Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

/ Informace /  

Úřední deska

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Odkaz na jiné stránky Dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Jihočeský kraj na elektronické úřední desce vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje. Jedná se o střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet, závěrečný účet, rozpočtová opatření a pravidla rozpočtového provizoria.


Odkaz na jiné stránky Dokumenty k finančnímu hospodaření příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem

V souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vznikla příspěvkovým organizacím povinnost zveřejňovat na svých internetových stránkách, na internetových stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem v místě obvyklým vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření. Zákon umožňuje vybrat si kteroukoli ze tří možných variant zveřejnění. Pro zveřejnění rozpočtu, kterým je plán nákladů a výnosů na rozpočtový rok, zvolil Jihočeský kraj v pozici zřizovatele variantu zveřejnění na své elektronické úřední desce, tedy na tomto místě.

Rozpočet nákladů a výnosů příspěvkových organizací, zřízených Jihočeským krajem, na rok 2017 byl schválen jako součást Rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2017 a je obsažen v kapitole č. IX, Příloze č. 1 tohoto dokumentu, který je v plné verzi zveřejněn jak na webových stránkách Jihočeského kraje v sekci Hospodaření kraje http://www.kraj-jihocesky.cz/2213/rozpocet_jihoceskeho_kraje_na_rok_2017.htm, tak na této elektronické úřední desce v předcházející sekci Dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje.


Odkaz na jiné stránky Deska pro veřejné zakázky

Od 26.1.2009 vstoupila v platnost Směrnice SM/18/RK - Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými organizacemi a založenými společnostmi. Podrobnosti k veřejným zakázkázkám jsou dostupné na desce pro veřejné zakázky.

Odkaz na jiné stránky Dotace a příspěvky Jihočeského kraje


Odkaz na jiné stránky Smlouvy o poskytnutí dotace (Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem)

V souladu s § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jsou z textu veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace či návratné finanční výpomoci vyloučeny některé osobní údaje fyzických osob, které jsou příjemci dotace či návratné finanční výpomoci. Vybrané osobní údaje fyzických osob jsou v tomto případě zveřejňovány na základě souhlasu subjektu osobních údajů a v rozsahu dle § 8b odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Stejně tak nejsou poskytovány osobní údaje jiných osob, než příjemců veřejných prostředků.

V případě právnických osob a fyzických osob podnikajících se zveřejňuje celý text smlouvy vyjma částí, které obsahují případně obchodní tajemství konkrétní osoby (viz § 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). V ostatním se postupuje obdobně jako u fyzických osob.

Odkaz na jiné stránky Smlouva o návratné finanční výpomoci (Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem)


životní prostředí - posuzování vlivů ...
Číslo Vyvěšeno dne Název
706 12.10.2018 Informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení ze dne 19. 9. 2018 vydaného právnické osobě FCC Dačice s.r.o. (dříve .A.S.A. Dačice s.r.o.), se sídlem: U Stadionu 50/V, 380 01 Dačice, pro zařízení „Skládka odpadů Borek“.
702 11.10.2018 Rozhodnutí Krajského úřadu o přezkoumání opatření obecné povahy Obecního úřadu Kunžak - omezení dodávky pitné vody - změna opatření obecné povahy dle § 97/3 a § 98 SŘ
701 11.10.2018 Zveřejnění závazného stanoviska k posouzení vlivu provedení záměru "Stanovení dobývacího prostoru Řípec a těžba štěrkopísku na výhradním ložisku Dráchov“
700 11.10.2018 Oznámení záměru „CSPPark Vodňany“. Záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.
692 09.10.2018 Informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení, právnické osoby Jihoexpres Agro s.r.o., se sídlem Lazna 878/18c, 373 72 Lišov, provozující zařízení „Výkrmna kuřecích brojlerů Lišov
691 09.10.2018 Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou. Záměr „Gigant Třeboň – k. ú. Břilice“ nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.
685 05.10.2018 Zveřejnění informace o oznámení záměru „Posílení tepelného výkonu Teplárny v Plané nad Lužnicí“
676 04.10.2018 Zveřejnění vyjádření odborně způsobilé osoby. (CENIA) k žádosti o vydání integrovaného povolení pro zařízení "Václav Chmela - Galvanovna s.r.o.
670 01.10.2018 Veřejná vyhláška. Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy. Stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území význam. vodního toku Dobrovodského potoka v úseku od zaústění do Vltavy po most na Pražské třídě
668 27.09.2018 Oznámení zveřejnění časového plánu a programu prací k připomínkám uživatelů vody a veřejnosti a termínu pro uplatnění připomínek 2018.
662 25.09.2018 Informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení, právnické osoby Martínkov, družstvo, se sídlem č.p. 19, 378 73 Dešná, provozující zařízení „Výkrmna prasat Dešná u Dačic“,
660 24.09.2018 Informace o možnosti nahlédnout do opravného rozhodnutí o změně integrovaného povolení právnické osoby Technické služby Prachatice, s.r.o. se sídlem Krumlovská 749, 383 01 Prachatice, pro zařízení „Skládka TKO Libínské Sedlo“
654 20.09.2018 Oznámení zveřejnění žádosti o vydání integrovaného povolení právnické osoby Madeta a.s. provozující zařízení Madeta a.s. závod Planá nad Lužnicí
645 17.09.2018 Informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení právnické osoby ČZ a.s., se sídlem Sluneční náměstí, Praha 5, pro zařízení "Divize Slévárna litiny, ČZ a.s., Strakonice.
644 17.09.2018 Informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení právnické osoby MOTOR JIKOV Slévárna a.s., se sídlem Kněžskodvorská 2277/26, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, pro zařízení „MOTOR JIKOV - Tlaková slévárna“.
643 17.09.2018 Informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení vydaného právnické osobě Vodňanská drůbež, a.s., se sídlem Radomilická 886, Vodňany II, provozující zařízení „Vodňanská drůbež, a.s., provozovna Vodňany“.
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku