Text na řeč
Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Krajský úřad veřejně projedná Územní studii krajiny Jihočeského kraje

Dne 26. května 2021 od 17:00 proběhne online veřejné projednání Územní studie krajiny Jihočeského kraje určené pro širokou veřejnost (vč. zástupců samospráv, subjektů působících v oblasti ochrany přírody a krajiny). 

Územní studie krajiny Jihočeského kraje byla zpracována za účelem zajištění územně plánovacího podkladu, který bude konkrétněji a adresněji hodnotit stávající uspořádání krajiny, vymezí jedinečné krajinné jednotky a stanoví základní zásady pro využívání krajiny v měřítku nadmístního významu tak, aby odpovídal současným požadavkům kladeným na její obsah Evropskou úmluvou o krajině. Územní studie, resp. její následné využívání, bude mít výrazný dopad do dalšího vývoje celého území Jihočeského kraje. Její dílčí části budou využity při aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, tím se tyto části stanou závaznými pro rozhodování v daném území. 

Pro přiblížení projednávané problematiky a možnost komfortního seznámení s obsahem územní studie je možno využít videoprezentace, které již nyní provedou formou mluveného slova s předstihem, z pohodlí domova a v libovolném čase případné zájemce problematikou související s projednávanou studií. Tyto videoprezentace je vhodné shlédnout před vlastním veřejným projednáním a lze je spustit na odkaze ZDE.

Na výše uvedeném odkaze lze nalézt též kompletní podklady pro veřejné projednání, tj. vyjma uvedených videoprezentací i kompletní dokumentaci územní studie, oznámení o konání veřejných projednání, odkaz na připojení k veřejnému projednání a další potřebné informace. 

K projednávané územní studii může každý uplatnit písemné připomínky, a to vždy do 7 dnů od konání veřejného projednání, tj. nejpozději do 3. června 2021. Pro uplatnění připomínky je možno mimo standardní formy písemnosti zasílané na adresu krajského úřadu využít i připravený online formulář, který je přístupný z výše uvedeného odkazu.

 

Galerie