Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

/ Informace /  

Úřední deska

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Odkaz na jiné stránky Dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Jihočeský kraj na elektronické úřední desce vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje. Jedná se o střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet, závěrečný účet, rozpočtová opatření a pravidla rozpočtového provizoria.


Odkaz na jiné stránky Dokumenty k finančnímu hospodaření příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem

V souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vznikla příspěvkovým organizacím povinnost zveřejňovat na svých internetových stránkách, na internetových stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem v místě obvyklým vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření. Zákon umožňuje vybrat si kteroukoli ze tří možných variant zveřejnění. Pro zveřejnění rozpočtu, kterým je plán nákladů a výnosů na rozpočtový rok, zvolil Jihočeský kraj v pozici zřizovatele variantu zveřejnění na své elektronické úřední desce, tedy na tomto místě.

Rozpočet nákladů a výnosů příspěvkových organizací, zřízených Jihočeským krajem, na rok 2017 byl schválen jako součást Rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2017 a je obsažen v kapitole č. IX, Příloze č. 1 tohoto dokumentu, který je v plné verzi zveřejněn jak na webových stránkách Jihočeského kraje v sekci Hospodaření kraje http://www.kraj-jihocesky.cz/2213/rozpocet_jihoceskeho_kraje_na_rok_2017.htm, tak na této elektronické úřední desce v předcházející sekci Dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje.


Odkaz na jiné stránky Deska pro veřejné zakázky

Od 26.1.2009 vstoupila v platnost Směrnice SM/18/RK - Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými organizacemi a založenými společnostmi. Podrobnosti k veřejným zakázkázkám jsou dostupné na desce pro veřejné zakázky.

Odkaz na jiné stránky Dotace a příspěvky Jihočeského kraje


Odkaz na jiné stránky Smlouvy o poskytnutí dotace (Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem)

V souladu s § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jsou z textu veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace či návratné finanční výpomoci vyloučeny některé osobní údaje fyzických osob, které jsou příjemci dotace či návratné finanční výpomoci. Vybrané osobní údaje fyzických osob jsou v tomto případě zveřejňovány na základě souhlasu subjektu osobních údajů a v rozsahu dle § 8b odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Stejně tak nejsou poskytovány osobní údaje jiných osob, než příjemců veřejných prostředků.

V případě právnických osob a fyzických osob podnikajících se zveřejňuje celý text smlouvy vyjma částí, které obsahují případně obchodní tajemství konkrétní osoby (viz § 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). V ostatním se postupuje obdobně jako u fyzických osob.

Odkaz na jiné stránky Smlouva o návratné finanční výpomoci (Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem)


veřejné vyhlášky
Číslo Vyvěšeno dne Název
793 14.11.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu silnice I/20, v úseku mostu ev.č. 20-075 v k.ú. Protivín, okr. Písek od Písku sm. Protivín před mostem od křižovatky s MK – za most ke křiž. III/1404, dle doloženého návrhu DIO
792 14.11.2018 Veřejná vyhláška. Seznámení účastníků řízení s úkony správního orgánu. Přístavba jednopodlaž. budovy – lisovny a dvoupod. budovy – obráběcí a montáž. haly ke stáv. výrob. budově a areálu spol. CENTES,spol. s r. o., u. E. Rošického 364/9, České Budějovice
790 13.11.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnicích I/3 x I/39 MÚK Štilec z důvodu provádění opravy povrchu vozovky v termínu: od 22.11.2018 – do 5.12.2018
789 13.11.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/3 v úseku km 57,000 – 58,200, okres Tábor dle doloženého návrhu DIO, které je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy Termín: 21. 11. 2018
787 12.11.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/24 v k.ú. Horusice, okr. Tábor Termín: 16. 11. 2018 – 31. 12. 2018 Důvod: výjezd vozidel ze stavby I/24 Horusická pískovna
783 09.11.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava úseku silnice I/22 mezi obcí Katovice - Střelské Hoštice, okr. Strakonice.
784 09.11.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava úseku silnice I/22 v obci Katovice, okr. Strakonice
785 09.11.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu silnice I/20 u Protivína, okr. Písek, (dle doloženého DIO) v termínu : od 15. 11. 2018 do 19. 11. 2018
782 08.11.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci I/20 v km 201,470 - 202,170 z důvodu provádění stavby "I/20 Češňovice - Myšenec"
781 08.11.2018 Veřejná vyhláška. Seznámení účastníků řízení s úkony odvolacího správního orgánu. Umístění stavby "IV. tranzitní železniční koridor, modernizace trati Nemanice I - Ševětín"
780 07.11.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/20 v k.ú. Myšenec, okr. Písek, pro stavbu "I/20 Myšenec", v úseku před křižovatkou se silnicí III/02028 x III/02030
778 06.11.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnicích I/24 a I/34 v Třeboni v lokalitě Na Kopečku z důvodu provedení opravy odvodnění těchto silnic v prostoru jejich mimoúrovňové křižovatky, a to na dobu od 12.11. do 20.12. 2018
777 06.11.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu silnice I/20 v Písku, při stavbě „I/20 Písek, mosty ev.č. 20-070b a 20-070c“ dle doloženého návrhu DIO
776 06.11.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu silnice I/20, v úseku mostu ev.č. 20-075 v k.ú. Protivín, okr. Písek od Písku sm. Protivín před mostem od křižovatky s MK – za most ke křiž. III/1404, dle doloženého návrhu DIO
775 06.11.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici v I/34 km 18,610 – 18,634 a km 18,248 – 18,272 z důvodu provádění akce „Opravy svodidel I/34“ v termínu: od 12.11.2018 – do 12.12.2018
767 02.11.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava úseku silnice I/39, okr. Český Krumlov.
768 02.11.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu silnice I/19, v úseku železniční viadukt – Kladruby, v délce 770 m, mezi km 111,450 – 113,100, okres Tábor Termín: 13. 11. 2018 – 30. 11. 2018
765 01.11.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. přechodnou úpravu provozu silnice I/20 v k.ú. Protivín, okr. Písek, v km 177,292 – 178,100, křižovatka s III/1404 a III/02032 (dle návrhu DIO) Důvod: oprava povrchů – stavba „I/20 křižovatka Protivín
759 31.10.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu silnice I/3, v úseku km 77,900-78,700,v blízkosti mostu ev.č. 3-084, okr. Tábor Termín: 05. 11. 2018 – 15. 12. 2018
758 31.10.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/34 v Lásenici při částečné uzavírce této silnice z důvodu provádění její opravy, a to na dobu od 12.11. 2018 do 30.11. 2018
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku