Text na řeč
Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Odbor veřejných zakázek a investic

Základní informace o odboru

Vnitřní členění a telefonní seznam odboru

Náplň činnosti odboru v samostatné působnosti kraje

Odbor veřejných zakázek a investic

Pracovní náplň v samostatné působnosti

 • sestavuje rozpočet OVZI na kalendářní rok, vč. komentářů a spolupracuje s OEKO
 • zajišťuje koordinaci v řízení finančních toků na jednotlivých oddělení OVZI
 • průběžně sleduje finanční plnění příslušných výdajů podle schváleného rozpočtu JK a jeho změn souvisejících s OVZI, vypracovává reporty o cash flow rozpočtu
 • předkládá návrhy rozpočtových změn za OVZI ekonomickému odboru a sleduje jejich projednání v RK, případně v ZK
 • vypracovává a aktualizuje střednědobý rozpočtový výhled za OVZI
 • provádí pravidelné vyhodnocení plnění celkového rozpočtu OVZI, vypořádání se se státním rozpočtem včetně návrhu závěrečného účtu a komentáře
 • zajišťuje vyřizování veškerých objednávek a evidenci všech smluv v IS Ginis, které jsou spojeny s rozpočtem OVZI a následné proplácení faktur za odebrané zboží nebo služby
 • spolupracuje s OEKO a OMAJ v souvislosti s inventurou dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku (zařazení majetku, vyřazení majetku, inventurní seznamy a účast v inventurních komisích)
 • spolupracuje s ostatními útvary KÚ při řešení koncepčních, strategických nebo právních otázek
 • organizuje jednání související s činností celého odboru 
 • připravuje a zpracovává podklady pro sdělovací prostředky za odbor
 • zpracovává a udržuje databázi údajů potřebných pro činnost odboru 
 • koordinuje součinnost a spolupráci mezi odděleními odboru 
 • zajišťuje tématický monitoring zápisů a usnesení všech orgánů Jihočeského kraje a Krajského úřadu pro potřeby odboru
 • zajišťuje podklady a zápisy z jednání na odboru 
 • zajišťuje archivaci dokumentů z činnosti odboru v souladu se Spisovým a skartačním řádem KÚ 
 • vede evidenci připomínek, námětů a stížností a předává je příslušným zaměstnancům. 
 • zajišťuje spisovou službu na OVZI
 • koordinuje činnosti spojené s analýzou rizik odboru
 • připravuje podklady pro řešení personálních záležitostí odboru, zpracovává příslušné materiály
 • koordinuje na odboru plnění podmínek u utajovaných skutečností 
 • koordinuje vzdělávání zaměstnanců odboru, spolupracuje přitom s KRED
 • vede příruční knihovnu s odbornou literaturou
 • spolupracuje s oddělením krizového řízení při mimořádných situacích
 • spolupracuje na přípravě podkladů pro RK a ZK a vyhodnocuje materiály jimi vydané 
 • sleduje a vyhodnocuje docházkový systém
 • zpracovává koncepční materiály k činnosti odboru
 • poskytuje metodickou podporu příslušným jednotlivým odborům KÚ při zpracování návrhů a zadání projektů a v součinnosti s nimi zpracovává souhrnný přehled zadání projektů k projednání orgánům JčK s ohledem na požadavky příslušného programu
 • spolupodílí se na zavedení řídícího a hodnotícího systému potřebného pro řízení a hodnocení průběhu realizace projektů a zajišťuje výměnu dat mezi příslušnými orgány
 • zajišťuje metodickou a odbornou podporu přípravy a řízení projektů PPP
 • zajišťuje vedení projektových týmů ustavených pro jednotlivé projekty
 • zajišťuje monitorování velkých projektů, součinnost při kontrolách a publicitu realizovaných projektů
 • zajišťuje podporu a marketing velkých projektů ve spolupráci s příslušným jednotlivým odborem KÚ, či jiným subjektem, na úrovni místní, krajské i národní a evropské
 • ve spolupráci s příslušným odborem KÚ zpracovává podklady pro rozhodování orgánů Jihočeského kraje 
 • zajišťuje veškeré činnosti spojené s přípravou, realizací, financováním, závěrečným vyhodnocením velkých projektů (zejména předprojektová, projektová příprava, výběrová řízení na dodavatele, spolupracuje s příslušnými odbory KÚ, orgány státní správy a samosprávy, investory (např. Řídící orgány příslušných programů, apod.)        na zajištění financování velkých projektů, spolupracuje s příslušným odborem KÚ na realizaci projektu, předkládá samostatně či ve spolupráci s příslušným odvětvovým odborem závěrečné zprávy pro poskytovatel prostředků, atd.)
 • aktivně se účastní realizace mezinárodních projektů a spolupracuje zejména se zahraničními partnery, agenturami, nadacemi, hospodářskými komorami, právnickými a fyzickými osobami, obcemi, městy kraje, příspěvkovými organizacemi obcí a měst, nestátními neziskovými organizacemi, atd. 

Oddělení zadávání veřejných zakázek

 • připravuje podklady pro rozhodování orgánů kraje v oblasti veřejných zakázek
 • zajišťuje v souladu s usnesením Rady Jihočeského kraje a platnou legislativou (zejména platným zákonem o veřejných zakázkách, vnitřní směrnicí Jihočeského kraje SM/18/RK) přípravu, organizaci a realizaci zadávání veřejných zakázek, pro odbory KÚ Jihočeského kraje a jeho příspěvkové/zakládané organizace
 • zajišťuje zpracování a pravidelnou aktualizaci směrnice SM/18/RK
 • metodicky řídí ostatní odbory a příspěvkové organizace v oblasti veřejných zakázek, na vyžádání zabezpečuje komplexní poradenský a organizační servis při zadávání veřejných zakázek
 • účastní se jednání komisí pro posouzení kvalifikace, komisí pro otevírání obálek, hodnotících komisí a interních hodnotících komisí v souladu s platnými pravidly pro zadávání veřejných zakázek kraje, dohlíží na činnost komisí a průběh výběrového řízení v souladu s platnou legislativou 
 • řeší ve spolupráci s odborem legislativy nejasnosti, spory, námitky a odvolání, které vzniknou v průběhu zadávacích řízení na veřejné zakázky
 • zajišťuje evidenci a archivaci kompletní zadávací dokumentace veřejných zakázek kraje v určeném rozsahu
 • spravuje databázi uchazečů o veřejné zakázky podlimitní a nadlimitní zadávané krajem a spolupracuje s ostatními odbory na vedení a využívání této databáze, 

Oddělení přípravy projektů

 • připravuje podklady pro rozhodování orgánů kraje v oblasti investic a velkých oprav majetku kraje
 • zabezpečuje přípravu investic a velkých oprav, které jsou v rozpočtu kraje v působnosti OVZI, pro jednotlivé odbory KÚ Jihočeského kraje a příspěvkové/zakládané organizace
 • zabezpečuje zpracování odborných zpráv, posudků, studií a projektové dokumentace pro investiční činnost v rámci své působnosti
 • zajišťuje rozbory hospodaření v oblasti investiční výstavby a velkých oprav v rámci své působnosti
 • zajišťuje a předává podklady pro zavedení projektové dokumentace do účetní evidence u akcí zajišťovaných OVZI 
 • na základě předložených požadavků zpracovává a aktualizuje v součinnosti se svodnými odbory plán investic a velkých oprav, provádí technické posouzení investičních záměrů
 • na vyžádání poskytuje nebo zajišťuje technickou pomoc při posuzování záležitostí z oblasti investic a velkých oprav
 • zajišťuje příslušné podklady a evidenci u akcí realizovaných za účasti finančních prostředků státního rozpočtu (ISPROFIN) v oblastech, které jsou v působnosti OVZI
 • zpracovává příslušné podklady pro žádosti do dotačních titulů z fondů rozpočtu ČR, EU, atd. a zajišťuje veškerou agendu spojenou s dotačním řízením, vypořádáním, kontrolou,
 • zajišťuje podklady a zpracovává návrh ročního investičního plánu Jihočeského kraje a dlouhodobý investiční výhled
 • připravuje podklady pro zadání veřejných zakázek, které jsou v rozpočtu OVZI 
 • metodicky usměrňuje ostatní odbory KÚ a příspěvkové organizace v oblasti investic
 • jedná s vlastníky nemovitostí vč. uzavírání smluv
 • jedná na obecných i speciálních stavebních úřadech a s dotčenými orgány státní správy, ve věci vydání příslušných povolení a vyjádření dle platné legislativy

Oddělení realizace investic

 • zabezpečuje realizaci, posuzování a vyhodnocování stanovených investic a velkých oprav, které jsou v rámci rozpočtu kraje v působnosti OVZI pro jednotlivé oblasti, pro jednotlivé odbory KÚ Jihočeského kraje a jeho příspěvkové/zakládané organizace
 • prověřuje, sleduje a kontroluje dodržování smluvních podmínek, technologických postupů a technických parametrů u příslušných investičních akcí a velkých oprav
 • účastní se předání staveniště, kontrolních dnů staveb, předání dokončených staveb a zajišťuje závěrečnou kontrolní prohlídku stavby ve spolupráci s TDS (dříve kolaudace)
 • zabezpečuje realizaci, vyhodnocení a zaúčtování veřejných zakázek, které jsou v rozpočtu v působnosti OVZI
 • zajišťuje a předává podklady pro zavedení do účetní evidence u zajišťovaných akcí
 • na vyžádání poskytuje nebo zajišťuje technickou pomoc při posuzování záležitostí z oblasti investic a velkých oprav
 • metodicky usměrňuje ostatní odbory a příspěvkové organizace v oblasti investic
 • zajišťuje příslušné podklady a evidenci u akcí realizovaných za účasti finančních prostředků státního rozpočtu (ISPROFIN) v oblastech, které jsou v působnosti OVZI
Náplň činnosti odboru v přenesené působnosti (výkon státní správy)

Pracovní náplň v přenesené působnosti

 • postupuje dle zákona o svobodném přístupu k informacím
 • zabezpečuje výkon státní správy v oblasti vymezené zákonem č. 12/2002 Sb. ve spolupráci s ekonomickým odborem
 • provádí kontrolní činnost v příspěvkových organizacích a u obcí

Další informace

Informace o zpracovávání osobních údajů

Informace o zpracovávání osobních údajů

Kontaktní osoba: JUDr. Eva Bartošová

Projekty z Integrovaného regionálního operačního programu
loga mmr

PROJEKTY V REALIZACI

Bezpečnostní opatření na silnicích II. tříd – 70.výzva IROP

Jižní tangenta

P 10 G

P 11 A

P 11 B

P 11 D

P 12 A - 2

P 12 A - 3

P 12 B - 1

 


 

PROJEKTY V UDRŽITELNOSTI

Most Vlastiboř

Mosty do 70. výzvy

Němčice

Okružní křižovatka Husinec - Běleč

Okružní křižovatka Vimperk

Okružní křižovatka - Vimperk - Fišerka

P 10 A

P 10 B

P 10 C II

P 10 D II

P 10 E II

P 10 F

P 10 H

Švehlův most v Táboře


Kontaktní osoba: Ing. Jitka Liláková

Program INTERREG V-A Rakousko – Česká republika 2014-2020

Projekt Zvonková