Text na řeč

Odbor krajský živnostenský úřad

Základní informace o odboru

Vnitřní členění a telefonní seznam odboru

Náplň činnosti odboru v samostatné působnosti kraje

Odbor zajišťuje výhradně státní správu, nezajišťuje činnosti v samostatné působnosti

Náplň činnosti odboru v přenesené působnosti (výkon státní správy)
 • Provádí cenové kontroly zaměřené na dodržování ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů:
  • ČÁST II (regulace cen)
  • § 11 (cenová evidence) 
  • § 12 (cenové informace)
  • § 13 (označování zboží cenami)
 • Ukládá a vybírá pokuty za porušení cenových předpisů, je-li zjištěno porušení cenových předpisů při jím provedené cenové kontrole (§ 4 odst. 2 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů).
 • Připravuje podklady pro vydání nařízení kraje, který v rozsahu a za podmínek stanovených v rozhodnutí ministerstva může:
  • stanovit maximální ceny, pokud nejsou stanoveny ministerstvem,
  • stanovit maximální ceny nižší, než jsou maximální ceny stanovené ministerstvem (§ 4 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů)
 • Rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele
 • Poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím v oblasti podnikání v zemědělství a v oblasti provádění cenových kontrol ve správním obvodu kraje
 • Provádí kontrolu výkonu přenesené působnosti obcí v rámci svých kompetencí
 • Vykonává řídící, koordinační, kontrolní a metodickou činnost vůči obecním živnostenským úřadům ve správním obvodu kraje
 • Je oprávněn nařídit obecním živnostenským úřadům ve správním obvodu kraje provedení živnostenské kontroly
 • Rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím obecních živnostenských úřadů ve správním obvodu kraje
 • Vede živnostenský rejstřík v působnosti správního obvodu kraje
 • Spolupracuje na úseku živnostenského podnikání s příslušnými správními úřady v jejichž působnosti jsou odvětví, ve kterých se provozuje živnostenské podnikání, s hospodářskými komorami, podnikatelskými svazy a sdruženími
 • Je oprávněn vyžadovat od ústředních správních úřadů potřebná stanoviska a vyjádření
 • Plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy

Kontaktní osoba: Ing. Milena Vastlová, tel. č. 386 720 868, e-mail: vastlova@kraj-jihocesky.cz

Odborem zveřejňované informace

Základní právní předpisy upravující živnostenské podnikání

Seznam základních právních předpisů, upravující živnostenské podnikání.

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

Živnostenský zákon | MPO

Zákon 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů.

570/1991 Sb. Zákon o živnostenských úřadech

Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů.

Znění nařízení (odkaz na stránky MPO)


Kontaktní osoba: Ing. Milena Vastlová, tel. č. 386 720 868, e-mail: vastlova@kraj-jihocesky.cz

Informační servis krajského živnostenského úřadu

V níže dostupných souborech najdete základní informace z oblasti živnostenského podnikání. 

Informační servis KŽÚ - textová část ke stažení

Adresář a seznam kontaktů na živnostenské úřady

Průvodce živnostenským podnikáním pro zahraniční i české osoby

Hlavním úkolem tohoto materiálu je začínajícím, ale i stávajícím podnikatelům, kteří hodlají zahájit podnikatelskou činnost nebo již provozují některou z činností, která je dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, živností, poskytnout přehledným způsobem informaci o základních požadavcích, které právní předpisy stanoví pro zahájení, ale i pro průběh živnostenského podnikání.

Průvodce živnostenským podnikáním | MPO


Kontaktní osoba: Ing. Milena Vastlová, tel. č. 386 720 868, e-mail: vastlova@kraj-jihocesky.cz

Informace o nařízení ES o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele

Informace o Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 2006/2004 ze dne 27.10.2004 ("nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele")

Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 2006/2004 ze dne 27.10.2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele ("nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele") - účinnost od 29. 12. 2006.

Odkaz na EUR-Lex

Podněty o porušování právních předpisů v souvislosti s ochranou společných zájmů spotřebitelů, týkající se klamavé a srovnávací reklamy, je možné podávat na Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor krajský živnostenský úřad, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice.

Kontaktní osobou k vyřízení podnětů je:

Bc. Dagmar Sárová, e-mail: sarova@kraj-jihocesky.cz, tel.: 386 720 863

Spotřebitelský ombudsman

"Spotřebitelský ombudsman" je jedním z opatření připravených k omezení nekalých obchodních praktik, používanými prodejci při tzv. předváděcích akcích vůči spotřebitelům, zejména seniorům. "Spotřebitelský ombudsman" byl vytvořen jako systém využívající součinnosti živnostenských úřadů, včetně krajský živnostenských úřadů s Ministerstvem průmyslu a obchodu finančně podporovanými nevládními spotřebitelskými organizacemi k tomu, aby se mohli spotřebitelé, zejména senioři, efektivně, rychle a bezplatně domoci svých práv.

Spotřebitel, který se ocitl v problémech v souvislosti s účastí na prodejní akci, se může obrátit na jakýkoliv živnostenský úřad, kde mu bude poskytnuta pomoc, především mu budou poskytnuty informace o možném dalším postupu. Se spotřebitelem bude dále sepsán spotřebitelský záznam, který v případě jeho zájmu, bude živnostenským úřadem předán spotřebitelem vybrané nevládní spotřebitelské organizaci k řešení jeho případu. Při předání případu bude živnostenským úřadem vyžadována od nevládní spotřebitelské organizace zpětná informace o jeho řešení. Tento systém pomoci je bezplatný a umožňuje především seniorům efektivně a rychle se domoci spotřebitelských práv.

Informace o systému "Spotřebitelský ombudsman" naleznou spotřebitelé na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu v sekci Ochrana spotřebitele.

S žádostí o pomoc a informace se mohou spotřebitelé obrátit osobně či telefonicky na pracovníky odboru krajský živnostenský úřad, B. Němcové 49/3, České Budějovice, kontakty jsou zveřejněny v seznamu na internetových stránkách Jihočeského kraje, Krajský úřad, odbor krajský živnostenský úřad v sekci Vnitřní členění a telefonní seznam odboru. Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Příhoda, tel. č. 386 720 865.

Rovněž je možné se obrátit s žádostí o pomoc na kterýkoliv živnostenský úřad v Jihočeském kraji. Jejich seznam je uveřejněn na internetových stránkách odboru krajský živnostenský úřad v sekci Informační servis krajského živnostenského úřadu.


Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Příhoda, tel.: 386720865, e-mail: prihoda@kraj-jihocesky.cz

Informace o výsledcích kontrol za rok 2020

Informace o výsledcích kontrol dle ust. § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, provedených odborem krajský živnostenský úřad Krajského úřadu Jihočeského kraje v roce 2020     

1.    Kontrolované osoby a zaměření provedených kontrol 

Kontroly byly prováděny v souladu s ust. § 7 písm. i) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o regulaci reklamy“), a ust. § 4 zákona č. 265/1991 Sb. o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, u podnikatelských subjektů, podnikajících v územní působnosti Jihočeského kraje. V kontrolní činnosti se odbor krajský živnostenský úřad zaměřil na dodržování příslušných ustanovení:   
a)    zákona o regulaci reklamy, u nichž je krajský živnostenský úřad dozorovým orgánem ve smyslu výše uvedeného ustanovení zákona o regulaci reklamy, zejména pak na dodržování ust. § 2 odst. 1 písm. b) a ust. § 4 tohoto zákona (zákaz reklamy, která je nekalou obchodní praktikou podle zvláštního právního předpisu a reklama na alkoholické nápoje)  
b)    zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o cenách“).  


2.    Počet provedených kontrol

V roce 2020 bylo odborem krajský živnostenský úřad provedeno celkem 9 kontrol dodržování zákona o regulaci reklamy podnikateli, právnickými osobami, se zaměřením na dodržování výše uvedených ustanovení tohoto zákona. 
V oblasti dodržování zákona o cenách uskutečnil odbor krajský živnostenský úřad celkem 8 cenových kontrol, týkajících se dodržování ust. § 13 odst. 2 zákona o cenách. Také v tomto případě se jednalo o kontroly právnických osob. 


3.    Zhodnocení výsledků kontrolní činnosti

V rámci dozorové činnosti odboru krajský živnostenský úřad, zaměřené na dodržování příslušných ustanovení zákona o regulaci reklamy a zákona o cenách, nebylo zjištěno porušení těchto právních předpisů. 


Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Příhoda, tel.: 386720865, e-mail: prihoda@kraj-jihocesky.cz

Informace o výsledcích kontrol za rok 2019

Informace o výsledcích kontrol dle ust. § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, provedených odborem krajský živnostenský úřad Krajského úřadu Jihočeského kraje v roce 2019 

1.    Kontrolované osoby a zaměření provedených kontrol 

Kontroly byly prováděny v souladu s ust. § 7 písm. i) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o regulaci reklamy“), a ust. § 4 zákona č. 265/1991 Sb. o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, u podnikatelských subjektů, podnikajících v územní působnosti Jihočeského kraje. V kontrolní činnosti se odbor krajský živnostenský úřad zaměřil na dodržování příslušných ustanovení:   

a) zákona o regulaci reklamy, u nichž je krajský živnostenský úřad dozorovým orgánem ve smyslu výše uvedeného    ustanovení zákona o regulaci reklamy

b) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o cenách“).  


2.    Počet provedených kontrol

V roce 2019 bylo odborem krajský živnostenský úřad provedeno celkem 10 kontrol dodržování zákona o regulaci reklamy podnikateli - právnickými osobami, se zaměřením na dodržování ust. § 2 odst. 1 písm. b) a ust. § 3 a ust. § 4 tohoto zákona. V oblasti dodržování zákona o cenách uskutečnil odbor krajský živnostenský úřad celkem 9 cenových kontrol dodržování ust. § 13 odst. 2 zákona o cenách. Také v tomto případě se jednalo o kontroly právnických osob. 


3.    Zhodnocení výsledků kontrolní činnosti

V rámci dozorové činnosti odboru krajský živnostenský úřad, zaměřené na dodržování příslušných ustanovení zákona o regulaci reklamy a zákona o cenách, nebylo zjištěno porušení těchto právních předpisů. 


Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Příhoda, tel.: 386720865, e-mail: prihoda@kraj-jihocesky.cz

Informace o výsledcích kontrol za rok 2018

Informace o výsledcích kontrol dle ust. § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), provedených odborem krajský živnostenský úřad Krajského úřadu Jihočeského kraje v roce 2018

1.     Kontrolované osoby a zaměření provedených kontrol

Kontroly byly prováděny v souladu s ust. § 7 písm. i) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o regulaci reklamy"), a ust. § 4 zákona č. 265/1991 Sb. o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, u podnikatelských subjektů, podnikajících v územní působnosti Jihočeského kraje. V kontrolní činnosti se odbor krajský živnostenský úřad zaměřil na dodržování příslušných ustanovení:   

a)     zákona o regulaci reklamy, u nichž je krajský živnostenský úřad dozorovým orgánem ve smyslu výše uvedeného ustanovení zákona o regulaci reklamy

b)    zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o cenách").   


2.     Počet provedených kontrol

V roce 2018 bylo odborem krajský živnostenský úřad provedeno 8 kontrol dodržování zákona o regulaci reklamy podnikateli - právnickými osobami, se zaměřením na dodržování ust. § 2 odst. 1 písm. b) a ust. § 5j odst. 3 tohoto zákona. V oblasti dodržování zákona o cenách uskutečnil odbor krajský živnostenský úřad celkem 12 cenových kontrol dodržování ust. § 13 odst. 2 zákona o cenách. Z tohoto počtu se jednalo ve 2 případech o kontroly právnických osob, 10 cenových kontrol bylo provedeno u fyzických osob.   


3.     Zhodnocení výsledků kontrolní činnosti

V rámci dozorové činnosti odboru krajský živnostenský úřad, zaměřené na dodržování příslušných ustanovení:

a)     zákona o regulaci reklamy bylo zjištěno v jednom případě porušení ust. § 2 odst. 1 písm.          b) zákona o regulaci reklamy.

b)    zákona o cenách nebylo zjištěno porušení tohoto zákona.  


Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Příhoda, tel.: 386720865, e-mail: prihoda@kraj-jihocesky.cz

Další informace

Informace o zpracovávání osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů OKZU

Kontaktní osoba: JUDr. Eva Bartošová

Formuláře a tiskopisy ke stažení

Tiskopisy vydávané Ministerstvem průmyslu a obchodu - Jednotný registrační formulář (JRF), slouží ke splnění oznamovacích povinností při zahájení a v průběhu podnikání ke stažení zde.