Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Úřední deska

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Odkaz na jiné stránky Dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Jihočeský kraj na elektronické úřední desce vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje. Jedná se o střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet, závěrečný účet, rozpočtová opatření a pravidla rozpočtového provizoria.


Odkaz na jiné stránky Dokumenty k finančnímu hospodaření příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem

V souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vznikla příspěvkovým organizacím povinnost zveřejňovat na svých internetových stránkách, na internetových stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem v místě obvyklým vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření. Zákon umožňuje vybrat si kteroukoli ze tří možných variant zveřejnění. Pro zveřejnění rozpočtu, kterým je plán nákladů a výnosů na rozpočtový rok, zvolil Jihočeský kraj v pozici zřizovatele variantu zveřejnění na své elektronické úřední desce, tedy na tomto místě.

Rozpočet nákladů a výnosů příspěvkových organizací, zřízených Jihočeským krajem, na rok 2017 byl schválen jako součást Rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2017 a je obsažen v kapitole č. IX, Příloze č. 1 tohoto dokumentu, který je v plné verzi zveřejněn jak na webových stránkách Jihočeského kraje v sekci Hospodaření kraje http://www.kraj-jihocesky.cz/2213/rozpocet_jihoceskeho_kraje_na_rok_2017.htm, tak na této elektronické úřední desce v předcházející sekci Dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje.


Odkaz na jiné stránky Deska pro veřejné zakázky

Od 26.1.2009 vstoupila v platnost Směrnice SM/18/RK - Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými organizacemi a založenými společnostmi. Podrobnosti k veřejným zakázkázkám jsou dostupné na desce pro veřejné zakázky.

Odkaz na jiné stránky Dotace a příspěvky Jihočeského kraje


Odkaz na jiné stránky Smlouvy o poskytnutí dotace (Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem)

V souladu s § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jsou z textu veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace či návratné finanční výpomoci vyloučeny některé osobní údaje fyzických osob, které jsou příjemci dotace či návratné finanční výpomoci. Vybrané osobní údaje fyzických osob jsou v tomto případě zveřejňovány na základě souhlasu subjektu osobních údajů a v rozsahu dle § 8b odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Stejně tak nejsou poskytovány osobní údaje jiných osob, než příjemců veřejných prostředků.

V případě právnických osob a fyzických osob podnikajících se zveřejňuje celý text smlouvy vyjma částí, které obsahují případně obchodní tajemství konkrétní osoby (viz § 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). V ostatním se postupuje obdobně jako u fyzických osob.

Odkaz na jiné stránky Smlouva o návratné finanční výpomoci (Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem)


veřejné vyhlášky
č. 726 ze dne: 19.10.2018
Detail oznámení
Pořadové číslo: 726
Vyvěšeno dne: 19.10.2018
Název (text): Veřejná vyhláška. Rozhodnutí vydané formou opatření obecné povahy. Část opatření obecné povahy, jímž byla dne 28. dubna 2017 vydána Změna č. 2 územního plánu Dobrá Voda, a to v rozsahu rozšíření plochy OVSR – občanské vybavení sportovně rekreační.
Dokumenty
Veřejná vyhláška. Rozhodnutí vydané formou opatření obecné povahy.
č. 720 ze dne: 18.10.2018
Detail oznámení
Pořadové číslo: 720
Vyvěšeno dne: 18.10.2018
Název (text): Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu silnice I/20 v Písku.
Dokumenty
Přechodná úprava provozu silnice I/20 v Písku.
č. 719 ze dne: 18.10.2018
Detail oznámení
Pořadové číslo: 719
Vyvěšeno dne: 18.10.2018
Název (text): Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/3 v km 69,250 – 70,100, v úseku od křižovatky silnice I/3 a II/135 (ul. Obchodní) po křižovatku silnice I/3 a silnic III/13510 a III/13520 (ul. Wilsonova)
Dokumenty
Přechodná úprava provozu na silnici I/3 v km 69,250 – 70,100,
příloha
č. 718 ze dne: 18.10.2018
Detail oznámení
Pořadové číslo: 718
Vyvěšeno dne: 18.10.2018
Název (text): Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava silnice I/3, na obchvatu Kaplice, okr. Český Krumlov dle doloženého návrhu DIO, které je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy
Dokumenty
Přechodná úprava silnice I/3, na obchvatu Kaplice, okr. Český Krumlov
příloha
č. 717 ze dne: 18.10.2018
Detail oznámení
Pořadové číslo: 717
Vyvěšeno dne: 18.10.2018
Název (text): Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/23 na trase Strmilov – Studená při úplné uzavírce silnice II/409 v úseku Studená – Horní Němčice – Maršov z důvodu provádění rekonstrukce tohoto úseku silnice II. tř.
Dokumenty
Přechodná úprava provozu na silnici I/23 na trase Strmilov – Studená
příloha
č. 713 ze dne: 17.10.2018
Detail oznámení
Pořadové číslo: 713
Vyvěšeno dne: 17.10.2018
Název (text): Rozhodnutí o zastavení přezkumného řízení ve věci vydané Změny č. 1 územního plánu Čížkrajice.
Dokumenty
Rozhodnutí o zastavení přezkumného řízení ve věci vydané Změny č. 1 územního plánu Čížkrajice.
č. 714 ze dne: 17.10.2018
Detail oznámení
Pořadové číslo: 714
Vyvěšeno dne: 17.10.2018
Název (text): Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/4, ve Vimperku, okr. Prachatice, dle doloženého návrhu DIO. Termín: 22. 10. 2018 – 28. 10. 2018
Dokumenty
Přechodná úprava provozu na silnici I/4, ve Vimperku, okr. Prachatice, dle doloženého návrhu DIO.
příloha
č. 715 ze dne: 17.10.2018
Detail oznámení
Pořadové číslo: 715
Vyvěšeno dne: 17.10.2018
Název (text): Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu silnice I/22, v obci Lidmovice, okr. Strakonice, (dle doloženého návrhu DIO) Důvod: údržba mostu ev. Č. 22-043 Termín: 22. 10. – 11. 11. 2018
Dokumenty
Přechodná úprava provozu silnice I/22, v obci Lidmovice, okr. Strakonice,
příloha
č. 711 ze dne: 16.10.2018
Detail oznámení
Pořadové číslo: 711
Vyvěšeno dne: 16.10.2018
Název (text): Oznámení o možnosti převzít si písemnost: rozhodnutí č. j. KUJCK 91046/2018 ze dne 9. 7. 2018, adresované panu Jiřímu Ramešovi, nar. 20. 9. 1979, bytem Bujanov 62, 382 41 Bujanov.
Dokumenty
Oznámení o možnosti převzít si písemnost: p. Jiří Rameš, Bujanov 62
č. 710 ze dne: 16.10.2018
Detail oznámení
Pořadové číslo: 710
Vyvěšeno dne: 16.10.2018
Název (text): Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu silnice I/22, v místě křižovatky se silnicí III/00430 a MK Václavská, okr. Strakonice, dle doloženého návrhu DIO Termín: 22. 10. 2018 – 26. 10. 2018
Dokumenty
Přechodná úprava provozu silnice I/22, v místě křižovatky se silnicí III/00430
příloha
č. 705 ze dne: 12.10.2018
Detail oznámení
Pořadové číslo: 705
Vyvěšeno dne: 12.10.2018
Název (text): Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu silnice I/29, v úseku mostu ev. č. 29-007 v k.ú. Kolíšov, okr. Písek.
Dokumenty
Přechodná úprava provozu silnice I/29, v úseku mostu ev. č. 29-007 v k.ú. Kolíšov, okr. Písek.
příloha
č. 704 ze dne: 11.10.2018
Detail oznámení
Pořadové číslo: 704
Vyvěšeno dne: 11.10.2018
Název (text): Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu z důvodu provádění stavby „ Zastávky MHD Dlouhá louka České Budějovice“ v termínu: od 22.10.2018 – do 22.1.2019
Dokumenty
Přechodná úprava provozu z důvodu provádění stavby „ Zastávky MHD Dlouhá louka České Budějovic
příloha
č. 699 ze dne: 11.10.2018
Detail oznámení
Pořadové číslo: 699
Vyvěšeno dne: 11.10.2018
Název (text): Veřejná vyhláška. Rozhodnutí v přezkumném řízení ve věci regulačního plánu Kestřany.
Dokumenty
Veřejná vyhláška. Rozhodnutí v přezkumném řízení ve věci regulačního plánu Kestřany.
č. 696 ze dne: 10.10.2018
Detail oznámení
Pořadové číslo: 696
Vyvěšeno dne: 10.10.2018
Název (text): Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/3 v úseku spol. Zemědělské služby Dynín a.s. ve směru na Č. Budějovice v délce 250 m v rámci stavby "D3 stavba 0309/I Bošilec-Ševětín"
Dokumenty
Přechodná úprava provozu na silnici I/3 v úseku spol. Zemědělské služby Dynín a.s.
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4
č. 697 ze dne: 10.10.2018
Detail oznámení
Pořadové číslo: 697
Vyvěšeno dne: 10.10.2018
Název (text): Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava úseku silnice I/22, v místě železničního přejezdu P1173, v k.ú. Dolní Poříčí, okres Strakonice
Dokumenty
VV OOP stan.přech.úpr.v úseku silnice I/22 v místě žel.přejezdu P1173, v k.ú.D.Poříčí, okr.ST
příloha DIO
č. 698 ze dne: 10.10.2018
Detail oznámení
Pořadové číslo: 698
Vyvěšeno dne: 10.10.2018
Název (text): Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/23 na trase Strmilov - Studená v úseku od křižovatky se silnicí III/40917 až na začátek obce Studená
Dokumenty
VV OOP stan.přech.úpr.na silnici I/23 Strmilov-Studená
Příloha - DIO
č. 688 ze dne: 08.10.2018
Detail oznámení
Pořadové číslo: 688
Vyvěšeno dne: 08.10.2018
Název (text): Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/3 v úseku MÚK Ševětín – silnice II/603 v budoucím napojení na I/3. V termínu (prodloužení termínu): od 16.11.2018 – do 30.6.2019
Dokumenty
(prodloužení termínu): od 16.11.2018 – do 30.6.2019
DIO prodloužení termínu
č. 628 ze dne: 11.09.2018
Detail oznámení
Pořadové číslo: 628
Vyvěšeno dne: 11.09.2018
Název (text): Veřejná vyhláška. Návrh rozhodnutí v přezkumném řízení ve věci změny č. 78 územního plánu města České Budějovice.
Dokumenty
Návrh rozhodnutí v přezkumném řízení ve věci změny č. 78 územního plánu města České Budějovice.
č. 629 ze dne: 11.09.2018
Detail oznámení
Pořadové číslo: 629
Vyvěšeno dne: 11.09.2018
Název (text): Veřejná vyhláška. Návrh rozhodnutí v přezkumném řízení ve věci změny č. 79 územního plánu města České Budějovice.
Dokumenty
Návrh rozhodnutí v přezkumném řízení ve věci změny č. 79 územního plánu města České Budějovice.
č. 627 ze dne: 11.09.2018
Detail oznámení
Pořadové číslo: 627
Vyvěšeno dne: 11.09.2018
Název (text): Veřejná vyhláška. Návrh rozhodnutí v přezkumném řízení ve věci změny č. 74 územního plánu města České Budějovice.
Dokumenty
Návrh rozhodnutí v přezkumném řízení ve věci změny č. 74 územního plánu města České Budějovice.
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku