Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

/ Informace /  

Úřední deska

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Odkaz na jiné stránky Dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Jihočeský kraj na elektronické úřední desce vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje. Jedná se o střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet, závěrečný účet, rozpočtová opatření a pravidla rozpočtového provizoria.


Odkaz na jiné stránky Dokumenty k finančnímu hospodaření příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem

V souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vznikla příspěvkovým organizacím povinnost zveřejňovat na svých internetových stránkách, na internetových stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem v místě obvyklým vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření. Zákon umožňuje vybrat si kteroukoli ze tří možných variant zveřejnění. Pro zveřejnění rozpočtu, kterým je plán nákladů a výnosů na rozpočtový rok, zvolil Jihočeský kraj v pozici zřizovatele variantu zveřejnění na své elektronické úřední desce, tedy na tomto místě.

Rozpočet nákladů a výnosů příspěvkových organizací, zřízených Jihočeským krajem, na rok 2017 byl schválen jako součást Rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2017 a je obsažen v kapitole č. IX, Příloze č. 1 tohoto dokumentu, který je v plné verzi zveřejněn jak na webových stránkách Jihočeského kraje v sekci Hospodaření kraje http://www.kraj-jihocesky.cz/2213/rozpocet_jihoceskeho_kraje_na_rok_2017.htm, tak na této elektronické úřední desce v předcházející sekci Dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje.


Odkaz na jiné stránky Deska pro veřejné zakázky

Od 26.1.2009 vstoupila v platnost Směrnice SM/18/RK - Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými organizacemi a založenými společnostmi. Podrobnosti k veřejným zakázkázkám jsou dostupné na desce pro veřejné zakázky.

Odkaz na jiné stránky Dotace a příspěvky Jihočeského kraje


Odkaz na jiné stránky Smlouvy o poskytnutí dotace (Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem)

V souladu s § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jsou z textu veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace či návratné finanční výpomoci vyloučeny některé osobní údaje fyzických osob, které jsou příjemci dotace či návratné finanční výpomoci. Vybrané osobní údaje fyzických osob jsou v tomto případě zveřejňovány na základě souhlasu subjektu osobních údajů a v rozsahu dle § 8b odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Stejně tak nejsou poskytovány osobní údaje jiných osob, než příjemců veřejných prostředků.

V případě právnických osob a fyzických osob podnikajících se zveřejňuje celý text smlouvy vyjma částí, které obsahují případně obchodní tajemství konkrétní osoby (viz § 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). V ostatním se postupuje obdobně jako u fyzických osob.

Odkaz na jiné stránky Smlouva o návratné finanční výpomoci (Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem)


veřejné vyhlášky
Číslo Vyvěšeno dne Název
56 18.01.2019 Veřejná vyhláška. Usnesení o zahájení přezkumného řízení, ve věci vydané změny č. 3 územního plánu Dolní Třebonín (dále jen „změna č. 3 ÚP Dolní Třebonín“), která nabyla účinnosti dne 27. června 2018.
57 18.01.2019 Veřejná vyhláška. Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví oznamuje možnost seznámit se s návrhem plánu péče pro přírodní památku Ohrazení na období 2018 – 2027.
55 17.01.2019 Veřejná vyhláška. Seznámení s podklady pro rozhodnutí. Výzva účastníkům řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Rekonstrukce Žižkovy tř. v Písku - 3. etapa
53 16.01.2019 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici I/4 ve staničení km cca 62,500 v k.ú. Horosedly (p.č. 1134/1), okr. Písek.
51 15.01.2019 Veřejná vyhláška. Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení a o prodloužení lhůty k dokončení stavby: „R4 Lety – Čimelice, SO 130 Rozšíření silnice I/19“
47 15.01.2019 Oznámení účastníkům a dotčeným orgánům a výzva ke stavebníkovi v rámci vedeného přezkumného řízení. Náhrada studní v Sudoměřicích v km 95,300 k podnětu LÍŠTÍ z.s.
46 15.01.2019 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici I/4 ve staničení km cca 62,500 v k.ú. Horosedly (p.č. 1134/1), okr. Písek.
43 14.01.2019 Veřejná vyhláška. Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví oznamuje možnost seznámit se s návrhem plánu péče pro přírodní památku Dehetník na období 2018 – 2027.
44 14.01.2019 Veřejná vyhláška. Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví oznamuje možnost seznámit se s návrhem plánu péče pro přírodní rezervaci Libějovický park na období 2018 – 2027.
39 11.01.2019 Veřejná vyhláška. Usnesení o zahájení přezkumného řízení ve věci týkající se zřízení vodního díla: „Modernizace trati Sudoměřice – Votice“ SO 71-71-03 Sudoměřice – Červený Újezd, náhrada studní v Sudoměřicích v km 95,300
30 09.01.2019 Veřejná vyhláška. Oznámení o pokračování v odvolacím řízení a seznámení účastníků s podklady pro rozhodnutí. „změna dokončené stavby – objektu č.p. 1692/38 pro vytvoření bytového domu v ul. Boženy Němcové, České Budějovice 7
19 07.01.2019 Veřejná vyhláška. Rozhodnutí. Stavba: VTL plynovod Nové Vráto - Jivno v k.ú. Adamov u Českých Budějovic, v k.ú. Hůry, v k.ú. Jivno, v k.ú. Rudolfov u Českých Budějovic.
2 03.01.2019 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Návrh opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na silnici I/4 v k.ú. Drhovle spočívá v umístění – doplnění SDZ E13 Dopravní obsluze vjezd povolen.
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku