Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Schválené dotace (granty a příspěvky) - od 1.1. 2007

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Dokumenty zveřejňované na této stránce jsou vkládány ve formátu PDF, případně komprimovány do archivu ZIP. Velikost souboru nepřesahuje 4 MB s výjimkou aplikace Program Filler.

Vyhledání grantu podle roku schválení
Rok:
 
Tématické zaměření Charakteristika Termín zveřejnění Termín vyhlášení Termín schválení Kontaktní informace Soubory ke zpracování žádosti
Prog. zvýhodněných reg. úvěrů pro obce se zaměřením na hospodářsky slabé oblasti Cílem programu je pomocí podpory ve formě zvýhodněných úvěrů zvyšování kvality technické infrastruktury obcí se zaměřením na hospodářsky slabé oblasti Jihočeského kraje. Vyhlašovatelem programu je Jihočeský kraj a poskytovatelem podpory Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., která je zároveň kontaktním místem pro příjem žádostí. 20.03.2015 31.12.2015 Informace o vyhlášeném grantovém programu: Ing. Jaroslav Zloch, tel. 386 720 422, zloch@kraj-jihocesky.cz; Ing. Miloš Procházka, tel. 387 318 428, prochazka@cmzrb.cz; Věra Štindlová, BBS., tel. 386 720 236, stindlovav@kraj-jihocesky.cz. Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Program zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé podnikatele v Jčk Cílem programu je pomocí podpory ve formě zvýhodněných úvěrů umožnit realizaci podnikatelských projektů drobných a malých podnikatelů (do 50 zaměstnanců) v Jihočeském kraji. Vyhlašovatelem programu je Jihočeský kraj a poskytovatelem podpory Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., která je zároveň kontaktním místem pro příjem žádostí. Program je realizován v režimu de minimis. 20.03.2015 31.12.2015 Informace o vyhlášeném grantovém programu: Ing. Jaroslav Zloch, tel. 386 720 422, zloch@kraj-jihocesky.cz; Ing. Miloš Procházka, tel. 387 318 428, prochazka@cmzrb.cz; Věra Štindlová, BBS., tel. 386 720 236, stindlovav@kraj-jihocesky.cz. Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, II. výzva Cílem programu je podpora zpracování územně plánovací dokumentace obcí v Jihočeském kraji tam, kde závazná územně plánovací dokumentace doposud chybí, nebo nevyhovuje požadavkům současně platných právních předpisů. 03.04.2015 04.05.2015 17.12.2015 Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, oddělení administrace AP PRK, Věra Štindlová, BBS, tel. 386 720 236 stindlovav@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, oddělení územního plánování Ing. Helena Stejskalová Čejková, tel.: 386 720 379 stejskalova@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.xls)
Podpora žáků a studentů Jihočeského kraje Opatření 1: Stipendijní motivační program pro žáky středních škol ve vybraných učebních oborech Opatření 2: Podpora nadaných žáků ze sociálně znevýhodněných rodin studujících v maturitních oborech Opatření 3: Stipendijní program pro studenty vysokých škol Jihočeského kraje 28.08.2015 27.09.2015 05.11.2015 Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK, informace o vyhlášeném dotačním programu podá: Ing. Jiří Voříšek, tel.: 386 720 450, email: vorisek@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, oddělení školství, Ing. Lucie Reitingerová, tel.: 386 720 832, email: reitingerova@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.pdf)
Účelová neinvestiční dotace na výdaje JSDH obcí Jčk v r. 2015 Dotační program Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí Jčk v r. 2015 je určen na zabezpečení plošného pokrytí území kraje JPO, zejména zkvalitněním materiálně technického vybavení jednotek SDH obcí, zabezpečením odborné připravenosti členů jednotek SDH k provedení zásahu a úhradou nákladů na zásahy mimo územní obvod obce. Účelovou neinvestiční dotaci poskytuje kraj v souladu s tímto dotačním programem na základě: a) Podmínek pro poskytování a použití dotace z rozpočtu MV – GŘ HZS ČR do rozpočtu krajů a hl. m. Prahy na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2015 ze dne 6. ledna 2015; b) Rozhodnutí MV – GŘ HZS ČR ze dne 27. února 2015; c) „Žádosti vybrané obce o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na rok 2015“ (dále jen „žádost“) zaslané na HZS Jihočeského kraje (dále jen HZS kraje), d) Věcného rozpisu účelové neinvestiční dotace na rok 2015, zpracovaného HZS kraje za období 01.01. - 30.09.2015 a 01.09. – 31.12.2014 (dále jen „rozpis dotace“). Rozpis dotace je zpracovaný na základě žádostí a ve smyslu ustanovení § 26 odst. 2 písm. f), h), j) a l) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 17.07.2015 17.08.2015 05.11.2015 Přijímání žádostí prostřednictvím Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje! Podklady pro žádost o dotaci - HZS Jihočeského kraje, krajské ředitelství, Oddělení IZS a služeb, plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D., tel. 950 230 126 (950 230 111 – ústředna), e-mail: stepan.kavan@jck.izscr.cz. Smlouvy a odborné dotazy k dotačnímu programu obecně, Jihočeský kraj – Krajský úřad, Odbor kancelář hejtmana, oddělení krizového řízení, Ing. Jiří Holub, tel. 386 720 279, e-mail: holubj@kraj-jihocesky.cz, Bc. Tomáš Rjabec, tel. 386 720 240, e-mail: rjabec@kraj-jihocesky.cz. Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
DP Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže v rámci spolupráce ČOV a JčK Tento dotační program je vyhlašován na základě spolupráce Českého olympijského výboru s vyššími územně samosprávnými celky. Cílem programu je přispět sportovním organizacím se sídlem a působností na území Jihočeského kraje na pravidelnou celoroční činnost s dětmi a mládeží, přičemž dětmi a mládeží se pro účely tohoto dotačního programu rozumí sportovci do dovršení juniorského věku v dané sportovní disciplíně. Jedná se o příspěvek na celoroční činnost, ze kterého lze hradit neinvestiční výdaje organizace přímo související s činností registrovaných/evidovaných dětí a mládeže. 26.06.2015 27.07.2015 24.09.2015 Jihočeský kraj, oddělení administrace AP PRK, Informace o vyhlášeném dotačním programu: Ing. Jitka Černá, tel. 386 720 200, e-mail: cernaj@kraj-jihocesky.cz, Jihočeský kraj, oddělení mládeže tělovýchovy a sportu, Bc. Eva Lachoutová, tel. 386 720 936, e-mail: lachoutova@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.xls)
Podpora rozvoje sociálních služeb - 2. výzva Dotační program vychází z potřeby zajistit základní dostupnost a zkvalitnění u vybraných druhů sociálních služeb poskytovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Záměrem tohoto programu je podpora dostupnosti a podpora rozvoje vybraných druhů sociálních služeb na území Jihočeského kraje s ohledem na odůvodněné potřeby občanů. 12.06.2015 16.07.2015 24.09.2015 Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK: Ing. Monika Roidlová tel. 386 720 319, e-mail: roidlova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálních služeb: Mgr. Renata Zumrová tel. 386 720 646, e-mail: zumrova@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.pdf)
Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje – 2. výzva Cílem dotačního programu je podpora obcí zařazených mezi hospodářsky slabé regiony Jihočeského kraje z důvodu snižování rozdílů mezi nimi a vyspělými oblastmi Jihočeského kraje. Podpora bude poskytnuta formou dotace na stavební úpravy objektů a jejich následného využití pro zachování, rozvoj či obnovu základních služeb občanské vybavenosti obce, případně jako startovací byty pro mladé a dále pak na pořízení projektové dokumentace pro provedení stavby s podmínkou následné realizace do 3 let. 15.05.2015 15.06.2015 24.09.2015 Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK: Ing. Monika Roidlová tel. 386 720 319, e-mail: roidlova@kraj-jihocesky.cz ; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, oddělení regionálního rozvoje: Ing. Jaroslav Zloch tel. 386 720 422, e-mail: zloch@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.pdf)
Příspěvky na reprezentaci Jihočeského kraje - 2.výzva Cílem programu je podpora pořádání mezinárodně a republikově významných aktivit v oblasti sportu, vědy a kultury na území Jihočeského kraje, majících významný podíl na prezentaci či reprezentaci Jihočeského kraje a podpora jednotlivců, týmů a organizací reprezentujících Jihočeský kraj na mezinárodní úrovni. 29.04.2015 29.05.2015 24.09.2015 Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, oddělení administrace AP PRK, Jiřina Formánková, DiS. tel. 386 720 451 formankova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, oddělení kultury, Alena Janků (oblast kultury) tel. 386 720 882 janku@kraj-jihocesky.cz; Jihočeský kraj, oddělení školství, Bc. Eva Lachoutová (oblast sportu), tel. 386 720 936 lachoutova@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.zip)
Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2015 Program je určen na podporu a spolufinancování sociálních služeb, které jsou poskytovány na území Jihočeského kraje v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2014 – 2016 a Akčním plánem Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2015 17.04.2015 18.05.2015 25.06.2015 Jihočeský kraj – Krajský úřad, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálních služeb: • Mgr. Renata Zumrová, tel.: 386 720 646, e-mail: zumrova@kraj-jihocesky.cz; • Ing. Kateřina Kalátová, tel. 386 720 781, e-mail: kalatova@kraj-jihocesky.cz; • Marie Drusková, tel. 386 720 722, e-mail: druskova@kraj-jihocesky.cz Došlé a podpořené žádosti (.pdf)
Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Podpora odstraňování bariér v objektech obč. vybav.,v dopr.infras. a veř.prostr. II. výzva Cílem grantového programu je zlepšení přístupnosti objektů občanského vybavení, v dopravní infrastruktuře a na veřejných prostranstvích tak, aby se kraj stal nositelem dobré praxe ve vztahu k řešení přístupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 03.04.2015 04.05.2015 25.06.2015 Informace o vyhlášeném grantovém programu: Jihočeský kraj, oddělení administrace AP PRK, Věra Štindlová, BBS tel. 386 720 236, stindlovav@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, oddělení regionálního rozvoje Ing. Michal Rozkopal, tel.: 386 720 190, rozkopal@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.xls)
Ochrana před povodněmi Grantový program sleduje dosažení specifických cílů:- zkvalitnění protipovodňové ochrany na území Jihočeskéhokraje s upřednostněním opatření ve vazbě na Koncepci protipovodňové ochrany na území Jihočeského kraje, nebo opatření v sídlech ohrožovaných soustředěným odtokem srážkových vod, - zvýšení bezpečnosti vodních staveb určených ke vzdouvání a akumulaci vody s ohledem na snížení povodňových rizik, - zkvalitnění podkladů pro zajištění protipovodňové ochrany v případech zvláštních povodní na území Jihočeského kraje, zejména zajištění podkladů pro zpracování plánů ochrany území pod vodními díly před zvláštními povodněmi pro vodní díla III. kategorie na území Jihočeského kraje. 06.02.2015 25.06.2015 Jihočeský kraj, oddělení administrace AP PRK, informace o vyhlášeném grantovém programu: Hana Műllerová, tel.: 386 720 362, e-mail: mullerova@kraj-jihocesky.cz Odborné dotazy: Jihočeský kraj, oddělení vodního hospodářství a integrované prevence, Ing. Hana Zahradníková, tel.: 386 720 728, e-mail: zahradnikovah@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.zip)
Podpora rozvoje sociálních služeb Cílem grantového programu je potřeba zajistit základní dostupnost vybraných druhů sociálních služeb na území Jihočeského kraje s ohledem na odůvodněné potřeby občanů. V rámci GP bude podporován vznik a navýšení kapacit u vybraných druhů sociálních služeb na území Jihočeského kraje. 06.02.2015 25.06.2015 Informace o vyhlášeném grantovém programu: Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK: Ing. Monika Roidlová, tel. 386 720 319, e-mail: roidlova@kraj-jihocesky.cz ; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálních služeb: Mgr. Renata Zumrová, tel. 386 720 646, e-mail: zumrova@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.pdf)
Poskytování příspěvku na financování úroků z úvěru pro předfinancování projektů Cílem grantového programu je usnadnit situaci cizím subjektům při předfinancování projektů, které chtějí získat dotaci z evropských fondů či jiných evropských dotačních titulů a chtějí přitom využít úvěr u finanční instituce vlastnící bankovní licenci nebo půjčku poskytovanou státními fondy. Příspěvek bude poskytován na financování úroků z těchto úvěrů či půjček. 06.02.2015 25.06.2015 Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK, informace o vyhlášeném grantovém programu podá: Věra Štindlová, BBS. tel. 386 720 236, stindlovav@kraj-jihocesky.cz; Ing. Jana Hajíčková, tel. 386 720 409, hajickovaj@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.rtf)
Podpora odstraňování bariér v objektech obč. vybav.,v dopr.infras. a veř.prostr. Cílem grantového programu je zlepšení přístupnosti objektů občanského vybavení, v dopravní infrastruktuře a na veřejných prostranstvích tak, aby se kraj stal nositelem dobré praxe ve vztahu k řešení přístupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 06.02.2015 16.04.2015 Informace o vyhlášeném grantovém programu: Jihočeský kraj, oddělení administrace AP PRK Věra Štindlová, BBS. tel. 386 720 236, stindlovav@kraj-jihocesky.cz; rné dotazy: Jihočeský kraj, oddělení regionálního rozvoje Ing. Michal Rozkopal Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.xlsx)
Úpravy zdravotnických zařízení Grantový program je možno využít výhradně na novou výstavbu, modernizaci, rekonstrukci a opravu stávajících zdravotnických zařízení nacházejících se na území Jihočeského kraje. Program je určen pouze pro vlastníky objektu a není určen na nákup vybavení. 06.02.2015 16.04.2015 Jihočeský kraj, oddělení administrace AP PRK, informace o vyhlášeném grantovém programu: Věra Štindlová, BBS. tel. 386 720 236, stindlovav@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, oddělení realizace investic a přípravy projektů: Bc. Alena Frdlíková tel. 386720217 frdlikova@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.xls)
Kulturní památky Opatření I. Předprojektová příprava obnovy kulturních památek: grantový program je určen na podporu kvalitní přípravy obnovy kulturních památek, která nezbytně vyžaduje provedení řady průzkumů jako předprojektovou přípravu. Pro průzkumy na jedné kulturní památce může být podán pouze jeden projekt, finanční podpora může činit maximálně 60% celkových nákladů projektu.Opatření II. Nemovité kulturní památky: grantový program je určen na podporu obnovy a zachování nemovitých kulturních památek v Jihočeském kraji s důrazem na zachování památkové podstaty objektů, jejich vhodného a přiměřeného využívání a na veřejnou prezentaci nemovitého kulturního dědictví. Finanční podpora může činit maximálně 60 % celkových nákladů projektu. 06.02.2015 16.04.2015 Mgr. Klára Korostenská, tel. 386 720 271, korostenska@kraj-jihocesky.cz, Eva Kordíková, tel. 386 720 186,kordikova@kraj-jihocesky.cz; Mgr. Jaroslava Vítovcová, tel. 386 720 890, vitovcova@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.zip)
Objekty kulturního dědictví Opatření I. Movité kulturní dědictví: opatření je určeno na podporu zachování a restaurování předmětů movitého kulturního dědictví s důrazem na zachování kulturně historické podstaty předmětů, jejich vhodného umístění a využití. Opatření II. Obnova drobné sakrální architektury: opatření je určeno na podporu zachování a obnovy objektů drobné sakrální architektury za využití tradičních materiálů a technologií s důrazem na zachování památkové podstaty a tradičního vzhledu. Opatření III. Zvýšené náklady obnovy staveb v památkově chráněných územích: opatření je určeno na obnovu a zachování nemovitých kulturních památek nebo staveb, které nejsou památkou, ale nacházejí se v plošně památkově chráněném území) za použití tradičního stavebního, materiálového a technologického řešení. 06.02.2015 16.04.2015 Jihočeský kraj, oddělení administrace AP PRK, Informace o vyhlášeném grantovém programu: Eva Kordíková, tel. 386 720 186, e-mail: kordikova@kraj-jihocesky.cz, Mgr. Klára Korostenská, tel. 386 720 271, e-mail: korostenska@kraj-jihocesky.cz, Odborné dotazy: Jihočeský kraj, oddělení památkové péče, Mgr. Jaroslava Vítovcová, tel. 386 720 890, e-mail: vitovcova@kraj-jihocesky.cz Došlé a podpořené žádosti (.zip)
Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje Hlavním cílem grantového programu je zlepšení požární ochrany na území Jihočeského kraje se zaměřením na zlepšení vybavení požární technikou u jednotek SDH obcí kategorie JPO V, věcnými prostředky požární ochrany investiční povahy u jednotek SDH obcí a na novou výstavbu, technické zhodnocení rekonstrukce, modernizace a opravy požárních zbrojnic, požární techniky a věcných prostředků jednotek SDH obcí předurčených k záchranným pracím a pro ochranu obyvatelstva. Grant není určen na krytí projektů, které nesouvisí se zásahovou činností jednotky SDH obce, například na požární sport, kulturní akce, včetně oslavy výročí založení sboru dobrovolných hasičů v obci. 06.02.2015 16.04.2015 Bc. Gabriela Přibylová tel. 386 720 578 pribylovag@kraj-jihocesky.cz Ing. Jiří Holub tel. 386 720 279 holubj@kraj-jihocesky.cz; Bc. Rjabec tel. 386 720 240 rjabec@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy 1 (.zip)
Podrobnosti a tiskopisy 2 (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.zip)
Podpora činnosti útulků pro zvířata Hlavním cílem programu je podpořit činnost zařízení, která na území Jihočeského kraje poskytují služby v oblasti péče o nalezená, stará, opuštěná, nemocná, odebraná, týraná či jiným způsobem handicapovaná zvířata. Nejedná se o program pro volně žijící živočichy. 06.02.2015 16.04.2015 Bc. Gabriela Přibylová tel. 386 720 578 pribylovag@kraj-jihocesky.cz; Ing. Etela Hortová tel. 386 720 522 hortova@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.pdf)
Podpora modernizace DDH Hlavní cílem tohoto programu je v maximální možné míře podpořit a umožnit co nejširší účast dětí z jednotlivých škol z celého regionu Jihočeského kraje na výuce na dětských dopravních hřištích, jakožto skupiny nejvíce zranitelných účastníků provozu na pozemních komunikacích. Cílem je přispívat tímto krokem systematicky k získávání základních teoretických i praktických znalostí a dovedností o dopravních předpisech z praktické jízdy a k bezpečné jízdě a dopravní kázni vedoucí k vyšší bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a ke snižování nehodovosti v silničním provozu. Záměrem grantového programu je podílet se na modernizaci a obnově vybavení stávajících dětských dopravních hřišť tak, aby mohly sloužit v plné míře požadavkům na dopravní výchovu cyklistů – začátečníků. Programem budou podpořeny stavební a strojní investice. 06.02.2015 16.04.2015 Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK, informace o vyhlášeném grantovém programu podá: Ing. Andrea Boukalová, tel.: 386 720 336, email: boukalova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení pro územní samosprávu a státní správu v dopravě, Mgr. Luboš Rákosník, tel.: 386 720 133, email: rakosnik@kraj-jihocesky.cz, Mgr. Blažej Štícha, tel.: 386 720 545, email: sticha@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.xls)
Podpora pořízení vybavení ZUŠ a konzervatoře Cílem je vybavení konzervatoře a základních uměleckých škol kvalitními hudebními nástroji a moderními technologiemi - investičního i neinvestičního charakteru se zaměřením na zkvalitnění a modernizaci výuky. 06.02.2015 16.04.2015 Informace o vyhlášeném grantovém programu: Jihočeský kraj, oddělení administrace AP PRK: Jiřina Formánková, DiS. Tel. 386 720 451 formankova@kraj-jihocesky.cz; Mgr. Marcela Šturmová tel. 386 720 934 sturmova@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.xls)
Podpora školství Hlavním cílem programu je vytváření potřebných podmínek pro zkvalitnění vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími Hlavním cílem uvedeného grantového programu je vytváření potřebných podmínek pro zkvalitnění vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, dále pak zvýšení dostupnosti a kvality předškolního vzdělávání na území Jihočeského kraje a umožnění rychlejšího návratu rodičů a malými dětmi na trh práce. Opatření č. 1: Podpora rozšíření bezbariérových vstupů do škol a školských zařízení zřizovaných obcí a krajem. Opatření č. 2: Podpora výstavby a rekonstrukci budov a venkovních prostor mateřských škol zřizovaných obcí a krajem a „firemních“ mateřských škol v souvislosti s rozšířením stávajících kapacit a celé sítě mateřských škol na území Jihočeského kraje. Opatření č. 3: Podpora vybavení vnitřních prostor budov a školních zahrad stávajících i nově vzniklých mateřských škol zřizovaných obcí a krajem a firemních mateřských škol. 06.02.2015 16.04.2015 Jihočeský kraj, oddělení administrace grantů, informace o vyhlášeném grantovém programu: Hana Műllerová, tel.: 386 720 362, e-mail: mullerova@kraj-jihocesky.cz Odborné dotazy: Jihočeský kraj, oddělení školství, Ludmila Tomanová, tel.: 386 720 819, e-mail: tomanoval@kraj-jihocesky.cz; Mgr. Marie Hanusová, tel.: 386 720 830, e-mail: hanusova@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.zip)
Podpora plánování sociálních služeb na území správních obvodů obcí s RP v JčK Cílem programu je podpořit procesy plánování sociálních služeb na území správních obvodů všech obcí s rozšířenou působností v Jihočeském kraji a pokračovat tak v navázané spolupráci, aby byl proces plánování udržen na celém území kraje. 06.02.2015 16.04.2015 Informace o vyhlášeném grantovém programu: Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK: Ing. Monika Roidlová, tel. 386 720 319, e-mail: roidlova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení koordinační a kontrolní: Mgr. Monika Hanzelyová, tel. 386 720 814, e-mail: hanzelyova@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.pdf)
Podpora rodinné politiky Program vychází z potřeby vytvořit podmínky pro systematickou práci s rodinou, pro rozvoj služeb podporujících fungování rodiny, které umožňují výkon jejích přirozených funkcí a usnadní podmínky pro její fungování, se zaměřením na prevenci ohrožení dětí a včasného řešení tohoto ohrožení. Program tak reaguje na aktuální vzniklé požadavky na pomoc a podporu rodin vyplývající ze zákona o sociálně-právní ochraně dětí a nového občanského zákoníku (rodinné právo). Grantový program má čtyři opatření: Opatření č. 1 Podpora činnosti mateřských center Opatření č. 2 Podpora rodin v evidenci orgánu sociálně právní ochrany dětí (SPOD) Opatření č. 3 Podpora poskytovatelů sociální služby – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Opatření č. 4 Podpora odborné poradenské pomoci potřebné k překonání problémů rodiny 06.02.2015 16.04.2015 Jihočeský kraj, oddělení administrace AP PRK, Informace o vyhlášeném grantovém programu: Mgr. Jan Vodička, tel. 386 720 157, e-mail: vodicka@kraj-jihocesky.cz. Odborné dotazy: Jihočeský kraj, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Mgr. Eva Novotná, tel. 386 720 641, e-mail: novotna@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.xls)
Došlé a podpořené žádosti (.pdf)
Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje Cílem grantového programu je podpora obcí zařazených mezi hospodářsky slabé regiony Jihočeského kraje z důvodu snižování rozdílů mezi nimi a vyspělými oblastmi Jihočeského kraje. Podpora bude poskytnuta formou grantu na rekonstrukci objektů typu brownfield a jejich následné využití k rozšíření či zachování občanské vybavenosti obce, případně jako startovací byty pro mladé. 06.02.2015 16.04.2015 Informace o vyhlášeném grantovém programu: Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK: Ing. Monika Roidlová, tel. 386 720 319, e-mail: roidlova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, oddělení regionálního rozvoje: Ing. Jaroslav Zloch, tel. 386 720 422, e-mail: zloch@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.pdf)
GP Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích Hlavním cílem programu je zvýšení bezpečnosti silničního provozu a chodců na pozemních komunikacích (výhradně silnicích a místních komunikacích) osazením nových bezpečnostních prvků, jako například, zřízení a úprava přechodů pro chodce včetně zabezpečení bezbariérového užívání přechodů osobami se zdravotním postižením, světelná signalizace, vodorovné a svislé dopravní značení, osazení zpomalovacích prahů, osazení svodidel nebo zábradlí v nebezpečných místech. Programem budou podpořeny stavební investice a opravy. Program klade důraz především na kvalitní projekty zvyšující aktivní bezpečnost silničního provozu. Programem nebude podpořeno pořízení informačních ukazatelů měření rychlosti (radarů) a dynamických zpomalovacích semaforů. 06.02.2015 16.04.2015 Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK, informace o vyhlášeném grantovém programu podá: Ing. Andrea Boukalová, tel.: 386 720 336, email: boukalova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení pro územní samosprávu a státní správu v dopravě, Jaroslav Mrázek, tel.: 386 720 544, email: mrazek@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.xls)
RVK, Opatření Podpora přímého prodeje jihočeských zeměd. a potrav. produktů Cílem grantového programu je rozšíření přímého prodeje jihočeských zemědělských a potravinářských produktů v Jihočeském kraji, a to například pořízením mobilních farmářských prodejen či podporou prodeje „ze dvora“. 06.02.2015 16.04.2015 Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK, informace o vyhlášeném grantovém programu podá: Ing.Monika Wögebauerová, tel.: 386 720 559, email: wogebauerova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení lesního hospodářství a zemědělství, Ing. Ludmila Kuthanová, tel. 386 720 726, email: kuthanova@kraj-jihocesky.cz; Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.pdf)
Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech Cílem tohoto programu je podpora malých podnikatelů v problémových regionech z důvodu snižování rozdílů mezi vyspělými oblastmi a hospodářsky slabými oblastmi kraje, se zaměřením zejména na řemeslnou výrobu. Grantový program je vyhlašován se záměrem pomoci podpořit malé podnikatele do pěti zaměstnanců s místem realizace podnikatelské činnosti na vybraném území Jihočeského kraje v určených odvětvích klasifikace CZ-NACE při pořizování nových či modernizovaných výrobních strojů, zařízení, odborného softwaru či různých technologií včetně environmentálně šetrných, dále při rekonstrukci a rozšiřovaní stávajících podnikatelských prostorů. 06.02.2015 16.04.2015 Jihočeský kraj, oddělení administrace AP PRK, informace o vyhlášeném grantovém programu: Ing. Jitka Černá, tel.: 386 720 200, e-mail:cernaj@kraj-jihocesky.cz Odborné dotazy:Jihočeský kraj, oddělení regionálního rozvoje Ing. Jaroslav Zloch, tel.: 386 720 422, e-mail: zloch@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.xls)
Podpora cyklistiky a cyklodopravy v Jčk Úkolem tohoto programu je podpořit zpracování základních koncepčních materiálů v oblasti cyklodopravy jednotlivými městy a obcemi, zpracování projektových dokumentací pro jednotlivé stavby cyklostezek, vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty a budování doprovodné infrastruktury cyklostezek a cyklotras (informační tabule, odpočívadla, přístřešky, odstavná zařízení pro kola apod.). Opatření I. Podpora zpracování cyklogenerelů, projektových dokumentací a Opatření II. Budování doprovodné infrastruktury cyklotras a cyklostezek. 09.01.2015 16.04.2015 Ing. Jiří Voříšek tel. 386 720 450 vorisek@kraj-jihocesky.cz Ing. Jiří Klása tel. 386 720 134 klasa@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.xls)
Podpora cestovního ruchu Hlavním záměrem uvedeného grantového programu je podpora cestovního ruchu pro udržení jeho pozice a významu v ekonomice regionu a úsilí o zvýraznění obrazu Jihočeského kraje jako atraktivního regionu poskytujícího kvalitní nabídku služeb pro domácí i zahraniční návštěvníky. A to zejména zkvalitněním nabídky cestovního ruchu v Jihočeském kraji, která bude podporována zvýšením kvality, dostupnosti, informovanosti a v neposlední řadě i bezpečnosti atraktivit. Opatření č. 1: Zvýšení bezpečnosti turisticko-sportovních aktivit v kraji Opatření č. 2: Zlepšení kvality a dostupnosti nabídky služeb na trhu CR - informačních center Opatření č. 3: Podpora celoevropského trendu venkovského CR, šetrné turistiky a agroturistiky 09.01.2015 16.04.2015 Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK, informace o vyhlášeném grantovém programu podá: Ing. Michala Kroniková, tel.: 386 720 260, e-mail:kronikova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor kancelář hejtmana, oddělení marketingu a cestovního ruchu, Bc. Markéta Chromá, tel: 386 720 374, chroma@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.xls)
Podpora obnovy zásahových požárních automobilů jednotek sborů dobrovolných hasič Hlavním cílem grantového programu je zlepšení požární ochrany na území Jihočeského kraje se zaměřením na zlepšení vybavení požární technikou investiční povahy u jednotek SDH obcí s územní působností, předurčených k záchranným pracím a pro ochranu obyvatelstva, včetně provádění speciálních činností. Zlepšení vybavení zahrnuje pořízení nových a zánovních, modernizace, přestavby a rekonstrukce zásahových požárních automobilů, zařazených do pohotovosti. Grant není určen na zlepšení vybavení požární technikou pro jednotky SDH obcí Jihočeského kraje s místní působností – zasahující na území svého zřizovatele (kategorie JPO V). 09.01.2015 16.04.2015 Bc. Gabriela Přibylová tel. 386 720 578 pribylovag@kraj-jihocesky.cz Ing. Jiří Holub tel. 386 720 279 holubj@kraj-jihocesky.cz Bc. Tomáš Rjabec tel. 386 720 240 rjabec@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy 2 (.zip)
Podrobnosti a tiskopisy 1 (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.pdf)
Podpora rekonstrukcí a oprav požárních nádrží (návesních rybníčků) v obcích Cílem tohoto grantového programu je podpora projektů a aktivit směřujících ke zlepšování stavu jihočeských obcí. Podporovány budou projekty, týkající se rekonstrukcí a oprav požárních nádrží (návesních rybníčků) v obcích do 2 tis. obyvatel (netýká se místních částí, které spadají pod obce nad 2 tis. obyvatel). Rekonstrukcí a opravou bude řešena nejen estetická funkce, ale hlavně zachování funkce vodohospodářské s dodržením zásad zabezpečení požární ochrany obcí. 09.01.2015 16.04.2015 Jihočeský kraj, oddělení administrace AP PRK, informace o vyhlášeném grantovém programu: Hana Műllerová, tel.: 386 720 362, e-mail: mullerova@kraj-jihocesky.cz Odborné dotazy:Jihočeský kraj, oddělení regionálního rozvoje Ing. Etela Hortová, tel.: 386 720 522, e-mail: hortova@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.zip)
Příspěvky na reprezentaci Jčk Cílem programu je podpora pořádání mezinárodně a republikově významných aktivit v oblasti sportu, vědy a kultury na území Jihočeského kraje, majících významný podíl na prezentaci či reprezentaci Jihočeského kraje a podpora jednotlivců, týmů a organizací reprezentujících Jihočeský kraj na mezinárodní úrovni. 09.01.2015 16.04.2015 Jiřina Formánková, DiS. tel. 386 720 451 formankova@kraj-jihocesky.cz Alena Janků (oblast kultury) tel. 386 720 882 janku@kraj-jihocesky.cz Bc. Eva Lachoutová (oblast sportu), tel. 386 720 936 Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.zip)
Podpora přehlídek a soutěží Neinvestiční prostředky poskytované na projekty v oblasti postupových přehlídek soutěží skupiny 09.01.2015 16.04.2015 Jihočeský kraj, oddělení administrace AP PRK, Informace o vyhlášeném grantovém programu: Eva Kordíková, tel. 386 720 186 e-mail: kordikova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, oddělení kultury, Alena Janků tel. 386 720 882 janku@kraj-jihocesky.cz; Mgr. Jaroslava Vítovcová, tel. 386 720 890, e-mail: vitovcova@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.xls)
Podpora muzeí a galerií Dotace mohou být poskytnuty na úpravy v expozicích, na záchranu, zachování a restaurování sbírkových předmětů muzeí nebo na propagaci muzeí a galerií na území Jihočeského kraje kromě muzeí a galerií zřizovaných státem a Jihočeským krajem. Restaurované sbírkové předměty musí být po ukončení obnovy vystaveny v expozici muzea (veřejnosti přístupné). Dotace není určena ke stavebním úpravám. 09.01.2015 16.04.2015 Mgr. Klára Korostenská tel. 386 720 271 korostenska@kraj-jihocesky.cz Alena Janků tel. 386 720 882 janku@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.xls)
Podpora kultury Program je zaměřen na poskytnutí neinvestičních prostředků na podporu kultury. Zahrnuje všechny druhy kultury: hudbu, tanec, divadlo, folklór, film, fotografii, umělecká řemesla, publikační činnosti, výtvarné umění, výstavy apod, včetně kulturních aktivit osob se zdravotním postižením. Důraz bude kladen především na projekty, které přispějí k rozšíření a zkvalitnění kulturní nabídky v jihočeském regionu, udržení tradic a propagaci Jihočeského kraje. 09.01.2015 16.04.2015 Jihočeský kraj, oddělení administrace AP PRK, Informace o vyhlášeném grantovém programu: Bc. Jitka Šálená, tel. 386 720 270, salena@kraj-jihocesky.cz, Mgr. Jan Vodička, tel. 386 720 157, e-mail: vodicka@kraj-jihocesky.cz. Odborné dotazy: Jihočeský kraj, oddělení kultury, Alena Janků, tel. 386 720 882, e-mail: janku@kraj-jihocesky.cz, Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.xls)
Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje Cílem programu je podpora zpracování územně plánovací dokumentace obcí v Jihočeském kraji tam, kde závazná územně plánovací dokumentace doposud chybí, nebo nevyhovuje požadavkům současně platných právních předpisů. 09.01.2015 16.04.2015 Jihočeský kraj, oddělení administrace AP PRK, Věra Štindlová, BBS. tel. 386 720 236, stindlovav@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, oddělení územního plánováníIng. Helena Stejskalová Čejková, tel.: 386 720 379 stejskalova@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.xls)
Úcta k předkům Cílem programu je umožnit realizaci malých investičních a neinvestičních akcí, souvisejících s provozem a správou pohřebišť tj. opravy a rekonstrukce hřbitovních zdí a márnic, zřízení, renovace a rozšíření rozptylové loučky, zřízení vsypového společného hrobu, vybudování kolumbária, jeho rozšíření a opravy stávajících kolumbárních skříněk. Dále pak provedení rekonstrukce, opravy pomníků a pamětních desek, souvisejících se světovými válkami a vybudování nových válečných pietních míst. 09.01.2015 16.04.2015 Bc. Gabriela Přibylová tel. 386 720 578 pribylovag@kraj-jihocesky.cz Ing. Pavla Bártová tel. 386 720 212 bartova@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.pdf)
Podpora sportu Poskytnutí příspěvku na rekonstrukci stávajících sportovišť i na zázemí sportovišť s cílem, aby jejich stav odpovídal aktuálním bezpečnostním a hygienickým normám i novým sportovním řádům pro jednotlivé druhy sportu. Příspěvky na obnovu vybavení sportovišť, pořádání veřejně přístupných sportovních aktivit, aktivit handicapovaných sportovců, sportovních aktivit dětí do 15 let, přeborů Jihočeského kraje a mezinárodních aktivit v oblasti sportu. 09.01.2015 16.04.2015 Jihočeský kraj, oddělení administrace AP PRK, Informace o vyhlášeném grantovém programu: Ing. Jitka Černá, tel. 386 720 200, e-mail: cernaj@kraj-jihocesky.cz, Ing. Jiří voříšek, tel. 386 720 450, Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.xlsx)
Podpora práce s dětmi a mládeží Poskytnutí grantu na rekonstrukce, opravy a obnovu vybavení kluboven a základen domů dětí a mládeže i nestátních neziskových organizací z oblasti zájmové činnosti dětí a mládeže, mimo subjekty z oblasti sportu. Podpora pravidlené zájmové činnosti a zájmového vzdělávání, podpora informačních systémů mládeže a otevřených klubů, podpora talentované mládeže a soutěží i mezinárodní spolupráce. Podpora aktivit pro děti a mládež se zdravotním postižením. 09.01.2015 16.04.2015 Jiřina Formánková, DiS. tel. 386 720 451 formankova@kraj-jihocesky.cz Bc. Eva Lachoutová tel. 386 720 936 lachoutova@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.zip)
Podpora sociálního začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením na území JčK Cílem programu je rozvoj projektů nebo programů, které zajistí podporu konkrétním cílovým skupinám osob ohroženým sociálním vyloučením, k získání potřebných sociálních dovedností pro řešení své nepříznivé situace spojené s nízkou uplatnitelností na trhu práce, zachováním trvalého bydlení, pozitivními změnami v péči o zdraví. Předkládané projekty zahrnují činnosti a aktivity, které nejsou sociálními službami definovanými zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, na tyto služby (zejména služby sociální prevence) však navazují nebo je doplňují. Druhým cílem je podpora komplexních programů pro azylanty. 09.01.2015 16.04.2015 Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK, Ing. Monika Roidlová, tel. 386 720 319, e-mail: roidlova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení prevence a humanitních činností, Mgr. Pavlína Čalounová,tel. 386 720 756, e-mail: calounovap@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.pdf)
Podpora bezpříspěvkového dárcovství krve v Jihočeském kraji Podpora aktivit, projektů OS ČČK v Jihočeském kraji, které zajistí stabilní základnu dárců a přispějí ke zvýšení informovanosti o BDK a důstojnosti slavnostního oceňování vícenásobných dárců. 09.01.2015 16.04.2015 Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK, Ing. Monika Roidlová, tel. 386 720 319, e-mail: roidlova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení koordinační a kontrolní, Eva Šišková tel. 386 720 779, e-mail: siskova@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.pdf)
Podpora a rozvoj protidrogové politiky Jihočeského kraje v roce 2015 Grantový program vychází ze strategických dokumentů Jihočeského kraje v oblasti protidrogové politiky a sleduje dosažení specifických cílů formulovaných v následujících opatřeních: Opatření č. 1: Podpora specifické primární prevence Opatření č. 2: Podpora sekundární a terciální prevence 09.01.2015 16.04.2015 Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK, informace o vyhlášeném grantovém programu podá: Ing. Michala Kroniková, tel.: 386 720 260, e-mail:kronikova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení prevence a humanitních činností, Mgr. Marek Nerud, tel. 386 720 649, e-mail:nerud@kraj-jihocesky.cz; Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.xls)
Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Program je určen na podporu projektů/činností, které nejsou definovány v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, jako základní druhy sociálních služeb, ale které sociální služby poskytované podle tohoto zákona na území Jihočeského kraje rozšiřují, navazují na ně a kooperují s nimi. 09.01.2015 16.04.2015 Jihočeský kraj, oddělení administrace grantů Hana Müllerová tel. 386 720 362 mullerova@kraj-jihocesky.cz Odborné dotazy: Jihočeský kraj, oddělení sociální péče: Mgr. Renata Zumrová tel. 386 720 646 zumrova@kraj-jihocesky.cz Marie Drusková tel. 386 720 722 druskova@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.pdf)
RVK, Podopatření 4 Podpora sdružování vlastníků lesa malých výměr Cílem opatření je zefektivnění hospodaření, zlepšení opatření na úseku ochrany lesa a uplatnění legislativních opatření u malých vlastníků lesa formou podpory činnosti sdružení vlastníků lesa. Program by měl přispět ke stabilizaci a postupnému rozvoji venkovských regionů. 09.01.2015 16.04.2015 Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK, informace o vyhlášeném grantovém programu podá: Ing. Monika Wögebauerová, tel.: 386 720 559, email:wogebauerova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení lesního hospodářství a zemědělství, Bc. Jan Němec, tel.: 386 720 724, email: nemecj@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.pdf)
RVK, Podopatření 3 Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Cílem podpory je umožnění rozvoje regionálního systému EVVO, podpora stávajících organizací zabývajících se EVVO, informační propojování jednotlivých článků systému EVVO na území Jihočeského kraje a efektivní šíření informací směrem k cílovým skupinám (zahrnuje i publikační činnost) a podpora tematických partnerských projektů. 09.01.2015 16.04.2015 Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK, informace o vyhlášeném grantovém programu podá: Ing. Monika Wögebauerová, tel.: 386 720 559, email:wogebauerova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení rozvoje venkova, péče o krajinu a koncepcí, Ing. Libuše Jozková, tel.: 386 720 803, email: jozkova@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.zip)
RVK, Část podopatření 2.B. Podpora včelařů Specifickým cílem podopatření grantového programu je podpora začínajících včelařů poskytnutím finanční podpory na nákup úlů s podmínkou, že začínající včelař pořídí nová včelstva. 09.01.2015 16.04.2015 Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK, informace o vyhlášeném grantovém programu podá: Ing. Monika Wögebauerová, tel.: 386 720 559, email:wogebauerova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení lesního hospodářství a zemědělství,Ing. Ludmila Kuthanová, tel.: 386 720 726, email: kuthanova@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.pdf)
RVK, Část podopatření 2.A. Podpora chovu ryb ve vodních tocích Specifickým cílem tohoto podopatření grantového programu je podpora vysazování některých původních druhů ryb vedoucích ke zvýšení biodiverzity vodních toků. 09.01.2015 16.04.2015 Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK, informace o vyhlášeném grantovém programu podá: Ing. Monika Wögebauerová, tel.: 386 720 559, email:wogebauerova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení lesního hospodářství a zemědělství,Ing. Ludmila Kuthanová, tel.: 386 720 726, email: kuthanova@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.pdf)
RVK, Podopatření 1 Tvorba krajiny a biodiverzity Grantový program je zaměřen na zpracování projektů, na kofinancování projektů s přínosem pro příridu a krajinu zejména z Operačního programu Životního prostředí a na realizaci konkrétních projektů obnovy krajinných struktur. 09.01.2015 16.04.2015 Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK, informace o vyhlášeném grantovém programu podá: Ing.Monika Wögebauerová, tel.: 386 720 559, email: wogebauerova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení rozvoje venkova, péče o krajinu a koncepcí, Ing. Jana Chocholová, tel.: 386 720 708, email: chocholova@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.pdf)
Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2015 Předmětem programu je příprava a realizace programů obnovy venkova, integrovaných projektů a osvětová, poradenská a vzdělávací činnost. 01.10.2014 16.04.2015 Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, oddělení regionálního rozvoje, Ing. Eva Povišerová, e-mail: poviserova@kraj-jihocesky.cz,tel. 386720425, Došlé a podpořené žádosti (.zip)
Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
RVK, Opatření Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury Cílem grantového programu je podpora řešení problémů s odkanalizováním v obcích do 2 000 obyvatel a řešení problémů v zásobování obyvatelstva pitnou vodou v obcích do 2 000 obyvatel. Opatření č. 1: Podpora výstavby a obnovy splaškové kanalizace ve stávající zástavbě obcí do 2000 obyvatel. Opatření č. 2: Podpora výstavby a obnovy vodovodů, souvisejících objektů a úpraven vod ve stávajcící zástavbě obcí do 2000 obyvatel. 09.01.2015 16.04.2015 Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK, informace o vyhlášeném grantovém programu podá: Ing. Andrea Boukalová, tel.: 386 720 336, email: boukalova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení rozvoje venkova, péče o krajinu a koncepcí, Ing. Jana Chocholová, tel.: 386 720 708, email: chocholova@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Došlé a podpořené žádosti (.zip)
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku