Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

/ Informace /  

Úřední deska

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Odkaz na jiné stránky Dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Jihočeský kraj na elektronické úřední desce vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje. Jedná se o střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet, závěrečný účet, rozpočtová opatření a pravidla rozpočtového provizoria.


Odkaz na jiné stránky Dokumenty k finančnímu hospodaření příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem

V souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vznikla příspěvkovým organizacím povinnost zveřejňovat na svých internetových stránkách, na internetových stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem v místě obvyklým vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření. Zákon umožňuje vybrat si kteroukoli ze tří možných variant zveřejnění. Pro zveřejnění rozpočtu, kterým je plán nákladů a výnosů na rozpočtový rok, zvolil Jihočeský kraj v pozici zřizovatele variantu zveřejnění na své elektronické úřední desce, tedy na tomto místě.

 


Odkaz na jiné stránky Deska pro veřejné zakázky

Od 26.1.2009 vstoupila v platnost Směrnice SM/18/RK - Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými organizacemi a založenými společnostmi. Podrobnosti k veřejným zakázkázkám jsou dostupné na desce pro veřejné zakázky.

Odkaz na jiné stránky Dotace a příspěvky Jihočeského kraje


Odkaz na jiné stránky Smlouvy o poskytnutí dotace (Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem)

V souladu s § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jsou z textu veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace či návratné finanční výpomoci vyloučeny některé osobní údaje fyzických osob, které jsou příjemci dotace či návratné finanční výpomoci. Vybrané osobní údaje fyzických osob jsou v tomto případě zveřejňovány na základě souhlasu subjektu osobních údajů a v rozsahu dle § 8b odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Stejně tak nejsou poskytovány osobní údaje jiných osob, než příjemců veřejných prostředků.

V případě právnických osob a fyzických osob podnikajících se zveřejňuje celý text smlouvy vyjma částí, které obsahují případně obchodní tajemství konkrétní osoby (viz § 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). V ostatním se postupuje obdobně jako u fyzických osob.

Odkaz na jiné stránky Smlouva o návratné finanční výpomoci (Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem)


životní prostředí - posuzování vlivů ...
Číslo Vyvěšeno dne Název
119 15.02.2019 VV - Vyrozumění o podaném odvolání LÍŠTÍ z.s. proti usnesení o zahájení přezkumého řízení ve věci žádosti Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, podané dne 18.8.2017, o vydání stav. povolení ke stavbě „Modernizace trati Sudoměřice –Votice“
118 15.02.2019 Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou k záměru „Technologický park České Budějovice, Na Světlících“
111 12.02.2019 Zahájení zjišťovacího řízení záměru "Lyžařský areál Horní Planá – Houbový vrch".
110 11.02.2019 Informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí pro zařízení: Budějovický Budvar, národní podnik.
103 04.02.2019 Oznámení zveřejnění žádosti o vydání integrovaného povolení pro zařízení „Řízená skládka odpadů Blatná – Hněvkov“. Stručné shrnutí žádosti o změnu integrovaného povolení právnické osoby Technické služby města Blatné s.r.o.,
94 01.02.2019 Veřejná vyhláška. Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví oznamuje možnost seznámit se s návrhem plánu péče pro přírodní památku Zámek na období 2018 - 2027
100 01.02.2019 Informace o možnosti nahlédnout do opravného rozhodnutí, právnické osoby Zemědělské zásobování a nákup Strakonice a.s., se sídlem č.p. 83, Radošovice, provozující zařízení „Výrobna krmných směsí Radošovice
83 30.01.2019 Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru „Dálnice D3, stavba 0311, Třebonín – Kaplice-nádraží“
62 21.01.2019 Informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí pro zařízení: Reprodukční chov prasnic Sedlice.
668 27.09.2018 Oznámení zveřejnění časového plánu a programu prací k připomínkám uživatelů vody a veřejnosti a termínu pro uplatnění připomínek 2018.
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku