Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Úřední deska

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Odkaz na jiné stránky Dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Jihočeský kraj na elektronické úřední desce vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje. Jedná se o střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet, závěrečný účet, rozpočtová opatření a pravidla rozpočtového provizoria.


Odkaz na jiné stránky Dokumenty k finančnímu hospodaření příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem

V souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vznikla příspěvkovým organizacím povinnost zveřejňovat na svých internetových stránkách, na internetových stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem v místě obvyklým vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření. Zákon umožňuje vybrat si kteroukoli ze tří možných variant zveřejnění. Pro zveřejnění rozpočtu, kterým je plán nákladů a výnosů na rozpočtový rok, zvolil Jihočeský kraj v pozici zřizovatele variantu zveřejnění na své elektronické úřední desce, tedy na tomto místě.

 


Odkaz na jiné stránky Deska pro veřejné zakázky

Od 26.1.2009 vstoupila v platnost Směrnice SM/18/RK - Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými organizacemi a založenými společnostmi. Podrobnosti k veřejným zakázkázkám jsou dostupné na desce pro veřejné zakázky.

Odkaz na jiné stránky Dotace a příspěvky Jihočeského kraje


Odkaz na jiné stránky Smlouvy o poskytnutí dotace (Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem)

V souladu s § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jsou z textu veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace či návratné finanční výpomoci vyloučeny některé osobní údaje fyzických osob, které jsou příjemci dotace či návratné finanční výpomoci. Vybrané osobní údaje fyzických osob jsou v tomto případě zveřejňovány na základě souhlasu subjektu osobních údajů a v rozsahu dle § 8b odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Stejně tak nejsou poskytovány osobní údaje jiných osob, než příjemců veřejných prostředků.

V případě právnických osob a fyzických osob podnikajících se zveřejňuje celý text smlouvy vyjma částí, které obsahují případně obchodní tajemství konkrétní osoby (viz § 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). V ostatním se postupuje obdobně jako u fyzických osob.

Odkaz na jiné stránky Smlouva o návratné finanční výpomoci (Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem)


veřejné vyhlášky
Číslo Vyvěšeno dne Název
183 18.03.2019 Veřejná vyhláška. Rozhodnutí. Prodloužení lhůty platnosti stavebního povolení pro stavbu: „R4 Lety – Čimelice, SO 130 Rozšíření silnice I/19“
179 15.03.2019 Veřejná vyhláška. Návrh rozhodnutí v přezkumném řízení ve věci změny č. 1 územního plánu Čestice.
177 13.03.2019 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/34 v úseku Jarošov nad Nežárkou – Nová Včelnice – hranice Jihočeského kraje z důvodu provedení čištění silničních příkopů, a to na dobu od 1.4. do 30.5. 2019
173 11.03.2019 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Místní úprava provozu silnice I/4 v k.ú. Horosedly, okr. Písek.
172 11.03.2019 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Místní úprava provozu silnice I/4 v k.ú. Drhovle, okr. Písek.
170 11.03.2019 Veřejná vyhláška. Seznámení účastníků řízení s podklady pro rozhodnutí. „Přístavba jednopodlažní budovy – lisovny (1. etapa) a dvoupodlažní budovy – (2. etapa) v areálu společ. CENTES, spol. s r. o., ul. E. Rošického 364/9, České Budějovice.
167 08.03.2019 Veřejná vyhláška. Rozhodnutí. Stavba: Rekonstrukce Źižkovy třídy v Písku - 3. etapa v k.ú. Písek. Odvolání Josefa Podhradského, bytem Žižkova třída 283/41, Písek, se zamítá a napadené rozhodnutí stavebního úřadu ze dne 25.1.2016 se potvrzuje.
163 07.03.2019 Veřejná vyhláška. Výzva k odstranění nepovoleného reklamního zařízení v k.ú. České Budějovice 2 v ochranném pásmu silnice I/20 vpravo ve směru jízdy Č. Budějovice – Písek, oproti Lidlu.
158 06.03.2019 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/4 a I/19, okr. Písek, vyvolanou stavbou - rekonstrukcí mostu evid. č. 4-031 v k.ú. Nerestce a při úplné uzavírce uvedeného úseku silnice I/4 a navazujících objízdných trasách.
157 06.03.2019 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava silnice I/3, na obchvatu Kaplice, okr. Český Krumlov dle doloženého návrhu DIO, které je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy. Důvod: rekonstrukce a rozšíření silnice III/1572
156 06.03.2019 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu silnice I/24, v místě mostu evid. č. 24- 002 přes Zlatou stoku, k.ú. Horusice, okr. Tábor Termín: 11. 03. 2019 – 31. 05. 2019 Důvod: oprava mostu evid.č. 24-002 přes Zlatou stoku
154 05.03.2019 Veřejná vyhláška. Rozhodnutí. Napadené rozhodnutí SÚ ze dne 3.9.2018, č.j. Výst1186-445/2017/Cí se potvrzuje.
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku