, (dle doloženého návrhu DIO) Důvod: údržba mostu ev. č. 22-043 Termín: 03. 12. – 09. 12. 2018
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku