Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

/ Informace /  

Úřední deska

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Odkaz na jiné stránky Dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Jihočeský kraj na elektronické úřední desce vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje. Jedná se o střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet, závěrečný účet, rozpočtová opatření a pravidla rozpočtového provizoria.


Odkaz na jiné stránky Dokumenty k finančnímu hospodaření příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem

V souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vznikla příspěvkovým organizacím povinnost zveřejňovat na svých internetových stránkách, na internetových stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem v místě obvyklým vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření. Zákon umožňuje vybrat si kteroukoli ze tří možných variant zveřejnění. Pro zveřejnění rozpočtu, kterým je plán nákladů a výnosů na rozpočtový rok, zvolil Jihočeský kraj v pozici zřizovatele variantu zveřejnění na své elektronické úřední desce, tedy na tomto místě.

 


Odkaz na jiné stránky Deska pro veřejné zakázky

Od 26.1.2009 vstoupila v platnost Směrnice SM/18/RK - Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými organizacemi a založenými společnostmi. Podrobnosti k veřejným zakázkázkám jsou dostupné na desce pro veřejné zakázky.

Odkaz na jiné stránky Dotace a příspěvky Jihočeského kraje


Odkaz na jiné stránky Smlouvy o poskytnutí dotace (Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem)

V souladu s § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jsou z textu veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace či návratné finanční výpomoci vyloučeny některé osobní údaje fyzických osob, které jsou příjemci dotace či návratné finanční výpomoci. Vybrané osobní údaje fyzických osob jsou v tomto případě zveřejňovány na základě souhlasu subjektu osobních údajů a v rozsahu dle § 8b odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Stejně tak nejsou poskytovány osobní údaje jiných osob, než příjemců veřejných prostředků.

V případě právnických osob a fyzických osob podnikajících se zveřejňuje celý text smlouvy vyjma částí, které obsahují případně obchodní tajemství konkrétní osoby (viz § 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). V ostatním se postupuje obdobně jako u fyzických osob.

Odkaz na jiné stránky Smlouva o návratné finanční výpomoci (Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem)


životní prostředí - posuzování vlivů ...
Číslo Vyvěšeno dne Název
341 21.05.2019 Oznámení zveřejnění žádosti o vydání integrovaného povolení "Kompostárna Jarošovice"
340 21.05.2019 Zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Aktualizace Politiky druhotných surovin ČR pro období 2019 - 2022"
326 14.05.2019 Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení - "Výkrmna prasat Turovec"
325 14.05.2019 Oznámení o ukončení zjišťovacího řízení k záměru "Zastavovací plán dostavby areálu Krsice - II. etapa"
327 14.05.2019 Rozhodnutí o odvolání LÍŠTÍ, z.s. proti usnesení o zahájení přezkumného řízení vodního díla "Modernizace trati Sudoměřice - Votice"
310 07.05.2019 Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou. Záměr "Areál Animal" nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.
304 06.05.2019 Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení - "Rozmnožovací chov prasat Bzí"
305 06.05.2019 Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení - "Řízená skládka odpadů Blatná - Hněvkov".
303 06.05.2019 Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. - zahájení zjišťovacího řízení záměru "V433/833 - zdvojení vedení".
288 29.04.2019 Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí - Aluprogress a.s.pro zařízení "Průmyslový výrobní areál Aluprogress a.s."
271 24.04.2019 Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí - AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. "Středisko likvidace odpadů Fedrpuš"
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku