Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

/ Informace /  

Úřední deska

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Odkaz na jiné stránky Dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Jihočeský kraj na elektronické úřední desce vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje. Jedná se o střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet, závěrečný účet, rozpočtová opatření a pravidla rozpočtového provizoria.


Odkaz na jiné stránky Dokumenty k finančnímu hospodaření příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem

V souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vznikla příspěvkovým organizacím povinnost zveřejňovat na svých internetových stránkách, na internetových stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem v místě obvyklým vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření. Zákon umožňuje vybrat si kteroukoli ze tří možných variant zveřejnění. Pro zveřejnění rozpočtu, kterým je plán nákladů a výnosů na rozpočtový rok, zvolil Jihočeský kraj v pozici zřizovatele variantu zveřejnění na své elektronické úřední desce, tedy na tomto místě.

Rozpočet nákladů a výnosů příspěvkových organizací, zřízených Jihočeským krajem, na rok 2017 byl schválen jako součást Rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2017 a je obsažen v kapitole č. IX, Příloze č. 1 tohoto dokumentu, který je v plné verzi zveřejněn jak na webových stránkách Jihočeského kraje v sekci Hospodaření kraje http://www.kraj-jihocesky.cz/2213/rozpocet_jihoceskeho_kraje_na_rok_2017.htm, tak na této elektronické úřední desce v předcházející sekci Dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje.


Odkaz na jiné stránky Deska pro veřejné zakázky

Od 26.1.2009 vstoupila v platnost Směrnice SM/18/RK - Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými organizacemi a založenými společnostmi. Podrobnosti k veřejným zakázkázkám jsou dostupné na desce pro veřejné zakázky.

Odkaz na jiné stránky Dotace a příspěvky Jihočeského kraje


Odkaz na jiné stránky Smlouvy o poskytnutí dotace (Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem)

V souladu s § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jsou z textu veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace či návratné finanční výpomoci vyloučeny některé osobní údaje fyzických osob, které jsou příjemci dotace či návratné finanční výpomoci. Vybrané osobní údaje fyzických osob jsou v tomto případě zveřejňovány na základě souhlasu subjektu osobních údajů a v rozsahu dle § 8b odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Stejně tak nejsou poskytovány osobní údaje jiných osob, než příjemců veřejných prostředků.

V případě právnických osob a fyzických osob podnikajících se zveřejňuje celý text smlouvy vyjma částí, které obsahují případně obchodní tajemství konkrétní osoby (viz § 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). V ostatním se postupuje obdobně jako u fyzických osob.

Odkaz na jiné stránky Smlouva o návratné finanční výpomoci (Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem)


životní prostředí - posuzování vlivů ...
Číslo Vyvěšeno dne Název
868 11.12.2018 Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. – zahájení zjišťovacího řízení. Oznámení záměru „Retail Park České Budějovice“.
866 10.12.2018 Zveřejnění rozhodnutí závěru zjišťovacího řízení k záměru: „CSPPark Strakonice
864 10.12.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území Dobrovodského potoka
863 07.12.2018 Informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o zrušení integrovaného povolení vydaného právnické osobě AGPI, a.s., se sídlem Vrcovice 64, 397 01 Písek, provozující zař. „Výkrmna prasat Lety“
862 07.12.2018 Informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o vydání změny integrovaného povolení právnické osoby Poděbradka, a.s., Nymburská 239/VII, Poděbrady, pro zařízení „Poděbradka a.s.-závod DOBRÁ VODA“
860 06.12.2018 Rozhodnutí o odvolání Ivety Frühaufové a spol. (zast. Ing. Tomášem Mrázem) proti rozhodnutí Magistrátu CB o žádosti o prodloužení platnosti stavebního povolení - toto rozhodnutí Magistrátu města České Budějovice bylo změněno - žádosti o stavební povolení se nevyhovuje.
857 05.12.2018 Zveřejnění informace o vydání rozhodnutí k záměru „Severní obchvat Trhových Svinů“.
859 05.12.2018 Informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o vydání integrovaného povolení vydaného právnické osobě Václav Chmela - Galvanovna s. r. o.,Sedláčkova 472/6, Písek, pro zařízení „Václav Chmela Galvanovna s. r. o.“, provoz. na ad. Sedláčkova 472/6,Písek
856 04.12.2018 Informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení, právnické osoby Výkrm Tagrea, s.r.o., se sídlem Karlov 196, 284 01 Kutná Hora, provozující zařízení „Výkrmna brojlerů Lažánky“,
849 30.11.2018 Závěr zjišťovacího řízení k záměru „Dálnice D3, stavba 0312, Kaplice-nádraží – Nažidla – Dolní Dvořiště, st. hranice“
845 29.11.2018 Informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení právnické osoby QUAIL spol. s r.o., se sídlem Dolní 1, 370 04 České Budějovice, pro zařízení „Zařízení k využívání odpadů - Hůrka“
841 28.11.2018 Zveřejnění informace o ukončení zjišťovacího řízení k záměru „Zvýšení kapacity skládky Milevsko - Jenišovice“
826 27.11.2018 Informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení, právnické osoby Výkrm Tagrea, s.r.o., se sídlem Karlov 196, 284 01 Kutná Hora, provozující zařízení „Farma pro výkrm brojlerů Čekanice“,
827 27.11.2018 Informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o vydání změny integrovaného povolení právnické osoby Madeta a.s., Rudolfovská 246/83, 370 50 České Budějovice, pro zařízení „Madeta a.s. závod Planá nad Lužnicí“
819 26.11.2018 Zveřejnění informace o oznámení záměru: „Zimoviště pro masný skot – Studená Voda"
820 26.11.2018 Oznámení o ukončení zjišťovacího řízení záměru „CSPPark Vodňany“
804 20.11.2018 Informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení vydaného právnické osobě BOHEMIA VITAE Jindřichův Hradec, a.s.,se sídlem Jarošov n. Nežárkou 239, 378 41 Jarošov n. Nežárkou, provozující zařízení „Výkrmna prasat Jarošov nad Nežárkou."
794 14.11.2018 Informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení vydaného právnické osobě FARMA Staré Město s.r.o., České Budějovice, provozující zařízení „Zařízení pro intenzivní chov prasat Staré Město pod Landštejnem“,
668 27.09.2018 Oznámení zveřejnění časového plánu a programu prací k připomínkám uživatelů vody a veřejnosti a termínu pro uplatnění připomínek 2018.
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku